506 sayılı Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malul sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını, kurum veya kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

506 sayılı Yasa'nın malullük aylığından yararlanma şartları başlıklı 54. maddesine göre, sigortalının, malullük aylığından yararlanabilmesi için;

a) 53 üncü maddeye göre malul sayılması,

b) Toplam olarak 1.800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması,

şarttır.

Malulen emekli olabilmek için her şeyden önce Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin sağlık kurullarından çalışamayacak durumda olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması şarttır. Ayrıca, malulen emeklilik isteyen sigortalının en az beş yıldan beri sigortalı olması ve sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün veya toplam olarak en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Sigortalı çalışmaların sadece Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi olması gerekmemekte, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçirilen sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.

Sigortalıların, maluliyet durumu iki şekilde tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi sigortalının SSK'nın ilgili sigorta müdürlüğüne dilekçe vererek çalışamayacak durumda hasta olduğunu belirtmesi ve kendisinin kurum tarafından sağlık kuruluna sevk edilmesiyle düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücünün 2/3'ünü yitirdiğinin tespitiyle malul sayılması halidir. Sigortalıların, maluliyet durumunun tespitinin ikinci yolu ise, sigortalının malulen emeklilik talebi olmamasına rağmen kurum hastanelerinde tedavisi sonucu çalışabilir durumda olmadığının tespit edilmesidir. Maluliyeti bu ikinci şekilde tespit edilen sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için kuruma dilekçe vermesi şarttır. Malullük aylığı bağlanması için yapılacak yazılı müracaatların, (yaşlılık aylığında olduğu gibi) sigortalının son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğü'ne yapılması gerekir. Müracaat, bu iş için özel olarak hazırlanmış form dilekçeyle yapılabileceği gibi, herhangi bir dilekçeyle de yapılabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan, malulen emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamazlar. Yani, hem maluliyet aylığını alıp hem de destek primi ödeyerek çalışmaları mümkün bulunmamaktadır. SSK'dan malulen emekli olanların bir hizmet akdine istinaden bir işyerinde çalışmaya başlamaları durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aldıkları maluliyet maaşı kesilmektedir