08 Nisan 2008

Sayı: 26841

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav
Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR illerinde
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.
19-20 Temmuz 2008 tarihlerinde yapılacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına başvuruda
bulunan; Stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest
Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6?ncı maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katı
lacaktır.
2008/2.DÖNEM SINAV TARİHİ : 19-20 TEMMUZ 2008
* İlk kez katılacaklar için son başvuru tarihi : 5 Mayıs 2008
İnternet üzerinden son başvuru tarihi : 30 Haziran 2008
Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı?na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma
saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcı
nı yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dalları
nda eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş
yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumları
ndan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü
seviyesinde diploma almış olmak.
b- Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış
olmak, kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak
muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu
çalışma süreleri ile kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanların bu hizmetlerde
geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış
süre olarak kabul edilir,
c- Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu
olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası
verilmemiş olmak.
SINAV KONULARI
16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğ
ine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
1-Finansal Muhasebe,
2-Finansal Tablolar ve Analizi,
3-Maliyet Muhasebesi,
4-Muhasebe Denetimi,
5-Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
6-Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama
Hukuku),
7-Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Söz konusu şartları taşıyan adayların;
1- Sınav dosyası,
2- Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli sicil belgesi,
3- Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.
4- İkametgâh İlmuhaberi,
5- Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim
Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu?ndan alınacak denkliği onay belgesi),
6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
7- Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğram
ış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına iliş
kin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,
8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun
TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş
olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.
9- Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri kar
şılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 60,00- YTL olmak
üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 420,00- YTL?nin ?Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş
Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap
numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği?
nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçları
nın ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sı
navlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu
yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler
Daha önce açılan SMMM sınavına katılıp başarılı olamayan sınav hakları devam etmekte olan
adaylar; ikinci ve daha sonraki sınavlara katılabilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli
ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvuruları
nı yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir
daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol
ederek onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaraları mutlaka
sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası
sistemimizde kayıtlı değilse; nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme
yapıldıktan sonra başvurusunu yapabilecektir.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME
1- Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki
bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen
belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer),Yasanın
6/b maddesi gereği yapılan başvurular, Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen
tarihlerde çalışma saati bitimine kadar ?Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müş
avirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA?
adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi
olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.
2- Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların baş
vuruları dikkate alınmayacaktır.
3- Sınavın yapılacağı yerler illerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve
http://www.tesmer.org.tr internet adresi aracılığı ile duyurulacaktır.
4-Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alı
nmayacaktır.
5-Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6- Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.
7- Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
8- Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.
İlan Olunur.