kamu işçi maaş

Konu: Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

  23.09.2010 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı:27708

  TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan ?Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik ? hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA? da yapılacaktır.

  2010/2.Dönem Sınav Tarihi : 27 Kasım 2010 - 6 Aralık 2010

  İlk Başvurular(dosya) için Son Başvuru tarihi : 1 Ekim 2010

  İkinci ve sonraki katılımlar için son başvuru tarihi : 12 Kasım 2010

  Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı?na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

  a) 3568 sayılı Kanun? un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

  b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

  c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

  16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete?de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar;

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

  1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

  2) Finansal Yönetim,

  3) Yönetim Muhasebesi,

  4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

  5) Revizyon,

  6) Vergi Tekniği,

  7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

  8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

  9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

  10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

  Konularında yapılır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

  1) Sınav Başvuru Dosyası(Odalardan sağlanabilir.)

  2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

  3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),

  4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

  5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

  6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu?ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

  7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından onaylanacak),

  8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

  9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

  10) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik özlük dosyası

  11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

  a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,

  a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini yada müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,

  b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

  b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

  b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş?lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

  c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10?uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

  d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

  Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

  12) Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ise; ders başına 90,00 TL olmak üzere ilk defa sınava katılacaklardan toplam 900,00 TL?nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)?nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

  Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için 1 adet (4.5x6) boyutunda renkli fotoğraf, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve başarısız olduğu sınav konularından sınava gireceğini belirtir dilekçe(dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.) ile başvurmaları gerekmektedir.

  Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

  1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar ?Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA?adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

  2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

  4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

  5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

  6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

  7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

  8) Sınav Başvuru dosyası odalardan sağlanabilir.

  9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

  İlan olunur. 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  247

  Ynt: Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

  SPK BAŞKANI AKGİRAY:

  -''DÜNYADA ARTIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DİYE BİR FONKSİYON YOK. BİZDE DE YMM MESLEĞİNİN YENİDEN TANIMLANMASI DÖNEMİ GELECEK HERHALDE''

  Türkiye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMM ) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) lisansı olduğuna işaret eden Akgiray, yıllardır belli işleri belli şekilde yapmaya alışıldığını, ancak alışkanlıkların artık değişmesi gerektiğini de söyledi.
  ''Artık bu kadar rahat etme lüksümüz kalmadı. Değişime açık olmak gerekiyor, bu bir zorunluluk'' diyen SPK Başkanı, muhasebe denetiminin de değiştirilmesi gereğinin altını çizdi.
  Bu alanda sürekli eğitime ihtiyaç bulunduğunu da ifade eden Akgiray, kendini yenilememenin hem ülke hem de dünya için risk olduğunu belirtti.
  SPK Başkanı Akgiray, Türkiye'de çok deneyimli ve değerli yeminli mali müşavirler bulunduğunu, ancak dünyada YMM diye bir fonksiyonun kalmadığını da belirtti. Akgiray, bu nedenle önümüzdeki dönem YMM mesleğinin yeniden tanımlanması gerektiğini de vurguladı.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  103

  Ynt: Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

  en korktuğum şey: sürekli mesleki gelişim..
  eğitim al, konferansa katıl, puan topla ki ruhsatın dondurulmasın. bu yöne doğru bir eğilimin habercisi değildir umarım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi kubra.ay Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2014, 10:25
 2. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Şubat.2013, 09:18
 3. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Ocak.2010, 09:39
 4. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Şubat.2009, 09:12
 5. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Eylül.2008, 09:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36