kamu işçi maaş

Konu: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap
  Büyük harf kullanmayınız.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

  Teslim ve Teslim Sayılan Haller Nelerdir (SS)
  Teslim
  - Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi teslimdir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere tevdii edilmesi de teslim hükmündedir. Malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyecisine, sürücüsüne tevdi edilmesi de teslimdir.
  - Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan doğruya sonuncu alıcıya devredilmesi halinde aradaki safhaların her biri ayrı teslimdir.
  - Su, elektrik, gaz gibi dağıtımlar teslim hükmündedir.
  - Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesi halinde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır.
  - Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
  Teslim Sayılan Haller
  - Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, işletme personeline ücret, prim, ikramiye gibi isimlerle verilmesi
  - Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarf edilmesi,
  - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri teslim sayılır.

  Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller Nelerdir
  Hizmet: teslim ve teslim sayılan hallerle mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler bir şeyi yapmak, işlemek, imal etmek, onarmak, temizlemek, kiralamak gibi işlemlerdir. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup ayrı ayrı değerlendirilir.
  Hizmet Sayılan Haller : Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır.

  ? Bütün bu mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının verginin konusu içerisine girebilmesi için işlemlerin Türkiye?de yapılmış olması gerekmektedir. Yani mallar teslim anında Türkiye?de bulunmalı, hizmet Türkiye?de yapılması veya hizmetten Türkiye?de faydalanılmalıdır.
  ? Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye?de yapılmış sayılır.

  KDV Mükellefleri Kimlerdir
  - Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
  - İthalatta mal ve hizmet ithal edenler
  - Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
  - PTT işletme genel müdürlüğü ve radyo, tv kurumları,
  - Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler (Milli piyango, at yarışı tertipleyenler)
  - Gelir vergisi kanununda belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
  - İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar,
  ? Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı ve KDV ?yi fatura vb vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda kdv gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.

  KDV?de Vergiyi Doğuran Olaylar Nelerdir (SS)
  - Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi yada hizmetin ifası,
  - Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura verilmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere faturanın düzenlenmesi,
  - Kısım kısım mal teslimi veya hizmet ifası halinde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
  - Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,
  - Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeciye tevdii,
  - Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma gibi enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
  - İthalatta gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde gümrük beyannamesinin tescili,
  - Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması KDV?yi doğurur.

  KDV?de Yer Alan İstisnalar Nelerdir
  - İhracat istisnası
  - Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna,
  - Taşımacılık istisnası
  - Diplomatik istisnalar
  - İthalat istisnası
  - Sosyal ve askeri amaçlı istisnalar

  İhracat İstisnasını Anlat
  Herhangi bir malın ihraç için teslimi vergi istisnasına girmektedir. İhraç teslimi ister üretici tarafından bizzat yapılsın, ister üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılsın vergiden istisnadır. Yine tüm yurt içi ve yurt dışı hizmetler de vergiden istisnadır. Teslimin ihracat sayılabilmesi için aşağıdaki şartların yerine gelmesi gerekir:
  - Teslim yurt dışındaki müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması
  - Teslim konusu mal TC gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı yada yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.
  Burada adı geçen yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
  Hizmetin ihracat istisnası kapsamına girebilmesi için hizmetler yurt dışındaki müşteri için yapılmalı ve hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
  Mal ve Hizmet İhracatı : Aşağıdaki teslim ve hizmetler ihracat istisnası kapsamında vergiden istisna edilmiştir.
  - Yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet ve mal teslimleri,
  - Karşılıklı olarak yapılan uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki müşteriler için Türkiye?de verilen roaming hizmetleri,
  - Türkiye?de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında faturanın ibrazı halinde tahsil edilen KDV iade edilir,
  - Türkiye?de ikametgahı, işyeri,, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satsın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılmaları dolayısıyla alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri kdv iade edilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması
  Serbest bölge ile Türkiyenin diğer yerleri arasında yapılan ticaret dış ticaret rejimine tabidir. Bundan dolayı serbest bölgelerde yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamındadır. İhracat istisnasının şartları bunun için de geçerlidir.

  Tecil Terkin : İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın bu şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammıyla tahsil olunur.

  Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları istisnasını anlat
  - Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava, demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının kiralanması veya işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşasıyla ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler,
  - Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
  - Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, petrol arama faaliyetlerine ilişkin olarak bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler,
  - Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri,
  - Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi, genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan teslimler,
  - MSB, Jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komut, MİT, emniyet genel müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, silah, malzeme gibi teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma, geliştirme, yazılım, montaj, bakım onarımı işin yapılan hizmet ve teslimler.

  Taşımacılık İstisnasını Anlat
  Transit ve Türkiye ila yabancı ülkeler Arassında yapılan taşımacılık işlerinde BK tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisnadır. Bu istisna ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye?de bulunmayan mükelleflere ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

  Diplomat İstisnası
  Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye?deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.

  İthalat İstisnası
  - Teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmet ithalatları vergiden istisnadır.
  - Gümrük kanununa göre gümrük vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşya vergiden istisnadır. Daha önce ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak geri gelen eşyanın ithalat istisnasından yararlanabilmesi için ihracat sırasında ödenmeyen KDV?nin ödenmesi veya onun kadar teminat gösterilmesi gerekir.
  - Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, serbest bölge rejimlerinin uygulandığı mal ve hizmetler de kdv den istisna tutulmuştur.


  Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar
  - Kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar : Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, siyasi parti ve sendikaların ilim fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler ; tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, spor tesisi işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlere ilişkin teslimler,
  - Sosyal amaç taşıyan istisnalar : Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, klinik, dispanser, kan bankası, veteriner laboratuarı , zooloji bahçeleri ve parkları, öğrenci yurdu, yaşlı ve sakat bakım evi gibi yerleri işletmek veya yönetmek suretiyle yapılan teslim ve hizmetler,
  - Askeri amaç taşıyan istisnalar : askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler KDV?den istisnadır.

  İstisnadan Vazgeçme Nedir
  Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat ederek vergiye tabi olmak için talepte bulunabilirler. Yalnız mükellef istisnaya tabi olan işlemlerin tamamının vergiye tabi olmasını talep edebilir. Kısmı istisna söz konusu değildir. İstisnadan vazgeçen 3 yıl geçmedikçe tekrar istisnadan yararlanma talebinde bulunamaz.

  İstisnaların Sınırı Nedir
  Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri KDV bakımından geçersizdir. KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Burada uluslar arası anlaşma hükümleri saklı tutulmuştur.

  Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrahı Anlat
  Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Mal ve hizmet karşılığı alınan veya borçlanılan para, para ile temsil edilebilen menfaat ve benzeri değerler bedel olarak kabul edilir. Bedelin belli olmaması, paradan başka değerler olması veya takdiri durumlarda işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.
  Tarifeli işlerde matrah, bu tarifelerde gösterilen mal veya hizmettin bedelidir. Bu gibi durumlarda tarifede gösterilen bedele KDV dahil edilerek tespit yapılır.

  İthalatta Matrahı Anlat
  İthalatta matrah;
  - Malın gümrük vergisi matrahı
  - Matrahı kıymet olmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil değeri (CIF değeri), bunun da belli olmaması halinde gümrükçe tespit edilecek değeri,
  - İthal sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
  - Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler matrahı oluşturur.

  Uluslar arası yük ve yolcu taşımalarında matrahı anlat
  Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşıma işlemleri ile transit taşımacılıkta hizmetin Türkiye içinde kalan kısmına ait taşıma ücretleri matrahı oluşturur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  KDV?de Özel Matrah Şekilleri Nelerdir (SS)
  - Spor toto ve milli piyango dahil her türlü piyangoda oyuna ve piyangoya katılma bedeli,
  - At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedeller,
  - Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar için bu mahallere giriş karşılığında alınan bedeller,
  - Gümrük depolarına ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli,
  - Altın mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyalarıyla sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,
  - Maliye ve Gümrük bakanlığı işin mahiyetine göre özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.

  KDV?de Matraha Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar (SS)
  Matraha Dahil Olan Unsurlar
  - Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
  - Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon vb gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, fon payı karşılıkları,
  - Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü değerler.
  Matraha Dahil Olmayan unsurlar
  - Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura vb evraklarda gösterilen iskontolar
  - Hesaplanan KDV

  KDV?de Emsal Bedel ve Emsal Ücret Nedir (SS)
  - Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde bedel emsal üzerinden belirlenir,
  - Bedelin emsaline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklamadığı hallerde matrah olarak emsal bedel veya emsal ücreti esas alınır.
  - Emsal bedel ve emsal ücreti VUK hükümlerine göre tespit edilir.
  - KDV bakımından emsal bedelin tayininde genel giderler ve genel giderlerden mamule düşen hisse bedele katılır.
  - SM faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa hizmet bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.

  KDV Oranları
  - Ekmek, un gibi zorunlu gıda maddelerinde % 1
  - Süt, yoğurt gibi temel gıda maddelerinde % 8
  - Eğitim, sağlık, ilaç ve tekstil ürünlerinde %8
  - Diğer maddelerde ise %18 ?dir.

  KDV?de Vergi İndirimi Nedir
  Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV?den faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.
  - Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri evraklarda gösterilen KDV,
  - İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV,
  - Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerin gerçek usulde vergilendirmeye geçmeleri halinde, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri evraklarda gösterilen KDV vergiden indirilebilir.  İndirilemeyecek KDV (SS)
  Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV?den indirilemez :
  - Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan mal ve hizmetlerin tesliminde alış faturalarında gösterilen veya maliyetlerin içinde yer alan KDV,
  - İşletmeye ait binek otoların alışında yansıyan KDV (faaliyetleri binek otoların kiralanması veya işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)
  - Zayi olan mallara ait KDV (deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç)
  - Gelir ve Kurumlar vergisi kanununa göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV

  İstisna Edilmiş İşlemlerde Vergi İndirimi
  Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri evraklarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması halinde indirilemeyen KDV mükellefe iade olunur.

  Kısmi Vergi İndirimi
  İndirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri evraklarda gösterilen KDV?nin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.

  İndirimin Belgelendirilmesi
  Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, alış faturası veya benzeri evraklar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek üzere kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilir. KDV?nin fatura ve benzeri evraklarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilir.

  KDV?de Vergilendirme Dönemi ve Beyan
  Mükellefler bir aya ilişkin faaliyetlerini ertesi ayın 24.günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine vermek zorundadırlar. Mükellefler bir vergi döneminde hiçbir faaliyette bulunmasalar dahi beyanname vermek zorundadırlar. Vergilendirme dönemi aşağıdaki hallerde :
  - Basit usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
  - Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
  - İthalde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an vergilendirme dönemidir.
  İşi bırakan mükelleflin KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24.günü akşamına kadar verilir.
  KDV mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh edilir. KDV beyannamesi, beyannamenin verildiği gün, beyanname postayla gönderilmişse geldiği tarihi takip eden 7gün içinde tarh edilir. Beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
  Tarh Yeri
  - KDV mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
  - Mükellefin ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, KDV, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh edilir.
  - Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde KDV beyannamesi gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine
  - İthalde alınan KDV ilgili gümrük idaresince tarh olunur,
  - İkametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye?de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılığa ait KDV ilgili gümrük idaresince tarh olunur.


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  KDV ?de Tarhiyatın Muhatabı
  Adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan her biri tarhiyatın muhatabıdır. Türkiye?de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye?de bulunmayan tüzel kişilerde tarhiyatın muhatabı bunların Türkiye?deki daimi temsilcisi, birden fazla daimi temsilci varsa mükellefin tayin edeceği temsilci, daimi temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar tarhiyatın muhatabıdırlar.

  KDV?de Verginin Ödenmesi
  - Beyanname vermek zorunda olanlar ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar beyanname verdikleri ayın 26.günü akşamına kadar vergilerini ödemeye mecburdurlar,
  - İthalde alınan KDV, gümrük vergisiyle birlikte ve aynı zamanda ödenir,
  - Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgahı, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılığa ait KDV bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.
  - Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin KDV si tarh süresi içinde ödenir.
  - Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin KDV si gelir vergisi kanununun götürü vergilendirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süresi içinde ödenir.

  Asgari Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı, imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik gibi ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgari randıman oranları tespit etmeye, alım-satım ve hizmet işlerinde ise asgari birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir. Mükelleflerin KDV si bu oranlara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak KDV den aşağı olamaz.

  Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti
  Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde KDV nin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirlenir. Vergi, satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir.

  KDV?de Düzeltme İşlemi
  Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış KDV leri hakkında gümrük kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. ancak indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen KDV, ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken KDV den düşülür.
  İthal edilen eşyayla ilgili olarak KDV den müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan KDV iade olunur.

  KDV?de Belgesiz Mal Bulunduranların Sorumluluğu
  - Fiili yada kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziya uğratılan KDV, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına resen tarh edilir. Ayrıyeten bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır. Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak KDV tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziya uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.

  KDV 9.maddedeki vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulması (SS)
  Bununla ilgili yapılan düzenlemeler şunlardır :
  - Tevkifat uygulaması : Genel ve katma bütçeli idareler, belediyeler, köyler, üniversiteler gibi kamuya ait işletmelere yapılan teslimler nedeniyle KDV kesintisi yapma ve 2 nolu KDV beyanıyla beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsama giren teslimler; temizlik ve güvenlik işleri, inşaat taahhüt işleri, makine ve teçhizat onarım bakım işleri, personele verilen yemek hizmetleri, danışmanlık ve denetim hizmetleri.
  - Hurda metal teslimleri,
  - Tütün ve alkollü ürünlerin teslimleri,

  Teşvik Belgesi kapsamındaki makine teslimlerinde KDV Uygulaması (SS)
  Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda kullanılmak üzere satın alınan makine ve teçhizatlar için sürekli KDV istisnası getirilmiştir. İstisna kapsamındaki yatırım için makine ve teçhizat satan satıcılar bunlar için KDV hesaplamayacaktır.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
  Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

  -Servet vergileri:
  Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

  -Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

  Borcun kısmen ödendiği
  Borcun vadesinin geçtiği
  Böyle bir borcun olmadığı
  Borcun ödendiğini öne sürmesi

  -Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
  ? Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
  ?Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
  ?Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
  ?Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
  ?Dar mükellefiyet;
  Mülkilik ilkesi geçerlidir.
  Münferit beyanname verirler
  Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
  İhracat istisnasından yararlanırlar
  -Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re?sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
  ?4T olarak ifade edilen vergileme süreci
  Tarh
  Tebliğ
  Tahakkuk
  Tahsil
  yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

  ?Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
  ?Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
  ?İhtiyati haciz sebepleri:
  Borçlu kaçmışsa
  Amme davası başlamışsa
  Adres tespiti mümkün değilse
  Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
  -Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
  Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
  Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
  Bölge idare mahkemesi
  Danıştay

  -VUK?da düzenlenen süreler:
  Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
  -Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

  ?Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
  ?Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
  ?Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
  ?Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

  ?Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
  Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

  -Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
  1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
  -İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

  ?Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
  Vergi zıyaı
  1.Derece usulsüzlük
  2.derece usulsüzlük
  vergi zıyaı ve usulsüzlük
  -Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
  ?Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
  ? Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
  ?Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re?sen tarh edilir.
  ?Re?sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
  ?İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
  ?Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

  ?Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
  Gelir uzmanı
  Vergi dairesi müdürü
  Yoklama memurları
  yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

  ?Vergi Denetim türleri:
  Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

  -Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

  ?Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
  Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

  -Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

  ?Vergilendirme hataları:
  mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

  -Ar-Ge giderlerinin 40?ı indirim konusu yapılır.

  ?Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
  Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

  -Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
  Hesap uzmanları ve yardımcıları
  Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
  Vergi denetmenleri
  vergi denetmen yardımcıları
  vergi dairesi müdürleri
  Maliye müfettişleri ve yardımcıları
  Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
  Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

  ?Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
  Kaçakçılık
  Özel Usulsüzlük
  Genel Usulsüzlük
  -Re?sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

  ?Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
  Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

  -Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
  Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

  -Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
  ?Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
  ?KDV? yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


  ?Sosyal hizmetler:
  Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

  -Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
  ?Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
  ?Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
  ?Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

  ?Vergi tahsil yöntemleri:
  İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

  -İl özel idaresinin başında vali bulunur.
  ?Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

  Gelirin unsurları:
  Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
  -Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
  belirler.

  Ticari kazançlar:
  a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
  b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
  c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
  d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
  -Ücret sayılan gelirler:
  a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
  b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
  c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
  d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap

  Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
  Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
  Dava vekilleri
  Müşavirler
  Noter
  Avukat (kendi adına çalışanlar)
  Doktorlar (Serbest çalışanlar)

  Gayrimenkul sermaye iradı:
  a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
  b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
  c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
  d) Kiraya verilen binalar

  Menkul sermaye iratları:
  a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
  b) Hazine bonosu faizleri
  c) Alacak faizleri
  d) Mevduat faizleri
  e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

  Gelir vergisi beyannameleri:
  a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
  b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
  1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
  Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
  c) Yıllık beyanname
  15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
  e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
  Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
  ?İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ?sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
  ?Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10?unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re?sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
  ?Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
  ?Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
  ?Tahakkuk esasına bağlı gelirler
  Ticari Kazanç
  Zirai kazanç
  -Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ?ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
  ?GVK?na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

  Kurumlar vergisine tabi olanlar:
  Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

  -Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
  1)Darphane ve damga matbaası
  2) Asgari fabrika ve atölyeler
  3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
  4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
  5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
  6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
  7) Toplu konut fonu
  -İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
  -Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
  ?Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
  ?Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
  a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
  b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
  c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
  d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
  e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

  -Kurumar vergisinden indirilenler
  a) Geçmiş yıl zararları
  b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
  c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
  d)Bağış ve yardımlar
  -KDV?nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
  a) Dahilde alınan istihsal vergisi
  b)ithalden alınan istihsal vergisi
  c)Nakliyat vergisi
  d)PTT hizmetleri vergisi
  e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
  f)İşletme vergisi
  g)Şeker istihlak vergisi
  h)Spor loto vergisi

  -Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv?nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
  ?KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
  ?İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv?leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
  ?Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
  ?Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
  ?KDV?de ihracat istisnası;
  a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
  b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
  c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
  d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
  e) Türkiye?de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
  VUK?da Mücbir sebepler:
  a)Tutukluluk
  b)Ağır kaza
  c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
  d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
  -Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
  ?Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
  ?Vergi kanunlarında yazılı süreler:
  a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
  b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
  c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
  d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
  e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
  ?Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
  ?İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
  ?Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
  ?Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
  ?Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
  Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
  ?Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
  Ödeme
  Haciz uygulaması
  Kamu alacağının teminata bağlanması
  Mal bildirimi
  -Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
  Terkin nedenleri:
  Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

  -Vergi hatalarının çeşitleri:
  Hesap hataları, Vergilendirme hataları

  -Hesap hataları:
  Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

  -Vergilendirme hataları:
  Yükümlünün şahsında hata
  mükellefiyette hata
  Konuda hata
  muafiyet döneminde hata
  -Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

  ?Değerleme ölçüleri:
  Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
  Emsal bedeli,Rayiç bedeli

  Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
  Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
  Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
  Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

  ?Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
  -Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
  ?Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
  -Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
  ?Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
  ?Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ? geçemez

  2. Derece usulsüzlük halleri;
  Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
  ?Özel usulsüzlük halleri;
  a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
  b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
  c)Fatura verilmemesi

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Maliyet Muhasebesi Aralık Sınavı için Soru-Cevap-Tartışma
  Konu Sahibi taner.. Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Ekim.2011, 09:05
 2. 2010 Aralık Hukuk Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 03.Ekim.2010, 20:48
 3. 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 03.Ekim.2010, 20:36
 4. 2010 Aralık Maliyet Muhasebesi Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2010, 18:58
 5. Aralık-2009 Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
  Konu Sahibi smmm2010 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 40
  Son Mesaj : 04.Kasım.2009, 16:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36