kamu işçi maaş

Konu: 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

  SMMM VE YMMM KANUNUNUN AMACI:
  - İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,
  - Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ve gerçek durumu ilgililerin ve resme mercilerin istifadesine sunmak.

  MESLEĞİN KONUSU
  - Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve mevzuatlar gereğince defter tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri hazırlamak,
  - Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, müşavirlik yapmak,
  - İnceleme, tahlil ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler hakkında görüş vermek, bilirkişilik yapmak.
  YMM ise yukarda 1.madde dışındaki tüm işleri yapar , bunun yanında YMM?nin tasdik işleri yapma yetkisi de vardır. YMM?ler defter tutamaz, büro açamaz ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

  ÜNVANLARI KULLANMA YASAĞI
  Kanunen kullanma yetkisi olmayanlar tarafından SM, SMMM ve YMM unvanlarının kullanılması yasaktır. Odalar, bu yasağa uymayanları öğrendiklerinde cumhuriyet savcılığına bildirirler.

  MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI
  - TC vatandaşı olmak
  - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
  - Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak,
  - Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  - Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
  - Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

  SMMM OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
  - Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği YÖK tarafından tasdik edilen yabancı eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak.
  - Staj amacıyla SMMM veya YMM yanında iki yıl çalışmış olmak,
  - SMMM sınavını kazanmış olmak.
  - SMMM ruhsatını almış olmak.
  STAJ SÜRESİNDEN SAYILAN HİZMETLER
  - Vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri,
  - Kamu çalışanlarının veya bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ,
  - İlgili konularda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
  - Tesmer?ce yapılan eğitimlerde geçen süreler. Yabancı dilin 6 ayı, bilgisayar kursunun 3 ayı.

  SMMM SINAVI
  - Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır,
  - Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu 7 üyenin 2si maliye bakanlığını temsil eder. Kalan üyelerin 2 si birlik tarafından önerilen 4 üye arasından, diğer 3 üye ise YÖK tarafından önerilen 5 üye arasından seçilir.
  - Üyelerin hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık dallarında lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az 15 yıl çalışmış veya öğretim üyeliği yapmış olmaları gerekir.

  YABANCI SMMM
  Yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin TC tabiyetinde SMMM olarak çalışabilmeleri için aranan nitelikleri taşıması kaydıyla maliye bakanlığının teklifi ve başbakanın onayı gerekir.

  YMM OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
  - En az 10 yıl SMMM ?lik yapmış olmak,
  - YMM sınavını vermiş olmak
  - YMM ruhsatını almış olmak
  YMM?ler görevlerine fiilen başlamadan önce asliye ticaret mahkemesinde yemin ederler.

  TASDİK VE TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK
  YMM?ler yaptıkları tasdiklerin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamıyla sınırlı olmak üzere ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

  SMMM VE YMM ODALARI
  Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulmayan yerler birlik kararıyla en yakın odaya bağlanır. Odalar kuruluşunu Maliye Bakanlığına bildirmekle tüzel kişilik kazanır.

  ODALARIN GELİRLERİ
  - Odaya giriş ücreti
  - Yıllık üye aidatları
  - Yardım ve bağışlar
  - Çeşitli gelirler

  ODA GENEL KURULU
  - Genel kurul, odanın en yüksek organıdır. Odaya kayıtlı bütün üyeler genel kurulu oluşturur.
  - Oda olağan toplantısı mayıs ayında yapılır. Olağanüstü toplantı ise Oda YK Başkanı, yönetim ve den.kurulu gerekli gördüğü takdirde ve üyelerin en az 1/5 inin yazılı talebiyle toplanır.
  - Genel kurulu toplantıya çağırma süresi 15 gün, toplantı gününü bildirme süresi ise 10 gündür.
  - Genel kurul salt çoğunlukla toplanır, ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.
 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

  Oda Genel Kurulu?nun Görevleri :
  - Odaların amaçlarının gerçekleşmesi için karar ve tedbirleri almak,
  - Yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini seçmek,
  - Oda için gerekli taşınmazların alınıp satılması için yönetim kuruluna yetki vermek ,
  - Yönetim kurulunca yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak,
  - Uyulması gereken mesleki kararlar alınması hakkında birliğe teklifte bulunmak,
  - Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek,
  - Yönetim kurulunda gerektiğinde sorumlular hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek,
  - Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatları tespit edip ödeneceği tarihleri belirlemek,
  - Yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek ve kabul etmek.
  ODA YÖNETİM KURULU
  - 2 yıl için seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler odaya en az 5 yıl kayıtlı üyeler arasından seçilir. Üye sayısı 100 den az olan odalarda 5 yıllık kıdem şartı aranmaz. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
  - Yönetim kurulu normal olarak 6 ayda bir toplanır. Bunun dışında YK Başkanı isteğiyle yada üyelerden en az ikisinin yazılı talebiyle de toplanabilir.
  - Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve yine salt çoğunlukla karar alır. Oylarda eşitlik halinde YK Başkanının verdiği oy esas alınır.
  - Yön.Kurulu üyeleri mektupla toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye YK kararıyla istifa etmiş sayılır. Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde birliğe itiraz edilebilir.
  Oda Yönetim Kurulu?nun Görevleri :
  - Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak,
  - Oda genel kuruluna çalışmalar hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını yerine getirmek,
  - Oda adına taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak,
  - Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak.
  ODA DİSİPLİN KURULU
  - Üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda 2 yıl için seçilen 3 asil 1 yedek, 50 den fazla olan odalarda 5 asil 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu en az 3 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın verdiği oy esas alınır. Disiplin kurulu kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30gün içinde Birlik disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
  Oda Disiplin Kurulunun Görevleri :
  Oda yön.kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yapmak ve ilgili kararları ve cezaları vermek.
  ODA DENETLEME KURULU
  Genel kurul üyeleri arasından 2 yıl için seçilen 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler.
  Oda Denetleme Kurulunun Görevleri :
  Denetleme kurulu, odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta genel kurula rapor vermekle görevledir.
  BİRLİK GENEL KURULU
  - Birlik genel kurulunda her oda 1/25 oranında temsil edilir. Oda olağan toplantısı Eylül ayında yapılır.
  - Birliğin olağanüstü toplantı koşulları oda genel kurulu gibidir. Burada genel kurulu toplantıya çağırma süresi yine 15 gün fakat toplantı gününü bildirme süresi 20 gündür. Toplantı günü tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilir.
  - Birlik genel kurulu oda genel kurulunda olduğu gibi salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.
  Birlik Genel Kurulu?nun Görevleri
  Oda genel kurulunun yaptığı tüm görevleri birlik genel kurulu içinde söyleyebiliriz. Burada farklı olarak Birlik genel kurulu odalar arasında işbirliği kurmak ve bunu geliştirmek görevini de yapar.

  BİRLİK YÖNETİM KURULU
  - 2 yıl için seçilen 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. 5 üyenin YMM olması zorunludur. Eksiklik varsa bu SMMM tarafından tamamlanır. YK Başkanı YMM?ler arasından seçilir.
  - YK normal olarak ayda bir defa toplanır. Bunun dışında YK Başkanı isteğiyle yada üyelerden an az ikisinin yazılı talebiyle de toplanabilir. ( Oda YK ile aynı)
  - YK salt çoğunlukla toplanır ve yine salt çoğunlukla karar alır. Oylarda eşitlik halinde YK başkanının verdiği oy esas alınır. ( Oda YK ile aynı)
  - YK üyelerini mektupla toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye YK kararıyla istifa etmiş sayılır. ( Oda YK ile aynı)
  Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri :
  Oda yönetim kurulunun yaptığı tüm görevleri birlik yönetim kurulu içinde söyleyebiliriz. Birlik YK?da farklı olarak şu görevler de yapılır :
  - Giriş ve yıllık aidatların listesini maliye bakanlığının tasdikine sunmak
  - Asgari ücret tarifesini maliye bakanlığının tasdikine sunmak,
  - Yapılması gereken sınavları yapmak
  - Mesleki ruhsatları vermek.
  BİRLİK DİSİPLİN KURULU
  - 2 yıl için seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 3 ünün YMM olması zorunludur. YK üyeleri disiplin kuruluna seçilemezler.
  Birlik Disiplin Kurulunun Görevleri
  Oda disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karar vermek.
  BİRLİK DENETLEME KURULU
  - Genel kurulu üyeleri arasından 2 yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden 1 inin YMM olması zorunludur. Yönetim ve Disiplin kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler. Denetleme kurulu üyeleri birlik yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
  Birlik Denetleme Kurulunun Görevleri :
  Oda denetleme kurulundaki gibi, odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta genel kurula rapor vermekle görevlidir.
 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

  TÜRMOB (BİRLİK) GÖREVLERİ
  - Mesleğin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,
  - Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak ve düzeni korumak,
  - Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek,
  - Odalara arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözümlemek ve uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek,
  - Milli ve milletler arası mesleki kuruluşlara üye olup, milletler arası mesleki toplantılara katılmak
  - Maliye bakanlığınca verilen görevleri yerine getirmek

  BİRLİĞİN GELİRLERİ
  - Birliği dahil odaların gelirlerinden en az %15 oranında alınan paylar
  - Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler
  - Ruhsatname ücretleri
  - Bağış ve yardımlar

  SMMM STAJ YÖNETMELİĞİNİN AMACI
  Bu yönetmelik, SMMM ?lerin aday meslek mensubu olarak yetiştirilmesi ve mesleğe hazırlanmaları için staj programlarını, sürelerini ve yöntemlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  STAJIN İLKELERİ
  - Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek,
  - Aday meslek mensubunun kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetini aksatmayacak şekilde staj uygulanmalıdır,
  - Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve bitirme değerlendirmelerinden geçerli not alması gerekir,
  - Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevisinde yürütülür ve tamamlanır.

  STAJIN HEDEFLERİ
  - Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelik ve mesleki bilinci yerleştirmek,
  - ilgili mevzuatı ve uygulamayı doğru bir biçimde öğretmek,
  - Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak,
  - Meslekte standartlaşmayı temin etmek.

  STAJ SÜRESİ
  - SMMM adayları için staj süresi 2 yıldır.
  - Staj mucbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılmalıdır Mücbir sebepler stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağaır kaza, hastalık, yangın, sel gibi afetlerdir.

  STAJ BAŞVURULARI : Her yılın 4-8 ve 12.aylarında yapılır. Aday mensubu olabilmek için staja başlama değerlendirmesinden en az 60 almış olmak gerekir.

  STAJIN YAPILMASI : Staja her yılın 1-5 ve 9.aylarında başlanır ve kesintisiz olarak staj yapılır. Yapılan denetimlerde 1yılda 3 kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayan adayın stajı iptal e dilir.

  STAJA BAŞLAMA: Aday meslek mensubu staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Staj değerlendirmeleri ve odalar arasında nakil için yedişer gün izin verilir.

  Stajın Tamamlanmasına İzin Verilmeyen Durumlar :
  - Yönetmelikte aranan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
  - Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarına katılmayanlar,
  - Verdikleri belgeler doğru olmayanlar,
  - Yönetmelikte belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı davrananlar,
  - Meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işler yapanlar,

  STAJ SIRASINDA İLİŞKİ KESME
  - Oda yönetim kurulu, staj sırasında ilişki kesme kararlarını 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında staj yapılan meslek mensubuna bildirir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz üzerine birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.

  SMMM VE YMMM SINAV YÖNETMELİĞİ
  Sınavlarla ilgili temel esaslar :
  - YMM ve SMMM adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavda başarılı olmaları esastır,
  - Sınavlar YMM ve SMMM adayları için genel ve özel şartlar göz önünde bulundurularak yapılır,
  - Sınavlarda gizlilik esastır.

  SINAV ZAMANLARI
  - YMM sınavı yılda iki kez, SMMM sınavı ise yılda üç kez yapılır. Sınav günü ve yeri sınavdan en az 1ay önce resmi gazetede yayınlanır.

  SINAV KOMİSYONU
  Sınavların hangi illerde yapılacağı birlik tarafından belirlenir. Sınavlar birlik tarafından belirlenen yetkililerin gözetim ve denetimi altında yapılır. Sınav soruları üyelerin gözetiminde çoğaltılıp mühürlü zarflara konularak saklanır. Sınav komisyon üyelerinin ücretleri birlik yönetim kurulunca ocak ayında belirlenir.
  SINAV NOTLARI
  - YMM sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almak ve notların aritmetik ortalamasının da en az 65 olması gerekir,
  - SMMM sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almak ve notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması gerekir.
  SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI
  Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır.
  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların odalarda ilanından itibaren 15 gün içinde birliğe yapılır. Bu itiraz birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

  TEKRAR SINAVA GİREBİLME
  - YMM sınavında başarılı olamayanlar en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 den az not alınan konuları kapsar.
  - SMMM sınavında başarılı olamayanlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok 2 yıl içinde dört sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 60 dan az not alınan konuları kapsar.
  - Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayan ve başarılı olamayanlar bir daha sınavlara alınmazlar.

  GENEL MESLEKİ STANDARTLAR
  1. Meslek Ünvanı ve Yeterlilik İlkesi : Mesleki ünvanları alan meslek mensupları mesleğin gerektirdiği sasygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadırlar.
  2. Mesleki eğitim ve bilgi,
  3. Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık
  4. Sır saklama : Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa etmezler. Adli veya idari her türlü inceleme ve soruşturma bu hükmün dışındadır. Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.
  5. Sorumluluk : Meslek mensupları mesleğini ifa ederken toplum ve devlete, işletme sahip ve yöneticilerine ve diğer meslektaşlarına karşı sorumludur.
  6. Bağımsızlık
  7. Haksız Rekabet : Meslek mensupları, haksız rekabete neden olacak durum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Meslek mensupları başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler. (Kınama cezası gerektirir)

  BİLDİRİM MECBURİYETİ : Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar. (Uyarma cezası gerektirir)

  SÖZLEŞME YAPILMASI
  Aşağıda sayılan işler için sözleşme yapmak zorunludur :
  - Defter tutmak,
  - Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde bulunmak,
  - İnceleme, tahlil ve denetim yapmak,
  - Tam tasdik işlemi yapmak.
  Sözleşmede bulunması gereken bilgiler :
  - Tarafların açık adresleri, vergi daire ve numaraları
  - Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı
  - Tarafların karşılıklı sorumlulukları
  - Ücret tutarı ve ödeme şekli
  - Sözleşme yeri, tarihi ve süresi

  ORTAKLIK BÜROSU VEYA ŞİRKET KURARAK MESLEKİ FAALİYETTE BULUNMAK
  Birden fazla meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler.
  - Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz
  - Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensuplarınca kurulabilir.
  - Meslek mensupları faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar,
  - Şirket veya ortaklık bürosundaki işler yalnız ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir,


  - Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğan cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.
  - Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açıkça kullanılması zorunludur.
  - Unvanlarda yabancı isim kullanılamaz.

  YASAK HALLER
  1. Meslek ve Meslek Onuruyla Bağdaşmayan İşler
  - Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,
  - Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü olmak,
  - Meslektaşlarına,müşterilerine ve bilgi vermek zorunda olduğu diğer kişi ve kurumlara bilgi vermemek yada kasten yanıltıcı bilgi vermek,
  - Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak.
  (Uyarma cezası gerektirir)
  2. Ticari Faaliyette Bulunamama
  Meslek mensupları tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Kendi faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar, ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kolektif şirketlerde komandite ortak olamazlar. LTD ve A.Ş?lerde yön.kurulu üyeliği görevinde bulunamazlar.
  (Geçici olarak meslekten men cezası gerektirir)
  3. Hizmet Akdi ve Çalışamama
  SMMM ve YMM?ler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar. (Geçici olarak meslek.men cezası gerektirir.)
  4. Reklam Yasağı
  Meslek mensupları, iş elde etmek için, açık veya kapalı, dolaylı yada dolaysız yöntemlerle reklamlarını yapamazlar. Meslek mensuplarının tabelalarına, kartvizit, rapor vb kağıtlarına meslek unvanlarını, iletişim numaralarını, adreslerini yazmaları reklam sayılmaz.
  (Kınama cezası gerektirir.)
  5. En Az Ücretin Altında İş Kabul Edememe
  Meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık alacakları ücretin en az miktarının tespiti ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Bu miktarın altında iş kabulü yasaktır.
  (Kınama cezası gerektirir.)
  İSTİSNALAR
  Meslekle Bağdaşan İşler
  - Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği yapmak
  - Ltd. ve A.Ş?lerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak,
  - Yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarına üye olmak,
  - Kadrolu olarak çalışmamak koşuluyla, öğretim ve eğitim amacıyla ders vermek,
  - Devamlılık arz etmemek kaydıyla, gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
  - Seminer ve konferanslarda konuşmacı olmak.
  ÇALIŞANLAR LİSTESİNE KAYDOLMA
  Ruhsat almış mes.mensupları, mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde çalışanlar listesine kaydolmak üzere işyerlerinin bağlı olduğu ilgili odaya dilekçeyle başvurmalıdırlar.


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  117

  Ynt: 2010 Aralık Meslek Hukuku Soru Cevap

  ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME
  - Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya bürosunu kapatması
  - Bürosunu oda bölgesi dışına nakletmesi,
  -Meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
  - Meslek mensubu olmak için kanunun aradığı şartları sonradan kaybetmesi,
  - Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması hallerinde meslek mensubu çalışanlar listesinden silinir.

  MESLEK KÜTÜĞÜNDEN SİLİNME
  - Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektirecek son dört maddeyle birlikte aşağıdaki durumlar oluştuğunda meslek kütüğünden silinir,
  - Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi,
  - Kendi isteğiyle kaydını sildirmesi,
  - Meslek mensubunun ölümü.

  RUHSAT ALAN MESLEK MENSUBUNUN HAK VE ÖDEVLERİ
  Haklar :
  - Meslek mensuplarının meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarda mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez ,
  - Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, odalar ve birliğin faaliyetine katılırlar ve üyelikten doğan haklarını kullanırlar.
  Ödevler :
  Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları yada mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar.

  UYARMA CEZASI
  Uyarma, meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
  - Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması,
  - Meslek disiplinini bozucu hareket ve davranışlarda bulunulması,
  - Müşteri bildirim listelerinin bildirilmemesi,
  - Uygun tabela asılmaması,
  - Güven sarsıcı hareketlerde bulunulması,
  - Oda aidat borçlarının ödenmemesi,
  - Sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,
  - Adres değişikliklerini bildirilmemesi,
  - Çıkar çatışmalarına taraf olunması,


  KINAMA CEZASI
  Meslek mensubuna görev ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
  - 3 yıllık dönem içinde uyarma cezasını gerektiren eylemlerin yenilenmesi,
  - Sahip olunmayan unvanların kullanılması,
  - YMM?lerin eş, dost ve akrabalarına ait firmaların işlerine bakması,
  - Sözleşme yapmadan iş kabul edilmesi,
  - Naylon fatura düzenleyen müşterilere hizmet verilmesi,
  - Reklam yasağına uyulmaması,
  - Ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi
  - Çalışanlar listesine kayıt olmadan iş kabul edilmesi,
  - Haksız rekabete girişilmesi
  - Asılsız ihbar ve şikayette bulunulması.
  GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN ALIKONMA
  Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
  - 3 yıllık dönem içinde kınama cezasını gerektiren eylemlerin yenilenmesi,
  - Açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması,
  - Mesleği yapması yasaklanan kişilerce iş yapılması,
  - Ticari faaliyet yasağına uyulmaması,
  - Beyanname imzalama yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması,
  - Tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanıldığının ilk defa tespiti.
  YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA
  - Tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mührü geri alınır.
  MESLEKTEN ÇIKARMA
  Meslek mensubunun ruhsatının alınarak bir daha mesleği yapmasına izin verilmemesidir.
  - 5 yıl içinde iki kez geçici olarak meslekten alıkonma cezası aldıktan sonra bunun tekrarı,
  - Ağır hapis,
  - Kasten vergi ziyaına sebebiyat verme,
  - Ruhsatın başkasına kiraya verilmesi,
  - Başka meslek mensubunun ad ve unvanını kullanarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,
  - Meslek mensubu için gerekli olan genel ve özel şartları taşımadığının sonradan anlaşılması.

  SORUŞTURMA aşağıdaki haller halinde yapılır :
  - İlgilinin ihbar ve şikayeti,
  - ilgili oda veya birlik kurullarından herhangi birinin isteği,
  - İlgili oda veya birlik genel kurulunun kararıyla soruşturma açılır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Maliyet Muhasebesi Aralık Sınavı için Soru-Cevap-Tartışma
  Konu Sahibi taner.. Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Ekim.2011, 09:05
 2. 2010 Aralık Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 08.Ekim.2010, 08:44
 3. 2010 Aralık Hukuk Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 03.Ekim.2010, 20:48
 4. 2010 Aralık Maliyet Muhasebesi Soru Cevap
  Konu Sahibi fc64 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2010, 18:58
 5. Meslek Hukuku Sınavında Meslek Mevzuatı Dışından Soru Gelme Olasılığı
  Konu Sahibi the accountant Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Eylül.2008, 21:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36