kamu işçi maaş

Konu: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  173

  Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  Yusuf sürmen her sınavında 15 puan değerinde sözel soru soruyor.Bende sözel olarak çıkabilecek bütün soruları taradım.Paylaşıma sunuyorum.
  1-) Çift Yanlı Kayıt Yönteminin ( Muzaaf ) Esasını belirtiniz ?
  CEVAP : Bir vakayı bir sistem içinde en az iki ayrı hesabın iki zıt yanına kaydederek aktif ve pasif dengesini sağlamaktır. Çift taraflı kayıt sistemini 1.sınıf tacirler kullanır.
  2-) Hesap Biçimlerini ad olarak sayınız ?
  CEVAP :
  a-) Alt alta Basamaklı hesap
  b-) Ortak kolonlu hesap
  c-) Çift Yanlı hesap
  3-) TTK?nda kambiyo senetleri olarak adlandırılan belgeleri yazınız ?
  CEVAP : a-) Çek b-) Bono c-) Poliçe
  4-) Poliçedeki vade Türlerini sayınız ?
  CEVAP : 4 Türlü vade vardır.
  a-) Belirli bir günde : Belli bir takvim tarihi gösteren vadedir. Örneğin 15 Şubat 2009 gibi.
  b-) Keşide tarihinden belirli bir süre sonra : "Düzenlenmesinden 60 gün sonra" veya "keşide tarihinden 91 gün sonra" gibi vadeler bu gruba girer.
  c-) Görüldüğünde ödenecek : Poliçeye vade konmamışsa görüldüğünde vadeli olduğu kabul edilir. (TTK. Madde 584.2) "Görüldüğünde" vadeli olan veya görüldüğünde vadeli sayılan poliçe, muhataba ibrazında ödenmesi gerekir.
  d-) Görüldüğünden belli bir süre sonra: Poliçeye "görüldüğünden 61 gün sonra" gibi bir vâde de konulabilir. Bu takdirde de, poliçenin vâdesi, belirgin değildir.
  5-) Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları nelerdir ?
  CEVAP : Bilanço Dipnotları ; Bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.Bilanço Dipnotları ;
  a-) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı b-) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
  c-) Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları d-) Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)
  e-) Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
  Gelir Tablosu Dipnotları ;
  a-) Dönemin karşılık giderleri b-) Dönemin tüm finansman giderleri
  c-) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
  d-) Stok maliyeti hesaplama sistemleri ve yöntemleri
  e-) Varsa, tamamen veya kısmen fıili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
  6-) Nazım Hesapların Özellikleri nelerdir ?
  CEVAP : Nazım Hesaplar ; bir işletmenin alacağı, borcu ve varlıkları ile ilgili olmayan, ancak bunların açıklanması için kullanılmak üzere Muhasebe Planında bulunan ana hesaptır.
  Nazım Hesapların kullanılması Muhasebenin Temel kavramları içinde bulunan ;
  ? Kişilik Kavramı
  ? Tam Açıklama Kavramı
  ? Özün Önceliği Kavramı ile uyumlu bulunmaktadır.
  Özellikleri
  a-)Nazım Hesapların mali tablolara etki etmeden bilgi verme özelliklerinin olmasından dolayı çok çeşitli alanlarda kullanılabilme olanakları bulunmaktadır.
  b-) işletmenin gerçek varlık ve kaynakları arasında yer almaz
  c-) Bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılıklı çalışmaz.
  d-) İşlemler sonucunda varlık ve kaynak yapısını etkilemez.
  e-) Kendi aralarında karşılıklı çalışır.
  f-) Hatırlatma ve istatistiki bilgi için


  7-) Sağlamlaştırılmış Bilanço,Organik Bilanço ve Parasal Kalem kavramlarını açıklayınız ?
  CEVAP :
  Sağlamlaştırılmış Bilanço : önceki dönemi zarar ile kapatan işletmeler,bilanço görünümlerini ve 3ncü kişilerin işletmeye olan güvenlerini sağlamlaştırması bakımından zararın yedek akçelerden karşılanıp,sermayeyi azaltarak oluşturulan bilançodur.
  Organik Bilanço : Bilanço ile Dönem karı-zararına aynı derecede önem veren bilanço teorisidir.
  Parasal Kalem : Para Değişimleri karşısında itibari değerleri aynı kalan, fakat satın alma güçleri para değişimi ile ters yönde hareket eden kalemlerdir.
  8-) Amortisman nedir ? Amortisman ayırma nedenleri nelerdir ? Amortisman Türleri nelerdir ?
  CEVAP : Amortisman : Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.
  İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir. Amortisman Ayırma Şartları:
  a-) işletmede 1 yıldan fazla kullanılabilir olması
  b-) Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
  c-) Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
  d-) iktisadi kıymetin değerinin 680 TL?yi ( 2010 yılı için ) aşması
  Amortisman Ayırma Nedenleri ;
  a-) Yıpranma ve Aşınma Nedeniyle İktisadi Kıymetin Kullanım Ömrünün Azalması,
  (Örneğin, bu şartı sağlamayan boş arsa ve araziler amortismana tabi tutulmaz.)
  b-) Çürüme, Paslanma, Bozulma ve Eskime Nedeniyle Değer Kaybı,
  c-) Beklenmeyen Olaylar Nedeniyle Oluşan Değer Kayıpları,
  d-) Bakım-Onarım Hizmetlerinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Değer Kayıpları,
  e-) Gelişen Teknoloji Karşısında İktisadi Kıymetin Rasyonelliğini Kaybetmesi,
  f-) İşletme Faaliyetinin Süre İle Sınırlanmış olması,
  Ayrılan amortismanların gider olarak yazılması vergisel avantaj sağladığından sermaye yapısının güçlenmesinde büyük etkisi olmaktadır.
  Amortisman Türleri
  a-) Normal amortisman yöntemi: Eşit tutarlı amortisman yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu yönteme göre amortisman tutarı maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanır veya tutarın ekonomik ömüre bulunmasıyla hesaplanabilir.
  İktisadi kıymet için amortisman süresince eşit oranda ( % 20? yi aşmama koşuluyla ) amortisman ayrılır.
  Bu usulden azalan bakiyeler usulüne dönülemez.( Farkı budur )
  Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür ( Yıllık Amortisman Tutarı hesaplanmış olur )
  b-) Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bu usulün tatbikinde ;
  ? Her yıl üzerinden amortisman ayrılacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanların toplamının tenzili suretiyle bulunur.
  ? Bu usulde uygulanacak amortisman oranı %40?ı geçmemek üzere normal amortisman nispetinin iki katıdır.
  ? Amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır ,Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir
  Normal Amortisman Usulüne geçilebilir ( Farkı budur )
  Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür ( X 2 KATI ALINIR )

  c-) Fevkalede (olağanüstü ) Amortisman : Amortismana tabi olup;
  ? Yangın, deprem , su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden,
  ? Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen,
  ? Cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan
  d-) Kıst Amortisman :
  V.U.K.?nun 320/2 maddesi uyarınca; ?Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.?
  Kıst Amortisman = Yıllık Amortisman x Kalan Ay Sayısı / 12
  9-) Takdim ve Tehir hatası nedir ?
  CEVAP : Rakamların yer değiştirmesidir. Herhangi bir meblağ rakamla yazılırken, yanlışlıkla örneğin 56 yerine 65 yazılmış olsa bu bir takdim tehir hatası sayılır.
  10-) Çift Yanlı işleme yöntemi ile Gelir Tablosu kavramlarını açıklayınız ?
  CEVAP : Çift yanlı işleme yönteminin esası; bir değer hareketini bir sistem içinde iki ayrı hesabın iki zıt yanına işlemektir.Çift yanlı işleme yöntemi kanunlarınızda "Bilanço Esası"olarak belirtilmektedir.
  Bilanço esasında çok sayıda defter vardır. Defterlerin çokluğu, çift yanlı işleme yönteminin niteliğinden kaynaklanmaktadır.
  Gelir tablosu : işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur
  11-) Ciro kavramını tanımlayarak, maksat ve amacı bakımından türlerini sayınız ?
  CEVAP : Senet veya Çek üzerindeki hakkın Bir üçüncü kişiye devredilmesidir.Ciro 2 şekilde yapılır.
  a-) Tam ciro; Ciro eden şahsın adı adresi bono veya çekin arkasına açık olarak yazılır.
  Hakkı Gül emrine ödeyiniz.
  13.12.2006
  Leman Bülbül
  (imza)

  b-) Beyaz ciro; Hiçbir kayıt koyulmadan çek veya senedin arkasını imzalar.
  Leman Bülbül
  (imza)
  Ciro Türleri
  a-) Temlik cirosu
  b-) Rehin cirosu
  c-) Tahsil cirosu
  12-) Yevmiye Defterinde yer alan madde türleri nelerdir?
  CEVAP : a-) Basit (yalın) madde: Tek hesabın borçlu ve tek hesabın alacaklı olduğu yevmiye maddesi türüdür.
  b-) Bileşik madde : Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu ya da tek hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi türüdür.
  c-) Karma madde: Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu yevmiye maddesi türüdür.


  13-) Gider Makbuzu ile Müstahsil Makbuzunu açıklayınız ? Benzerliklerini belirtiniz ?
  CEVAP : Gider Pusulası; işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adı soyadı ve adreslerini kapsar. Gider pusulaları seri ve sıra numarası taşırlar. İki nüsha olarak tanzim edilirler ve bir nüshası işi yapana veya malı satana verilir. Gider pusulası karşılığı vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden mal alımları için % 5, hizmet alımları için % 10 stopaj yapılır.
  Müstahsil makbuzu : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur oldukları belgedir.
  Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya aracı tarafından alındığında makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur. Mühtahsil makbuzun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.
  satın alınan zırai mahsuller için % 4, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 2 G.V. stopajı ve bunun % 10'u fon ayrılır. Ayrıca, mühtahsil için % 1 oranında BağKur primi kesintisi yapılır.
  Benzerlikleri
  a-) Her 2sinde de KDV Yoktur
  b-) Her 2sinde de Stopaj hesaplanır.
  c-) Her 2side alıcı tarafından düzenlenir.


  14-) Fatura vermek zorunda olanlar kimlerdir ?
  CEVAP : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler:
  a-) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, b-) Serbest meslek erbabına,
  c-) Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara d-) Defter tutmak zorunda olan çiftçilere,
  e-) Vergiden muaf esnafa,
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, bunlar da fatura istemek ve almak zorundadırlar.
  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş, bedelinin, 2010 yılı için, VUK 326 Seri No.lu Genel Tebliği (3) ile 680 TL.?yi geçmesi veya bedel 680 TL. den az olsa bile, istemeleri halinde emtiayı satan veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur.
  15-) Yansıtma Hesaplarının görevleri nelerdir?
  CEVAP : Maliyet hesaplarında toplanan giderlerin veya maliyetlerin üretim maliyetleri hesabı, gider hesapları veya ilgili duran varlığının maliyetine aktarılması amacıyla kullanılan hesaplardır.
  16-) Şu an Türkiye?de fiilen kullanılan Genel Hesap Planları nelerdir ?
  CEVAP :
  a-) Maliye Bakanlığı Hesap Planı b-) Bankalar Birliği Hesap Planı c-) SPK Hesap Planı
  d-) Ek aracı kurumlar Hesap Planı
  17-) Aktifi Düzenleyici Hesapların Bilançodaki rolünü açıklayınız ? Bu gruba giren 2 hesap yazınız ?
  CEVAP : Düzenleyici Hesaplar; ilgili oldukları hesapların bilançoda net(gerçek ) değerleriyle gösterilmesini sağlarlar.
  129-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
  122-Alacak Senetleri Reeskontu
  119-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
  103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
  18-) Şüpheli hale gelmesine karşın,karşılığa konu yapılamayan alacaklar nelerdir ?
  CEVAP : a-) Teminatlı Alacaklar b-) Kamu kurumundan olan alacaklar
  c-) Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olmayan alacaklar
  19-) VUK? na göre değerleme yaparken teklik ilkesinden istisna edilen iktisadi kıymetleri yazınız?
  CEVAP : a-) Değeri Düşen Mallar b-) Örf ve adete göre aynı cins sayılan mallar
  20-) Eczaneler ile çok katlı mağazalara VUK?nca mal sayımı açısından tanınan ??envanter kolaylığını?? belirterek,söz konusu kolaylığın verilme gerekçesini açıklayınız ?
  CEVAP : 3 yılda bir mal sayımı yapma avantajına sahiptirler.Bu avantajın gerekçesi işletmelerin depolarında çok çeşitli mal bulundurmalarıdır.
  21-) 2008 yılına ilişkin mal sayım işlerini 02.04.2009 tarihinde tamamlayan bir sermaye şirketi,envanterini yasal sürede tamamlamış sayılabilir mi ?
  CEVAP : Evet sayılabilir.Çünkü; sermaye şirketleri,mal sayımına dayalı envanter işlemlerini Nisan ayı sonuna kadar tamamlayabilirler.
  22-) Bono Düzenlemenin Amaçları nelerdir ?
  CEVAP :
  a-) Ödeme ve Kredi Temin etme
  b-) İcra Kolaylığından istifade etme
  c-) Teminat elde etme
  d-) Baskı aracı olarak kullanılma
  23-) Ciro,Yevmiye Maddesi ve Gider kavramlarını açıklayınız ?
  CEVAP :
  Ciro : Emre Yazılı senetlerin içerdiği hakları devretmeye yarayan bir irade açıklamasıdır.
  Yevmiye Maddesi : Yevmiye Defterinde 2 tarih çizgisi arasında kalan terime denir
  Gider : işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin değer olarak tutarıdır.
  24-) Hesap nedir ? Hesap Planı (Tekdüzen Hesap Planı ) nedir ?
  CEVAP :
  Hesap : Aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgelere denir.
  Hesap Planı : Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye denir.
  25-) Eş zamanlı kayıt yöntemi nedir ? Örnek ile açıklayınız ?
  CEVAP : Giderler yapıldıkları anda büyük defter hesaplarına fonksiyon esasına göre kaydedilirken aynı zamanda yardımcı defterlere gider türü 0-9 sayılı hesaplarda, gider yeri 10-99 sayılı hesaplar esasına göre aynı mahsup fişine dayanılarak kaydedilirler.
  26-) Özün önceliği ilkesini açıklayarak örnekle açıklayınız ?
  CEVAP :işlemlerin muhasebeye yansıtılması ve değerlendirmelerinin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtir.
  Örnek ; dönem sonu işlemlerinde gerçekleştirdiğimiz alınan ve verilen çek hesaplarının sırasıyla; alacak ve borç senetlerine aktarılması işlemi gösterilebilir.
  27-) 523 Nolu İştiraklerden Yeniden Değer Artışı hesabını örnekle açıklayınız ?
  CEVAP : İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışları sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, 242 İştirakler veya 245 Bağlık Ortaklıklar Hesapları'nın borcuna kaydedilir.
  ___________________________ / ______________________________
  242 İŞTİRAKLER veya 2.100.000
  110 HİSSE SENETLERİ
  523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME
  ARTIŞLARI 2.100.000
  İştirak değer artışının kaydı
  ___________________________ / ______________________________ 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  173

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  28-) 750-Nolu Arge ile 760 Nolu Paz.sat.dağ.gid.arasındaki farklar neler?
  CEVAP : ARGE : Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
  Paz.Sat.Dağ : Mal ve hizmetlerin alıcılara teslim edilmesinde ortaya çıkan giderlerin izlendiği hesaptır. Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir.
  29-) Tekdüzen Hesap Çerçevesinin görevlerini yazınız ?
  CEVAP : Tekdüzen hesap çerçevesi , bir ülkenin bütün kurum ve kuruluşları ile işletmelerinin , muhasebe kayıtlarında uymaları gereken kuralları ortaya koyan bir mevzuattır.Hesap Çerçevesinin amaç ve görevleri ;
  a-) Uygulandığı ülkelerde iktisadi bütünlüğü ve işletmeler arasında hesap birliğini sağlamak
  b-) İşletme iktisadı ve muhasebe bilimlerinde terim birliğini sağlamak
  c-) Hesaplama işlerinde görev alacak kişilerin eğitimini kolaylaştırmak
  d-) Sonuca varmayı ve kararlaştırmayı kolaylaştırmak
  e-) Araştırıcı ve denetleyici uzmanların işini kolaylaştırmak
  f-) Hesap işlerinde örgütlemeyi kolaylaştırmak
  30-) Katalog iskontosu nedir ?
  CEVAP : Fatura üzerinde gösterilen iskontodur.
  31-) Alt alta Basamaklı Hesap Biçiminin Fayda ve Sakıncasını yazınız ?
  CEVAP : Faydası : Hiçbir toplama ve çıkarma işlemi yapılmadan kalanın istenilen an görülebilir olmasıdır. Sakıncaları ;
  a-) Toplama ve çıkarma işlemlerinde yanlışlık yapma ihtimalinin fazla olması
  b-) Dönem içerisinde yapılan işlerin (tahsil,ödeme vb..) bir anda görülememesi
  c-)Toplama ve çıkarma işleminde yapılabilecek bir yanlışlığın tüm işlemleri etkileyebilmesi
  32-) Ticari defterlerde Kayıt düzeni ile ilgili kuralları (VUK,TTK) yazınız ?
  CEVAP :
  a-) Tutulması zorunlu defter ve kayıtlar Türkçe tutulmalıdır.
  b-) Defterler,mürekkeple yada makine ile yazılmalıdır.
  c-) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlıklar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.Defter ve kayıtlarda yanlışlık varsa, rakam ve yazı okunacak şekilde üstü tek bir çizgi ile çizilmek,doğrusu üst veya yan tarafına yazılmak suretiyle yapılabilir.
  d-) Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar,çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz.
  e-) Günlük kasa,günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterlerine işlemler günü gününe işlenir.
  33-) Açık Fatura ,Kapalı Fatura ve Proforma Fatura kavramlarını açıklayın?
  CEVAP :
  Açık Fatura : Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin ödenmediği ve üst kısmının imzalandığı faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmına vurulur.
  Kapalı Fatura : Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin ödendiği ve alt kısmının imzalandığı faturadır.
  Proforma Fatura : Geçici şartlara bağlı satıcının teklifi niteliğinde düzenlenip alıcıya gönderilen faturadır.  34-) KDV?nin indirilemeyeceği durumlar nelerdir ?
  CEVAP :
  a-) Vergiye Tabi olmayan işlemler için ödenen KDV
  b-) Binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV
  c-) Zayi olan malların alış belgelerinde gösterilen KDV
  d-)Gelir ve Kurumlar vergisi kanunlarına göre,kazancın tespitine indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV
  35-) Poliçe Düzenlemenin amaçları nelerdir ?
  CEVAP : a-) Ödeme kolaylığı temin etmesi b-) Kredi temin etmesi
  c-) Teminat aracı olması d-) Kısa vadeli sermaye yatırımlarına hizmet etmesi
  36-) Tacir ve Esnaf kavramlarını açıklayınız ?
  CEVAP : Tacir :Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir.
  Esnaf : ister gezici ister sabit bir yerde bulunsun,ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancın tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak tutarda olan,meslek ve sanat sahibi kişilerdir.
  37-) Borç,Sermaye ,Gelir Tablosu , Yevmiye Defteri kavramlarını açıklayın?
  CEVAP :
  Borç :işletme varlıklarının üzerindeki 3ncü kişilerin haklarıdır.
  Sermaye :İşletme varlıklarının üzerindeki işletme sahiplerinin haklarıdır.
  Gelir Tablosu : işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.
  Yevmiye Defteri :Kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden çıkararak tarih sırasıyla ve ??madde?? halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdir.
  38-) Muhasebe açısından ??belge?? kavramını tanımlayınız ?
  CEVAP : Belge : Vakaları kişi,yer,zaman,nitelik,nicelik,tutar gibi açılardan tespit eden ve kanıtlayan nesnelerdir.
  39-) Yevmiye defterinde ??üzeri çizilerek ??düzeltilebilecek hataları yazınız ?
  CEVAP : a-) Sayfa Toplamında hata b-) Madde Numarasında hata c-) Tarihte hata
  40-) iz (hatırlatma ) bedelini örnekle açıklayınız ?
  CEVAP : Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı
  ________________/__________________________________________
  Birikmiş Amortismanlar Hesabı 999,99
  Demirbaşlar Hesabı 999,99
  ______________/______________________________________________
  41-)Bir Duran varlığa yapılan değer artırıcı harcamanın muhasebeleştirilmesini,duran varlığa sahip olma veya duran varlığı kiralama açısından değerlendiriniz ?
  CEVAP : Değer artırıcı harcamanın sahip olunan duran varlığa yapılması durumunda ilgili duran varlık hesabına,Kiralanan Duran Varlığa yapılması durumunda ise Özel Maliyetler Hesabı?na yazılması gerekir.
  42-) Envanter yapmanın faydalarını yazınız ?
  CEVAP : a-) işletme iyi bir denetimden geçmiş olur.
  b-) yapılan hatalar ve hileler açığa çıkarılmış olur.
  c-) Alınacak tedbirler ile geleceğe ait hatalar önlenmiş olur.
  d-) Bilançonun gerçeğe uygun olarak düzenlenmesi sağlanmış olur.

  43-) Konsinye mal işleminin konsinyatöre sağlayacağı faydaları yazınız ?
  CEVAP : a-) Konsinye mal işlemi kredi riskini önler,yani konsinyi iflas ettiği zaman malını geri alır.
  b-) Konsinye mal işlemi,malın piyasaya tanıtılmasını sağlar.
  44-) Konsolide Bilanço düzenleme şartlarını yazınız ?
  CEVAP : a-) Değerleme ölçeğinin aynı olması
  b-) Bilanço gününün aynı olması
  c-) Faaliyet konuları aynı yada benzer olması
  d-) Muhasebe düzenlerinin aynı olması gereklidir.
  45-) Nazım Hesapların Muhasebeleştirilmesi ile yaklaşımlarını yazınız ?
  CEVAP : a-) Genel Muhasebe Yaklaşımı b-) Amerikan Yaklaşımı
  46-) Yenileme fonu ayırma şartları nelerdir ?
  CEVAP : a-) Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.
  b-) Yenileme fonu ayrılacak duran varlık,mutlaka amortismana tabi duran varlık olmalıdır.
  c-) Alınacak Duran varlığın,yenilenmesine karar verilen duran varlık ile aynı türden olması gereklidir.
  d-) satılan veya afetler sebebiyle elden çıkarılan duran varlığın yenilenmesinin zorunlu olması veya bu hususta işletmeyi yönetenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş olması gereklidir.
  47-) Bilanço hileleri nelerdir ? Örnek veriniz ?
  CEVAP :
  a-)Bilançonun süslenmesi :Hatır bonosunun normal senetler arasında gösterilmesi
  b-)Bilançonun örtülmesieğeri düşen malların,normal mallar arasında gösterilmesi.şüpheli alacakların normal alacak olarak gösterilmesi
  48-) Menkul kıymet satış karları hesabı ile hisse senetleri ihraç primleri arasındaki farkları nelerdir?
  CEVAP :
  --- Menkul kıymet satış karları hesabı bir gelir tablosu olup,vergiye tabidir.
  Hisse senedi ihraç primleri hesabı ;bir özsermaye unsuru olup vergiye tabi değildir.
  49-) Analitik rapor tipi bilanço formatına göre, çalışma sermayesini hesaplama formülünü yazınız ?
  CEVAP : Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar ? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  50-) Getiri ve Ortaklık açılarından Hisse Senedi ile Tahvili Karşılaştırınız ?
  CEVAP : Hisse senedi ; ortaklık hakkı ve kar payı getirisi sağlar.
  Tahvil ; ortaklık hakkı sağlamaz,faiz getirisi sağlar.
  51-) Efektif ,Fire ve Geçici Yatırım kavramlarını açıkla ?
  CEVAP : Efektif :Kağıt ve Madeni para şeklindeki yabancı ülke paralarıdır.
  Fire :Mallarda niteliklerine uygun olarak miktar yönünden azalmadır.
  Geçici Yatırım :Faiz,gelir ve kar payı sağlamak veya fiyat değişiminden yararlanmak amacıyla yapılan yatırımdır.
  52-)Envanter yapma süresi hakkında,yasal zorunluluklar çerçevesinde bilgi veriniz?
  CEVAP : TTK?na göre envanter süresi 3 aydır.
  VUK?na göre gelir vergisi mükellefleri için 3 ay,kurumlar vergisi mükellefleri için 4 ay
  53-) VUK?na göre alış bedeli,mukayyet değer,itibari değer,maliyet bedeli değerleme ölçülerine örnek veriniz ?
  CEVAP :
  Alış Bedeli :Satın alınan Hisse Senetleri
  Mukayyet Değer :Gelecek aylara ait giderler
  İtibari Değer :Kasadaki Milli Para
  Maliyet Bedeli :Ticari Mallar

  54-) Yapılma Amacına göre Envanter türleri nelerdir ?
  CEVAP :Kuruluş envanteri,Dönem sonu envanteri,Tasfiye envanteri,Devir ve Birleşme
  55-) Emsal Bedel ölçeğini tanımlayarak,emsal bedel değerlemede kullanılan esasları sırasıyla yazınız ?
  CEVAP : Emsal Bedel :Gerçek değeri belli olmayan yada bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın,değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.
  a-) Ortalama Fiyat Esası (Birinci Sıra )
  b-) Maliyet Esası (ikinci Sıra )
  c-) Takdir Esası (Üçüncü Sıra )
  56-) Satış hasılatı yöntemini açıklayarak,şu ana kadar gördüğümüz konulara göre söz konusu yöntemin kullanıldığı yerleri yazınız ?
  CEVAP : İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki mal ve hizmet satışında kullanılan yöntemdir.Yabancı Para Bozdurma,Hisse Senedi Satışı gibi.
  57-) TTK?nda yer alan Değerleme Ölçülerini yazınız ?
  CEVAP : İtibari Değer,Maliyet Bedeli,Borsa Rayici,Rayiç Değeri,Tasarruf Değeri
  58-) Teminata verilen alacak senetleri reeskonta tabi tutulabilir mi?
  CEVAP : evet.zira,bu senedin mülkiyeti işletmeye aittir.
  59-) Dönemsellik kavramına uygun olarak kullanılan aktif ve pasif geçici hesaplara örnek veriniz ?
  CEVAP :
  Aktif Hesaplar :Gelecek aylara ait giderler,Gelir Tahakkukları
  Pasif Hesaplar :Gelecek aylara ait gelirler,Gider Tahakkukları
  60-) Yenileme fonu,Konsinyatör,Bilançonun süslenmesi, Çalışma sermayesi Genel Bilanço ve konsolide bilanço kavramlarını açıkla ?
  CEVAP :
  Yenileme Fonu : Vergi erteleme müessesesidir. İktisadi kıymetin satıldığı veya kısmen veya tamamen ziyaa uğrayıp sigorta tazminatı alındığı anda doğan ve beyan edilip üzerinden vergi hesaplanması gereken kâr pasifte 3 yıl süre ile bekletilmektedir.
  Konsinyatör : Malı gönderen tüccar veya işletmeye denir
  Bilançonun Süslenmesi : Bilanço kalemlerinin olduğundan büyük tutarlarda gösterilerek yapılan düzenlemedir.
  Çalışma Sermayesi : işletmenin çalışmalarını aksatmadan yürütebilmesi için kullandığı dönen varlıklarından oluşan sermayedir.
  Genel Bilanço : Tüm şube bilançolarının işletmenin merkezinde birleştirilmesiyle merkez için çıkartılan bilançodur.
  Konsolide Bilanço : Yavru Kurum bilançolarının bazı tekniklerle birleştirilerek ana kurum için çıkartılan bilançodur.
  61-) Yeniden Değerleme nedir ? Yeniden Değerleme yöntemleri nelerdir?
  CEVAP :Yeniden Değerleme :Paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle sabit varlıkların cari para birimi veya buna yakın bir değerle değerleme yapılarak o günkü değerine yakın bir değerle gösterilmesidir.
  a-) Takdir Yöntemi b-) Katsayı Yöntemi c-) Karma Yöntem
  62-) Önemlilik kavramını açıkla ?
  CEVAP : Üretilen bilgilerin muhasebe raporlarına aktarılmasında, belli özetlemeler yapılarak, raporların kullanıcı tarafından anlaşılması ve yorumlanması sağlanmalıdır.
  63-) 295-Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabını işleyişini açıklayın ?
  CEVAP : Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen bir yıldan uzun vadeli gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç olarak kaydedilir. Yıl sonunda bir yılın altına düşen vergi ve fonlar 193 peşin ödenen vergi ve fonlar hesabına aktarılarak kapatılır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  173

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  64-) iş avansı ile Personel avansı arasındaki temel farklılıkları yazınız ?
  CEVAP :
  195-İş Avansları : İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır.
  196- Personel Avansları Hesabı: İşletme personeline, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.
  65-) Karşılık kavramını açıklayınız ? Stok Değer düşüklüğü karşılığı,Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı hesabı ile özel fonlar (bağışlanan borçlar karşılığı) hesabını karşılaştırınız ?
  CEVAP : Karşılık oğan veya doğması beklenilen fakat tutarı kesinlikle kestirilemeyen ve işletme için bir borç maliyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan tutardır.
  stok değer düşüklüğü karş.hesabı ile şüph.tic.alc.karş.hsb?ı aktifi düzenleyici hsb iken
  Özel fonlar (bağışlanan borçlar karşılığı) hesabı ise Kar yedeği niteliğinde bir hesaptır.
  66-) Değeri düşen mal kavramını açıkla? Değer düşme sebepleri nelerdir?
  CEVAP : Değerleme günündeki piyasa satış fiyatı maliyet değerine nazaran %10 ve daha fazla düşüklük gösteren maldır.Sebepleri ;
  a-) Parasal (moda geçmesi) b-) Fiziksel (deprem,yangın,su basma vb..) sebeplerdir.
  67-) Kaza-i Hüküm kavramını açıklayınız ?
  CEVAP : Alacağın tahsil edilebilme imkanının ortadan kalktığını gösteren bir mahkeme kararıdır.
  68-) Protestolu senetlerin tasarruf değer ölçüsü ile değerlenememesinin gerekçesini açıklayınız ?
  CEVAP : Protestolu senetlerin vadeleri envanter günü itibariyle dolduğu için tasarruf değer ölçüsü ile değerlenmesi mümkün değildir.
  69-) Bilanço düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeler nelerdir?açıkla ?
  CEVAP :
  a-) Açıklık ilkeleri
  b-) Doğruluk ilkeleri
  c-) Birlik ilkeleri :Her hesap dönemi düzenlenen bilançoların biçim açısından birbirlerine uymalarını öngören temel düşüncedir.
  70-) Nazım hesapların hangi işletmeler tarafından daha çok kullanıldığını gerekçesi ile yazınız ?
  CEVAP : Bankalar tarafından emanet,kefalet ve teminat işlemlerinin çokluğu nedeniyle daha çok kullanılmaktadır.
  71-) Mali Bilanço kavramını açıkla ? Nazım Hesaplarda Amerikan yaklaşımı açıkla?
  CEVAP : Mali Bilanço : VUK,GV kanunu ve öteki vergi kanunlarının hükümlerine,ilgili vergi tebliğleri ve mevzuata uygun olarak çıkartılan bilançodur.
  Amerikan Yaklaşımı : Nazım hesaplara konu olan işlemlere bilanço dipnotlarında bilgi amaçlı yer verilmesini öneren yaklaşımdır.
  72-) Uyulan kanuna göre Bilanço Türlerini yazınız ?
  CEVAP :
  a-) Ticari Bilanço :TTK?nun ilgili hükümlerine uyularak çıkartılan bilançodur.
  b-) Vergi Bilançosu :VUK,GV kanunu ve öteki vergi kanunlarının hükümlerine,ilgili vergi tebliğleri ve mevzuata uygun olarak çıkartılan bilançodur.

  73-) Konsinyi ve Bilançonun örtülmesi kavramlarını açıklayınız ?
  CEVAP : Konsinyi :Emanet mal gönderilen işletmedir.
  Bilançonun örtülmesi:Bilanço kalem tutarlarının kötü niyet ile bilançodan silinerek yada farklı sınıflar altında gösterilerek yapılan düzenlemedir.
  Örnek ; Borçların alacaklardan düşülmesi,şüpheli ticari alacağın normal alacak gibi gösterilmesi,bilanço kalemlerinin olması gereken sınıftan farklı sınıfta gösterilmesi
  74-) VUK?na göre topluca değerlenebilecek iktisadi kıymetleri yazınız ?
  CEVAP : Teamülen aynı cinsten sayılan mallar,düşük kalitedeki eşya,üretim artıkları,hurdalar,döküntüler
  75-)Değerleme ve Hile nedir ? TMS?nde bilanço ??net değer ??esasına göre düzenlenir.??Net değer??ifadesi ile anlatılmak isteneni örnekle açıklayınız ?
  CEVAP : Değerleme :işletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden gerçeğe en yakın durumunu ve hesap dönemi sonucunu tespit ve takdir etmektir.
  Hile : Bir işletmenin varlıklarının veya kaynaklarının kasıtlı olarak yanlış kullanımı veya uygulanması ile bir çalışanın kişisel yarar sağlama çabasıdır.
  Net Değer :Aktif kalemlerden ??aktifi düzenleyici ??, Pasif kalemlerden ise ??pasif düzeltici ??kalemlerin düşülmesi suretiyle bilanço oluşturmada oluşur.Türk Tekdüzen Muhasebe sisteminde bilançolar bu esasla düzenlenir.
  Örnek ; Şüpheli Ticari Alacaklar 100.-
  Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (20.-)
  76-) Değer arttırıcı giderlerin özellikleri nelerdir ?
  CEVAP : a-) Yapılan gider duran varlığın kullanım süresini yada kapasitesini arttırmalıdır.
  b-) Yapılan giderin duran varlığa iktisap tarihinde olmayan bir eklentinin yapılmış olması gereklidir.
  c-) Doğal afete uğramış bir duran varlığa yapılmış olmalıdır.
  77-) Enflasyon düzeltmesi nedir ? Enflasyon düzeltmesinin amaçları neler?
  CEVAP : Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltilmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade eder.Amaçları;
  a-) Enflasyon düzeltmesinin amacı ; mali tabloların paranın satın alma gücünü ifade edecek şekilde düzeltilmesidir.
  b-) Bu düzeltme endeksler yardımıyla yapılır. Kullanılabilecek endeksler Genel fiyat endeksleri ve özel fiyat endeksleri olabilir. Genel Fiyat endeksleri genel fiyat değişimlerini içeren endekslerdir (TEFE , TÜFE gibi ) , özel fiyat endeksleri ile sektörer mal guruplarındaki fiyat değişimlerini gösterir endekslerdir
  78-) Borsa Rayici Kavramını açıklayınız ?
  CEVAP : Menkul kıymetler borsasına, kambiyo borsasına veya ticaret borsalarına kayıtlı olan menkul kıymetler borsa rayicine göre değerlenirler.
  79-) Şüpheli Alacağa Karşılık ayırma şartları nelerdir?
  CEVAP : a-) Şüpheli Alacak Ticari ve Zirai Faaliyet Kapsamında Yapılan Mal Teslimi veya Hizmet İfasından Kaynaklanmalıdır.
  b-) Karşılık Ayrılacak Alacağın Ödeme Vadesi Geçmiş Olmalıdır
  c-) Alacak, Dava veya İcra Safhasında Bulunmalı yada Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenmesine Rağmen Ödenmemiş Bulunan Dava ve İcra Takibine değmeyecek küçük alacaklar olmalıdır.
  d-) Alacak Teminata Bağlı Olmamalıdır

  80-) Değersiz alacak nedir ? Bir alacağın ??değersiz alacak ??olarak nitelendirilebilmesi için alınabilecek kanaat verici belgeler nelerdir?
  CEVAP : Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır.Kanaat Verici Belgeler ;
  a-) Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı,
  b-) Konkordato ilan edildiği durumda alacaklının borçluyu ibra ettiği tutar
  c-) Alacağın olmadığını ifade eden mahkeme tutanakları
  d-) Borçlunun herhangi bir malvarlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların da mirası red kararı
  e-) Mahkeme huzurunda sulh suretiyle alacağın bir kısmından vazgeçilmesi
  81-) Alacak Senetlerini reeskonta tabi tutmanın amaçları nelerdir?
  CEVAP : senetleri değerleme günündeki değerine (tasarruf değerine) indirgemektir.
  82-) Şüpheli Alacağa Karşılık ayırmanın amacı yazınız ?
  CEVAP : İhtiyatlılık kavramı gereği; muhtemel riske karşılık işletmeyi korumak,bilançoda şüpheli alacakları gerçek değeriyle göstermek ve vergilendirmede adaleti sağlamaktır.
  83-) Tasarruf (Peşin ) Değer ölçeğini tanımlayınız ?
  CEVAP : Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.
  84-) itibari değer nedir ? Örnek veriniz ?
  CEVAP : Her nevi senetlerle, hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerdir. Paralar ve Pulların üzerinde yazılı olan değer de itibarî değerdir
  85-) Yeniden değerlemenin amaçları nelerdir?
  CEVAP : a-) Mali tabloların homojenliğinin sağlanması
  b-) işletmenin sermayesinin korunmasını sağlar
  c-) işletmenin ekonomik,mali yapısının ve faaliyet sonuçlarının doğruluğunun sağlanması
  86-) şüpheli alacağa karşılık ayırmanın bir şartı da ??karşılık ayrılacak işletmenin 1.sınıf tüccar olması gerekir?? bunun sebebi nedir ?
  CEVAP : 1.sınıf tüccarlar bilanço esasına göre defter tutarlar ve şüpheli alacak karşılığı ayıran kişiler bunu defterlerinde gösterme zorunluluğu vardır.( VUK gereğince)
  2.sınıf tüccarlar işletme hesabı defteri tutarlar.karşılık ayıramazlar
  87-) TTK?nda olmayıpta VUK? da olan Değerleme ölçekleri nelerdir ?
  CEVAP : Mukayyet Değer,Emsal Bedeli,Tasarruf Değeri,Vergi Değeri
  88-) Bir sabit varlık satılırken varsa birikmiş amortismanı kayıtlı değerden düşülürdü . Niçin ?
  CEVAP : Net değerini bulup satış karının doğru saptanabilmesi için.Bunun yanında sabit varlıkla ilgili hesapların kapatılabilmesi için
  89-) Muhasebede Dönem sonu işlemlerini gerektiren sebepler nelerdir ?
  CEVAP : a-) Muhasebe Tekniği açısından b-) Vergi yasaları açısından
  c-) ülke ekonomisi açısından d-) işletme yönetimi ve ortaklar açısından
  90-) Değeri Düşen Mal ile Fire arasındaki farkı yazınız ?
  CEVAP : a-) Firede malların tamamı yok olur,Değeri düşen mallarda kısmen yok olma vardır.
  b-) Değeri düşen mallarda emsal bedeli uygulanır.Fire de ortada hiçbir şey olmadığı için bir şey uygulanmaz.
  c-) Değeri düşen mallara karşılık ayrılır.Firede Karşılık ayrılmaz.
  91-) Envanterde değerlemenin esas kuralı (amacı ) nedir ?
  CEVAP : Bir işletmenin sahip old.iktisadi kıymetleri saymak,ölçmek,tartmak ve buna bir değer biçmektir.Amaç ; İktisadi kıymeti sayma,sayılanlara değer biçme

  93-) Muhasebenin Temel Kavramları nelerdir ?
  CEVAP : 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı : muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.
  2. Kişilik Kavramı : işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.
  3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı: işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur. Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
  4. Dönemsellik Kavramı : işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.
  5. Parayla Ölçülme Kavramı : parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.
  6. Maliyet Esası Kavramı : para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
  7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı : muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.
  8. Tutarlılık Kavramı : muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.
  9. Tam Açıklama Kavramı : mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.
  10. İhtiyatlılık Kavramı : muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz.
  11. Önemlilik Kavramı : bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nispî ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.
  12. Özün Önceliği Kavramı : işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
  93-) 7A İLE 7B Hesaplarının farklarını yazınız ?
  CEVAP : a-) 7A Hesapları Fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. 7B Hesapları çeşit esasına göre
  b-) 7/A Seçeneği; Çok çeşitli ürün üretenlerce tercih edilir.
  7/B Seçeneği; Ürün çeşidi az olan işletmelerce tercih edilir.
  c-) 7/A Seçeneğinde yer alan hesaplar ile 7/B Seçeneğinde yer alan hesaplar birbirinden farklıdır
  7A Hesapları (700-782 ) 7 B Hesapları ( 790-799 )
  d-) 7A ?da her hesabın bir yansıtma hesabı vardır.7 B ?de tek bir yansıtma hsb (798 gid.çeşitleri yansıtma hsb)
  e-) Her 2?sin dede ortak olan hesap finansman giderleridir.
  94-) Tevkifatlı Fatura nedir ? Örnek Muhasebe kaydı ?
  CEVAP : buradaki tek ayrım kdv ayrımıdır, devletin oto kontrol sağlayarak alacağı olan kdv yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödeme ediminin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek
  her ikisinden'de almasıdır.
  ÖRNEK Tevkifatlı Fatura 2010 YILI
  İşlem bedeli 100.000.- TL.
  Hesaplanan KDV 8.000.- TL.
  Toplam 108.000.- TL.
  (-) Tevkif edilen KDV(1/2) 4.000.- TL.
  -----------------
  Tahsil edilecek toplam tutar 104.000.- TL.
  SATIŞIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Muhasebe Kaydı;
  ________________ / __________________
  120-ALICILAR HESABI 104.000.- TL
  -????. Belediyesi
  600-YURTİÇİ SATIŞLAR 100.000.- TL
  -???? Tevkifatlı Satışlar
  391-HESAPLANAN KDV 4.000.- TL
  -???? Tevkifatlı Satışlar
  (Düzenlenen tevkifatlı faturanın kayda alınması)
  ________________ / __________________
  ALIŞIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  ? Muhasebe Kaydı;
  ________________ / __________________
  153 TİCARİ MALLAR 100.000.- TL
  191-İNDİRİLECEK KDV 8.000.- TL
  320-SATICILAR 104.000.- TL
  360-ÖDENECEK KDV 4.000.- TL
  _______________ / __________________

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  173

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  DİĞER ÖNEMLİ NOTLAR HATIRLATMALAR
  1-) Sorulara Başlamadan önce verilen Bilançoyu Açılış Kaydı Şeklinde Yazınız.
  2-) Eğer Bilançoda Reeskont Hesapları varsa ilgili hesaplara virman yapın.Şöyle ki ;
  122-ALACAK SENETLERİ REESKONT HSB ( B)
  647-REESKONT FAİZ GELİRLERİ HSB ( A )
  322-BORÇ SENETLERİ REESKONT HSB ( A )
  657-REESKONT FAİZ GİDERLERİ HSB ( B )
  3-) Dönem Net Kar-Zarar Hesabını ? Geçmiş Yıl Kar-Zarar hesabına alınız.
  590-Dönem Net Karı-Zararı ( B )
  570-Geçmiş Yıl Kar-Zararı ( A )
  4-) Senet Karşılığı Mal Alışlarında 321-Borç Senetlerini kullanın
  5-) Bankanın kesmiş olduğu faiz ve komisyon olursa ;
  Faizleri 780-Finansman Giderleri ( B )
  Komisyonları 653-Komisyon Giderleri ( B )
  Geri kalanı 102-Bankalar Hsb ( A )
  6-) Soruda Malın Maliyeti Verilmişse işlemden sonra Maliyet maddesini yapınız.
  621-Sat.Tic.Mal.Maliyeti ( B )
  153-Ticari Mallar ( A )
  7-) Ücret Tahakkuklarında Brüt Ücret ve işveren payı 770?i oluştur.
  770-Genel Yönetim Giderleri ( B )
  770-01-Brüt Ücret
  770-02-İşveren Katkı Payları
  360-Ödenecek Vergi ve Fonlar (A)
  360-01-Öd.Gelir Vergisi
  360-02-Öd.Damga Vergisi
  361-Ödenecek SSK primleri ( A )
  361-01-Ödenecek işçi primi
  361-02-Ödenecek işveren primi
  335-Personele Borçlar ( A )
  8-) Peşin Ödenen Kiralar Bilanço hesabında aktifleştirilir denmişse ;
  180-Gelecek Aylara ait Giderler yada 280 - Gelecek Yıllara ait Giderleri kullan
  9-) Zayi olan çöpe giden ve çürüğe ayrılan mallar için 689 hesabını kullan
  10-) Repolar 118-Diğer Menkul Kıymetler hesabında izlenir.Repoda Dönen Tahsilatlar Menkul Kıymet satış karı veya zararında izlenir.
  _______/_______________________________
  118-Diğer Menkul Kıymetler ( B )
  102-Bankalar ( A)
  ______/________________________________
  102-Bankalar ( B )
  646-655-Menk.Kıy.sat.kar / zarar ( A / B )
  118-Diğer Menkul Kıymetler ( A)
  ______/________________________________

  11-) Mal Alımı ile ilgili verilen avanslarda 159-Verilen Sipariş avansları
  Duran Varlık alımı ile ilgili verilen avanslarda 259-Verilen Sipariş avansları
  Maddi olan Duran Varlıklarının Amortismanında 257-Birikmiş amortismanlar
  Maddi olmayan Duran Varlıkların Amortismanında 268-Birikmiş amortismanlar
  Alacak Senetleri ile ilgili lehte oluşan vade farkları 642-Faiz Gelirlerine
  Alacak Senetleri ile ilgili alehte oluşan vade farkları 780-Finansman giderlerine
  Ciro primleri , ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primleri,vade farkları,
  Vergi iadesi gelirleri 602- Diğer Gelirler hesabında izlenir.
  12-) hava parası = Şerefiye
  Kredi kartı ile yapılan satışlarda 127-Diğer Ticari alacaklar
  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 309-Diğer Mali Borçlar
  Kasa ve Miktar iskontoları 611-Satış İskontoları
  13-) ihraç kayıtlı satışlarda oluşan kur farkları olumlu ise 601-Yurtdışı satışlar ( B)
  Olumsuz ise 601-Yurtdışı satışlar (A)
  14-) Sahip olunan Duran varlığına yapılan değer artıcı harcamalar Duran varlığın maliyetine
  Kiralanan Duran varlığa yapılan değer artıcı harcamalar 264-Özel Maliyet hsb


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  776

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  nurettin çok sağol ya, kendi kendime diyodum şu sözelleri biri şöyle bi liste yapsa da yayınlasa, bunu yapsa yapsa nurettin yapar diyodum, hakkaten öyle oldu, eline sağlık kardeş, inşallah hep beraber temizleriz bu dönem,telde görüşelim sınav gecesi cumartesi akşamı istersen birlikte çalışalım.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  194

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  eline koluna sağlık teşekkür ederiz

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  362

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  Eline sağlık kardeş, İnşallah sınav da emeklerinin karşılığını alırsın

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  Arkadaşım eline ,emeğine sağlık. Emeğinin karşılığını alırsın inşallah...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  327

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  Ben de böyle notlar hazırlayıp koymayı düşünmüştüm, siz bayağı detaylı hazırlamışsınız, elinize sağlık.

  Aklıma gelen birkaç konuyu da ben eklemek istedim izninizle:

  1) Hesap çeşitleri ve kısa tanımları?

  Cevap: a) Aslî hesaplar: Aslî işler için açılan bilanço ve gelir tablosu hesaplarıdır.
  b) Talî hesaplar: Aslî hesap ayrıntılarının izlendiği hesaplardır.
  c) Düzenleyici hesaplar: Aslî hesapların gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır.
  d) Geçici hesaplar: Tamamlanmamış bir konu veya bir süre için kullanılan hesaplardır.
  e) Nazım hesaplar: Malî tabloların içeriğini oluşturan unsurları etkilemeyen, bir kıymet veya belge veya bilginin varlığını izlemek için kullanılan hesaplardır.
  f) Cari hesaplar:
  1- İki işletmenin alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip bakiyeyi isteyebileceklerine dair sözleşmedir.
  2- İşletme sahibinin işletme ile ticarî işlemleri sonucu borçlandığı veya alacaklandığı tutarı gösteren hesaptır.

  2) VUK?un kayıt düzeni ile ilgili düzenlemelerinden beş tanesi?

  Cevap: 1) Tutulması zorunlu defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. (VUK md. 215)
  2) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler Türk parası karşılığı gösterilmek suretiyle yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. (VUK md. 215)
  3) Defterler mürekkepli kalemle veya makine ile yazılmalıdır. (VUK md. 216)
  4) Yevmiye defterinde yapılan hatalar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Deftere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz bir hale getirmek yasaktır. (VUK md. 217)
  5) Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Defter yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. (VUK md. 218)

  3) KDV?de teslim ve sayılan haller?

  Cevap: KDV Kanunu?nun 2. maddesine göre teslim, bir mal üzerinde tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Kanunun 3. maddesine göre teslim sayılan haller ise şunlardır:

  a) Vergiye tâbi malların, her ne suretle olursa olsun, vergiye tâbi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi; vergiye tâbi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, teberru gibi adlarla verilmesi
  b) Vergiye tâbi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması ve sarfı
  c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

  4) KDV?de hizmet ve hizmet sayılan haller?

  Cevap: KDV Kanunu?nun 4. maddesine göre hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imâl etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak gibi şekillerde gerçekleşir. Kanunun 5. maddesine göre hizmet sayılan haller; vergiye tâbi bir hizmetten, işletme sahibinin, personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasıdır ve vergiye tâbidir.


  5) KDV?nin matrahı?

  Cevap: 1) Teslim ve hizmetlerde matrah, bu işlemin karşılığını teşkil eden bedeldir.
  2) Amortismana tâbi menkul ve gayrimenkul malların imâli ve inşaı halinde matrah, VUK hükümlerine göre tespit edilen değeri (maliyet bedeli) dir.
  3) İthalatta verginin matrahı, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas değer, gümrük vergisi ve diğer ödemelerden oluşur.
  4) Bedeli belli bir tarifeye göre tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde, tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek belirlenir.
  5) Bedeli bilinmeyen veya bulunmayan işlemler ile bedelin paradan başka değerler olması halinde matrah, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.

  6) Gider ve etkisiz gider?

  Cevap: Gider: İşletmenin faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin değer olarak tutarıdır.
  Etkisiz gider: Üretim dışı amortisman

  7) Maliyet ve ek maliyet?

  Cevap: Maliyet: Bir mal veya hizmetin elde edilmesi için yapılan değer kullanımlarıdır.
  Ek maliyet: Kendini amorti eden bir makinenin amortisman payının üretilen mamule yüklenmesi

  8) İşletmenin unsurları?

  Cevap: Bağımsızlık, devamlılık, hukukî varlık, borç-alacak ilişkisine girme, riske girme.

  9) İşletmenin görevleri?

  Cevap: Genel görevi: yönetim; temel görevi: üretim ve pazarlama; kolaylaştırıcı görevi: finans ve personel; destekleyici görevi: AR-GE, muhasebe, halkla ilişkiler.

  10) Fatura türleri?

  Cevap: Bayağı fatura, proforma fatura, orijinal fatura, alacak faturası, komisyoncu faturası, özel fatura, açık fatura, kapalı fatura, sahte fatura.

  11) Faturanın ispat edici olabilmesinin koşulları?

  Cevap: 1) Taraflar arasında ticarî bir ilişki bulunması
  2) Her iki tarafın tacir olması
  3) Faturanın VUK?ta yer alan şekil şartlarına uygun olması
  4) Fatura içeriğinin tutarlı olması
  5) Faturanın karşı tarafa ulaşması ve faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi

  12) Tamamlayıcı madde?

  Cevap: Yevmiye defterinde eksik veya fazla yazılmış maddeyi düzelten maddedir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  48

  Ynt: Yusuf Sürmen Finansal Muhasebe önemli notlar 1

  teşekkürler arkadaşlar.ALLAH emeklerinizi boşa çıkarmaz inşallah...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 4
  Son Mesaj : 22.Şubat.2011, 09:15
 2. Yusuf Sürmen Kitabına Göre Notlar
  Konu Sahibi stonhand Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 191
  Son Mesaj : 23.Ocak.2011, 13:52
 3. Finansal Muhasebe-Yusuf Sürmen Çalışma Yöntemleri
  Konu Sahibi omer313 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 46
  Son Mesaj : 04.Kasım.2010, 17:59
 4. TAŞINDI: Yusuf Sürmen Kitabına Göre Notlar
  Konu Sahibi admin Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Ekim.2010, 13:32
 5. Finansal Muhasebe-Yusuf Sürmen Vakalarını Getirtiyoruz.
  Konu Sahibi zeyna78 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 287
  Son Mesaj : 22.Eylül.2010, 15:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36