Hukuk stajyerlerine uygulama başladı,

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin 30 Kasım 2010 tarihli ve 27771 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Madde 5 ? Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenmiş pulun değeridir.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir.?

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.


Stajyer Kredi Bilgileri için


10 Soruda Staj Kredisi
SORU 1-) Staj Kredisinden kimler yararlanır, süresi nedir?

YANIT : Staj Kredisinden, staj yapan stajyer başvuru tarihinden itibaren staj süresince yararlanır.

SORU 2-) Staj Kredisinin miktarı nedir?

YANIT : Bu yıl için staj süresince aylık kredi miktarı 400,- TL 'dır. İkişer aylık peşin taksitlerle ödeme yapılmaktadır.

SORU 3-) Staj Kredisinin faizi nedir?

YANIT : Staj kredisinin faizi (Yönetim Kurulu Kararı ile) basit faiz olup, muacceliyet tarihinde bir defada hesaplanmak üzere %10 'dur.

ÖRNEĞİN : 12 aylık staj süresince 4.200,- YTL Kredi kullanan stajyer muacceliyet tarihinde hesaplanacak faizi 420,- YTLolacaktır.

SORU 4-) Muacceliyet tarihi nedir?

YANIT : (Yönetmeliğin 16. ve 17. maddeleri hariç) Staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonraki tarihtir.

SORU 5-) Erken ödeme mümkün müdür? /yatırılacak hesap no.

YANIT : Kredinin erken geri ödenmesi mümkündür. Muacceliyet tarihinden önce yapılan geri ödemeler için faiz ödenmeyecek olup Halk Bankası şubelerinden KUTA sistemiyle tahsis no. belirtilmek suretiyle yatırılabilir ya da EFT yapılması halinde T. Halk Bankası Yenişehir şubesindeki 16000056 no.lu TBB staj kredi hesabımıza yatırılabilir.

SORU 6-) Kredi ödemesi nasıl yapılacaktır?

YANIT : Kredi ödemeleri, T.B.B. 'ce stajyer avukat adına açılacak hesaba intikal ettirilir. Bankaca çıkarılan ATM kartları sayesinde Türkiye 'nin her yerinden hesap kullanılabilir.

SORU 7-) Kredi için belgeleri nereden temin edebiliriz?

YANIT : Barolar Birliğince bastırılan belgeleri stajyer avukatlar barolarından temin edebilirler.

SORU 8-) Staj Kredi Talebi Tanıtım ve Mali Durum Bildirimini doldurmak zorunlu mudur?

YANIT : Bu bildirimin tam ve doğru olarak doldurulması zorunludur.

SORU 9-) Kredi için kefil gerekmekte midir?

YANIT : Staj kredisi için çalışan 1 kefil gerekmektedir.

SORU 10-) Muacceliyet tarihinden sonra geri ödemeler ne şekilde olacaktır?

YANIT : Muacceliyet tarihinde hesaplanan faizle birlikte kredi kullanım süresine paralel olarak taksitlendirilerek geri ödenecektir.

ÖRNEĞİN : 3.sorudaki hesaplama esas alınırsa 385,- YTL kredinin aylık taksitini oluşturacaktır.

Staj Kredi borçlarının yatırılacağı hesabımız;

İdari Takip Esnasında:

T.HALK BANKASI
Yenişehir /Ankara Şubesi
Hesap no: 16000056
IBAN NO: TR87 0001 2009 2120 0016 0000 56

İcra Takibine Konu Olması Sonrasında:

Halk Bankası Yenişehir Şubesi
Şube kodu: 212
Alıcı Adı: Türkiye Barolar Birliği
Hesap no: 16000057
IBAN: TR60 0001 2009 2120 0016 0000 57

Baroporta üye olan avukatlar Web sitemizden staj kredi sorgulamaya girdiklerinde TC kimlik numaraları ile kredilerine ilişkin hertürü bilgiyi görebilirler.