kamu işçi maaş

Konu: Çıkmış Vergi soruları.?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Çıkmış Vergi soruları.?

  Vergi Ziyaı ve Örtülü Kazanç kavramlarını açıklayınız (21.12.1997)
  Vergi hukukunun yardımcı kaynakları nelerdir?Bunların konum ve önemleri hakkında bilgi veriniz (21.12.1997)
  "Götürü usulde vergilendirilen bir esnaf 2.sınıf tiüccar olarak vergilendirilmek istemektedir
  Şekil ve maddi yükümlülüklerinde ne gibi değişiklikler ortaya çıkar,karşılaştırarak anlatınız (21.12.1997)"
  Gelir vergisinde beyanname verme zorunluluğu olmayanlar kimlerdir?Gerekçesi nedir (21.12.1997)
  Mükerrer vergilendirme ve götürü gider usulünü açıklayınız (28.06.1998)
  Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları nelerdir? Nasıl yükümlülükten kalkarlar? (28.06.1998)
  Vergi hatası nedir?Hukuk uyuşmazlığından farkı nedir? Her iki halde de hangi yasal yollara hangi sürelerde nasıl gidilir? (28.06.1998) (24 Ekim 1998)
  Şirketleri sınıflandırınız.Türlerine göre şirketlerin ve ortakların nasıl vergilendirildiğini açıklayınız (28.06.1998)
  Kaynak kuramı ve safi artış kuramı konusunda bilgi veriniz.GV'de bu kurallardan hansisi uygulanmaktadır? (28.06.1998)
  Mükellef-vergi sorumlusu , vergi kesenin sorumluluğu-vasinin sorumluluğu kavramları arasındaki farkları belirterek açıklayınız (24 Ekim 1998)
  Bakanlar kurulunun vergileme konusunda ne gibi düzenleme yetkisi vardır? Bu yetki hangi hukuk kaynakları ile kullanılır? Bunların güç derecesi nedir?Bu kaynaklar nasıl yürürlüklten kalkar? (24 Ekim 1998) (30 Mayıs 1999)
  "Kurumlar Vergisi mükellefleri tüzel kişilerdir" ibaresinin doğruluğunu örnekler vererek açıklayınız (24 Ekim 1998)
  Re'sen tarh - İkmalen Tarh ile verginin tahakkuku-verginin kesinleşmesi arasındaki farkları sayınız (30 Ocak 1999)
  Yürütme organının vergileme konusunda ne gibi düzenleme yetkisi vardır? Bu yetkisini hangi merciler tarafından hangi hukuk kaynakları ile kullanır? Bunların güç derecesi nedir?Bu kaynaklar nasıl yürürlüklten kalkar? (30 Ocak 1999)
  Devlet alacaklarının türlerini belirtiniz.Bunların doğuş biçimleri, ödeme ve tahsil usulleri ve bağlı oldukları mevzuat konusunda bilgi veriniz (30 Ocak 1999)
  Şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerinin yapısal ve vergisel özelliklerini belirterek açıklayınız (30 Ocak 1999)
  Vergi hukukunda zamanaşımı konusunda bilgi verniz.Zamanaşimina uğrayan bir kamu alacağı için vergi idaresinin yapamayacağı şeyler nelerdir?Türlerine göre ayrı ayrı açıklayınız (30 Mayıs 1999)
  "Anonim şirket ortakları taahhüt ettikleri sermaye payını ödemedikleri taktirde şirketin vergi borcundan dolayı vergi idaresine sorumludur" ibaresinin doğruluğunu tartışınız (30 Mayıs 1999)
  Adi şirketle kollektif şirketin yapısal ve vergisel özeliklerini karşılaştırarak açıklayınız (30 Mayıs 1999)
  AATU hakkındaki 6183 sayılı kanunun terkine ilişkin hükümlerini ana hatlarıyla açıklayınız (26 Eylül 1999)
  Vergi hukukunda emtianın emsal bedeli ile değerlendirildiği durumları sıralayınız,bunlardan kıymeti düşen malların değerleme konusunu açıklayınız (26 Eylül 1999)
  GVK'da gelirin elde edilmesi açısından hangi gelir türleri için tahakkuk ve hangileri için tahsil esasının benimsendiğini kısaca açıklayınız (26 Eylül 1999)
  KDV Kanununa göre teslim ve teslim sayılan halleri kısaca anlatınız (26 Eylül 1999)
  Vergi kanunlarının yorumu kavramını açıklayınız, yorum türlerini kısaca anlatınız (19 Aralık 1999)
  "AATU hakkındaki 6183 sayılı kanununda ""Kamu Alacaklarının Korunması""için düzenlenen kurumları sayınız
  (19 Aralık 1999)"
  VUK 'un şüpeli alacaklarla ilgili hükümlerini açıklayınız(19 Aralık 1999)
  Vergi hukukuna göre süre kavramını açıklayız, süre türleri ile sürenin uzaması hallerini kısaca anlatınız(27 Şubat 2000)
  AATU hakkındaki 6183 sayılı kanununa göre amme alacaklarının cebren tahsilini kısaca anlatınız(27 Şubat 2000)
  Gelir vergisi kanununda düzenlenen"emsal kira bedeli esası"nı açıklayınız (27 Şubat 2000)
  KDV kanununa göre"sorumluluk müessesesini" ve "vergi sorumlusunu"açıklayarak sorumluluğun hangi hallerde olacağını belirtiniz (2 Temmuz 2000)
  Vergi uyuşmazlıklarının idare aşamasında çözümlenmesi yollarını kısaca açıklayınız (2 Temmuz 2000)
  GVK'nın mükerrer 75.maddesinde düzenlenen "vergi alacağı"nın uygulama esaslarını açıklayınız (2 Temmuz 2000)
  GVK 'ya göre "zararların karlara takas ve hamsubu"nu anlatınız (17 Eylül 2000 Af)
  Adi ortaklıklarda KDV uygulamasını anlatınız (17 Eylül 2000 Af)
  VUK'a göre kanuni temsilcilerin ödev ve sorumluluklarını anlatınız (17 Eylül 2000 Af)
  Vergi ziyaı suçu ve cezasını anlatınız (17 Eylül 2000 Af)
  VUK'a göre vergi cezalarını kaldıran ve ceza kesilmeyecek halleri kısaca açıklayınız (1 Ekim 2000)
  Kurumlar vergisinden gider olarak indirilebilecek bağış ve yardımları belirtiniz (1 Ekim 2000)
  Katma Değer Vergisinde Kanununda tarhiyatın muhattabını belirtiniz (1 Ekim 2000)
  GVK'ya göre geçici vergi uygulamasını anlatınız (3 Aralık 2000 Af)
  Vergi hatalarının ortaya çıkarılması ve düzeltilmesini kısaca anlatınız (3 Aralık 2000 Af)
  VUK'da düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesini anlatınız (3 Aralık 2000 Af)
  Amme alacaklarında rüçhan hakkını anlatınız (3 Aralık 2000 Af)
  KDV kanununda hizmet ve hizmet sayılan halleri anlatınız (17 Aralık 2000)
  Ceza kesmede zamanaşımını anlatınız (17 Aralık 2000)
  Vergiyi doğuran olayın saptanmasının önemi ve sonuçlarını açıklayınız (17 Aralık 2000)
  Yıılık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı gereken menkul sermaye iradlarını açıklayınız (7 Nisan 2001)
  Vergi mükellefi veya vergi sorumlusu olmak bakımından kanuni ehliyet şartının aranıp aranmayacağını tartışınız (7 Nisan 2001)
  KDV Kanununa göre matraha dahil olan unsurlarla matraha dahil olmayan unsurları anlatınız (7 Nisan 2001)
  AATUH Kanun'a göre hangi hallerde ihtiyati haciz uygulan.Kısaca açıklayınız (7 Nisan 2001)
  Vergi ziyaı olmasına rağmen vergi cezası kesilmeyecek halleri kısaca açıklayınız (30 Haziran 2001)
  GVK'nın "birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde"kazancın tespitine ilişkin hükümleri anahtarları ile açıklayınız (30 Haziran 2001)
  KDV'de özel matrah şekillerini kısaca açıklayınız (30 Haziran 2001)
  6183 sayılı AATUH kanun uyarınca tahsil zamanaşımını kesen halleri kısaca sayınız (30 Haziran 2001)
  Öngörülen yatırım indirimini tanımlayınız, uygulama esaslarını kısaca açıklayınız (3 Kasım 2001)
  KVK'da düzenlenen örtülü kazanç dağıtımına ilişkin hükümleri anahtarları ile açıklayınız (3 Kasım 2001)
  VUK' a göre değerlemeyi tanımlayınız, iktisadi işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleme ölçülerini sayınız (3 Kasım 2001)
  KDV Kanununa göre vergiyi doğuran olayı açıklayınız (3 Kasım 2001)
  GVK'da götürü gider hangi kazanç ve iralar için öngörülmüştür?Uygulama esaslarını kısaca açıklayınız(2 Şubat 2002)
  "Kurumlarda gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarına ilişkin istisnaları anahtarları ile açıklayınız
  (2 Şubat 2002)"
  KDV açısından kayıt düzenini açıklayınız (2 Şubat 2002)
  VUK'a göre emtianın emsal bedeli ile değerlendiği durumları sayınız.Bunlardan birini kısaca açıklayınız (29 Haziran 2002)
  KDV kanununa göre teslim ve teslim sayılan halleri kısaca açıklayınız (29 Haziran 2002)
  ÖTV'de vergiyi doğuran olayı kısaca açıklayınız (29 Haziran 2002)
  "Değerleme nedir, hangi amaçla yapılır?VUK'a göre emtia(stok) değerlemesine ilişkin esasları açıklayınız
  (09 Kasım 2002)"
  Kurumlar vergisi kanununa göre istisna kazançları sayınız,bunlardan birini kısaca açıklayınız (09 Kasım 2002)
  Özel tüketim vergisinde tecil ve terkin uygulamasını anahtarları ile açıklayınız (09 Kasım 2002)
  "Vuk'a göre işe başlamayı bildirme zorunda olanları sayınız.Tüccarlarda işe başlamanın belirtilerini kısaca anlatınız
  (09 Kasım 2002)"
  GVK'ya göre basit usulde kazancın tespitini kısaca anlatınız (09 Kasım 2002)
  KDV'ye göre teslim ve teslim sayılan halleri anlatınız (09 Kasım 2002)
  Kurumlar vergisinin 1.maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerini belirtiniz.Anılan kanuna göre tam mükelefi tanımlayınız (09 Kasım 2002)
  Döviz kurlarındaki artış ve azalışların ticari işletmeye iktisadi kıymetlerin değerlemesine etkilerini 213 sayılı VUK'un iktisadi işletmelere dahilkıymetlerin değerlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde tartışınız (5 Temmuz 2003)
  4842 sayılı kanunla yatırım indirimi uygulamasında yapılan değişiklikleri anlatınız (5 Temmuz 2003)
  KDV matrahının oluşumunu matraha dahil olan ve olmayan unsurlar yönünden irdeleyiniz (5 Temmuz 2003)


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları

  Şuana kadar bu kadar yazabildim devamı gelecek

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  13

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları

  Emeginize saglık çok teşekkür ederim çıkmış sorular çok faydalı inşallah en az iki soru yakalarız da bitiririz su sınavı alırız belgemizi tekrar tesekkurler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları

  İnşallah umudumuz o yönde..Allah hepimize yardımcı olsun

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları

  Ve kalanların tamamı...

  VUK'un 13.maddesinde düzenlenen mücbir sebepleri ve doğurduğu sonuçları kısaca açıklayınız(22 Kasım 2003) VUK
  KDV kanununun 9.maddesindeki vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemleri taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanşığı'na verilen yetkiye dayanarak KDV vergisi 89 seri numaralı Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeleri kısaca açıklayınız (22 Kasım 2003) KDV
  Bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesine ilişkin olarak KVK'da yer alan esasları kısaca açıklayınız (22 Kasım 2003) KVK
  Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinde KDV uygulamasını kısaca açıklayınız (22 Kasım 2003) KDV
  GVK'da yer alan gelir unsurlarının elde edilme esaslarını açıklayınız (22 Kasım 2003) GVK
  VUK'a göre defter tutmak zorunda olanları,bilanço esasına göre tutulması gereken defterleri,tasdike tabi defterleri sadece belirtiniz (21 Şubat 2004) (8 Temmuz 2006) VUK
  Gelir ve Kurumlar vergisinde gider olarak sayılmayan ödemeleri sayınız (21 Şubat 2004) GV KVK
  GVK 'da 17.12.2003 tarih ve 5024 saylı kanunun 6.maddesi ile yapılan değişiklikler çerçevesinde yatırım indirimi uygulamasını anlatınız (21 Şubat 2004) GVK
  5035 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde beyan ve ödeme sürelerini anlatınız (21 Şubat 2004) (16 Temmuz 2005) (15 Temmuz2006) GV KVK
  Vergi davasını açmaya yetkili olanlar ile dava açma süresini kısaca açıklayınız (3 Temmuz 2004) VUK
  GVK'nın 5035 sayılı kanunla değişik 68.maddesine göre serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek mesleki giderleri belirtiniz (3 Temmuz 2004) GVK
  KVK'ya göre tasfiye,birleşme,devir ve bölünme hallerinde beyanname verme ve ödeme sürelerini kısaca açıklayınız (3 Temmuz 2004) KVK
  Serbest bölgelerde KDV uygulamasını kısaca anlatınız (3 Temmuz 2004) KDV
  Mukayyet değer,terkin,vergi yüklenicisi,yanılma kavramlarını kısaca açıklayınız (3 Temmuz 2004) VUK
  VUK hükümleri çerçevesinde bilgi toplama müessesini müeyyideleri ile birlikte açıklayınız (27 Kasım 2004) VUK
  GVK'ya göre zirai faaliyet,zirai işletme,mahsül,münferit beyanname,tarhiyatın muhattabı kavramlarını açıklayınız (27 Kasım 2004) GVK
  KVK'ya göre tasfiye memurlarının sorumluluğunu açıklayınız (27 Kasım 2004) (4 Aralık 2010) KVK
  KDV Kanununa göre emsal kira bedeli ve emsal ücretini açıklayınız (27 Kasım 2004) (29 Mart 2008) KDV
  VUK hükümleri çerçevesinde reel olmayan finansman maliyeti,envanter çıkarmak,fevkalade amortisman,değersiz alacak,yanılma kavramlarını açıklayınız (12 Mart 2005) VUK
  4842 sayılı kanun sonrasında yatırım indirimi uygulamasını yatırım indirimine konu olacak ve olmayacak iktisadi kıymetler,yatırım indirimine konu iktisadi kıymetlerinelden çıkarılması yönlerinden anahtarları ile açıklayınız (12 Mart 2005)
  5281 sayılı kanunla yapılan değişiklikliklere göre gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin olarak KVK ve KDV Kanununda yer alan hükümleri açıklayınız (12 Mart 2005) KDV KVK
  KDV Kanununa göre indirilemeyecek katma değer vergisini açıklayınız (12 Mart 2005) (8 Temmuz 2006) (7 Temmuz 2007) (14 Mart 2009) KDV
  VUK'a göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız (16 Temmuz 2005) (4 Mart 2006) (8 Temmuz 2006) VUK
  VUK'a göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri sadece sayınız,bunlardan tahakkuktan vazgeçme hususunu kısaca açıklayınız (19 Kasım 2005) VUK
  GVK'da düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri ile ilgili müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtım esasları ile işin bitim tarihini kısaca açıklayınız (19 Kasım 2005) (22 Kasım 2008) GVK
  6183 sayılı AATUH kanuna göre ihtiyati haciz ve tecil kavramlarını açıklayınız (19 Kasım 2005) AATUHK
  GVK'da düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri ile ilgili müşterek genel giderlerin dağıtım esaslarını kısaca açıklayınız (4 Mart 2006) GVK
  VUK'a göre düzeltme zamanaşımını açıklayınız (11 Mart 2006) VUK
  GVK'da düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihini belirtiniz (11 Mart 2006) GVK
  KDV Kanununa göre belgesiz mal bulunduranların sorumluluğunu kısaca açıklayınız (11 Mart 2006) KDV
  GVK'ya göre gelir vergisi kimler namına tarh edilir ve kimler tarhiyata muhattap tutulurlar (8 Temmuz 2006) GVK
  VUK'da yer alan mükellef ve vergi sorumlusu kavramlarını arasındaki farkları belirterek açıklayınız (8 Temmuz 2006) VUK
  VUK'a göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sayınız.İktisadi işletmelere dahil kıymetlerden alacaklar ve borçların değerleme ölçülerini sayınız (15 Temmuz2006) (25 Kasım 2006) (sadece borçlar-7 Temmuz 2007) (sadece borçlar-24 Kasım 2007) VUK
  GVK'ya göre ticari kazancın tarifini yaparak hangi kazançların ticari kazanç sayılacağını açıklayınız.Safi ticari kazancın tespit edilmesi için indirilmesi kabul edilen giderleri sayınız (15 Temmuz 2006) GVK
  GVK'da ticari kazancın ve KVK'da kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyen ödeme ve indirimleri sayınız (15 Temmuz 2006) (17 Mart 2007) (Sadece GVK-7 Temmuz 2007) (Sadece KVK- 24 Kasım 2007) GVK
  GVK'da safi ticari kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler nelerdir ? (18 Kasım 2006) GVK
  VUK'a göre vergi kesenlerin sorumluluğunu açıklayınız (18 Kasım 2006) VUK
  VUK'a göre verginin terkini hükümlerini açıklayınız (18 Kasım 2006) VUK
  VUK'a göre vergilendirme hataları nelerdir açıklayınız (18 Kasım 2006) VUK
  KVK'ya göre kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen indirimleri sayınız (18 Kasım 2006) KVK
  VUK'a göre vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanları sayınız,vergi tevkifatında uyulacak esasları açıklayınız (25 Kasım 2006) (7 Temmuz 2007) (29 Mart 2008) VUK
  VUK'a göre mücbir sebepleri sayınız (25 Kasım 2006) VUK
  KDV Kanununa göre ithalatta verginin matrahı hangi unsurlardan meydana gelir?Matraha dahil olan unsurları sayınız (25 Kasım 2006) KDV
  VUK'a göre iktisadi işletmelere dahil kıymetlerden emtianın değerlemesi hükümlerini açıklayınız ve imal edilen emtianın(tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeline dahil olan unsurları sayınız (17 Mart 2007) VUK
  VUK'a göre iktisadi işletmelere dahil kıymetlerden borçların değerlemesi hükümlerini açıklayınız (17 Mart 2007) VUK
  KVK'ya göre kurumlar vergisine tabi olan kurumları sayarak kanuni merkez ve iş merkezi kavramlarını açıklayınız (17 Mart 2007) KVK
  VUK hükümlerine göre sebest meslek erbabında işe başlama belirtileri konusunu açıklayınız (4 Aralık 2010) VUK
  KDV Kanununa göre tarhiyatın muhattabı konusunu açıklayınız (4 Aralık 2010) KDV
  KDV hükümlerine göre uluslar arası yük ve yolcu taşıma işlerinde matrah konusunu açıklayınız (17 Temmuz 2010) KDV
  AATUHK hükümlerine göre cebren tahsil şekillerini açıklayınız (17 Temmuz 2010) AATUHK
  GVK'ya göre vergilendirilmeyecek değer artış kazançlarını belirtiniz (17 Temmuz 2010) GVK
  VUK ve 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı ve gecikme faizi kavramlarını kısaca açıklayınız varsa farklarını belirtiniz (13 Mart 2010) AATUHK
  KVK hükümlerine göre matrahın tespitinde zarar mahsubu ve yurtiçi faaliyetlere ilişkin geçmiş yıl zararları indirimi esaslarını belirtiniz (13 Mart 2010) KVK
  KDV Kanunu çerçevesinde tam istisna ve kısmi istisna kavramlarını kısaca açıklayınız (13 Mart 2010) KDV
  VUK'a göre mukayyet değer ölçüsünü kısaca tanımlayınız ve bu ölçü ile değerlenmesi gereken varlıkları belirtiniz (3 Temmuz 2010) VUK
  AATUH kanun'a göre kısmen haczedilebilen gelirleri belirtiniz (3 Temmuz 2010) AATUHK
  GVK'ya göre emsal kira bedeli esasını açıklayınız,emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumları belirtiniz (3 Temmuz 2010) GVK
  VUK'a göre tasdik zamanları ve tasdiki yenileme konusundaki hükümleri belirtiniz (4 Temmuz 2009) VUK
  KVK'ya göre Ar-ge indirimi hakkındaki hükümleri belirtiniz (4 Temmuz 2009) KVK
  KVK'ya göre KV mükelleflerini sadece sıralayarak sermaye şirketlerinin hangileri olduğunu belirtiniz (5 Aralık 2009) KVK
  6183 sayılı kanun uyarınca aciz halini açıklayarak acizin neticelerini belirtiniz (5 Aralık 2009) AATUHK
  Kayıt zamanı ve yanlış kayıtların düzeltilmesine ilişkin olarak VUK'da yer alan hükümleri belirtiniz (14 Mart 2009) VUK
  KVK'nun kooperatif muafiyeti ile ilgili hükümlerini belirtiniz KVK
  Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak GVK'da yer alan istisna hükümlerini belirtiniz(19 Temmuz 2008) GVK
  VUK'a göre yoklamanın maksadını açıklayarak yoklamaya yetkili olanları sıralayınız (29 Mart 2008) VUK

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  116

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları

  emeğine sağlık..
  bu arada guncel notun var mı ben hangısı guncel anlayamıyorum notların vaktım de kalmadı acıkcası evde ufak bı bebegım de var ne yapacagımı bılmıyorum (( varsa kibelesr@hotmail.com adresıne yollayabılır mısın cok sevınır ve cok dua ederım..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları.?

  Evdeki bilgisayarımda mevcut..Eve gidince akşam gönderirim ..En azından biraz bakabilirsen belki şansımıza oralardan gelir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları.?

  Arkadaşlar Tesmer'in sitesinde yeni yüklenen 2010 yılı Gelir Vergisi Düzenleme Rehberi var. Dün yüklendi. Orada çok güzel uygulama örnekleri var. Mutlaka çözmenizi tavsiye ederim.

  Bu sınavda bence uygulama sorusu olarak, Gelir VErgisi beyanname düzenlemesi gelecek. Özellikle toplama yapılmayan hallerin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  Şayet Kurumlar VErgisinden uygulama sorusu gelirse de; Kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve İndirimli Kurumlar VErgisi uygulamalarına dikkat.

  VErgi usul kanunundan, cezalar ve pişmanlık konularının üzerinde durulmalıdır.

  KDV'den Matraha dail olan ve olmayan hallerden soru gelebilir.

  AATUHK'dan bence bu sınavda da soru gelmeyecek.

  Ayrıca GV'den Asgari geçim indirimine de dikkatç

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  9

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları.?

  Tesmer'in sitesinde mi? Ben bulamadım..Gib de olabilir mi acaba

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  Ynt: Çıkmış Vergi soruları.?

  Tesmer "Sürekli Eğitici Merkezinde".

  see.tesmer.org

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ymm Sermaye Pi̇yasası Mevzuatı Çıkmış Soruları Ve Çözümleri̇
  Konu Sahibi smmm_can Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Mart.2017, 17:50
 2. 17 mart vergi sınav soruları ve cevapları
  Konu Sahibi adanalı001 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 09.Nisan.2012, 14:14
 3. 2011/3 3-4 aralık smmm yeterlilik soruları - vergi
  Konu Sahibi FruitJuice Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 45
  Son Mesaj : 08.Aralık.2011, 14:24
 4. TAŞINDI: Tüm yıllarda çıkmış smmm soruları için...
  Konu Sahibi ebru şener Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Haziran.2009, 14:05
 5. 18 Kasım 2006 Yeterlilik Vergi Mevzuatı Soruları
  Konu Sahibi Krizantem Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 20.Kasım.2006, 20:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36