Hukuk Soruları

1) Fiil Ehliyeti ( Eylem Yeteneği ) Kavramını bir cümle ile tanımlayınız.Fiil ehliyetinin koşullarını sadece sayınız ve kişileri fiil ehliyeti bakımından gruplandırınız.( 35 Puan )

2) Sebepsiz zenginleşme kavramını tanımlayınız ve unsurlarını sadece sayınız. ( 35 Puan )

3) Hizmet Akdi kavramını tanımlayınız ve türlerini sadece sayınız. ( 30 Puan )

Vergi Mevzuatı Soruları
1) VUK'na göre düzeltmede zamanaşımını açıklayınız.( 35 Puan )

2) GVK'unda düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihini belirtiniz.( 35 Puan )

3) KDV Kanununa göre belgesiz mal bulunduranların sorumluluğunu kısaca açıklayınız. ( 30 Puan )

Meslek Hukuku Soruları

1) 3568 sayılı kanuna göre Oda deyiminden ne anlıyorsunuz.Odaların kuruluş maksadını kişilik ve niteliği ile hangi faaliyetlerde bulunamayacaklarını kısaca belirtiniz.

2) 3568 sayılı kanun ve Staj yönetmeliği gereğince yanında staj yapılacaklar ve yapılamayacaklar ile staj başvuru zamanı ve süreleri hakkında kısaca açıklama yapınız.

3) 3568 sayılı kanuna göre meslek mensuplarına yasak olmayan diğer bir deyimle meslekleri ile bağdaşan yapabilecekleri işler nelerdir.Kısaca belirtiniz.

4) SM,SMMM ve YMM Kanunu Disiplin yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası türlerinden " Meslekten Çıkarma Cezası" nı tarif ediniz ve bu cezanın hangi hallerde uygulanacağını başlıklar halinde kısaca belirtiniz.

(Her soru 25 puan değerindedir.)

Muhasebe Denetimi Soruları

1) Bağımsız denetimin,denetlenen işletme ve kamu kuruluşları açısından yararlarını belirtiniz.

2) Genel Kabul Görmüş denetim standartları nelerdir.Sözkonusu standartları sadece sayınız.

3) Muhasebe Hilesi nedir?İşletmelerde hangi amaçlarla muhasebe hilelerine başvurulabileceğini açıklayınız.

4) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
- Analitik İnceleme
- Finansal Risk
- Özün Önceliği
- Finansal Denetim

5) Aşağıda belitilen olayları 3568 sayılı yasa,vergi yasaları ve ilgili mevzuat açısından değerlendiriniz.

a) Denetçi (A) denetlediği işletmedeki iç denetim personelinin bilgi düzeyini yetersiz bulmuştur.
b) Denetçi (B) denetlediği şirketten, satın alacağı ev için borç para almıştır.
c) Denetçi (Y) denetlediği işletmede mali tabloların düzenlenmesi ilkelerinden önemli sapmalar olduğunu görmüş ve bu nedenle düzenlediği raporda görüş bildirmekten kaçınmıştır.
d) Denetçi (K) denetlediği işletmede satışların önemli bir kısmının fatura düzenlenmeden gerçekleştirildiğini, bazı kayıtlarında ilgili defterlere gecikmeli olarak kaydedildiğini saptamıştır.

( Her soru 20 puan değerindedir.)

Arkadaşlar sayısal ağırlıklı derslerle ilgili soruları uzun olduğu için buraya aktaramıyorum.Kendinizi bir sınayın bakalım neler yapabiliyorsunuz.Saygılarımla.