kamu işçi maaş

Konu: Eğitim 7. cd Yapamadığım Sorular Cevaplarını Biliyor musunuz ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  119

  Eğitim 7. cd Yapamadığım Sorular Cevaplarını Biliyor musunuz ?

  SMMM 7.CD SINAV SORULARI
  1-A.H Fordizm Yapısal Krizine yol açan nedenlerden biri değildir?
  a)enflasyon b)uluslar arası rekabet c)fordizmin teknik sınırlara ulaşması d)tüketici davranışlarındaki değişiklikler e)küresel dönüşüm
  2-çalışma kağıtlarının hazırlanma amacı a. H yer almaz?
  a)denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasını sağlamak
  b)denetim ekibine bağımsız denetimin planlanıp yürütülmesi konusundA yol göstermek
  c)iç kontrol faaliyetlerinde bulunmak
  d) dnetimde sorumluluk ve gözetim görevini üstlenmiş ekip üyelerine bağımsız denetimin izlenmesi
  e)ekip üyelerinin kendi çalışmalarından sorumlu olmalarını sağlamak
  3-A.H hasılat sisteminin veri kaynaklarından biri değildir?
  a)fatura b)depo çıkış fişleri c)teslim alma raporu d)satış emri e)çek listeleri
  4-kredili satış yapan bir işletmede tahsilat işlemlerini başlatanişlem A.H?
  a)sevkiyatın yapılması b)müşterinin kredi onayı c)siparişin alınması d)satış emrinin onaylanması e)alacağın muhasebeleştirilmesi
  5-.A.H hasılat işlemleri açısından doğru bir ifadedir?
  a)hasılat işlemleri sistemi kaydetme ve raporlama sisteminden bağımsız olarak tek sistemindir
  b)hasılat işlemleri sisteminde satışlar sistemi ve tahsilat sistemi yer almaktadır
  c)hasılat işlemleri sisteminde müşteri kredi kontrolü yapılmalıdır
  d)hasılat işlemleri alış iadelerini de kapsamaktadır
  e)siparişin alınmasında önemli olan tedarikçi stokların yeterliliğidir
  6-A.H temel hasılat işlemleri arasında yer almaz?
  a) sipariş alma b)borç hesaplarının güncellenmesi c)malların teslim alınması d)faturalama e)sevkiyat
  7-A.H etik ilkeler ve kalite kontrol standartları çerçevesinde bütün muhasebe meslek mensuplarının uymak zorunda olduğu temel etik ilkeler arasında yer almaz?
  a)mesleki yeterlilik ve gereken ihtimam b)çalışkanlık c)güvenilirlik d)nesnellik e) mesleki davranış
  8-A.H dönüşümselcilerin ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?
  a)küreselleşme aktörleri çok çeşitlidir
  b)küreselleşme iktisadi bir süreçtir
  c)küreselleşme uzun erimli bir tarihsel perspektifle anlaşılabilir
  d)küreselleşme sonucunda devlet bazı alanlarda güçsüzleşirken başka alanlarda güçlenmektedir
  e)dönüşümcülere göre küreselleşme sürecinin yörüngesi belirsizdir
  9-2010 takvim yılında gelir vergisi mükellefi 35000 tl meslek kazancını yıllık beyanname ıle bildirmek zorundadır. Mükellef veli nın yıne 2010 takvim yılının temmuz eylül döneminde konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulundan elde etmiş olduğu 1000tl GMSİ bulunmaktadır. Mükellef veli nin 2010 takvim yılındayararlanabileceği GMSİ istisnası tutarı A.H olacaktır?açıklamasını yazabilirmisiniz?
  a)2300tl b)2200tl c)2600 tl d)2000tl e) 0- tl
  10-A.H doğrudur?
  a) küreselleşmenin varlığını savunan dönüşümselci yazarlara göre süreç ekonomi, siyaset ve kültür alanında etkiler yaratmaktadır
  b)imalat sanayinde faaliyet gösteren en büyük 100 çok uluslu şirketlerin varlıklarının çoğunluğu ulusaldır
  c)küreselleşmenin tek bir tanımı vardır
  d)çok uluslu şirketlerin AR_GE faaliyetleri küreseldir
  e)imalat sanayinde faaliyet gösterenen büyük 100 çok uluslu şirketinsatışlarının çoğunluğu ulusal piyasaya yönelik olarak gerçekleşmektedir.
  11-A.H aşırı küreselleşmeci görüşlerden biri değildir?
  a)finansal piyasalardaki küreselleşme ulus devleti zayıflatmaktadır
  b)çok uluslu şirketler küresel ekonomiye yön vermektedir
  c)ulus devlet küreslleşmeye rağmen etkinliğini korumaktadır
  d)teknolojık alandaki gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmaktadır
  e)kültürel alandaki küreselleşme dünyayı tektıpleştırmektedır
  12-A.H değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete eklenmeyeceği bir gider türüdür?
  a)direkt işçilik gideri b)endirekt malzeme gideri c)elektrik gideri d)amortisman gıderi e)direkt ilk madde ve malzeme gideri
  13-GVK uyarınca en düşük gelir vergisi tarife oranı A.H?
  a)%45 b)%20 c)%15 d)%35 e)%40
  14-A.H kuşkucuların ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?
  a)doğrudan yabancı yatırımların büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır
  b)20. yüzyılda küreselleşmeden bahsedılemez
  c)çok uluslu şirketlerın toplam varlıklarının büyük çoğunluğu orjın ülkede bulunmaktadır
  d)imalat sanayi ÇUŞ larıntoplam satışlarının büyük çoğunluğu orjin ülkede bulunmaktadır
  e)gelişmiş ülkelerin uluslar arası piyasaları düzenleyebilme kapasitesi mevcuttur
  15-A.H üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?
  a) direkt işçilik giderleri bütçesi
  b)satış bütçesi
  c)direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi
  d)direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi
  e) genel üretim giderleri bütçesi
  16-A.H istisnalarla yönetim ilkesinin gereğidir?
  a) her türlü olumlu bütçe sapması analiz edılır
  b)her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir
  c)tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir
  d)olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken ,olumlu sapmalar analiz edilmez
  e)olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez
  17-A.H hasılat sistemi kapsamında yapılanfaaliyetlerden biri değildir?
  a)fatura b)sevkiyat c)alacakların takibi d)siparişin alınması e)satıcıların analizi
  18-denetçi kontrol testlerinin kapsamını belirlerken A.H dikkate almayabilir?
  a)risklerin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet etkinliğine olan güven derecesi vebuna bağlı olarak temel denetim teknıklerının azaltılması
  b)işletmenin kontrolleri uygulama sıklığı
  c)kontrolün yönetim beyanındakiönemli yanlışlıkları tespit etme, düzeltme ve önlemlerine ilişkin denetim kanıtlarının güvenilirliği
  d)analitik inceleme tekniklerinin var olan iddiaya uygunluğu
  e)denetim sürecinde kontrol işleyiş etkinliğine güvenilen süre
  19-GVK çercevesınde henüz başlanmamış olan ticari,zirai veya mesleki bir faaliyete hıç gırışılmemesi karşılığında elde edılen hasılat A.H gelir türüne girmektedir?
  a)Serbest meslek kazancı b)zirai kazanç c)ticari kazanç d)terk edilen işten elde edilen gelir türüne göre değişmektedir e)diğer kazanç ve irat


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2012
  Mesajlar
  151
  7. CD SORULARI

  SORU SIRASI: 1/25
  Aşağıdakilerden hangisi hasılat işlemleri açısından doğru bir ifadedir?
  A) Hasılat işlemleri sisteminde mutlaka müşteri kredi kontrolü yapılmalıdır.
  B) Siparişin alınmasında önemli olan tedarikçi stoklarının yeterliliğidir.
  C) Hasılat işlemleri sistemi kaydetme ve raporlama sisteminden bağımsız olarak çalışan tek sistemdir.
  D) Hasılat işlemleri sisteminde satışlar sistemi ve tahsilat sistemi yer almaktadır.
  E) Hasılat işlemleri alış iadelerini de kapsamaktadır.

  SORU SIRASI: 2/25
  Aşağıdakilerden hangisi temel hasılat işlemleri arasında yer almaz?
  A) Faturalama
  B) Malların teslim alınması
  C) Sipariş alma
  D) Sevkiyat
  E) Borç hesaplarının güncellenmesi

  SORU SIRASI: 3/25
  Aşağıdakilerden hangisi DÖNÜŞÜMSELCİLERİN ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?
  A) Küreselleşme uzun erimli bir tarihsel perspektifle anlaşılabilir.
  B) Küreselleşmenin aktörleri çok çeşitlidir.
  C) Küreselleşme iktisadi bir süreçtir.
  D) Küreselleşme sonucunda devlet bazı alanlarda güçsüzleşirken, başka alanlarda güçlenmektedir.
  E) Dönüşümselcilere göre küreselleşme sürecinin yörüngesi belirsizdir

  SORU SIRASI: 4/25
  Denetçi kontrol testlerinin kapsamını belirlerken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?
  A) Denetim sürecinde kontrol işleyiş etkinliğine güvenilen süre
  B) Risklerin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet etkinliğine olan güven derecesi ve buna bağlı olarak temel denetim tekniklerinin azaltılması.
  C) İşletmenin kontrolleri uygulama sıklığı
  D) Kontrolün yönetim beyanındaki önemli yanlışlıkları tespit etme, düzeltme ve önlemelerine ilişkin denetim kanıtlarının güvenilirliği.
  E) Analitik inceleme tekniklerinin var olan iddiaya uygunluğu.

  SORU SIRASI: 5/25
  Çalışma Kağıtları Hazırlama Amacı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Ekip üyelerinin kendi çalışmalarından sorumlu olmalarını sağlamak,
  B) Denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasını sağlamak
  C) Denetimde sorumluluk ve gözetim görevi üstlenmiş ekip üyelerine bağımsız denetimin izlenmesi
  D) İç kontrol faaliyetlerinde bulunmak
  E) Denetim ekibine bağımsız denetimin planlanıp yürütülmesi konusunda yol göstermek,

  SORU SIRASI: 6/25
  Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde henüz başlanmamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi karşılığında elde edilen hasılat aşağıdaki hangi gelir türüne girmektedir?
  A) Serbest meslek kazancı
  B) Zirai kazanç
  C) Ticari kazanç
  D) Diğer kazanç ve irat
  E) Terkedilen işten elde edilen gelir türüne göre değişmektedir

  SORU SIRASI: 7/25
  Aşağıdakilerden hangisi hasılat sistemi kapsamında yapılan faaliyetlerden değildir?
  A) Satıcıların analizi
  B) Faturalama
  C) Siparişin alınması
  D) Sevkiyat
  E) Alacakların takibi

  SORU SIRASI: 8/25
  Aşağıda sayılan hangi kazanç türü Gelir Vergisi Kanunu açısından diğer kazanç ve iratlar arasında yer almaktadır?
  A) Serbest meslek kazançları
  B) Zirai kazanç
  C) Ticari kazanç
  D) Değer artışı kazançları
  E) Ücret

  SORU SIRASI: 9/25
  Kredili satış yapan bir işletmede tahsilat işlemlerini başlatan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sevkiyatın yapılması
  B) Siparişin alınması
  C) Alacağın muhasebeleştirilmesi
  D) Satış emrinin onaylanması
  E) Müşterinin kredi onayı

  SORU SIRASI: 10/25
  Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?
  A) Direkt ilk madde ve malzeme gideri
  B) Direkt işçilik gideri
  C) Endirekt malzeme gideri
  D) Amortisman gideri
  E) Elektrik gideri

  SORU SIRASI: 11/25
  Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?
  A) Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi
  B) Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi
  C) Direkt işçilik giderleri bütçesi
  D) Genel üretim giderleri bütçesi
  E) Satış bütçesi

  SORU SIRASI: 12/25
  Aşağıdakilerden hangisi KUŞKUCULARIN ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?
  A) ÇUŞ'ların toplam varlıklarının büyük çoğunluğu orijin ülkede bulunmaktadır.
  B) Yirminci yüzyılda küreselleşmeden bahsedilemez.
  C) Gelişmiş ülkelerin uluslararası piyasaları düzenleyebilme kapasitesi mevcuttur.
  D) İmalat sanayi ÇUŞ'larının toplam satışlarının büyük çoğunluğu orijin ülkede bulunmaktadır.
  E) Doğrudan yabancı yatırımların büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır.

  SORU SIRASI: 13/25
  İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik sürece ne ad verilir?
  A) İnceleme
  B) İç kontrol
  C) Muhasebeleştirme
  D) Denetim
  E) Kaydetme

  SORU SIRASI: 14/25
  Aşağıdakilerden hangisi AŞIRI KÜRESELLEŞMECİ görüşlerden biri değildir?
  A) Kültürel alandaki küreselleşme dünyayı tektipleştirmektedir.
  B) Finansal piyasalardaki küreselleşme ulus devleti zayıflatmaktadır.
  C) Teknolojik alandaki gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmaktadır.
  D) Ulus devlet küreselleşmeye rağmen etkinliğini korumaktadır.
  E) Çok Uluslu şirketler küresel ekonomiye yön vermektedir.

  SORU SIRASI: 15/25
  Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin gelire giren kazanç ve iratlarından biri değildir?
  A) Menkul sermaye iradı
  B) Zirai kazanç
  C) Diğer kazanç ve iratlar
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Kurum kazancı

  SORU SIRASI: 16/25
  Gelir Vergisi Kanunu uyarınca en düşük gelir vergisi tarife oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) %15
  B) %35
  C) %20
  D) %45
  E) %40

  SORU SIRASI: 17/25
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Küreselleşmenin varlığını savunan dönüşümselci yazarlara göre süreç ekonomi, siyaset ve kültür alanında etkiler yaratmaktadır.
  B) Küreselleşmenin tek bir tanımı vardır..
  C) İmalat sanayinde faaliyet gösteren en büyük 100 Çok Uluslu Şirketin satışlarının çoğunluğu ulusal piyasaya yönelik olarak gerçekleşmektedir.
  D) Çok Uluslu şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri küreseldir.
  E) İmalat sanayinde faaliyet gösteren en büyük 100 Çok Uluslu Şirketin varlıklarının çoğunluğu ulusaldır.

  SORU SIRASI: 18/25
  İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:
  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim
  Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim
  Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
  Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
  Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?
  A) 5
  B) 10
  C) 8
  D) 6
  E) 4

  SORU SIRASI: 19/25
  Dönem başı mamul stoku: 1000 adet
  Dönem sonu mamul stoku: 500 adet
  Beklenen satış miktarı: 5000 adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim miktarı kaç adettir?
  A) 4500
  B) 5500
  C) 5000
  D) 6500
  E) 6000

  SORU SIRASI: 20/25
  Aşağıdakilerden hangisi FORDİZMİN yapısal krizine yol açan nedenlerden biri değildir?
  A) Fordist üretim paradigması teknik sınırlarına ulaşması.
  B) Tüketici davranışlarındaki değişiklikler.
  C) Kültürel dönüşümler.
  D) Enflasyon.
  E) Uluslararası rekabet.

  SORU SIRASI: 21/25
  2010 Takvim yılında gelir vergisi mükellefi Veli 35.000.-TL mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorundadır. Mükellef Veli'nin yine 2010 takvim yılının Temmuz-Eylül döneminde konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden elde etmiş olduğu 1.000.-TL gayrimenkul sermaye iradı bulunmaktadır. Mükellef Veli'nin 2010 takvim yılında yararlanabileceği gayrimenkul sermaye iradı istisnası tutarı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
  A) 2.600.-TL
  B) 2.200.-TL
  C) 0.-TL
  D) 2.300.-TL
  E) 2.000.-TL

  SORU SIRASI: 22/25
  Aşağıdakilerden hangisi "istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?
  A) Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.
  B) Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.
  C) Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.
  D) Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.
  E) Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.

  SORU SIRASI: 23/25
  Aşağıdakilerden hangisi Etik İlkeler ve Kalite Kontrol Standartları çerçevesinde bütün muhasebe meslek mensuplarının uymak zorunda olduğu temel etik ilkeleri arasında yer almaz?
  A) Mesleki yeterlilik ve gereken ihtimam
  B) Mesleki Davranış
  C) Güvenilirlik
  D) Çalışkanlık
  E) Nesnellik

  SORU SIRASI: 24/25
  Bir denetim raporunun aşağıdaki temel unsurlardan hangisi zorunlu değildir?
  A) Denetimde çalışanların isimleri
  B) Denetçinin imzası,
  C) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu,
  D) Başlık,
  E) Denetçinin sorumluluğu,

  SORU SIRASI: 25/25
  Aşağıdakilerden hangisi hasılat sisteminin veri kaynaklarından birisi değildir?
  A) Depo çıkış fişi
  B) Teslim alma raporu
  C) Satış emri
  D) Çek listeleri
  E) Fatura
  Arkadaşlar 7.cd cevapları ykarda yazılan soruların kesin hatırladıklarımı yazıyorum.doğru olanları birkaç soruda yanılabilirim ,verdiğim cevaplar yazıyor ben bu cevaplarla 64 aldım 7 cd baya zordu , ona göre 4 şıkla sallayın

  5C 7E 12C 14-?

  1D 2E 3C 4E 6B 8D 9B 10D 11E 13D 15C 16A 17D 18B 19A 20B 21C 22D 23D 24A 25B
  Konu umutbayrak3321 tarafından (17.Eylül.2012 Saat 09:54 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2012
  Mesajlar
  1
  Yukarıda çalışma yapan umut arkadaşa teşekkür ederim. çalışmanın faydasını gördüm bu cevaplarla 64 almışsın. bende şu açıkta kalan soruları araştırdım. puan olarak bu şıkları yapınca 76 alıyorsun. iyi çalışmalar herkeze
  [B]1D 2E 3C 4E 5D 6B 7A 8D 9B 10D 11E 12C 13D 14D 15C 16A 17D 18B 19A 20B 21C 22D 23D 24A 25B
  Konu ibrahim718 tarafından (24.Kasım.2012 Saat 10:52 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 93
  Son Mesaj : 24.Eylül.2019, 10:25
 2. Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı Haklarınızı Biliyor musunuz? (4)...
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2009, 17:30
 3. Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı Haklarınızı Biliyor musunuz? (3)
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2009, 15:53
 4. Sosyal Güvenlikle ilgili Bunları Biliyor musunuz ?
  Konu Sahibi kavazlı Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Mart.2009, 14:26
 5. İşkur İşlemlerine İlişkin Bunları Biliyor musunuz ?
  Konu Sahibi ferhat Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2008, 18:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36