kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Tesmerin Teos Sayfasına Yüklediği Değerlendirme Testlerinin Cevap Anahtarı

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2017
  Mesajlar
  47
  8. ve 9. bölüm sınavların en kolay olanları. cevap anahtarı elimde yok ancak şunu söyleyebilirim ki sorulara konu terimleri ilgili derslerde arattığınızda ya da internette arattığınızda bir şekilde cevaplara ulaşıyorsunuz. umarım en kısa sürede halledersiniz, kolay gelsin.


 2. #12
  Üyelik tarihi
  Eylül.2017
  Mesajlar
  2
  1.DEĞERLENDİRME Yİ CEVAPLAYABİLİR MİSİNİZ ?

  Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar
  B) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  C) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar
  D) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir
  E) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.

  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
  B) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
  C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
  D) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
  E) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.

  Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?
  A) Ödeme vadesi.
  B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
  C) Seri ve Sıra Numarası.
  D) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı
  E) Faturanın düzenlenme tarihi.

  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?
  A) İşletme Defteri
  B) Defter-i Kebir
  C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
  D) Yevmiye Defteri
  E) Envanter Defteri  Aşağıdakilerden hangisi bilgi akımının aşamalarından olamaz?
  A) bilgi değerlendirme
  B) kontrol
  C) bilgi toplama
  D) bilgi işleme
  E) karar

  Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretimi özelliği değidir?
  A) Önce üretilip sonra pazarlanabilme
  B) Depolanabilirlik
  C) Üretici ile tüketicinin interaktif olması
  D) Kitle üretiminin yaygın olması
  E) Üretimden sonra tüketim

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nimet tarafını oluşturur?
  A) Maliyet
  B) Satış geliri
  C) Rantabilite
  D) Değişken maliyet
  E) Verimlilik

  Nüfusun yaşlanması ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması hangi çevre faktörünün bir sonucudur?
  A) Yasal çevre
  B) Ekonomik çevre
  C) Doğal çevre
  D) Sosyal çevre
  E) Teknolojik çevre

  Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonu kapsamındaki temel faaliyettir?
  A) Fon sağlamak
  B) Bütün faaliyetleri için malzeme ihtiyacını belirleme
  C) Bütün faaliyetlerin koordinasyonu
  D) Müşteri bulmak
  E) Üretim olanaklarını belirleme

  Vergi Usul Kanunu uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler için ya da vergiden muaf esnaftan satın aldıkları emtia için düzenlemek ve işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmek zorunda oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gider pusulası
  B) Perakende satış fişi
  C) Müstahsil makbuzu
  D) Fatura
  E) Yolcu bileti

  Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Verginin tarhı
  B) Verginin tahakkuku
  C) Verginin tahsili
  D) Verginin ödenmesi
  E) Vergi ziyaı cezası

  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uygulamasında hüküm altına alınan değerleme ölçütlerinden birisi değildir?
  A) Tasarruf değeri
  B) Karşılaştırma bedeli
  C) Vergi değeri
  D) İtibari değer
  E) Maliyet bedeli  Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine Vergi Usul Kanunu uyarınca ne ad verilmektedir?
  A) Değerleme
  B) Fiili sayım
  C) Emsal belirleme
  D) Takdir
  E) Bilanço


  Satış sözleşmesinin unsurlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Satılan şey, para ile değiştirilmesi ve iktisadî değere sahip olması şartıyla, maddi ve maddi olmayan her şey olabilir.
  B) Satış sözleşmesinin objektif esaslı unsurları; satılan şey, bedel (semen) ve taraflar arasında satılan şey ile bedelin karşılıklı olarak değişimi hususunda anlaşmadır.
  C) Satılan şeyin satıcının mülkiyetinde bulunması gerekir.
  D) Bedel, sözleşme kurulurken belirlenmiş ya da belirlenebilir nitelikte olmalıdır.
  E) Tarafların anlaşmasıyla birlikte satılan şeyin mülkiyeti alıcıya geçmez; tasarruf işleminde bulunulması gerekir.

  Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kural olarak, kişiler, sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne sahiptirler.
  B) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.
  C) İrade özerkliği (serbestisi) ilkesinin sözleşmeler alanındaki görünüm biçimidir.
  D) Taraflar, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden biri olmak koşuluyla, diledikleri sözleşmeyi yapabilirler.
  E) Sözleşme özgürlüğüne taraf iradeleri ile getirilebilecek sınırlamalara örnek olarak önsözleşme (sözleşme yapma vaadi) verilebilir.

  Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır?
  A) Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi
  B) Kefalet Sözleşmesi
  C) Kira Sözleşmesi
  D) Vekâlet Sözleşmesi
  E) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
  Aşağıdakilerden hangisi yaptırım açısından farklıdır?
  A) Tam Ehliyetsizlik
  B) Muvazaa
  C) Geçerlilik Şekline Aykırılık
  D) Korkutma (Tehdit)
  E) Kamu Düzenine Aykırılık

  Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
  Dönem sonu mamul stokları 12.000 TL.
  Dönem sonu yarı mamul stokları 3.000 TL.
  Dönem başı mamul stokları 8.000 TL.
  Dönem başı yarı mamul stokları 6.000 TL.
  Satılan mamul maliyeti 10.000 TL.
  Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç TL'dir?
  A) 11.000 TL. B) 9.000 TL. C) 3.000 TL. D) 7.000 TL. E) 4.000 TL.

  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, bakım-onarım işçilerine ait maliyetler kesinlikle dikkate alınmaz?
  A) Tam maliyet sistemi
  B) Normal maliyet sistemi
  C) Değişken maliyet sistemi
  D) Asal maliyet sistemi
  E) Standart maliyet sistemi

  AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
  2 Şubat 1.500 kg
  19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
  27 Şubat 2.500 kg

  İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?
  A) 175.000 TL. B) 135.000 TL. C) 235.000 TL. D) 250.000 TL. E) 150.000 TL.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?
  A) Tükenmiş maliyet
  B) Hasılat
  C) Gider
  D) Aktifleştirilmiş gider
  E) Gelir

  Tekdüzen hesap planında her hesap sınıfı kaş hesap grubuna ayrılır?
  A) 4
  B) 5
  C) 8
  D) 10
  E) 12

  Denetçinin yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için söz konusu sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklamak üzere hazırladığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Risk izleme raporu
  B) Riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi raporu
  C) Bağımsız denetim raporu
  D) İç denetim raporu
  E) İç kontrol raporu

  Bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini saptamak için finansal veya finansal olmayan işlemlerini kontrol etmek, araştırmak, incelemek ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bağımsız denetim B) Kontrol C) Murakabe D) İç denetim E) Teftiş
  Hangi işletmelerin bilanço esasına göre defter tutacağı hususu temel olarak nerede düzenlenir?
  A) Kurumlar vergisi kanunu
  B) Sermaye piyasası kanunu
  C) Gelir vergisi kanunu
  D) Türk ticaret kanunu
  E) Vergi usul kanunu

  Bankalar likidite riskine karşı aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile önlem alması uygun olur?
  I-Mevduat çekilişlerini erteler
  II-Öz sermaye miktarını artırır.
  III-Kredi hacmini genişletir.
  IV-GAP (Aralık) analizi tespitleri çerçevesinde vade, kur uyumsuzluğunu giderir.
  A) I, II, III, IV. B) II, III. C) I, III. D) I, IV. E) II, IV.

  Bankaların faaliyetleri sırasında genelde karşılaştığı riskler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
  I-Faiz Riski
  II-Operasyonel Risk
  III-Politik Risk
  IV-Kredi Riski
  V-Katastrofik Risk
  A) I, II, III ve IV B) I, II, V C) I, V D) II, V E) III, V

  Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?
  A) Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet garantisindedir.
  B) Reponun geri ödeme tarihi belli değildir.
  C) Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.
  D) Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir.
  E) Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır.
  Varlığın getirisi (ROA) nasıl hesaplanır?
  A) Net karın toplam varlıklara bölünmesi ile elde edilir.
  B) Net karın toplam varlıklar ile çarpılması suretiyle elde edilir.
  C) Net karın toplam yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilir.
  D) Varlıkların net kara bölünmesi ile elde edilir.
  E) Net karın toplam varlıklar ile toplanması suretiyle elde edilir

  Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 21, 18, 15, 16, 16, 13, 16, 15, 13’dür. Bu veri setinin mod’u aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 13 B) 18 C) 16 D) 15 E) 21

  Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 7, 12, 17, 27 , 37’dir. Bu veri setinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 20 B) 22 C) 25 D) 29 E) 27

  Bir veri kümesinin en büyük ve en küçük gözlemler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Ortalama
  B) Sıklık
  C) Boyut
  D) Aralık
  E) Boşluk
   
  Bir şirket 4.000 TL'ye mal ettiği bir ticari malını 240 TL kârla satarsa, bu satışından elde ettiği kâr oranı % kaçtır?
  A) %7 B) %5 C) %6 D) %8 E) %4

  Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?
  A) Finansman bonoları B) Gelir ortaklığı senedi C) İmtiyazlı hisse senetleri D) Katılma intifa senedi E) Hazine bonosu  Finansal varlık piyasaları” aşağıdaki piyasalardan hangisinin de yerine kullanılabilmektedir?
  A) Opsiyon Piyasaları
  B) Mezat Piyasaları
  C) Aracı Piyasaları
  D) İkinci El Piyasaları
  E) Finansal Piyasalar

  İhracı gerçekleştiren şirket açısından tanımlanacak olursa; ihraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerden (nominal değer) daha düşük bir bedelle satılması durumunda bu tahvil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Bu tahvil primli tahvildir.
  B) Bu tahvil çağrılabilir tahvildir.
  C) Bu tahvil iskontolu tahvildir.
  D) Bu tahvil özel sektör tahvildir.
  E) Bu tahvil opsiyonlu tahvildir.

  Bugünden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi gelecekteki bir tarihte satın alma ya da satma şeklinde işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İkinci El Piyasaları
  B) Sermaye Piyasaları
  C) Mezat Piyasaları
  D) Para Piyasaları
  E) Türev Piyasaları

  Ekonomide durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?
  A) Uzun vadeli finansal varlıkların fiyatları artar
  B) Kısa ve uzun dönemli finansal varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır
  C) Kısa vadeli finansal varlıkların fiyatları düşer
  D) Uzun vadeli finansal varlıkların getirisi düşer
  E) Kısa vadeli finansal varlıkların getirisi artar  Aşağıdaki göstergelerden hangisi öncü gösterge niteliğinde değildir?
  A) Parasal taban
  B) Spariş endeksi
  C) Bono faiz oranları
  D) Stok düzeyi
  E) İşsizlik oranı

  Cari işlemler dengesi açığı / GSYH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?
  A) Yüzde 2
  B) Yüzde 1
  C) Yüzde 3
  D) Yüzde 5
  E) Yüzde 4

  Aşağıdakilerden hangisi GSYH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?
  A) Net hata ve noksan
  B) Stok harcamaları
  C) Net ithalat
  D) Net ihracat
  E) Dış alem net faktör gelirleri

  Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kitaplarından değildir?
  A) Haksız Rekabet
  B) Ticari işletme
  C) Ticaret Şirketleri
  D) Taşıma İşleri
  E) Deniz Ticareti  Adi şirketlerin temel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüzel kişiler adi şirketlere ortak olmazlar.
  B) Adi şirketlerin ortakları şirket dolayısıyla girilen borçlardan müteselsilen ve bütün malvarlıklarıyla sorumludurlar.
  C) Adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından tacir niteliğinde değildir.
  D) Adi şirket sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir.
  E) Adi şirketler, “ticaret şirketi” niteliğinde değildir.

  Türk Gemi Siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı aynı haklara ilişkin olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanacaktır?
  A) Türk Ticaret Kanununun mülkiyet ve diğer ayni haklara ilişkin hükümleri
  B) Türk Medeni Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri
  C) Türk Ticaret Kanununun taşıma hukukuna ilişkin hükümleri
  D) Ticari örf ve adet
  E) Türk Medeni Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümleri

  Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin varlığı için gerekli zorunlu unsurlardan değildir?
  A) Kişi unsuru
  B) Sözleşme unsuru
  C) Ortak amaç için birlikte çaba gösterme unsuru
  D) Ticari işletme işletilmesi unsuru
  E) Ortak amaç unsuru

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Şubat.2019
  Mesajlar
  1

  Unhappy Serbest muhasebe mali müşavirlik staja başladı

  smmm 2018 eylül stajeriyim teos 1.bölüm sorularının cevaplarını nereden bulabilirim? ilk yapışta başarısız oldum
  şimdiden teşekkürler

 4. #14
  Üyelik tarihi
  Eylül.2019
  Mesajlar
  13
  Video izlemeye vaktim yok, hele hele sınavı geçmeye hiç vaktim yok diyorsanız,maile dönüşlerinizi bekliyorum. Cüzi bir fiyat ile Eğitim videoları izlenir ve sınav geçilir.
  tesmer-suse-v4@hotmail.com

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Ekim.2019
  Mesajlar
  2
  gulsenarslanhan88@hotmail.com

  banada gönderebilrmisinis sdarta

 6. #16
  Üyelik tarihi
  Ekim.2019
  Mesajlar
  2

  tesmer-suse-v4@hotmail.com

  lütfen banada gönderirmisiniz

  gulsenarslanhan88@hotmail.com

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Ekim.2019
  Mesajlar
  1
  arkadaslar sınavların cevap anahtarları banada lazım lütfen yardımcı olurmusunuz??

 8. #18
  Üyelik tarihi
  Eylül.2019
  Mesajlar
  13
  Alıntı fatmag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  arkadaslar sınavların cevap anahtarları banada lazım lütfen yardımcı olurmusunuz??
  sizin adınıza geçirim mail atmanız yeterli tesmer-suse-v4@hotmail.com

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tesmerin yapacağı denetim sınavı ve içeriği
  Konu Sahibi bilginsucu Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Haziran.2012, 09:05
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Nisan.2011, 11:26
 3. İnşaat Şirketlerinde Dağıtım Anahtarı Hk.
  Konu Sahibi bozger Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Nisan.2010, 13:41
 4. Dağıtım Anahtarı
  Konu Sahibi bozger Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mart.2010, 10:31
 5. e-bildirge Sayfasına Giremiyorum:((
  Konu Sahibi aslivolkan Forum Konu Dışı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Mart.2006, 10:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36