kamu işçi maaş

Konu: belediye işyeri açma izin belgesi

 1. #1
  SMMMESUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMMESUT Guest

  belediye işyeri açma izin belgesi

  Arkadaşlar SMMM bürolarının ayrıca belediyeden izin almalarına gerek olmadığı hakkında Aydın SMMM odasının danıştayda açmış olduğu karar mevcuttur. Ankarada bulunan bürom için belediye ruhsat almam gerektiğini söylemekte. Bilgi sahibi arkadaşların yardımını bekliyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  236

  belediye işyeri açma izin belgesi

  Yazan Kişi: Nusret KURDOĞLU (---.dynamic8121420100.ttnet.net.tr)Tarih: 12-25-05 13:09T.C. DANIŞTAY Sekizinci DaireEsas No : 2004/2595 Karar No : 2005/1730'Özeti : 3568 sayılı Yasaya tabi olan serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolarının ayrıca belediyelerden izin almalarına gerek olmadığı hakkında.Temyiz İsteminde Bulunan: Aydın Belediye Başkanlığı - AYDINVekili : Av....Karşı Taraf : Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler OdasıVekili : Av....İstemin Özeti : Aydın ilinde faaliyet gösteren serbest muhasebecilerin işyeri açmaları sırasında belediyece işyeri açma ve çalışma ruhsatı uygulamasının İptali İstemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin Aydın Belediye Başkanlığının 4.7.2002 gün ve 1376-4149 sayılı yazısı ile tebliğ edilen Aydın Belediye Encümenin 20.6.2002 gün ve 2832 sayılı kararının iptali İstemiyle açılan davada; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasında, meslek mensuplannın çalışma, izin ve denetimlerinin düzenlendiği, 3568 sayılı Yasaya tabi olan serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolannın ayrıca belediyelerden izin almalarına gerek olmadığı, aksi yönde tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu İşlemi iptal eden Aydın İdare Mahkemesinin 20.2.2004 gün ve E:2003/269, K:2004/133 sayılı kararının; işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen İncelenerek bozulması İstemidir.Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.Danıştay Tetkik Hakimi Özdal ÖZEREN'in Düşüncesi: İstemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.Danıştay Savası Metin ÇETÎNKAYA'nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarının temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenipbozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılınedenlerin bulunmasına bağlıdır.İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup,bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararınonanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz İsteminde bulunan üzerinde bırakılmasına13.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.  Bunu ilk çıkaran arkadaş Mustafa Ok tur.Daha sonra ilgili diğer yazılarla birlikte İstanbul Odasının Bakırköy İlçesi Bşk.lığına gönderdim ve sayfalarında Sayın Yahya Arıkan üyelerinin bilgilerine sunmuşturYazan Kişi: mustafa ok (212.98.29.---)Tarih: 06-10-04 10:39ANKARA 2. VERGİ MAHKEMESİESAS NO :1994/247KARAR NO : 1994/896DAVACI : Aktif Muh.Hizmetleri Ltd.Şti.DAVALI :Çankaya Belediye BaşkanlığıDAVANIN ÖZETİ : Çankaya Belediye Encümeninin 30.06.1992 gün ve 3332 sayılı kararı ile verilen iş yeri kapatma cezası ile işyeri açma izin harcı alınmasına ilişkin işleme karşı açılan davada, açılan işyerinin muhasebe bürosu olduğu, söz konusu işyerinin belediye tarafından denetime tabi olmadığı, bu nedenle 2464 sayılı yasanın 81. maddesinde belirtilen işyeri açma izin harcına tabi olmadığı iddia edilerek işyeri açma izin harcı ödenmesine ilişkin işlem ile bu işlem esas alınarak kurulan 3332 sayılı encümen kararının işyerinin kapatılmasına, ilişkin bölümünün iptalinin talep edilmesinden ibarettir. SAVUNMA ÖZETİ : İşyerinin kapatılması işleminin, işyeri açma izin belgesi alındığı ve encümene verilen para cezası ödendiği cihetle; uygulamadan kaldırıldığı, işyeri açma izin harç belgesi ile amaçlanan çeşitli meslek gruplarında dahil meslek kuruluşlarına, faaliyet izni verilen işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması olmayıp belediye hizmetlerinden yararlanma karşılığı alınan harç olup yasa metni gereği istisnasız tüm iş yerlerinde harç alınacağı ve karşılığı belge verileceği öne sürülerek davanın reddi talep; edilmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINAHüküm veren Ankara 2. Vergi Mahkemesince işin gereği görüşüldü; davalı belediye vekili savunmasında; işyerinin kapatılması işleminin davacı tarafından iş yeri açma izin belgesi alındığı ve encümene verilen para cezası ödendiği cihetle, uygulamadan kaldırıldığını, belirttiğinden, bu konuda ayrıca, karar verilmesine yer bulunmamaktadır. Davalı belediye tarafından Davacı şirketten tahsil edilen 18.000TL’lık işyeri açma harcına gelince;2464 sayılı yasanın 81. maddesinde “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, işyeri açma izin harcına tabidir.” şeklinde hüküm mevcuttur.Bu madde hükmünden, açılması ve çalışmaları Belediyelerin izin ve denetimine tabi bulunan kasap, lokanta, kahvehane, bakkaliye ve benzeri işyerlerinden işyeri açma izin harcı alınacağının öngörüldüğü açıktır.Halbuki dava konusu işyeri ise serbest meslek faaliyetinin (Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik) icra edileceği büro’dur. Bu büro, Ankara S.M.M.M. odasının denetimine tabi olup, burada faaliyet gösteren şirket 3568 sayılı yasanın 45. maddesi hükümleri uyarınca kurulmuş bir şirketdir. Dolayısıyla, icra edilen meslek; serbest meslek faaliyeti olup, bağlı bulunduğu meslek örgütünün izin ve denetimine tabidir. Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle ve denetlemekle görevli olmadığı bir işyeri için, işyeri açma izin harcı almasında isabet görülmemiştir. Kaldı ki, belediye savunmasında belirtilen Danıştay kararı eczanelerin işyeri açma izin harcına tabi olduğuna ilişkin olup, aynı dairenin serbest meslek icra edilen noterlik daireleri ile avukatlık bürolarının işyeri açma izin harcına tabi olmadığına dair, 30.06.1987 gün ve E.1987/236, K.1987/250 sayılı kararı mevcuttur.Açıklanan maddelerle davanın kabulüne, işyerinin kapatılması, işlemi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, tahakkuk ettirilip tahsil edilen 18.000 TL işyeri açma izin harcının tahakkuktan terkini ile davacıya red ve iadesine, aşağıdaki dökümü yazılı 61.800 TL yargılama gideri ile 150.000 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı belediyeden 60.000 TL /maktu karar harcı alınmasına, Ankara Defterdarlığına harç müzekkeresi yazılmasına. Artan posta ücretinin talep halinde davacıya iadesine, 13.09.1994 tarihinde oybirliği ile karar verildi./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-T.C.ANKARA VALİLİĞİSAYI : B054VLK4060700-13-13.2614 08.09.2000KONU : İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCIÇANKAYA KAYMAKAMLIĞINAİçişleri Bakanlığından alınan 04.09.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgede; “Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Bakanlığımıza vaki talep incelenmiş olup, aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir. Özel kanunlarla kurulan oda, birlik ve benzeri teşekküller bu kanunları uyarınca o mesleğin icrası için kendi meslek kuruluşlarından meslek yeterlilik izni alarak bir işyeri açmak suretiyle mesleklerini icra etme hakkını elde etmektedirler. Bu mesleklerin yürütülmesi için açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması ise ayrı bir düzenlemeye tabi bulunmaktadır.Bilindiği gibi işyeri açma ve çalışma ruhsatına dair 3572 sayılı Kanun bu alanda özel düzenlemeler öngörmüştür. Kanun’un 2’nci maddesi bu Kanun’un uygulanmayacağı iş yerlerini saymış olup, bunlar arasında meslek teşekkülleri sayılmamıştır. Ayrıca 3572 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliği de 09.03.1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, bu yönetmeliğin 8’inci maddesi “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan İşyeri Açılamaz ve Çalıştırılamaz” hükmünü öngörmüştür.Ayrıca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81’inci maddesinde de; Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir. denilmektedir.Danıştay Sekizinci Dairesi ise E.1994/4039 ve K. 1995/1345 tarih ve sayılı kararında özetle “…..işyeri açma izninin belediye tarafından verilmesi şartı aranmaksızın belediye hudutları ve mücavir alanları içinde herhangi bir işyeri açılması halinde işyeri açma izni alınacağını….” hükmü altına almıştır. Sonuç olarak belediye hudutları ve mücavir alanları dahilinde bir işyeri açmak için kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca “İşyeri Açma İzni Harcı” ödemeleri gerektiği değerlendirilmektedir”. Denilmektedir. Bilgilerinizi ilçeniz ve dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.Haluk İMGAVali a.Vali YardımcısıDAĞITIM :Gereği :Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına24 ilçe Kaymakamlığınaİl Özel İdare Müdürlüğüneİl Mahalli İdareler Kontrolörlüğüne /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler Genel MüdürlüğüSAYI : B Ve M.A.D.531 (91) / 39260 ANKARAKONU :İşyeri Açma İzni 29/4/1991Harcı.…………………..VALİLİĞİNEMaliye ve Gümrük Bakanlığından alınan 2.4.1991 gün ve BELG-2630010-7/24801 sayılı yazıda,“Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, İşyeri Açma İzni Harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.Maddenin tetkikinden de görüleceği üzere, maddenin başlığı dahil işyeri açma harcından değil, İşyeri Açma İzni Harcından bahsetmektedir.Maddede açıklıkla belirlendiği üzere, herhangi bir işyerinin açılmasının harca tabi olması söz konusu olmayıp, bir işyerinin açılması hususunda alınması gerekli izin (ruhsat) nedeniyle harç ödenmesi söz konusudur.Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadığı, bir işyeri için, ruhsat harcı veya “İşyeri Açma İzni Harcı” alması yasaya göre mümkün bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle, 3568 sayılı yasa ile statüsü belirlenmiş bulunan “Serbest Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir”lik mesleğini yapabilmek için belediyelerden değil kendi mesleki odalarından izin alan bu meslek mensuplarından “İşyeri Açma İzni Harcı” alınmaması, varsa aksine uygulamaların düzeltilmesi gerekmektedir” denilmektedir.Bilgi edinilerek, İliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.Bakan AdınaMehmet ÖZGÜRMüsteşar Yrd. V.DAĞITIM :Gereği :73 İl ValiliğineANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA[/B]İLGİ : 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hakkındadır.Odanızca tarafımıza İçişleri Bakanlığınca çıkartılan 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı genelge karşısında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin açmış olduğu büroların durumu hakkındaki görüşümüz sorulmuştur.Şu an devam etmekte olan uygulamaya göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin açmış olduğu bürolar belediye görevlilerince ziyaret edilmekte ve işyeri açma ruhsat harcı ödenmesi istenmektedir.Uygulamanın kaynağı 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı genelge ile 3572 Sayılı Kanundur. Genelgenin dayanağı 3572 Sayılı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN’un 2. maddesi kanunun uygulanmayacağı halleri saymıştır. Buna göre;Madde 2. – Bu Kanun hükümleri;a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275’inci maddeleri kapsamına giren 1’inci sınıf gayri sıhhi müesseselere,b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren yerlere,d) 2559 sayılı Polis, Vazife ve Selahiyet Kanununun 7’nci maddesi ile aynı Kanuna 3233 sayılı Kanunla eklenen ek 8’inci madde kapsamına giren yerlere,e) (EK:24/6/1995-KHK-560/21 md.) 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere, Uygulanmaz.Kanunun açık lafzı karşısında belediye hudutları ve mücavir alanlar dahilinde bir iş yeri açmak için kendi meslek kuruluşlarından izin alan meslek sahiplerinin de (Yeminli Mali Müşavirlik Büroları ve Avukatlık Büroları da aynı kapsamda değerlendirilmektedir) belediyelere başvurmaları ve iş yeri açma izin harcı ödemeleri gerekmektedir.Genelgenin iptali; Resmi Gazetede yayınlanması halinde yayın tarihinden itibaren altmış günlük dava açma süresine tabidir. Süresi içinde genelgenin iptali için Danıştay’a başvurulmuştur. Dava halen devam etmektedir.Genelgenin iptali için dava açma süresi geçirilse de Belediyenin yaptığı işlemden zarar gören kişi veya kişilerin idareye başvuru hakları bulunmaktadır. İlgili idareye başvurarak işlemin kaldırılmasını, değiştirilmesini ya da zararın giderilmesini isteyebilir.Bununla birlikte Resmi Gazetede yayımlanmış olsa bile bu tarihten çok sonra düzenleyici işlemin uygulanması üzerine ilgililer isterlerse uygulama işlemi ile birlikte düzenleyici işlemin iptali için dava açabilirler. Bu durumda dava açma süresi düzenleyici işlem esas alınarak yapılan subjektif işlemin bildiriminden itibaren başlayacaktır.Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 19/03/2002Ankara Yeminli Mali Müşavirler OdasıHukuk MüşaviriAv. M. Kamuran ÇEŞİTLİ Ankara, 21.03.2002[/B]Sayı : 365[/B]Sayın Üyemiz,Son günlerde aldığımız duyumlara göre, meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği bürolara gelen Belediye görevlilerince işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı ödenmesi istendiği anlaşılmaktadır.Konu ile ilgili olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 02.04.1991 tarih ve BELG-2630010-7/24801 sayılı yazısına istinaden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 29.04.1991 gün ve 39260 sayılı yazısıyla Valiliklere talimat verilerek, “SMMM ve YMM”lik mesleğini yapan kişilerin Belediyelerden değil, kendi mesleki Odalarından izin alan kişiler olduklarından, bunlardan “işyeri açma izin harcı alınmaması” ve bu hususun Belediyelere duyurulması öngörülmüş idi. Aynı konu hakkında, Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 13.09.1994 tarihli ve E.1994/247 ve K.1994/896 sayılı Kararında “bu büroların 3568 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösterdiği, mesleğin serbest meslek faaliyeti olduğu ve bağlı bulunulan meslek örgütünün izin ve denetimine tabi olduğu” gerekçesiyle işyeri açma izin harcı alınamayacağı belirtilmiştir.Ancak, uygulamanın aksi yönde devam ettirilmesi karşısında, vaki taleplere cevaben Ankara Valiliği, 08.09.2000 tarihli 2614 sayılı en son yazısında; 3572 sayılı Kanun, ilgili uygulama yönetmeliği ve 2464 sayılı belediye Gelirler Kanunun 81. maddesinin lafzi yorumuyla, Belediye hudutları ve mücavir alanları dahilinde işyeri açmak için kendi mesleki kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de Belediyelere harç ödeyeceği yönünde değerlendirme yapmıştır.Sözkonusu 04.09.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelge’nin iptali için, Danıştay’a başvurulmuş olup dava devam etmektedir.Konu ile ilgili uygulamalar hakkında kişisel olarak Yargıya başvurmak isteyen meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,Kenan TEPEOda Sekreteri/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/BAŞLIK : Belediyenin, ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, işyeri açma izni harcı alıp alamayacağı hk.TARİH : 07/04/2000SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6610-58/15906T.C MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel MüdürlüğüTARİH :07.04.2000 SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6610-58/15906KONU : Belediyenin, ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, işyeri açma izni harcı alıp alamayacağı hk.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)]İLGİ :11.11.1999 gün ve B050MAH0740001/46069 sayılı yazınız.İlgi yazınız ve eki incelenmiş olup konu ile ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması İşyeri Açma İzni Harcına tabidir." hükmü yer almaktadır. Maddenin tetkikinden de görüleceği üzere, maddenin başlığı dahi işyeri açma harcından değil, İşyeri Açma İzni Harcından bahsetmektedir. Maddede açıklıkla belirlendiği üzere, herhangi bir işyerinin açılması hususunda alınması gerekli izin (ruhsat) nedeniyle harç ödenmesi sözkonusudur. Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadığı bir işyeri için, ruhsat harcı veya "İşyeri Açma İzni Harcı" alması yasaya göre mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla belediyenin, ruhsat vermekle görevli olduğu işyerleri için vereceği izin (ruhsat) nedeniyle "İşyeri Açma İzni Harcı" alması, muayenehane, sağlık kabini gibi ruhsat vermekle görevli olmadığı bir işyeri için ise ruhsat harcı veya "İşyeri Açma İzni Harcı" almaması gerekmektedir. Ancak, yargı organlarınca verilen kararlar olayına münhasıran kararlar olduğundan, ..... Belediyesinin yazısında belirtilen Danıştay Kararının uygulanacağı tabiidir. Diğer taraftan, vergi dairelerince alınan harçlar 492 sayılı Kanunla belirlenmiş olup, söz konusu kanun hükümlerine göre alınmaktadır. Bilgi edinilmesini, konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Bakanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.Bakan a.

  Bu Mesajı Cevapla

  Re: BELEDİYENİN İŞYERİ AÇMA RUHSAT HARCI HAK .
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema Sinangil

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ltd. Şti işyeri Açma ve Ustalık Belgesi
  Konu Sahibi yusuf2927 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Aralık.2016, 23:25
 2. SGK lı iken işyeri açma
  Konu Sahibi HKARAKUS Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2012, 11:17
 3. Özel fatura basımı izin belgesi
  Konu Sahibi ppoemee Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2011, 11:23
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Şubat.2011, 12:54
 5. dahili işlem izin belgesi
  Konu Sahibi İSMAİLYK Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Haziran.2006, 22:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36