Alıntı bilmece Nickli Üyeden Alıntı
ARKADAŞLAR CEVAPLARIN YAKLAŞIK %90’I BANA AİTTİR. CEVAPLARIN DOĞRULARINI YAZACAKSANIZ LÜTFEN EMİN OLDUKLARINIZI YAZIN.. İLK FIRSATTA DOĞRU CEVAPLARIN TAMAMINI YAYINLAYACAĞIM.

EKSİK BİR KAÇ SORU KALDI.. HATIRLAYAN ARKADAŞLAR VARSA ONLARI DA EKLEYELİM.

MUHASEBE VE MELİ TABLOLAR ANALİZİ

1- İşletme alış değeri 35 ytl olan hisse senedine 4 ytlkarşılık ayırmıştır.işletme bu h.senetlerini daha sonra 32 ytl ye satmıştır. aşağıdaki kayıtlardan hangisi buna aittir

--------------------//-------------------------------------- ---

100- kasa 32

119-m.k.değ.düş.karş 4

110- hisse senetleri 35

644-- konusu kalmayan karşılıklar 1

-------------------//--------------------------------------- ---

2- fiyat kazanç oranı %60 olan işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

a) kar düşük olmasına rağmen şirketin hisseleri değerlidir.

3- işletme 1 kasım 2004 te %40 faizli 200 ytl 4 ay vadeli banka kredisi kullanmıştır..31/12/2004 te yapılması gereken kayıt hangisidir.

A)--------------------------------//------------------------ -- ------

780- finansman giderleri 13.750

381- gider tahakkukları 13.750

--------------------------------//-------------------------- --------------

tutarlar sanırım böyleydi.

B)----------------------------//---------------------------- -------

780- FİNANSMAN GİDERLERİ 13.750

300- BANKA KREDİLERİ 13.750

------------------------//---------------------------------- -----

c)

-------------------//--------------------------------------- ---

finasman giderleri 26.750

banka kredileri 26.750

------------------------------//---------------------------- -----

4-işletmenin yılsonu beyanında tahakkuk eden vergisi 30 ytl peşin ödenen vergi12 ytl ödenecek vergi 18 ytl ise ödenecek vergi kaydı hangisidir.

-------------------------------//--------------------------- -----------

370- d.k.v.ve diğ yas yük krş 30

371- d.k.peşin öd verg ve fon 12

360-ödenecek vergi 18

-----------------------------//----------------------------- -----

5- direk ilk madde malz giderleri 15.000

direk işçilik giderleri 10.000

genel üretim giderleri 25.000

genel yönetim giderleri 3.000

pazarlama satış ve dağıtım giderleri 2.000

finansman giderleri 10.000

firma satışlarını üretim maliyetini %20 artırarak yapmaktadır

şirketin faaliyet k/z ne kadardır

a) 500 zarar

b) kar yada zarar yoktur

c) 5.000 zarar

d) 10.000 kar

e) 5000 kar6- yevmiye defterindeki kayıtların sınıflandırılarak düzenli bir şekilde ilgili hesaplara aktarıldığı defter hangisidir

a) envanter defteri b)büyük defter c)yevmiye defteri d)sipariş defteri e)kasa defteri

26- Aşağıdakilerden hangisi özkaynak grubunda yer almaz

a) ödenmemiş sermaye b) hisse senetleri ihraç primleri c) hisse senetleri iptal karları

d) yeniden değerleme fonları e) gayrımenkul satış karı

7-iştiraki olduğu şirketteki hisse oranı %10 un altına düşen şirket hangi hesaba kayıt yapar

a) bağlı ortaklık b) iştirakler c) hisse senetler d) bağlımenkul kıymetler e) hazır değerler

8- Personele dağıtılacak temettü hangi hesapta izlenir

a)personele borçlar b) temettü c) dağıtılacak kar

d)diğer çeşitli borçlar e) personele avanslar

9- aşağıdakilerden hangisi duran varlık grubunda yer almaz

a) birikmiş amortismanlar b) özel maliyetler c) haklar d) yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri e) yapılmakta olan yatırımlar

10-kasa sayımında kasa mevcudu kasa hesabı borç kalanından fazla ise hangi kayot yapılır

a)------------//-----------------------------------

100-kasa hs

397-sayım ve tesellüm fazlalıkları

----------------//--------------------------------

b) ----------------------//--------------------

sayım ve tesellüm noksanlıkları

kasa hs

-----------------------------//---------------------

c) -----------------//---------------------------

kasa

olağandışı gelir ve karlar

--------------------------//-----------------------11- Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir

a) birikmiş amortismanlar b) stok değer düşüklüğü karşılığı

c) alacak senetleri reeskontu d) ödenmemiş sermaye

e) diğer stoklar

12- aralıksız envanter yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir.

a) stok mevcudunu öğrenmek için stok sayımı yapmak gerekir

b) tic mal borç bakiyesi eldeki maların maliyetini verir

c) satılan malın maliyeti aynı anda smm hesabına borç yazılır13- d.ilk madde malz -d.işçilik giderleri – genel üretim giderleri hizmet üretim giderleri -pazarlmal satış dağ giderleri -genel yönetim gid-fginansman giderleri hangi esasa göre düzenmlenmiştir

a)fonksiyon b)gider çeşidi

14- muhasebe dışı envanter sonuçları hangisi ile karşılaştırılır

a)kesin mizan b) bilanço env defteri c) mai tablolar d) yevmiye defteri e) defter-i kebir

15--------------------------//------------------------------ ------

d.ilk madde malz giderleri

direk ilk madde malz hs

---------------------------//------------------------------- --------

hangi işleme aittir.

a) hammadde alışı

b) yansıtma hesabı

c) yarıma müllere akrarım

d) üretime mal gönderme

e) mal iadesi

16-lifo hesaplama tablosu

-15000 çıkması gerekiyordu şıklarda 15500 yer alıyor soru hatalı

17- hazır değer +menk kıymet

--------------------------------

kvyk

hangi orana aittir

a) likidite b)nakit c) cari

18- nakit çıkışı gerektşirmeyen işlem hangisidir

a) mahsup b)tediye c) ödeme d) teslim

19- üretim maliyeti ile ilgili bir tablo.

- cevabı 13,000 olması gerekir

20- aşağıdakilerden hangisi fon çıkışı sağlamaz

a) sermaye azatlımı

b)duran varlık satışı

c) kar ödemesi

d) kısa vadeli borç ödeme

e) mal alışı

21- aşağıdakilerden hangisi fon akım tablosu ile ilgili bilgi vermez

a)gelir tablosu b) bilanço c) kar dağıtım tablosu

22- aşağıdakilerin hangisinde maliyet değeri dikkate alınmaz

- satışlardan geriye doğru değerleme

23- amortismana tabi bir varlığın ömrünü belirlemede hangisi dikkate alınmaz

- demode olması

- sağladığı fayda

- teknolojik yıpranma

24- --------------------//-----------------

103- verilen çekler

102- bankalar

--------------------//---------------------------

hangi işleme aittir

a) keşide edilen çekin ödenmesi

b) çek karşılığı para yatırılması

c) basnka tarafından çekin tahsili

25- aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemi değildir

a) dönem karı

26- şirket genel kurulunda dönem zararının ayrılan statü yedeklerinden karşılanmasına karar verilmiştir. Bu durumda yapılacak yevmiye maddesi hangisidir.

A)----------------//-------------------------

statü yedekleri

geçmiş yıl zararları

----------------------//------------------

b)

---------------//-------------------

statü yedekleri

dönem net zararı

--------------------//---------------

27- aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından değildir

a) vergi öncesi karı hesaplamak

b)yönetime bilgi vermek

c)maliyet düşürmeye yönelik kararlarda yardımcı olmak

28- işletmenin yapısından kaynaklanan ve zorunlu olarak yapılması gereken giderlere ne ad verilir

a) sabit giderler b) yapısal giderler

29- şirketin azami (tavan) sermayesi ile ilgili

a) kayıtlı sermaye

30- bir işletmenin harcama ve gider yaparak bir karşılık beklemeksizin yaptığı ödemeler toplamı

a) zarar b)gider c)maliyet d)harcama

31- Hatır senedi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a) ciro ve iskonto edilemez

b) muhatabı banka olabilir

c) bono masrafı muhataba aittir

32-aşağıdakilerden hangisi Özel tükenmeye tabi varlık değildir.

a)Verilen Avanslar

33-Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuralı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilanço türü hangisidir

a) mali bilanço b)Ticari Bilanço c) rapor tipi bilanço d) vergi bilançosu

34-Nakit Çıkışı gerektirmeyen işlem aşağıdakilerden hangisidir

a) hisse senedi iptal karları b) sermaye azaltmak c) vergi ödemesi d) mal alışı

35- duran varlıkların giderleştirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir

a) maliyet bedeli üzerinden gider yazılırlar

b) kullanılmaya başlandığında gider yazılırlar

c) alındıklarında gider yazılırlar

36- yan ürünlerin hesaplanması için …. Diye devam eden bir soru

a) faaliyet yöntemi

37- kar dağıtımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz

a) kapanış bilançosu b) açılış bilançosu c) bilanço d) kar dağıtım tablosu

38- Dönem içindeki tüm faaliyetlerin bilançoya yansıtılıp yansıtılmadığının araştırılması hangi kapsama girer.

a) tamamını kapsama

39- iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek için kullanılan test hangisidir

a) sistem testleri b) Maddi Kontrol testleri c) analitik inceleme

40- Bilanço Dipnotlarında olmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir.

a) kayıtlı sermaye b)Ekspertiz Raporu c) hisse payları d) değerleme

www.muhasebeburosu.comDENETİM

1- daimi dosyada aşağıdakilerden hangisi yer almaz

a)ticaret sicil gazeteleri

b) toplantı tutanakları

c)soru anket kağıtları

2-yapılan denetim sonucunda işletmenin geleceğini etkileyen önemli belirsizliklerin var olması halinde denetçinin vereceği görüş hangisidir

a) olumlu b) olumsuz c) şartlı d)karşıt görüş

3- hangi denetim türünde zaman ve süre kısıtlaması yoktur.

a) sürekli denetim b) sınırlı denetim c) özel denetim d) ara denetim

4-denetim sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz

a) müşteri işletme ile ilgili bilgiler

b) denetim kapsamı

c) denetçi firma bilgileri

d) önceki dönem denetim raporu

5-SPK’ya göre aşağıdakilerden hangisi denetim kapsamında yer almaz

a) halka açık olmayan a.ş. ler b) s.p.b.kom.şti.

c) aracı kurumlar d) yatırım fonları

e) tedrici şekilde kurulmuş a.ş. ler

6- aşağıdaki denetim türlerinin hangisi geçmiş dönemlere ilişkin güvenilir bilgi vermez.

a) iç denetim b) sınırlı denetim c)özel denetim d)sürekli denetim

7- aşağıdakilerden hangisi teftiş ile denetimi birbirinden ayıran özellik değildir

f) işletme personeli olmayanlar tarafından yapılır

8- ilgili hesapların birbiri arasında testler uygulanarak denetlenmesinde kullanılan denetim yöntemi hangisidir.

a) analitik inceleme b) maddi doğruluk testleri

9- denetçi denetim planında hangisine yer vermez.10- aşağıdakilerden hangisi bir görüş türü değildir

a) karşıt görüş b)olumlu c)olumsuz d) şartlı e)görüş bildirmeme

11- aşağıdakilerden hangisi şirket ile ilgili bağımsız denetim talep edemez

a) vergi inceleme elemanları b) şirkete ortak olacakalar c) yönetim

d) şirket ortakları

12- Banka hesaplarının denetimini yapacak denetim firmasını kim seçer.

a) SPK b) BBDK c) Mevduat Sahipleri d)Bankaların Yönetim Kurulları

13- Aşağıdakilerden hangisi için denetim yapılmasına gerek yoktur

a) bölünme b) birleşme c) kar dağıtımı d) tasfiye

14- Denetçinin banka gelirlerinin dönem gelirlerine yazılması gereğini belirtmesi hangi ilke gereğidir

a) dönemsellik b) tutarlılık c) ihtiyatlılık d) Ait olma e)tamlık

www.muhasebeburosu.comİKTİSAT – EKONOMİ – MALİYE

1- piyasada oluşan fiyat farklarından yararlanarak elde edilen gelire ne ad verilir

-arbitraj

2- Aşağıdakileriden hangisi fizyokratların savunduğu görüşlerden değildir.

a) toplumda genel bir denge oluşmuştur.

b) tarım dan vergi alınmalı

c) borçlanma olmamalıdır

d) tek ve dolaysız vergi olmalı

e)devlet müdahelesi olmalıdır.

3- bir ülkenin üstün olduğu malları üretmesi ve mutlak üstün olduğu mallara yönelmesi hangi teoridir

a) mutlak üstünlükler teorisi

b)karşılaştırmalı üstünlükler teorisi

c)artan verimler yasası

4- devletin üretim politikalarını kısarak üreticinin lehine bir durum yaratmasına ne ad verilir.

a) üretim kotası

b) ham madde stoğu

c) rekabet5- piyasada az bulunan mallara ne ad verilir

a) normal mal

b) iktisadi mal

c) ikame mallar

d) tamamlayıcı mal

6-bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ölçen ve genellikle kullanılan yöntem hangisidir

a) SMH b) kişi başına milli gelir c)GSMH e)İsdhtam C)Mille gelir

7-bütçe çağrısını kim yapar

a) devlet planlama teşkilatı b)maliye bakanlığı c) bakanlar kurulu d)TBMM e)hazine müsteşarı (başbakan seçeneği yoktu)

8- kamu iktisadi teşebbüsleri , ssk, emekli sandığı gibi kuruluşların sağladığı gelirlere ne ad verilir

a) vergi b) harç c) ticari , d) şerefiye e) parafiskal gelir

9- cari ödemeler bütçesi ile uzun dönemli bütçelere kısa dönemli bütçenin eklenmesi aşağıdakilerden hangisini verir (soru tahminen bu şekilde olması gerek)

a) cari açık b) denge bütçesi c)cari ödemeler bilançosu d) ödemeler dengesi

10- tam rekabet piyasasında firmaların kısa dönemli dengenin sağlanması …

a) marjinal gelirin - marjinal gidere eşit olduğu nokta

b) toplam gelirin toplam gidere eşit olduğu nokta

11- aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir

a)samimilik b) açıklık c) soyutluk

12-Firmaların kendi aralarında fiyat tekeli oluşturmak amacıyla bir araya gelmeleri ne tür birleşmedir .

a) kartel b) oligopol c) iş ortaklığı d) konsorsiyum

13-Bir mal miktarından alındığında diğer maldan uğranılan zarara ne denir.

a) maliyet b)Artan Fırsat Maliyeti c) zarar d) gider

14- Uluslar arası rekabet piyasasında hangisi etkili değildir .. (tam hatırlanmıyor)

a) iç talep b) fiyat düzeyi c) maliyetler d) döviz kuru

www.muhasebeburosu.comİŞ HUKUKU

1- bağ-kur hangi tarihte kurulmuştur

A)1982 B)1978 C)1964 D)1971 E) 1950

2- işverene bağlı olarak çalışan işçinin işyerinde tacize uğraması sonucu derhal fesih hakkını kullanabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir.

a) derhal fesih

b) tacizin sürekliliği

c) işverene durumu bildirmesine rağmen işverenin önlem almaması

3-bakanlar kurulu tarafından %6 olarak belirlenen eski hükümlü özrlü çalıştıracak firmalar işçileri hangi kurumdan talep etmelidir.

a) bakanlar kurulu b) çalışma bakanlığı c) sosyal sigortalar kurumu

d) Türkiye iş kurumu e) firma kendisi bulur

4- hangisi bireysel iş hukuku kapsamındadır

a) işçinin iş sözleşmesini feshetmesi b) sendika

5- ülkenin genel yararı ve üretim artırmak için yapılan çalışmalar ne tür bir çalışmadır

a) zorunlu sebeplerle fazla çalışma

b) genel sebeplerle fazla çalışma

c) olağanüstü sebeplerle fazla çalışma

www.muhasebeburosu.comBORÇLAR HUKUKU

1- ticari işletmede ortağın şirkete ve ortaklara karşı alacaklarının zamanaşımı süresi ne kadardır

a) 5 b) 10 c) 3 d) 2 e) 1

2- parasal borçlarda temerrüde düşen borçluya karşı alacaklıyı korumak amacıyla alacaklının talep edeceği taban faiz oranı na ne ad verilir

a) temmerüt faizi faizi b)yasal faiz c) alacaklının temerrüdüd) g.faizi e)g.zammı

3- bir satım sözleşmesinde temsil olunan kişi adına hareket ederek kendi adına işlem yapması hangi temsil kapsamındadır

a) doğrudan temsil

b) yetkisiz temsil

c) dolaylı temsil

d) yetkişi temsil

4- belirli makamlar önünde ve belirli usul ve esaslara göre yapılan sözleşmeler ne tür şekle tabii bir sözleşmedir

a) resmi şekil

5- Aşağıdakilerden hangisi iki tarafa borç yüklemeyen sözleşmedir.

a) ticari mümessil b) Bağışlama c) iş sözleşmesi

www.muhasebeburosu.com

TİCARET HUKUKU

1-ticari davalarda kanunların uygulama sırası aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir

a) genel hükümler – sözleşme - ticari örf ve adet

b) sözleşme –genel hükümler – emredici hükümler

c) emredici- sözleşme –ticari örf ve adet -genel hükümler

d) emredici hükümler – genel hükümler – sözleşme – ticari örf ve adet

2-Hangisi işletme adı özelliklerinden değildir.

a) işletme adı edinme zorunluluğu yoktur.

b) İşletme adı işletmeden ayrı devredilebilir.

www.muhasebeburosu.com

MESLEK HUKUKU

1- smmm staj yönetmeliğine göre yapılan denetimlerde 1 yıl içinde staj yaptığı yerde kaç defa bulunmazsa stajı iptal edilir

a)3 b)1 c) 2 d)4 e)5

2- 3568 sayılı yasaya göre SMMM odalarının organları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir

a) genel kurul – yönetim kurulu- denetlemekurulu - disiplin kurulu

b) yönetim kurulu – denetleme kurulu – disiplin kurulu

c) denetim kurulu - genel kurul - disiplin kurulu

d) genel kurul – haysiyet kurlu – yönetim kurlu

3- 3568 sayılı yasaya göre serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının yönetim kurlun sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a) 5 asıl 5 yedek üye

b) 3 asıl 3 yedek üye

c) 7 asıl 7 yedek üye

d) 9 asıl p yedek üye

e) 2 asıl 2 yedek üye

4- Yeminli mali müşavirler aşağıdaki işlerden hangilerini yapamazlar

a) tastik etmek

b) kdv iade talebinde bulunan firmalara rapor yazmak

c) yatırım indirimnde bulunan firmalara tastik raporu hazırlamak

d) firmaların beyannameleri hakkında yazılı görüş bildirmek

e) defter tutmak

5-meslek mensupları kendi aralarında hangi şirketi kuramazlar

a) kolektif şirket b)sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket c) anonim şirket d) limited şirket e)adi ortaklık

www.muhasebeburosu.com

VERGİ HUKUKU

1-inceleme için vergi dairesi tarafından istenen defterler ne karda süre içerisinde incelenip geri iade edilmelidir

a) 3 ay b) 1ay c) 2 ay d)4 ay e)5 ay

2- vergi sorumlusu ile ilgili bir soru ?3-ödeme emrine karşı idari (mahkeme)de açılan 7 günlük süre ne tür bir süredir?

a) idari süre b)hak düşürücü süre c) düzenleyici süre d)yasal süre3- GMSİ ndan dolayı kira gelirini eksik beyan eden mükellefe idare tarafından tarh hangisidir

a)ikmalen b) idarece c) res’en

4- aşağıdakilerden hangisi tahakkuk zamanaşımını durdurmaz

a) mükellefin yurt dışında bulunması ve --- …

5- mükellefin mücbir sebeplerden dolayı mal varlığının % kaçını kaybetmesi durumunda vergi borçları terkşn edilir

a) ½ b) 1/3 c)1/4 d)2/4 e)3/2

6-aşağıdaki durumların hangisinin işlenilmesi halinde hapis cezası gerekir

a) vergi borcunu ödememe

b) vergi ziyaı

c) İzinsiz belge basmak

7- vergi kanunlarındaki açıklardan yararlanarak hazinenin zarara uğratılması durumuna ne ad verilir

a) kaçınma b) kaçakçılık c) peçeleme d) hile+

8- I –Mahmeke II- uzlaşma III- İdarece Tarh III- Res’en Tarh IV- Pişmanlık

Yukarıdakilerden hangisi idari(barışcıl) vergi uygulamalarındandır .

A) Yalnız I b) Yalnız II c) II-IV d) II-III e) I ve II

www.muhasebeburosu.com

toplam 93 soru