kamu işçi maaş

Konu: Euse Susev4 - 09. Değerlendirme Testi Cevapları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2017
  Mesajlar
  1

  Euse Susev4 - 09. Değerlendirme Testi Cevapları

  BUYRUN CEVAPLAR

  RİSK YÖNETİMİ

  1- Aşağıdakilerden hangisi risk tespitinde kullanılan kontrol öz değerlendirme yöntemi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

  A) Riskin belirlendiği alandan yönetici ve personelin katılımı gerekir
  B) Genellikle şirketin üst yönetimi tarafından koordine edilir
  C) Yöntemin uygulanmasında bir moderatör veya kolaylaştırıcı gerekmektedir
  D) Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesidir
  E) Genellikle iç denetim veya risk yönetim birimlerince koordine edilir


  2- Olay Tanımlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?

  A) Olay tanımlamada sadece dış faktörler dikkate alınmalıdır
  B) Olayların tanımlanması ve analizi aynı anda yapılmalıdır
  C) Olay tanımlamada sadece iç faktörler dikkate alınmalıdır
  D) Olaylar riskler ve fırsatlardan oluşur
  E) Tüm olaylar net bir şekilde tanımlanabilir


  3- Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi ihtiyacına neden olan dış etmenler arasında değildir?

  A) Çalışanlar ile ilişkiler
  B) Rekabet
  C) Finans kuruluşlarının beklentileri
  D) Müşteri beklentileri
  E) Doğal afetler  4- Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme bileşeni ile ilgili uygun bir ifade değildir?

  A) Hedefler, stratejik düzeyde belirlenir ve daha alt düzeydeki operasyonlar, raporlar ve uygunluk ile ilgili amaçlar için bir temel oluşturur
  B) Hedeflerin belirlenmesi, hadiselerin etkili şekilde tanımlanmasının, risklerin değerlendirilmesinin ve risk cevabının hazırlanmasının bir ön koşuludur
  C) Hedefler, yönetimin bunların gerçekleşmesine yönelik riskleri belirleyebilmesi ve değerlendirebilmesi ve bu risklerin azaltılması için gerekli girişimlerde bulunulabilmesi amacıyla belirlenmelidir
  D) Hedefler, kurum risk tolerans düzeylerini saptayan kurum risk iştahına paralel olarak belirlenir E) Hedef belirleme, risklerin değerlendirildiği aşamadır
  E) Hedef belirleme, risklerin değerlendirildiği aşamadır

  5- Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde şirketlerde risk yönetimine duyulan ihtiyacın sebeplerinden bir tanesi değildir?

  A) Medya baskıları
  B) Değişen iş yapış biçimleri ve metodolojiler
  C) Hızla değişen ve gelişen teknoloji
  D) Küreselleşen ekonomiler ve uluslararası iş uygulamaları
  E) Yasal otoritelerin talepleri ve yasal düzenlemeler  6- Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

  A) Risk olasılık ve sıklık ile ölçülür.
  B) Risk her zaman olumsuz sonuçlanır.
  C) Tehdit olmadan, risk var olabilir.
  D) Risk olumsuz veya olumlu sonuçlanabilecek bir olgudur.
  E) Hedef olmasa bile risk vardır.  İÇ DENETİM
  7- IIA tarafından tanımı yapılmış olan, risk odaklı iç denetim, aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine kıyasla daha az vakti harcayacaktır?

  A) Risk yönetimi süreçlerini denetlemek
  B) Kurumsal Yönetim süreçlerini iyileştirmek
  C) Dış denetimin etkinliğine destek vermek
  D) Şirket süreçlerini risk odaklı bir bakış açısı ile değerlendirmek ve geliştirmeye yönelik öneriler üretmek
  E) İç kontrol süreçlerini denetlemek
  8- Aşağıdakilerden hangisi klasik iç denetim ve risk odaklı çağdaş iç denetim arasındaki karşılaştırma kriterlerinden birisidir?

  A) Üst yönetim ile yakınlık
  B) Mevzuat veya risk odaklılık
  C) Örgütsel bağımsızlık
  D) Ücret ve yan haklar
  E) Denetçiler arası iletişim
  9- Denetim planlarının risk esaslı olarak gerçekleştirilmesi ne anlama gelmektedir?

  A) Risk yönetiminin iç denetçiler tarafından yürütülme zorunluluğu
  B) Denetim konularının risk seviyelerinin belirlenmesi ile denetim öncelikleri ve sıklığının tespiti
  C) Planların programlar ile uyumlu olması
  D) Planların riskli olması
  E) Risk esaslı planlamanın üst yönetimin daha fazla hoşuna gitmesi  10- Aşağıdakilerden hangisi bir kontrol uygulaması/ faaliyeti değildir?

  A) Kontrol farkındalığı ve duyarlılığı yüksek bir iş ortamı yaratmak
  B) Görevler ayrılığı
  C) Amirlerin çalışanlarına yönelik iş baskısı oluşturmaları
  D) Fiziksel, mali ve bilgi varlıklarına erişimin kısıtlanması ve bunlar üzerinde kontrol sağlanması
  E) Yetki/onay/limit mekanizmaları


  11- Aşağıdakilerden hangisi Uyulması Zorunlu Rehber Kapsamında Yer Alır?

  A) İç denetim programı
  B) Uygulama Rehberi
  C) Etik Kurallar
  D) İç denetim planı
  E) İç denetim yönetmeliği  12- Aşağıdakilerden hangisi klasik denetim yaklaşımları ile ilgili doğru bir önermedir?

  A) Süreç odaklı ve ileriye dönüktür
  B) Risk odaklıdır
  C) Değer katma misyonu çerçevesinde hareket eder
  D) Mevzuata uygunluk odaklı ve geçmişe dönüktür
  E) Hata bulmak değil, sistemsel iyileştirmeler peşinde koşar

  FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

  13-
  Cari Dönem Önceki Dönem Tutar Yüzde
  Alıcılar 8.000 3.000 5.000 % 167
  Alacak Senetleri 25.000 32.000 (7.000) (% 22)
  Alacak Senetleri Reeskontu (-) (18.000) (22.000) (4.000) (% 18)
  Satıcılar 12.000 18.000 (6.000) (% 33)
  Borç senetleri 21.000 15.000 6.000 % 40
  Borç Senetleri Reeskontu (-) (3.000) (4.000) (1.000) (% 25)

  Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İşletme ticari faaliyetlerinde tedarikçileri tarafından finanse edilmektedir.
  B) İşletme satışlarını artırabilmek için kredili satışlara ağırlık vermiş olabilir.
  C) İşletme, borçluları tarafından riskli olarak görülmektedir.
  D) İşletme alacaklarının tahsilatı hususunda sıkıntılar yaşamaktadır.
  E) İşletme alacaklarını tahsil edemez ise temerrüde düşebilir.  14-

  2xx1 2xx2 2xx3 2xx4 2xx5
  Arazi ve Arsalar % 100 % 118 % 129 % 159 % 285
  Tesis, Makine ve Cihazlar % 100 % 102 % 105 % 350 % 485
  Birikmiş Amortismanlar (-) % 100 % 101 % 105 % 75 % 85
  Yapılmakta Olan Yatırımlar % 100 % 75 % 256 % 138 % 110
  Verilen Avanslar % 100 % 103 % 357 % 358 % 558

  Yukarıda maddi duran varlıkları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İşletme makinelerini yenileme yatırımlarını 2xx3 yılında başlatmıştır.
  B) İşletme kapasite azaltma eğilimindedir.
  C) İşletme değer artışlarından faydalanmak için gayrimenkul yatırımları yapıyor olabilir.
  D) İşletme maddi duran varlık yatırımlarına devam etmeyi planlamaktadır.
  E) İşletme önemli ölçüde eskiyen makinelerini yenilemiştir.

  15-
  Grup Toplamına Göre Genel Toplama Göre
  Hazır Değerler % 1 % 1
  Menkul Kıymetler % 3 % 2
  Ticari Alacaklar % 43 % 26
  Diğer Alacaklar % 2 % 1
  Stoklar % 50 % 30

  Yukarıda dikey yüzdeleri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İşletme satışlarında bir sorun yaşıyor olabilir.
  B) İşletmenin likidite sorunu yaşama ihtimali düşüktür.
  C) İşletmenin atıl likit fonları azdır.
  D) İşletme ticari alacaklarında tahsilat sorunu yaşıyor olabilir.
  E) İşletmenin stok bulundurma maliyetleri yüksek olabilir.  16- Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin üretim işletmesi olup olmadığı aşağıdaki bilanço gruplarından hangisinin ayrıntılarına bakılarak anlaşılabilir?

  A) Mali Borçlar
  B) Stoklar
  C) Ticari Alacaklar
  D) Menkul Kıymetler
  E) Mali Duran Varlıklar


  17- Bir işletmenin ana faaliyet konusundaki performansını gösteren gelir tablosu kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Faaliyet Karı veya Zararı

  B) Brüt Satış Karı veya Zararı
  C) Dönem Net Karı veya Zararı
  D) Dönem Karı veya Zararı
  E) Olağan Kar veya Zarar


  SİNAİ HAKLAR

  18- Aşağıdakilerden hangisi bir sınai hak türü değildir?

  A) Coğrafi işaret.
  B) Patent.
  C) Marka.
  D) Endüstriyel tasarım.
  E) Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar.


  19- 551 sayılı KHK hükümlerine göre patentin kullanılması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Patentin, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.
  B) Patentin, başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.
  C) Patentin başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.
  D) Patentin, araştırma raporu düzenlenmesinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.
  E) Patentin, patent başvurusunun ilanından itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.


  20- 551 sayılı KHK hükümlerine göre bir buluşun faydalı model belgesi ile korunabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır?

  A) Yenilik, kullanım.
  B) Yenilik, buluş basamağı.
  C) Yararlılık, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik.
  D) Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik.
  E) Buluş basamağı, faydalılık.


  21- 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” kapsamında ıslahçı hakkı koruması elde edilebilmesi için başvuru konusu bitkinin hangi şartları taşıması gerekir?

  A) Ayırt edicilik, faydalılık, orijinallik.
  B) Yenilik, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk.
  C) Orijinallik, yeknesaklık, yenilik.
  D) Yenilik, üretilebilirlik, orijinallik.
  E) Yenilik, orijinallik, yeknesaklık.


  22- Faydalı modellerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kimyasal maddeler faydalı model belgesi ile korunamaz.
  B) Faydalı model belgesinin koruma süresi tescil tarihinden itibaren 10 yıldır.
  C) Faydalı model belgesi ile korunacak buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir.
  D) Usuller faydalı model belgesi ile korunamaz
  E) Faydalı model tescilinde ''incelemesiz tescil sistemi'' uygulanır.  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  23- Deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en çok kaç aya kadar uzatılabilir?

  A) İki
  B) Dört
  C) Altı
  D) Üç
  E) Beş


  24- Aşağıdaki durumlardan hangisinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz?

  A) Yaşlılık aylığı almak amacıyla işçi tarafından yapılan fesihlerde
  B) Askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde
  C) Kadın işçinin evlenmesinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi durumunda
  D) İşletme gereklerine dayalı olarak işverence yapılan fesihlerde
  E) İşçinin sadakat borcuna aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan fesihte  25- Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan işyerleri için getirilen prim teşviki düzenlemesi ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?

  A) Söz konusu teşvik işsizlik sigortası işveren payını %1'e düşürmektedir.
  B) Son üç yıl içinde işyerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası meydana gelmemiş olmalıdır.
  C) Teşvikin süresi üç yıldır.
  D) İşyerinde en az beş işçi çalışması gereklidir.
  E) İşyeri 6331 sayılı Kanun uyarınca çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır.  26- Sosyal güvenlik Kurumu'nun prim ve diğer alacaklarını takip ve tahsil için zamanaşımı süresi nedir?

  A) Bir yıl
  B) On yıl
  C) İki yıl
  D) Beş yıl
  E) Üç yıl


  27- İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primler hangi sigorta kolu için dikkate alınmaz?

  A) Yaşlılık sigortası
  B) Ölüm sigortası
  C) Malullük sigortası
  D) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası
  E) Genel sağlık sigortası
  HİZMET PAZARLAMASI VE PAZAR YARATMA

  28- Gerçek yada potansiyel alıcıların oluşturduğu bir grup aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

  A) Farklılaştırılmamış Pazar
  B) Pazar
  C) Tüketici
  D) Hedef Pazar
  E) Bölümlenmiş Pazar  29- Kısa sürede tüketilen ürünler aşağıdakilerden ürün sınıflarından hangisine girer?

  A) Aranmayan ürünler
  B) Kolayda ürünler
  C) Lüks ürünler
  D) Beğenmeli ürünler
  E) Özellikli ürünler
  30- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarların özelliklerinden biri değildir?

  A) Talep fazla dalgalanır
  B) Kişisel satış daha yaygın bir tutundurma yöntemidir.
  C) Talep elastiktir
  D) En kaliteli ürün en ucuza alınmaya çalışılır.
  E) Türetilmiş taleptir.


  31- Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının konumlandırmayı en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için cevaplandırılması gereken sorulardan biri değildir?

  A) Mevcut müşterilerin durumu nasıl algıladıkları
  B) Rekabet avantajı kazanılması için neler yapılabileceği
  C) Sunulan hizmetlerin neler olduğu
  D) Hizmetlerin nasıl standart hale getirilebileceği
  E) Mevcut ve potansiyel müşterilerin kim olduğu


  32- Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin türdeş olmamasının getirdiği sonuçlardan biridir?

  A) İki ayrı hizmetin verilmesi imkansızdır.

  B) Müşteriler üretim sürecinin parasıdırlar.
  C) Talepteki dalgalanmaların yönetilmesi zordur.
  D) Müşterilere kolay bir şekilde iletilemez.
  E) Hizmetlerin sahipliğinin aktarılamaz.


  33- İşletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını temel alarak, pazara odaklanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Bilgi odaklılık
  B) Müşteri odaklılık
  C) İlişkisel pazarlama
  D) Rekabet odaklılık
  E) Satış odaklılık


  34- Meslek mensubunun belirli bir sektörü hedef alarak o sektöre yönelik olarak faaliyet göstermesi hangi stratejiyle açıklanabilir?

  A) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
  B) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
  C) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
  D) Küçülme stratejisi
  E) Konumlandırma stratejisi  BÜRO YÖNETİMİ

  35- Dosyalama sürecinde takip edilmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fihristleme sisteminin oluşturulması
  B) Arşivleme
  C) Evrakı çapraz başvuru fişlerine göre kaydetmek
  D) Evrakın tür ve tarih sırasına göre yerleştirilmesi
  E) Gruplama


  36- Geleneksel yapıların formellik, merkezilik, yüksek derecede katılık gibi özellikleri yerine ............................de basitlik, daha düşük formel yapı, merkezkaç yönetim ve örgütsel esneklik vardır.

  A) gezici örgüt
  B) özel örgüt
  C) açık örgüt
  D) kamu örgütü
  E) adhokrasi  37- Organizasyonda aynı kademedeki birimlerin ve görevlilerin aralarındaki koordinasyona .................................................. ................................... denir.

  A) Komiteler yoluyla koordinasyon
  B) Yatay koordinasyon
  C) İç koordinasyon
  D) Hiyerarşiye dayanan koordinasyon
  E) Yapıyla ilgili koordinasyon


  38- .................................................. , ''istenen sonuçları başarmak ve davranışları etkilemek amacıyla insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan araçlarla anlayış sağlamaktır.''

  Cümledeki boşluğu tamamlayan kelime hangisidir?

  A) Kontrol
  B) Sinerji
  C) İletişim
  D) Danışma
  E) Standartlar


  39- Aşağıdakilerden hangisi, karar verme sürecinde gerçek sorunu anlamadaki güçlükler arasında sayılmaz?

  A) Kararın kimi zaman ekip ürünü olması
  B) Bireysel algılamadaki sorunlar
  C) Belirtileri sorun olarak görmek
  D) Sorunların yanıtlara göre tanımlanması
  E) Seçici algılama  40- ''Plan'' ve ''Planlama'' için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bürolarda planlamayı; büronun kurulmasının planlanması, büro personelinin planlanması, büro işlerinin planlanması olarak ele almak mümkündür.
  B) Plan bir sonuç, planlama ise süreçtir.
  C) Plan, nereye ulaşılması istendiğinin kararlaştırılmasıdır; planlama, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir.
  D) Planlama, planın kendi içerisinde bütünlük taşıyan bölümüdür.
  E) Planlama; amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaştıracak alternatif yolların belirlenmesi, alternatifler arasından seçim yapmak aşamalarını içerir.  41- İş analizine ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) İş analizi, verimliliği arttırmayı amaçlayan sistematik çalışmalar bütünüdür.
  B) İş analizinde amaç, yapılan işi ve işin gerektirdiği görevleri başarmak için gerekli olan nitelikleri betimlemektir.
  C) İş analizi personelin tüm hareketlerini kaydetmektir.
  D) İş analizinde belirli bir çalışan betimlenir.
  E) İş analizi ile iş tanımı aynıdır.


  42- Aşağıdakilerden hangisi başarılı yöneticinin özelliklerinden değildir?

  A) Görüşlerini başkalarıyla paylaşabilmek
  B) Risk üstlenmek
  C) Yenilikleri desteklemek
  D) Planlama yapmak
  E) Suçlayıcı olmak  43- ''Belirli parçalardan oluşan bütün'' tanımını en iyi ifade eden kavram hangisidir?

  A) Arşiv
  B) Büro
  C) Adhokrasi
  D) Sistem
  E) İşlev


  44- Latince ''geçici'' anlamına gelen kelimeden türetilen, geçici ve özel amaçlarla kurulan örgüt için kullanılan kavram hangisidir?

  A) Sanal
  B) Adhokrasi
  C) Yaratıcı
  D) Ev ofis
  E) Özel


  45- ''Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen veya yasal olarak süresi doluncaya dek saklanması zorunlu belgelerin korunması ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma olanağı sağlayan çalışmalara'' ne denir?

  A) Depolama
  B) Dosyalama
  C) Fihristleme
  D) Arşivleme
  E) Arşiv


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2018
  Mesajlar
  1
  Aşağıdakilerden hangisi Uyulması Zorunlu Rehber Kapsamında Yer Alır? cevabı nı bulamadım

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2019
  Mesajlar
  24
  Tesmer Suse V4 Zorunlu Staj Eğitimi Geçmekte Zorlanan Var İse Yardımcı Olabilirim Mail Atmanız Yeterli
  tesmer-suse-v4@hotmail.com
  Konu TESMER50 tarafından (29.Mart.2020 Saat 13:01 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 2 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 2 misafir)

Benzer Konular

 1. EUSE SUSEV4 - 02. Değerlendirme Testi Cevapları ?
  Konu Sahibi gecyar Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Aralık.2019, 22:13
 2. Euse Susev4 - 08. Değerlendirme Testi Cevaplayabilirmisiniz
  Konu Sahibi serserı38 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 02.Ekim.2019, 21:44
 3. Stajımı Tamamladım eUSE v4 Bitmedi, Ne Yapmalıyım ?
  Konu Sahibi burak.yildirim Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ekim.2019, 21:42
 4. eUSE SUSEV4 - 01. Değerlendirme Testi- Cevapları Elinde Olan Var Mı?
  Konu Sahibi AYSUNSÖZBEYAN Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 11.Eylül.2019, 18:39
 5. Susev4 bölüm
  Konu Sahibi ertan882 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2017, 14:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36