MUHASEBE DENETİMİ

18 KASIM 2006 CUMARTESİ

SORU 1- Bir işletmede iç kontrol sistemi kurulmasının genel amaçlarını belirtiniz?

CEVAP 1- İç kontrol sisteminin genel amaçları şunlardır;

a- İşlemler, yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak yürütülmelidir.

b- İşlemler, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hesap verme yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir

c- Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle sınırlandırılmalıdır

d- Mevcut varlıklar, belirli sorumluluk kayıtlarıyla karşılaştırılmalı ve herhangi bir fark belirlendiğinde, farkın özelliğine göre gerekli soruşturma yapılmalıdır.SORU 2- Bir hesapla ilgili denetim programı hazırlanırken, bu hesapla ilgili olarak öncelikle yapılması ve bilgi sahibi olunması gerekli olan “Denetim Testleri”ni belirtiniz.

CEVAP 2- Denetim testleri;

a- İlgili hesaplarda iç kontrol

b- İlgili hesaplarda uygunluk denetimi

c- İlgili hesaplarda maddi doğruluk testleri

- İşlemlerin testi

- Hesap kalanlarının testi

- Analitik testler

SORU 3- Mali tablolarda yer alan kayıtların doğruluğuna ve tamlığına inanabilmek için, bu kayıtların taşıması gereken özellikleri belirtiniz.

CEVAP 3- Mali tablolarda yer alan kayıtların doğruluğuna ve tamlığına inanabilmek için, aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir;

a- Varolma (Gerçeklik): İşletmenin mali tablolarında gösterilen varlıklarınının, borçlarının ve öz sermayesinin gerçekten var olduğunu ve yine mali tablolarda belirtilen satış hasılatı ile giderlerin gerçekleştiğini saptamaktır.

b- Tamlık (Tamamını kapsama): Mali tablolarda sunulması gereken tüm işlem ve hesapların bu raporlarda gösterilmiş olmasıdır.

c- Değerleme: işletmenin varlıklarının, borçlarının, öz sermayesinin, gelirlerinin ve giderlerinin mali tablolarda gerçek değerleriyle yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda görüş sahibi olmaktır.

d- Sunuş ve kapsam: İşletmenin mali tablolarında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulması ve mali tablolarda yer alan açıklamaların kapsamının yeterli olmasıdır.

e- Uygunluk: Mali tabloların ve işletme faaliyetlerinin mevcut yasa ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanıp yürütülmesidir.SORU 4- Yeminli mali müşavirlerin tasdik çalışmalarının yürütülmesinde, kanıt toplama amacıyla yapacağı çalışmalarını ve denetim tekniklerini belirtiniz.

CEVAP 4- Yeminli Mali Müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi sırasında tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorundadırlar. Bu çerçevede, işletmede, tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip kaydedilmediği araştırılır. Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı ile varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait olup olmadığına yönelik çalışmalar yürütülür.

Uygulanacak denetim teknikleri ise şunlardır;

a- Sayım ve envanter incelemesi (Fiziki inceleme)

b- Balge incelemesi

c- Bilgi toplama (soruşturma)

d- Doğrulama

e- Analitik inceleme

f- Yeniden hesaplama