SORU 1 : 3568 SAYILI KANUNA GÖRE ; STAJ ŞARTINI YERİNE GETİRMİŞ OLMALARI HALİNDE SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN SADECE SERBEST MUHASEBECİ ÜNVANI İLE ÇALIŞAN SERBEST MUHASEBECİLER ;

A)HANGİ İŞLERİ YAPARLAR.
B)HANGİ İŞLERİ YAPMAZLAR.KISACA YAZINIZ.


SORU 2 :3568 SAYILI KANUNA GÖRE ;
A)ODALARIN KURULUŞ MAKSADINI.
B)ODALARIN KİŞİLİK VE NİTELİĞİ İLE HANGİ FAALİYETLERDE BULUNAMAYACAKLARINI KISACA YAZINIZ.

SORU 3 : 3568 SAYILI KANUNUN BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE ;RUHSAT ALMAK İÇİN YAPULAN BAŞVURULARIN REDDİNE AİT KARARLARIN TEBLİĞİYLE BU KARARLARA KARŞI YAPILACAK İTİRAZLARIN NEREYE , NE ŞEKİLDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİNİZ.


SORU 4 : 3568 SAYILI KANUNUN STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE
A)STAJA BAŞVURU ZAMANLARINI.
B)STAJ SÜRELERİNİ KISACA YAZINIZ.


SORU 5 : SM.SMMM VE YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ; DİSİPLİN CEZASI TÜRLERİNDEN " MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI" NI TARİF EDİNİZ VE BU CEZANIN HANGİ HALLERDE UYGULANACAĞINI BAŞLIKLAR HALİNDE KISACA YAZINIZ


CEVAPLAR:
--------------------

CEVAP 1 :
A)YAPACAKLARI İŞLER

- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

B)YAPAMAYACAKLARI İŞLER

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
------------------------------------------------------------------------------
CEVAP 2 :
A)
“Odanın Amacı
Madde 4 - Odanın başlıca amaçları şunlardır:
a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak, b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,
c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki
eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak,
d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

B)
Oda, kuruluş amaçları ve Kanun'da belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz,
siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde, belli adayları
destekleyemez.
---------------------------------------------------------------------------------
CEVAP 3 : 15 GÜN İÇİN YAZILI OLARAK BİRLİK DİSİPLİN KURULU 30 GÜN İÇİNDE MALİYE BAKANLIĞI

-----------------------------------------------------------------------------------

CEVAP 4 :

A) NİSAN , AĞUSTOS, ARALIK

B)LİSANS MEZUNLARI İÇİN 2 YIL
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN 4 YIL
TİCARET LİSESİ MEZUNLARI İÇİN 6 YIL

------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP 5 :
Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI UYGULANACAK DURUMLAR (m.9):
a) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,
b) Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması,
c) Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,
d) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması,
e) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,
f) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki koşulları taşımaması veya bu
koşulların sonradan kaybedilmesi.