kamu işçi maaş

Konu: SMMM ve YMM Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  SMMM ve YMM Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

  07 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 26369

  TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Odaları Birliğinden :

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  Stajını tamamlayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aday Meslek Mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar, Yasanın 6/b maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına başvuran adayların tamamı 17-18 Mart 2007 tarihlerinde katılacaklardır.

  2007/1.Dönem, SINAV TARİHİ : 17-18 MART 2007

  * Dosya Başvuruları için Son Başvuru Tarihi : 8 OCAK 2007

  Dilekçe başvuruları için Son Başvuru Tarihi : 23 ŞUBAT 2007

  Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

  a - Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’ nca onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumları’ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak,

  b - Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kanunun 2/A maddesinde yazılı işleri işyerine bağlı olmaksızın veya kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu çalışma süreleri ile kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri verenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış süre olarak kabul edilir),

  c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

  SINAV KONULARI

  16 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

  1 - Finansal Muhasebe,

  2 - Finansal Tablolar ve Analizi,

  3 - Maliyet Muhasebesi,

  4 - Muhasebe Denetimi,

  5 - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

  6 - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

  7 - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Söz konusu şartları taşıyan adayların;

  1 - Sınav dosyası,

  2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli sicil belgesi,

  3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

  4 - İkametgâh İlmuhaberi,

  5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği ( Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

  6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

  7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

  8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

  9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 55,00 YTL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 385,00 YTL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

  Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesinde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

  Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya bu sınavlarda başarılı olamayanlar 5 Mayıs 2000 tarih ve 24040 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre 2 yıl sınavlara alınmazlar. 2 yılın sonunda yeni sınav dosyası açtırmak suretiyle bütün derslerden yeniden sınavlara alınırlar.

  Daha önce açılan SMMM sınavına katılıp da başarılı olamayan Sınav hakları devam etmekte olan adaylar başvuru için, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır.

  Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaraları mutlaka sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası sistemimizde kayıtlı değilse; nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra başvurusunu yapabilecektir.

  Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

  1 - Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer),Yasanın 6/b maddesi gereği yapılan başvurular, Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen tarihlerde çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

  2 - Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  3 - Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

  4 - Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

  5 - Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

  6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

  7 - Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

  8 - Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

  İlan Olunur.


  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’ da yapılacaktır.

  2007/1.Dönem SINAV TARİHİ : 7-16 NİSAN 2007

  Son Başvuru Tarihi : 20 ŞUBAT 2007

  Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

  a - 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

  b - En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

  c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

  16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar;

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

  1 - İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

  2 - Finansal Yönetim,

  3 - Yönetim Muhasebesi,

  4 - Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

  5 - Revizyon,

  6 - Vergi Tekniği,

  7 - Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

  8 - Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

  9 - Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

  10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı.

  Konularında yapılır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

  1 - Başvuru Formu,

  2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

  3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

  4 - İkametgâh İlmuhaberi,

  5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği ( Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

  6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

  7 - Yeni başlayanlar hariç, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge,

  8 - a- Kanunun 9.maddesinde belirtilen, Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği yaptıkları süreyi kanıtlayıcı belge,

  b - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar serbest veya bir işyerine bağlı olarak mesleki çalışmalarda bulunanların Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesinin bağlı oldukları Odalardan onaylı örneği ve çalışanlar listesine kayıtlı olduklarına ilişkin belge,

  c - Mali Müşavirlik özlük dosyası (içinde SMMM olur tebligatı bulunacak)

  9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı için ise ders başına 65,00 YTL olmak üzere ilk defa sınava katılacaklardan toplam 650,00 YTL’nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’ nda başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

  Bu ek sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya bu sınavlarda da başarılı olamayanlar bir daha meslek sınavına alınmazlar hükmü yer almaktadır.

  Bu nedenle daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için 1 adet (4.5x6) boyutunda renkli fotoğraf, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve başarısız olduğu sınav konularından sınava gireceğini belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

  1 - Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, 20 Şubat 2007 günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA”adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

  2 - Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  3 - Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

  4 - Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

  5- Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

  6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

  7 - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

  8 - Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

  İlan Olunur.

  http://www.alomaliye.com/ekonomi/smmm_ymm_sinav.htm


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  2

  SMMM ve YMM Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

  bugünkü resmi gazete rastlayamadım ben buna :O

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  SMMM ve YMM Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

  Bugünkü Resmi Gazete' nin ilanlar bölümünde yayınlandı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  2

  SMMM ve YMM Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

  tşk.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Basın Duyurusu
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Ekim.2015, 09:40
 2. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Nisan.2010, 23:34
 3. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Aralık.2009, 09:19
 4. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 18.Ağustos.2009, 10:49
 5. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2008, 09:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36