kamu işçi maaş

Konu: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  Merhaba,
  Kiralık işyeri için yapılan yüklüce dekorasyon inşaat işleri vardı. Bunlar da özel maliyetler de takip edildi. Şimdi sözkonusu işyeri satın alındı. Daha önce 2 yıl içinde özel maliyetlere atılan tutarlar ne olacak?

  Saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  380

  Ynt: Daha önce kiralanan yer satın alındığında

  Özel maliyetler Kira süresinde indirim konusu yapılır indirilemeyen tutar gidere atılır.
  İki mahküm hapishane parmaklıklarından dışarı baktılar:Biri çamuru gördü,öbürü yıldızları

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  Ynt: Daha önce kiralanan yer satın alındığında

  Sn Zeki

  Kira süresince indirim yaptıktan sonra satın binayı satın aldıktan sonra amortismana tabi tutulmayan kısmın giderlere değil de bina maliyetlerine gitmesi daa doğr olmaz mı? Kiralanan yer terkedilseydi dediğiniz doğruydu. Ancak işyeri satınalındı.

  Teşekkürler
  İyi çalışmalar

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Daha önce kiralanan yer satın alındığında

  Belki salt mantıken bakılırsa döylediğiniz doğrudur. Ancak yasa öyle demiyor. Bu nedenle kalanı gidere atmalısınız.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında


  Merhabalar

  İlginç ve istisnai bir durdum. Konuyu ilgili mevzuat yönünden İncelemeye çalışalım:

  Özel maliyet bedelinin itfası konusu VUK?nun 327. maddesi ile düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdadır:

  Özel maliyet bedelinin itfası:

  Madde 327 - (5398 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle değişik, Yür:21.7.2005) (*) Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.

  Madde metninde görüldüğü gibi, öne çıkan husus ?Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi? dir.

  Halbuki burada bu iki şarttan hiç biri söz konusu değildir. Yani ne kiralanan boşaltılmış, ne de işletme hakkı sona ermiştir.

  Konuyu vergi kanunları yönünden incelersek;

  Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 72. maddesinin üçüncü fıkrasında;

  "Kiracı tarafından gayrimenkulu genişletecek veya iktisadi kıymetini devamlı suretle artıracak şekilde gayrimenkula ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devir olunduğu takdirde mezkûr kıymetler kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur."

  şeklinde yer alan hüküm gereği söz konusu iktisadi kıymetler kiralayan açısından ayni olarak tahsil edilen kira mahiyetindedir. Bu şekilde tahsil edilen kira bedelinin Gelir Vergisi Kanununun 72. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile değerlemek suretiyle paraya çevrilmesi gerekmektedir.

  Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, kiralayana devir olunan özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetler kiralayan açısından kira geliridir. Bu kıymetlerin, Vergi Usul Kanununun 267. maddesine göre bulunacak emsal bedelleri söz konusu kira gelirinin brüt tutarını oluşturmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi gereğince bu tutar üzerinden kiracının, kiralayanın gelir vergisine mahsuben tevkifat yaparak ilgili vergi dairesine sorumlu sıfatıyla yatırması gerekecektir. Ancak, kiralayanın gerçek gelirini beyan etmeye mecbur bir mükellef olması ve kiralanan gayrimenkulün işletmenin ticari veya zirai bilançosunun aktifine dahil olması durumunda söz konusu özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetler mükellefin kira geliri olarak gelir tablosunda yer alması gerekeceği için tevkifat yapmaya gerek kalmayacaktır.

  Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymetin kira süresi sonunda kiralayana bedelsiz olarak devrinin katma değer vergisi yönünden de vergilendirilmesi gerekir. Şöyle ki Katma Değer Vergisi Kanununun dördüncü maddesinin;

  "Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilir."

  hükmü gereğince, özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen kıymetlerin kiralayana devri katma değer vergisine tabi olacaktır. Çünkü söz konusu olayda kiracı, kiralayana kendisine sunduğu kira hizmeti karşılığında özel maliyet bedeli olarak aktifleştirdiği kıymetleri teslim etmektedir.

  Yukarıdaki işlem nedeniyle; kiralayan, kiracıya sunduğu kiralama hizmeti karşılığında Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-d), maddesindeki istisna hükmü gereğince kiracıdan katma değer vergisi tahsil etmeyecek ancak kiracının özel maliyet bedeli mahiyetindeki iktisadi kıymetleri kiralayana devri mal teslimi olduğundan aynı Kanunun 27. maddesi hükmüne uygun olarak bulunacak emsal bedeli matrah olmak üzere, kiralayandan katma değer vergisi tahsil edecektir.

  Konuyu vergi kanunları yönünden bu şekilde değerlendirdikten sonra gayrimenkulun mülkiyetinin devrini ele alalım; Kiracı gayrimenkulu satın almakla, malik sıfatıyla yukarıda saydığım vergilerin mükellefi durumuna girmektedir. Ancak, vergi sistemimizde net artış teorisi geçerlidir. Yani vergiyi doğuran olay mükellefin varlıklarında dönem içinde meydana gelen net artıştır. Halbuki burada mükellefin haricen sağladığı bir gelir ve varlıklarında bir artış söz konusu değildir. Dolayısı ile vergiyi doğuran olay da gerçekleşmemiştir.

  Sonuç olarak,

  1-?Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi? söz konusu olmadığından bakiye özel maliyetin gider olarak kaydı mümkün değildir.

  2- Kiracı malik sıfatını kazanması nedeniyle yukarıda açıkladığım nedenlerle, kiralayan gibi vergi mükellefi olmayacaktır.

  3-Yapılan özel maliyet harcaması satın alınan gayrimenkulun mütemmim cüzü olarak satın alma bedeli içindedir. Müteakip dönemlerde bu değer üzerinden amortisman ayrılacaktır. Bu nedenle bakiye değerin gider yazılması mükerrerlik doğuracağından, gider olarak değerlendirilmesi mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla Kanunen kabul edilmeyen gider olarak tasfiye edilmesi gerekir.


  ....................

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  Vergi Usul Yasası'nın 327'nci maddesinde yer alan tanımlamadan anlaşılacağı üzere gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler özel maliyet bedeli olarak kabul edilir. Bir başka anlatımla özel maliyet bedeli, iktisadi bir faaliyetin icrası için kiralanan gayrimemkullerde, bizzat kiracı tarafından gayrimenkulü genişletmek ve iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak için yapılan değer artırıcı giderler ile kiracının faaliyetini yürütebilmek için oluşturduğu tesisatı ifade etmektedir.

  Buna göre, bizzat kiracı tarafından yapılan ve gayrimenkulün değerini artıran harcamaların, özel maliyete konu olabilmesi için yapılan harcamalar sonucu oluşturulan değerin gayrimenkulden ayrılması halinde gayrimenkulün zarara uğraması, yapısının değişmesi veya değerinin azalması veya ayrılan parçanın tek başına bir iktisadi değerinin olmaması gerekmektedir.

  Ancak, kiracının başlangıçta bulunmayan bir tertibatı gayrimenkule eklemesi ve kira süresinin sonunda bunları kiraya verene bırakmadan söküp götürmesi halinde özel maliyet bedelinden söz edilemeyeceği ve bunların amortisman mevzuuna gimesi halinde ise genel hükümler çerçevesinde amortismana tabi tutulması da yasal düzenleme gereği mümkün olmaktadır


  Veysi Seviğ
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  Sn. Erol

  Üstadım bazen sanal senaryoları çok seviyor. Yazdıklarınız güzel bir fantazi olabilir ancak.

  -MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR  V.U.K.?nda amortisman mevzuuna yönelik düzenlemeler 313. ve 320. maddeler arasında yapılmıştır. Yukarıda da açıkladığımız gibi gayrimaddi hakların amortisman konusuna girdiği 313. madde de açıklanmıştır. Normal amortisman ve azalan bakiyeler bakiyeler usulüyle amortisman yöntemlerini düzenleyen 315. ve mükerrer 315. maddelerde gayrimaddi haklara (maddi olmayan duran varlıklara) yönelik özel bir düzenleme yoktur. Sadece mükerrer 315/2. madde de azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranının % 50 oranını aşamayacağı belirtilmiştir.  V.U.K. 327. maddesinde ise özel maliyet bedellerinin itfası ayrıca düzenlenmiştir. Maddeye göre, özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.

  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  Ngüroy ve gider yazılabilir diyen arkadaşlara katılıyorum.

  Ancak gider yazabilmek tek bir koşul var kanaatimce.

  Kiracı ve kiralayan arasında muvazaa iddialarına karşı dayanak deliller olmalı.

  Diğer bir değişle

  bu iki firma grup firması değil ise gider yazmaması için engel yok.

  ama

  grup firması ise (Osman üstada katılırm) maliyete atmak riski bir nebze olsun azaltır.

 9. #9
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  SN.Butterfly  Bu konuya değinmeniz yerinde olmuş. Elbette işin bu boyutu farklı bir yaklaşım. Katılıyorum. Her türlü muvazaa dan ari olmak gerekir.(biraz osmanlıca oldu tartışmadan uzak desek )

  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında

  Üstad muvaazaayı tartışma değil de borçlar hukukundaki anlamı ile "danışıklı dövüş" ya da "danışıklı hareket" gibi kullandım.

  Bir gayrimenkul satın almak istiyorum. Grup firmam satın alır ve bana kiralar (maliyete atmak istemediğim giderler olduğu için) kiralama sözleşmesi yaparım ve bir yıl sonra bu firmayı grup firmamdan satın alırım ve özel maliyeti direkt gider yazarım. Sonuçta 50 yılda gider yazacağım bir kalem 2 yılda yazılmış olur. (tabiki gider yazacağım tutarın astarına, yüzüne, tapu harcına vs...bakarım).

  muvaazdan kastım budur üstad.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ruhsat almadan önce satın alınan mal ve hizmetlerin gider kaydı...
  Konu Sahibi taner.. Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Ocak.2012, 10:28
 2. Daha önce hiç bankalar işlenmemiş?
  Konu Sahibi stajyeradayi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 23.Aralık.2010, 15:13
 3. Bağ-Kur'dan mı SSK'dan mı Daha Önce Emekli Olabilirim?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2009, 14:46
 4. Defter Tasdiği (daha önce irdelendi ama .....)
  Konu Sahibi g.günal Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 05.Nisan.2007, 19:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36