kamu işçi maaş

Konu: ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  39

  ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?

  tesadüfen okuduğum ve aşağıda sunmuş olduğum 09/11/2006 tarihli resmi gazetede yayınlanmış anayasa mahkemesi kararında ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? uygulanamaz mış gibi bir sonuç olmasına rağmen nisan 2007 de vergi daireleri ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? beyanı aldılar ve tahsil ettiler. ve yanılmıyorsam hala devam ediyordur. Yanılıyormuyum.veya başka bir değişiklikmi var.bilgisi olan arkadaşlardan bilgilerini rica ediyorum.İyi çalışmalar

  9 Kasım 2006 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 26341

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI


  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

  Esas Sayısı : 2004/59

  Karar Sayısı : 2006/7

  Karar Günü : 19.1.2006  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Daire  İTİRAZIN KONUSU : 12.12.2001 günlü, 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu?nun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa?nın 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.  I - OLAY

  ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? konulu tarihsiz 2002/1 sayılı Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesi?nin iptali istemi ile açılan davada, Genelge?nin dayanağını oluşturan itiraz konusu kuralın Anayasa?ya aykırı olduğu kanısına varan Danıştay Onuncu Daire iptali için başvurmuştur.  II - İTİRAZIN GEREKÇESİ

  Başvuru kararının gerekçesinin ilgili bölümü şöyledir:

  ?2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 30. maddesinin (c) fıkrasında, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen kurala göre ayrı yasa konusu olabilecek bir mali yükümlülük getirilirken, diğer yandan 4629 sayılı Kanun ile tasfiyesine karar verilen fonun yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsiline devam edileceği belirtilmek suretiyle gelir ihdas edilmiştir.

  Böylece, ilgili yasasında tasfiye edilmesine ve Anayasa?nın 73. maddesi hükmüne rağmen, Bütçe Yasası ile Fonun tahsili öngörülerek yeni bir gelir ihdas edilmiş olmakla Anayasa?nın 87. maddesinde öngörülen ayrım gözardı edilmiş, 88. ve 89. maddeleri işlemez duruma getirilerek, 161. ve 162. maddesinde öngörülen bütçe kurallarına da aykırı düzenleme yapılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa'nın 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykırı olduğu kanısına varıldığından, anılan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına, esas hakkında kararın Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karardan sonra verilmesine 25.5.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.?  III - YASA METİNLERİ

  A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı

  4726 sayılı ?2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu?nun 30. maddesinin (c) fıkrası şöyledir:

  ?Tasfiye edilen fonların her türlü gelirleri, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve genel bütçeye gelir kaydedilir.?  B - Dayanılan Anayasa Kuralları

  Başvuru kararında Anayasa?nın 87., 88., 161. ve 162. maddelerine dayanılmıştır.  IV - İLK İNCELEME

  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü?nün 8. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR?ün katılmalarıyla 15.7.2004 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.  V - ESASIN İNCELENMESİ

  Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  Başvuru kararında, 4629 sayılı Kanun ile tasfiyesine karar verilen fonun Bütçe Yasası ile tahsili öngörülerek ayrı yasa konusu olabilecek bir mali yükümlülük getirildiği, bu durumun, Anayasa?nın 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

  Anayasa?nın 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin görev ve yetkileri yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak yanında bütçe yasa tasarısını görüşmek ve kabul etmek olarak belirtilmiştir. Bütçe yasalarıyla diğer yasalar arasında yapılan bu ayrım karşısında herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasası ile düzenlenmesine veya herhangi bir yasada yer alan hükmün bütçe yasaları ile değiştirilmesine ve kaldırılmasına imkan bulunmamaktadır.

  Anayasa?nın 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi?nce görüşülmesi usul ve esasları ile yayımlanması düzenlenirken, bütçe yasa tasarılarının görüşülme usul ve esasları 162. maddede ayrıca belirtilmiştir. Bu maddeye göre, bütçe yasa tasarılarının görüşülmesinde ayrı bir yöntem kabul edilmiş, Genel Kurul?da üyelerin gider artırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunmaları önlenmiştir. Anayasa?nın 89. maddesinde de, Cumhurbaşkanı?na bütçe yasalarını bir daha görüşülmek üzere TBMM?ne geri gönderme yetkisi tanınmamıştır. Öte yandan, Anayasa?nın 163. maddesinde, bütçelerde değişiklik yapılabilmesi esasları ayrıca düzenlenmiş, Bakanlar Kurulu?na kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilmemiştir.

  Anayasa?da birbirinden tamamen ayrı ve değişik biçimde düzenlenen bu iki yasalaştırma yönteminin doğal sonucu olarak birinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanması ile düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün bulunmamaktadır.

  Anayasa?nın 161. maddesinin son fıkrasında, ?Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz? denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe yasalarının öteki yasalardan ayrı olmaları nedeniyle, bir yasa kuralı nasıl aynı nitelikte bir yasa kuralıyla değiştirilebilirse bütçe yasalarının da aynı yöntemle hazırlanmış ve kabul edilmiş bir bütçe yasası ile değiştirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kuralı kapsamaması koşuluyla ?bütçe ile ilgili hükümler? ifadesi de bütçeyi açıklayıcı, uygulanmasını kolaylaştırıcı nitelikte düzenlemeler olarak değerlendirilmelidir.

  Bir yasa kuralının bütçeden gider yapmayı ya da bütçeye gelir sağlamayı gerektirir nitelikte bulunması, mutlak biçimde ?bütçeyle ilgili hükümlerden? sayılmasına yetmez. Her yasada gidere neden olabilecek değişik türde kurallar bulunabilir. Böyle kuralların bulunmasıyla örneğin, yargı, savunma, eğitim, sağlık, tarım, ulaşım vb. kamu hizmeti alanlarına ilişkin yasaların bütçeyle ilgili hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaların değiştirilip kaldırılması içinde bütçe yasalarına hükümler koymak yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapılması ve uygulanması yöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun başka amaçla ve bütçe yasalarından tümüyle değişik yöntemlerle gerçekleştirilmesi gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki ?bütçeyle ilgili hüküm? ibaresine dayanılarak, gider ya da gelirle ilgili bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasası ile düzenlemek, Anayasa?nın 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar bakımından uygulanamaz duruma düşürmektedir.

  Anayasa?nın 161. ve 162. maddelerinin getiriliş amacı, bütçe yasalarında yıllık bütçe kavramı dışındaki konulara yer vermemek, böylece bütçe yasalarını ilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapısı içinde bütünleştirmektir.

  12.12.2001 günlü, 4726 sayılı ?2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu?nun 30. maddesinin (c) fıkrasında; tasfiye edilen fonların her türlü gelirlerinin, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunarak genel bütçeye gelir kaydedileceği öngörülmüştür. Bu düzenleme ile 21.2.2001 günlü, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunu ve 20.6.2001 günlü, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un yürürlükten kaldırılan fonlara ilişkin kuralları değiştirilmiştir. Bu kuralın bütçe yasaları ile ilgisi bulunmadığından, böyle bir düzenlemenin bütçe yasası dışındaki yasalarla yapılması zorunludur

  Bu itibarla, bütçeyle ilgisi bulunmaması nedeniyle, diğer yasalarla düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasasıyla düzenlenmesi Anayasa?nın 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykırılık oluşturduğundan itiraz konusu kuralın iptali gerekir.

  VI - SONUÇ

  12.12.2001 günlü, 4726 sayılı ?2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu?nun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa?ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 19.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  39

  Ynt: ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?

  KOOPERATİF DEFTERİ TUTAN HER ARKADAŞI İLGİLENDİREN BU KONU HAKKINDA FİKRİ, BİLGİSİ OLAN YOKMU?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?


  Sayın Kayalı

  Fon kanunları 4629 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Bu kanun kapsamında Kooperatifler Kanununun fonları düzenleyen 94. maddesi de lağvedilmiştir. Dolayısıyla kooperatifleri fon ödemesi söz konusu değildir. Diğer tarafratan 2002 yılı mali bütçe kanununda getirilen uygulama da Aanayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Kısacası kooperatiflerin fon tahakkuku ve ödemesi diye bir husus söz konusu değildir.
  ................................

  Osman EROL
  www.elitbilgiislem.com

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  172

  Ynt: ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?

  Başlık Bildirimde bulunmayan kooperatifler ile ilgili olarak takdire sevk işlemi yapılıp yapılmayacağı veya mükellefiyetlerinin kapatılıp kapatılmayacağı, ya da fonun tamamen işlemden kaldırılıp kaldırılmayacağı konuları
  Tarih 0-/0-/2009
  Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
  Kapsam

  T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Sayı : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

  Konu:  .................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

  İlgi:

  İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ............... Vergi Dairesi Müdürlüğünün 22.08.2007 tarih ve 57414 sayılı yazısında, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatifler hakkında ................... Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu tesis edildiği ancak bazı kooperatiflerin sözü edilen fonu ödemek için herhangi bir bildirimde bulunmadıkları ifade edilmekte ve 19.01.2006 tarih ve 2004/59 Esas, 2006/7 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı da dikkate alınarak, bildirimde bulunmayan bu kooperatifler ile ilgili olarak takdire sevk işlemi yapılıp yapılmayacağı veya bahsi geçen Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren mükellefiyetlerinin kapatılıp kapatılmayacağı, ya da bu fonun tamamen işlemden kaldırılıp kaldırılmadığı konularında tereddüt oluştuğu belirtilmektedir.

  Bilindiği üzere, 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (d) bendi hükmü ile, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 94 üncü maddesi 01.01.2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmak suretiyle Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonunun tasfiyesi öngörülmüştür. Ancak aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde, söz konusu fonun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsiline devam olunacağı; bu gelirlerin genel bütçe geliri addedilerek tahsilatı yapan kurumlarca bütçeye gelir yazılmak üzere genel bütçe saymanlıklarına aktarılacağı; gerektiğinde bu bent kapsamındaki gelirleri bir yandan genel bütçeye veya katma bütçelere özel gelir, diğer yandan fonların devamında yarar görülen hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydedileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonunun kapsamı ile vergi dairelerince tahsilinde uyulması gereken hususlar, 26.04.2002 tarihli ve 18736 sayılı 2002/1 Seri No.lu Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesi ile belirlenmiştir.

  ............. Birliği tarafından Danıştay 10. Dairesi nezdinde; 2002/1 Seri No.lu Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesinin iptali ile yürütmenin durdurulması ve 4629 sayılı Kanunun geçici (1/A-c) maddesinin uygulanabilirliğinin kabulü halinde ise Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yönünde dava açılmıştır.

  Söz konusu davada Danıştay 10. Dairesi 25.05.2004 tarih ve 2002/3874 Esas Nolu Karar'ı ile 2002 yılı Mali Bütçe Kanununun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa'nın 87, 88, 161 ve 162'nci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle anılan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi de 19.01.2006 tarih ve E: 2004/59, K: 2006/7 sayılı Kararı ile 12.12.2001 günlü, 4726 sayılı "2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

  Anayasa Mahkemesi kararı üzerine, Danıştay 10. Dairesi'nin 25.12.2006 gün ve E:2002/3874, K:2006/7410 sayılı Kararı ile anılan İç Genelge iptal edilmiş olup, Kararın yürütmesinin durdurulması ve temyizen bozulması talebi ile Başkanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurulmuştur.

  Öte yandan, Vergi Usul Kanununun "Kanunun şümulü" başlıklı 1 inci maddesinde bu Kanunun kapsamı ve hükümlerinin uygulanacağı vergi, resim ve harçlar belirlenmiştir. Bu Kanuna tabi vergi, resim ve harçlar ise genel bütçeye giren vergi resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlardır.

  Kanunun 2 inci maddesinde ise Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen vergi ve resimler belirlenmiştir. Bu maddeye göre gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanun kapsamında değildir.

  Dolayısıyla, ilgi yazınıza konu fon Vergi Usul Kanunu kapsamına girmediğinden mezkur Kanun hükümleri uygulanarak bildirimde bulunmayan kooperatifler ile ilgili olarak 4629 sayılı Kanunun Geçici 1/A-c maddesine dayanılarak yapılacak tarhiyat için takdire sevk işlemi yapılıp yapılamayacağı hususunun bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Bu aşamada, yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle Danıştay'ın vereceği karara kadar tahsil edilen mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonuna ilişkin herhangi bir işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yargı kararı sonucunda yapılması gereken işlemler hakkında Başkanlığınıza ayrıca bilgi verilecektir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.  Başkan a.

  www.ozmconsultancy.com
  Kooperatif danışmanlığı
  www.ozmconsultancy.com<br />Kooperatif danışmanlığı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Serbest Muhasebecilik Mülga Edildiği Gibi YMM likte Mülga edilmelidir...!
  Konu Sahibi hanmiroğlu Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2010, 21:34
 2. Tarım Sigortası Devam Ediyor mu?
  Konu Sahibi ferhat Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Ekim.2009, 10:28
 3. Ciğerlerimiz Yanmaya Devam Ediyor
  Konu Sahibi ebru şener Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ağustos.2008, 13:13
 4. Mülga Kooperatifçilik Fonu
  Konu Sahibi YAYBUSE Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Nisan.2008, 09:06
 5. İşe Devam Ediyor ama SGDP Kesintisi Yok
  Konu Sahibi Engin_ER Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 19.Ağustos.2006, 10:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36