kamu işçi maaş

Konu: Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  112

  Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları

  Değerli arkadaşlar,

  Emekli olmuş olan bir şirket ortağı sağlık problemlerinden dolayı özel bir hastanede muayene oluyor ve faturasını şirkete kestiriyor. Bu faturaları gider yazmam mümkünmüdür. Ayrıca şirket ortağı emekli olduğu halde SSDP ödemesi gerekirmi. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  Adem ÜNLÜ

  Düşmeden, asla yürümeyi öğrenemezsin.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Emekli olmuş şirket ortağının özel sağlık harcamaları

  Sayın Adem ÜNLÜ,

  Ortakların kişisel ihtiyaçlarından ötürü yapılan harcamalar kurum kazancı tespitinde direkt gider yazılması mümkün değildir. Ayrıca ortak emekli olsada prim ödemesi gerekmektedir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  112

  Ynt: Emekli olmuş şirket ortağının özel sağlık harcamaları

  Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  Adem ÜNLÜ
  Düşmeden, asla yürümeyi öğrenemezsin.

 4. #4
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Emekli olmuş şirket ortağının özel sağlık harcamaları

  Merhaba,

  Siz ayrıca bir SGDP primi ödemeyeceksiniz. Kurum bunu maaşından düşecek.

  Saygılarımla,

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  112

  Ynt: Emekli olmuş şirket ortağının özel sağlık harcamaları

  Merhaba,

  Böyle bir tebliğ varmı acaba
  Düşmeden, asla yürümeyi öğrenemezsin.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  166

  Ynt: Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları

  sayın adem ünlü

  bu sorunun birinci bölümü yıllarca gündemdedir.aşagıdaki mukteza ile bu konunun bir daha sorulmayacağı kanaatindeyim

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-6
  Konu : Şirket ortaklarının veya eş ve çocuklarının
  özel eğitim, sağlık giderleri ile özel
  emeklilik vb. sigorta ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim
  konusu yapılıp yapılamayacağı hk.


  ???????.

  /İSTANBUL

  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ???.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ???? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek, şirket ortaklarınızın veya eş ve çocuklarının özel eğitim, sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta ödemelerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunu sormaktasınız.  Bilindiği gibi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun ?Safi Kurum Kazancı? başlıklı 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazancın konusunu teşkil eden 37.maddesinde ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.

  Yine Gelir Vergisi Kanunu?nun 38.maddesinde; ?Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır.? denilmektedir.

  Aynı Kanunun 39.maddesinde de; elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.? hükmü yer almaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi?nin 8.maddesinde; ?(1) Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler:

  a) Menkul kıymet ihraç giderleri.

  b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri.

  c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri.

  ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı.

  d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

  e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;

  1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur.

  2) Kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının % 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.

  3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr payları, giderler arasında gösterilemez.

  4) Deprem hasar karşılıkları; yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı karşılığında alınan ve şirketlerin kendi saklama paylarında kalan primlerin 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hesaplanan kısmı ile önceki hesap dönemlerinde ayrılan karşılıkların yatırıldığı fonların gelirleri toplamından oluşur. Deprem hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamasında kazanılmamış prim karşılığı hesaplamasına konu edilmez.

  5) Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir.? hükmü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40.maddesinde ise; ?Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

  2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri;

  3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;

  4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle);

  5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri

  6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;

  7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.

  8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).

  9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

  10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.? hükmü yer almaktadır.  Bu hükümlere göre, tespit edilecek kurum kazancından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 8.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 40.maddesinde belirtilen giderler indirilebilecek olup, şirket ortaklarınızın veya eş ve çocuklarının özel eğitim, sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta ödemelerinin şirketinizin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Başkan a.
  Grup Müdür V.

  Önce doğruyu bilmek gerekir,doğru bilinirse yanlış da bilinir.Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  112

  Ynt: Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları

  Sn. İlkay

  Göndermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.
  Düşmeden, asla yürümeyi öğrenemezsin.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  166

  Ynt: Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları

  Alıntı İLKAY Nickli Üyeden Alıntı
  sayın adem ünlü

  bu sorunun birinci bölümü yıllarca gündemdedir.aşagıdaki mukteza ile bu konunun bir daha sorulmayacağı kanaatindeyim

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-6
  Konu : Şirket ortaklarının veya eş ve çocuklarının
  özel eğitim, sağlık giderleri ile özel
  emeklilik vb. sigorta ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim
  konusu yapılıp yapılamayacağı hk.


  ???????.

  /İSTANBUL

  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ???.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ???? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek, şirket ortaklarınızın veya eş ve çocuklarının özel eğitim, sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta ödemelerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunu sormaktasınız.  Bilindiği gibi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun ?Safi Kurum Kazancı? başlıklı 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazancın konusunu teşkil eden 37.maddesinde ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.

  Yine Gelir Vergisi Kanunu?nun 38.maddesinde; ?Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır.? denilmektedir.

  Aynı Kanunun 39.maddesinde de; elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.? hükmü yer almaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi?nin 8.maddesinde; ?(1) Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler:

  a) Menkul kıymet ihraç giderleri.

  b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri.

  c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri.

  ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı.

  d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

  e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;

  1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur.

  2) Kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının % 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.

  3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr payları, giderler arasında gösterilemez.

  4) Deprem hasar karşılıkları; yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı karşılığında alınan ve şirketlerin kendi saklama paylarında kalan primlerin 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hesaplanan kısmı ile önceki hesap dönemlerinde ayrılan karşılıkların yatırıldığı fonların gelirleri toplamından oluşur. Deprem hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamasında kazanılmamış prim karşılığı hesaplamasına konu edilmez.

  5) Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir.? hükmü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40.maddesinde ise; ?Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

  2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri;

  3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;

  4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle);

  5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri

  6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;

  7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.

  8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).

  9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

  10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.? hükmü yer almaktadır.  Bu hükümlere göre, tespit edilecek kurum kazancından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 8.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 40.maddesinde belirtilen giderler indirilebilecek olup, şirket ortaklarınızın veya eş ve çocuklarının özel eğitim, sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta ödemelerinin şirketinizin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Başkan a.
  Grup Müdür V.

  Önce doğruyu bilmek gerekir,doğru bilinirse yanlış da bilinir.Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağkurlu şirket ortağının emekli olması.
  Konu Sahibi batlı Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Şubat.2010, 11:34
 2. Şirket ortağının 4/a (ssk) dan emekli olması
  Konu Sahibi hakankrl Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Eylül.2009, 17:03
 3. Şirket Ortağının Sağlık Giderleri.
  Konu Sahibi beopless Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 20.Kasım.2008, 17:31
 4. Ltd. Şti. Ortağının Harcamaları
  Konu Sahibi 1907 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Kasım.2008, 14:01
 5. Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.
  Konu Sahibi TALHAM Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Nisan.2007, 22:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36