kamu işçi maaş

Konu: Personel İş Avansı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  96

  Personel İş Avansı

  arkadaşlar

  personele ödenen iş avnasları harcırah sayılırmı? bundan damga vergisi kesintisi yapılıyormu  iyi çalışmalar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  153

  Ynt: persoenl iş avansı

  Hayır yapılmıyor ödeme belgelerini getirirse sorun yok kalan bakiyeyi de iade alırsınız.

 3. #3
  *ebru* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  *ebru* Guest

  Ynt: persoenl iş avansı

  B. KONUYLA İLGİLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR

  1. Harcırah Kavramı:

  Vergi yasalarımızda harcırah ile ilgili net bir tanım olmamakla birlikte, gerek Türk Dil Kurumu?nun, www.tdk.gov.tr web adresindeki sorgulamalarda, gerekse 6246 Sayılı Harcırah Kanunu?nun 3. maddesindeki harcırah kavramının tanımları yer almakta ve bu tanımlamaların birbirine benzer olduğu görülmektedir. 6246 Sayılı Harcırah Kanunu?nun 3. maddesine göre harcırah; ?Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını? şeklinde tanımlanmış, yine aynı yasanın 5. maddesinde; harcırahın, ?yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme? masraflarını ihtiva edebileceği belirtilmiştir.

  2. Harcırah Verilebilecek Kişiler:

  2.a. Harcırah Kanunu?na tabi olan kurum ve kuruluşlarda

  Harcırah kanunu?na tabi kuruluşlar, söz konusu kanunun 1. maddesinde detaylı olarak belirtilmiş olup, bu kuruluşları genel olarak kamu kurumu veya bu nitelikteki kuruluşları oluşmaktadır. Genel olarak bu kurum ve kuruluşlarda çalışan kimselere veya geçici olarak çalışan personellere, yasada yer alan mevcut şartları taşıması durumunda harcırah ödemesi yapılabilmektedir. Bu şahıslara, Harcırah Kanunu çerçevesinde yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

  2.b. Harcırah Kanunu?na tabi olmayan firma ve şahıslarda

  GVK?nun 24/2. maddesindeki, ?idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler? açıklamasından da anlaşıldığı üzere, idare meclisi başkanı ve üyeleri (Diğer bir ifade ile firmaların yönetim kurulu başkan ve üyelerine, müdürlerine) denetçilerine, tasfiye memurlarına ve personeline harcırah verilebilmektedir. Bu kişilere verilen harcırahın belirli bir tutardan sonraki kısmı vergiye tabidir.

  3. Harcırah Verilebilecek İş/Görev Mahalli/Çevresi

  Harcırah Kanunu?nun 3/g. maddesindeki, ?Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri?,

  3/h. maddesindeki, ? Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;?,

  48. maddesindeki, ?Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir? şeklindeki hükümleri incelediğimizde;

  Harcırah verilmesini gerektirecek görevin alanı olarak; memuriyet mahalli veya çalışma alanı olarak tabir edilen alan olan, görevli bulunulan şehir sınırları ile özelliği bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, belediye hizmetlerinin götürüldüğü yer olarak tanımlanan yerlerin dışındaki yerler olduğu görülmektedir. Yani, harcırah ödemesi yalnızca; fiili olarak çalışılan işyerinin bulunduğu, şehir dışı görevlendirmelerde ödenebilmektedir. Şehir içi görevlendirmelerde harcırah ödemesi söz konusu değildir.

  C. YASA MADDESİNİN YORUMU

  Harcırah Kanunu?nda bahsi geçen ve bu kanuna göre harcırah ödemesi yapan kuruluşlar dışındaki mükellefler, GVK?nun 24/2. maddesindeki hükümlere göre işlem yapmak zorundadırlar. Buna göre;

  1. Mükellefler yalnızca, yönetim kurulu başkan veya üyelerine, müdürlerine, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve personelien harcırah ödeyebileceklerdir.

  2. Ödenecek olan harcırahlar, gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılamak amacıyla verilebilecektir.

  3. Harcırah Kanunu?ndan da anlaşılacağı üzere, ödenecek olan harcırah tutarı hesaplanırken, piyasa şartları göz önünde bulundurulmalı günün koşulları dikkate alınmalı, görevlendirmelerde seyahat; nasıl en uygun, en ucuz ve en kaliteli bir biçimde yapılacaksa, hesaplamalar bu şartlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

  4. Harcırah ödenmesi ile ilgili evraklar (Görevlendirme yazısı, görev dönüşü personelin görev ile ilgili kısa bir imzalı raporu, harcırah ödenmesi ile ilgili tediye yapmaya yetkili kişilerce düzenlenecek olan ?harcırah ödeme tablosu? vb. evrak ve kayıtlar) itinalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.

  5. Harcırah ödemesi kapsamına giren görevlendirme ile ilgili olarak işveren tarafından sağlanan yol giderlerinin tamamı, VUK hükümlerine göre belgelendirilmesi şartıyla, herhangi bir vergi doğmaksızın gider olarak yazılabilir (GVK md. 24/2 ?gerçek yol giderlerinin tamamı?).

  6. Harcırah ödemesi kapsamına giren görevlendirme ile ilgili olarak işveren tarafından yemek ve konaklama giderlerine karşılık yapılan ödemelerde; söz konusu ödemeyle ilgili olarak, öncelikle personelin aylık brüt ücreti, yukarıdaki tabloda yer alan ücret dilimlerinden hangisine girdiği tespit edilmeli ve ödenen harcırahın, vergiden istisna edilen tutarı aşan kısmı, ücret olarak vergilendirilmelidir.

  7. Harcırah hesaplamasında personelin ücreti kıyaslanırken, brüt maaşı yukarıdaki tabloda yer alan brüt maaş tutarları ile kıyaslanmalıdır.

  8. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere; vergiden istisna edilmiş olan tutarı aşan harcırah ödemesi ücret olarak vergilendirilmektedir. Örneğin; Maaşı brüt 800.-YTL olan bir personele Nisan-2006 tarihinde bir günlük seyahat için net 45.-YTL ödenmesi kararlaştırılmışsa, söz konusu brüt ücret ?718,02 YTL ila 837,42 YTL=20,50? dilimine girdiğinden, personele ödenecek olan günlük 45.-YTL?nin 20,50.-YTL?lik kısmı vergiden müstesna olacak, 20,50.-YTL?yi aşan kısım olan (45.-YTL-20,50.-YTL) 24,50.-YTL?lik kısmın brüt tutarı hesaplanarak, ücret olarak vergilendirilecektir (Aşan kısımdan yalnızca GV ve DV?si kesintileri yapılacaktır). Ayrıca, vergiden istisna edilen tutarlar günlük olup, yukarıdaki personelin 8 gün görevlendirilmesi durumunda vergiden istisna edilen tutar 20,50.- x 8 = 164.-YTL, personelin hak kazandığı harcırah tutarı ise 45.-YTL x 8= 360.-YTL olarak dikkate alınacaktır.

  9. Personelin konaklama ve yemek gideri ile ilgili olarak firma adına kestirmiş olduğu bir takım harcama belgeleri ibraz etmesi durumunda, söz konusu belgelerin ödemesi personele yapılacak olup, herhangi bir harcırah ödenmesi durumunda, ödenen tutarın tamamının ücret olarak vergilendirilmesi gerekecektir. Çünkü, yasa metninden de anlaşılacağı üzere harcırah; yatma ve yemek giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Personelin hem istisnadan yararlanması hem de çalıştığı firma adına yemek ve konaklama faturası kestirmesi durumunda, firmanın, hem söz konusu belgeleri hem de yemek ve konaklama bedeline karşılık ödenen tutarları kayıtlarına işlemesi mükerrer gider yazılmasına neden olacağı için, GVK?nun 24/2. maddesindeki (yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler) hükümle çelişecek ve yapılan işlemin ?iş avansı? uygulamasından bir farkı kalmayacaktır.

  Diğer bir anlatımla, personeline harcırah ödemesi yapan işveren, personeline yemek ve konaklama giderlerine karşılık olarak belirli bir tutar ödeyecek fakat karşılığında ondan herhangi bir konaklama veya yemekle ilgili bir fatura vb. evrak istemeyecektir. İşveren, yalnızca ödediği harcırah tutarının yukarıdaki tabloda yer alan tutarı aşıp aşmadığına, eğer aştıysa aşan kısmın brütünün ücret olarak vergilendirilip vergilendirilmediğine, söz konusu görevlendirme ile ilgili evrak ve yazışma belgelerinin düzenli olarak muhafaza edilip edilmediğine, görevin firmanın kazanç elde etmesi veya kazancını idame ettirilmesiyle ilgili olup olmadığı hususlarına dikkat edecektir.

  III. KONUNUN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ?Prime esas ücretler? başlıklı 77. maddesi?ndeki,

  "...

  Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz." hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Harcırah Kanunu?na tabi olmayanlarca, GVK?nun 24/2. maddesinde belirtilen kimselere yapılacak olan harcırah ödemeleri, SSK Primine tabi tutulmaz.


  IV. SONUÇ

  Mükelleflerin harcırah(=yolluk) ödemelerini, iş avansı veya yol parası yardımı gibi ödemelerden ayrı tutup, harcırahla ilgili vergi ve SSK hükümlerine göre değerlendirmesi büyük bir önem arz etmektedir.

  Bir ödemenin harcırah olup olmadığı veya harcırahların hangi esaslara göre ödendiği, evrak düzeninin nasıl olması gerektiği, kimlere harcırah ödenebileceği vb. hususlar yukarıda ayrıntılı olarak verilmeye çalışılmış olup, harcırah ödemelerinde bu yazıda belirtilen esaslara dikkat edilmesi; ileride karşılaşılması muhtemel birçok vergisel sıkıntıyı önleyecektir. 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  96

  Ynt: persoenl iş avansı

  teşekkür ederim çok sağolun ama harcırah hesaplamasını tam anlayamadım
  daha kısa bir dille anlatırsanız sevinirim

 5. #5
  *ebru* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  *ebru* Guest

  Ynt: Personel İş Avansı

  Diğer bir anlatımla, personeline harcırah ödemesi yapan işveren, personeline yemek ve konaklama giderlerine karşılık olarak belirli bir tutar ödeyecek fakat karşılığında ondan herhangi bir konaklama veya yemekle ilgili bir fatura vb. evrak istemeyecektir. İşveren, yalnızca ödediği harcırah tutarının yukarıdaki tabloda yer alan tutarı aşıp aşmadığına, eğer aştıysa aşan kısmın brütünün ücret olarak vergilendirilip vergilendirilmediğine, söz konusu görevlendirme ile ilgili evrak ve yazışma belgelerinin düzenli olarak muhafaza edilip edilmediğine, görevin firmanın kazanç elde etmesi veya kazancını idame ettirilmesiyle ilgili olup olmadığı hususlarına dikkat edecektir.


  Harcırah karşılıksızdır yani aşan kısım kadar personelin ücretine dahil olur. İş avansı ise karşılıklıdır.Verilen avansın karşılığının bir belgeye (fatura vs) dayanması gererkir.
  Harcırahla ilgili örneğin şirketin ortakları yurtdışına gitmiş olsun yurtdışında harcanan masraflar yol,yemek,masraf vs bunlar harcırah olarak değerlendirilir ve en son okuduğum kadarıyla memur maaş katsayısınıb belli bir tutarı kadarı sadece gider olarak gösterilir diğer kısmı vergiye tabidir.
  Yani özet olarak iş avansının harcırahla bir ilgisi yoktur.İş avansında gelir vergisi ve damga vergisi de yoktur.Siz usulüne uygun olarak işlem yapabilirsiniz.İyi Çalışmalar...


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Personel Avansı
  Konu Sahibi Stajer3800 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 19.Eylül.2013, 09:22
 2. Personel Avansı Gelir Vergisi
  Konu Sahibi Stajer3800 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Eylül.2013, 13:31
 3. Personel Avansı
  Konu Sahibi Stajer3800 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 18.Eylül.2013, 11:59
 4. 196 personel avansı
  Konu Sahibi SMMM STAJER Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Eylül.2011, 10:48
 5. Personel İş Avansı Kesintisi
  Konu Sahibi demiral Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Haziran.2009, 16:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36