Öncelik Asgari Geçim İndiriminde


Teşvik uygulanan 49 ilde Asgari Geçim İndirimi karmaşası, 06.Haziran.2008 tarih 26898 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aydınlığa kavuşmuş oldu.

Geçici 73.Madde ile teşvikli illerde çalışanların alması gereken asgari geçim indirimi kanunî düzenlemedeki sorunlar giderilerek öncelik asgari geçim indirimine verildi, işçilerin asgari geçim indirimlerini almaları sağlandı.

06.06.2008 tarih 26898 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile; ilgili kanunun 8.Maddesinden sonra gelen Geçici 73.maddeyi irdeleyecek olursak;

?GEÇİCİ MADDE 73

(1) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle Kanunun 32 nci maddesinde yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır?

2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.?

Yapılan bu düzenleme ile teşvik büyük bir oranda rafa kaldırılmış işveren tarafından olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakla birlikte, işçiler tarafından ise olumlu bir gelişme niteliği taşımaktadır.

İlgili maddenin yürürlük tarihinin de (01 Ocak 2008) olarak belirlenmiş Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarına ilişkin verilen muhtasar beyannameler daha önce uygulamada bulunan kıstaslara göre verildiğinden maliye bakanlığınca bu konuda bir düzenleme yapması kaçınılmaz olmuştur ve gerekmektedir. Ayrıca maliye bakanlığı tarafından yapılması beklenilen düzenlemeye, ??iade çıkması halinde iade tutarı, idare tarafından işverene iade edilir?? şeklinde bir rötuş yapılarak işverenlerin teşvikten yararlanması sağlanarak, işverenler açısından olumsuzluk kanaatimce giderilmiş olacaktır. Saygılarımla,

Şakir GÜRLÜK

SM.Mali Müşavir