kamu işçi maaş

Konu: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  -30 Eylül tarihinde bir cari hesaba değerleme yapmıştım, ve muhasebe kaydını şöyle yapmıştım.

  656-Kambiyo zararı 12.500.-tl
  381-Gider Tahakkukları 12.500.-tl


  -Aralık ayı sonunda da ödemeleri gerçekleştirilmiş faturalarının kur farkı hesabını çıkarttım ve 5.050.-tl kur farkı karı çıktı ve faturasını kestim, ve muhasebe kaydını şöyle yaptım.

  120-Alıcılar 5.050.-tl
  381-Gider Tahakkukları 12.500.-tl
  646-Kambiyo karı 17.550.-tl


  -Aralık ayı sonunda tüm bu işlemler neticesinde haliyle kalan bakiye üzerinden değerleme yapıp yılı kapatacağım.

  Bu işlemlerde yanlış ya da eksik düşündüğüm bir taraf var mıdır?
 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: değerleme ve sonrası kur farkı ft muhasebe kayıtları

  UYGULAMALI OLARAK KUR FARKLARI, MUHASEBE KAYITLARI, VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE KDV BOYUTU

  Bu çalışma kur farkları ile ilgili işlemlerde tereddüt edilen bir çok konuya açıklık getirmekte olup söz konusu muhasebe kayıtları, ticari hayatın gerçeklerine dayanmakla birlikte, klasik, teorik anlatımdan uzak ve tek boyutlu örneklerden bu anlamda önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
  Vergi Usul Kanunu?nun 280. maddesinde yabancı para üzerinden olan alacaklar ve borçların borsa rayici ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Borsa rayicinin takarrüründe (karar verilmesinde) muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınacaktır.
  Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Diğer yandan 130 ve 380 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 217 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.
  105 Sıra No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?ne göre bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
  Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
  Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, söz konusu kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
  Ödeme veya tahsilât yapılmadan sadece değerleme işleminde hesaplanacak kur farkları için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmemektedir. Dövizli satışlardan kaynaklanan kur farklarının faturası, dövizli alacağın tahsilinde veya borcun ödendiğinde düzenlenecek ve bu faturada KDV hesaplanacaktır.
  Yukarıda anlatılanlar ayrıntılı bir örnekle aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

  a) Döviz Kurunun Yükselmesi ve Dövizli Borcumuzda Bir Artış Meydana Gelmesi Durumu
  Örneğin, 18.01.2008 tarihinde 12.000 Euro + 2.160 Euro KDV bedelli Ticari Mal alındığı varsayımı altında söz konusu işleme ilişkin kayıtlar şöyle olacaktır (1 Euro = 1,900 YTL).
  12.000 x 1,900 = 22.800 YTL (Mal Bedeli)
  2.160 x 1,900 = 4.104,00 YTL (KDV)
  -----------------------------------------18.01.2008--------------------------------
  153 Ticari Mallar Hs. 22.800,00
  191 İnd.KDV Hs 4.104,00
  320 Satıcılar Hs 26.904,00
  - 01.03 X A.Ş.
  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Söz konusu faturanın vadesinin 95 gün olduğunu ve 05.04.2008 tarihinde faturanın ödeneceği ve ilk geçici vergi döneminde Euro?nun 1=1,950 YTL olduğu varsayımı altında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
  31.03.2008 Geçici Vergi Dönemi: 14.160 Euro x 1,950 = 27.612 YTL, böylece
  ( 27.612 ? 26.904 = ) 708 YTL kur zararı oluştuğundan kayıtlar şu şekilde olmalıdır.

  -----------------------------------31.03.2008-----------------------------------------
  656 Kambiyo Zararları Hs. 708
  320 Satıcılar Hs 708
  - 01.03 X A.Ş.
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Faturanın ödeme vadesinde, yani 05.04.2008 tarihinde döviz kurunun (MB Döviz alış kurunun) 1 Euro = 1,975 YTL olduğu varsayımı altında sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
  05.04.2008 Ödeme günü : 14.160 Euro x 1,975 = 27.966 YTL. Böylece;
  27.966 ? 26.904 = 1.062 YTL toplam kur zararı oluşmaktadır. Böylece, karşı firma tarafımıza 1.062 YTL üzerinden iç yüzde yöntemiyle KDV de hesaplayarak kur farkı faturası düzenlenmelidir.
  Ancak düzenlenen faturanın 1.062 ? 708 = 354 YTL?sinden daha önce iç yüzde ile bulunan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan kısmının gider olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.
  Buna göre düzenlenen faturanın matrahı; 900 YTL olmalı KDV?si ise 162 YTL hesaplanmalıdır.
  (1.062 / 1.18 = 900 İç yüzde yöntemiyle KDV matrahı olup KDV?si 162 YTL?dir)

  ------------------------------------------05.04.2008------------------------------------------
  656 Kambiyo Zararları Hs. 192
  191 İnd. KDV Hs. 162
  320 Satıcılar Hs 354
  - 01.03 X A.Ş.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------- 05.04.2008----------------------------------------------
  320 Satıcılar Hs 27.966
  - 01.03 X A.Ş.
  102 Bankalar Hs. 27.966
  - .01.01 Y Bankası
  Borcumuzun tamamının ödenmesi
  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  b) Döviz Kurunun Düşmesi ve Dövizli Borcumuzda Bir Azalış Meydana Gelmesi:
  Örneğin, 31.03.2008 tarihinde döviz kurunun 1 Euro = 1,870 YTL olduğu varsayımı altında söz konusu işleme yönelik değerleme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
  31.03.2008 Geçici Vergi Dönemi: 14.160 x 1,870 = 26.479 YTL
  Kayıtlarımızdaki tutar 26.904 YTL idi (bkz. Bir önceki örneğe ilişkin ilk muhasebe kaydı); Bu sonuca göre (26.904 ? 26.479 =) 425 YTL kambiyo karı oluşmaktadır. Bu işlem aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir.
  -----------------------------------31.03.2008----------------------------
  320 Satıcılar Hs 425
  - 01.03 X A.Ş.
  646 Kambiyo Karları Hs. 425
  Geçici vergi değerlemesi
  -----------------------------------------------------------------------------

  05.04.2008 Ödeme günü : 1 Euro = 1,860 YTL olsun. Böylece;
  14.160 x 1,860 = 26.338 YTL
  Kayıtlarımızdaki tutar 26.904 YTL idi. Böylece, (26.904 ? 26.338 =) 566 YTL toplam kur karı oluşacaktır. Faturayı düzenleyen taraf 566 YTL üzerinden iç yüzde yöntemiyle KDV?sini hesaplayıp kalan tutarı kambiyo karına yazacaktır. Ne var ki, bu tutarın tamamını 646 Kambiyo Karları hesabına yazılmayacaktır. Zira bunun 425 YTL?si ilk geçici vergi döneminde kayıtlara alınmıştır.
  566 ? 425 = 141 YTL ise 320 no?lu hesaptan düşülecektir. Yine aynı tutardan 566 YTL üzerinden iç yüzde ile hesaplanacak KDV düşüldükten sonra kalan kısım 646 no?lu hesaba yazılacaktır. Şöyle ki;
  -----------------------------------05.04.2008------------------------------
  320 Satıcılar Hs 141
  - 01.03 X A.Ş.
  646 Kambiyo Karları Hs 54,66
  391 Hesaplanan KDV Hs. 86,34
  ------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------05.04.2008------------------------------
  320 Satıcılar Hs 338
  - 01.03 X A.Ş.
  102 Bankalar Hs. 338
  - .01.01 Y Bankası
  Borcumuzun tamamının ödenmesi
  ------------------------------------------------------------------------------

  NOT: 646 Nolu hesaba 54,66 YTL yazılmasının nedeni, bir önceki geçici vergi döneminde 646 hesaba 425 YTL kayıt edilmesidir. Oysa, bu tutarın içinde KDV?de dahildir. Toplam kur karı 566 YTL?nin KDV?si iç yüzde ile ayrıldığında geriye 479,66 YTL kur karı kalmaktadır. Böylece bu tutar 646 no?lu hesaba yazılması gereken toplam tutar olmalıdır. Ancak, bunun 425 YTL?si 31.03.2008 tarihinde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Geriye kalan (479,66 ? 425 =) 54,66 YTL?de 646 no?lu hesaba yazılmalıdır.


  KAYNAK:KORAY ATEŞ
  Konu ferhat tarafından (24.Ocak.2017 Saat 14:25 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  makalenizi okudum. benim yaptığımın bundan farklı tarafı cari hesaplarda değerlemeyi görmek istemeyip muhasebenin tahakkuklık ilkesine dayanarak kayıt yapmak. (181/381 hesapları kullanarak) Makalenizde belirttildiği gibi değerleme döneminde de zarar, fatura kesildiği zaman da zarar olursa makaledeki örneklerden hiçbir farkı olmuyor. ve benim de sorunum olmuyor zaten.

  Fakat değerleme zamanında zarar olup da fatura kesiminde kar olduğu zaman, aynen benim örneğimdeki gibi benim kayıtlarımda bir yanlışlık olmadığını düşünüyorum...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  aslında sayın batlı çok mantıklı düşünüyorsunuz. sizin yaptığınız işlemde cari hesaba hiç kayıt atmamış oluyorsunuz. bizler ise cari hesaba kayıt atıyoruz fatura kesileceği zaman yaptığımız kaydı ters kayıtla kapatıyoruz. 181 ve 381 nolu hesapların kullanılmasını bende yanlış bulmadım

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  BORÇ VEYA alacağın güncellenmesi açısından değerlemelerde cari kullanılması bence daha yerinde

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  değerlemelerde bence de cari hesabın kullanılması gerekir.sonuçta değerlenen hesaptaki olumlu ya da olumsuz değişimin hesaba etkisinin görünmesi gerekir.
  selamlar
  Önemli olan bakmak değil,görmektir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  56

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  bankada euro hesabında oluşan kur farklarından dolayı kur farkı çalışmasını geçici vergi dönemlerinde yapıyorum;nakit para olduğu mantığı ile.bu doğru mudur? ayrıca bir inşaat firmasıyız. bu nedenden dolayı banka hesabımızda oluşan kur farkı zararını malimüşavirim 656 kambiyo zararlarında değil 730 genel üretim giderlerinde alt hesap olarak izlenmesinin daha doğru olacağını söylüyor.bu kayıt yöntemleri sizce doğru mudur?teşekkürler...
  2.DÖNEM-2009

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Değerleme ve Sonrası Kur Farkı ft Muhasebe Kayıtları

  Bana göre inşaat firması olmanız kambiyo zararlarınızı üretim maliyeti olarak kaydetmenizi mantıklı kılmaz.Bu mantıkla hareket etmeye kalkarsak kambiyo kar/zarar hesaplarına hiçbir kayıt atılmaz.Oluşan bütün farklar üretimle alakalı deyip geçilir,ki bence yanlış.
  Selamlar
  Önemli olan bakmak değil,görmektir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  89
  Merhaba;

  Dönem sonlarında dövizli hesaplara yapılan değerlemeler bir sonraki dönemin başında iptal edilmeli mi ?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Dönem Sonu Kur Farkı Ve Ödeme Tarihi Kur Farkı Kayıtları
  Konu Sahibi dahayeniyim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Nisan.2019, 12:12
 2. Kolay Birleşme Sonrası Vergi Ödemesi Ve Kayıtları
  Konu Sahibi ebekkaya Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Kasım.2016, 10:18
 3. Kur Farkı Kayıtları
  Konu Sahibi edms Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Ekim.2014, 16:17
 4. Dövizli Sig.Poliçelerinde Değerleme ve Kur Farkı
  Konu Sahibi bilge.deniz Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 16:06
 5. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
  Konu Sahibi S_aday Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Aralık.2009, 22:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36