kamu işçi maaş

Konu: Sermaye Taahhüdü Hakkında

 1. #1
  UFRS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UFRS Guest

  Sermaye Taahhüdü Hakkında

  Merhaba umarım yardımcı olabilirsiniz

  Bir mükellef geldi açılışı yapan önceki muhasebecisi şirket kurarken sermaye taahhüdünü yüksek gösterelim demiş 400.000 TL göstermişler bu şirket hizmet şirketi şimdide sermayenin ilk 3 ay içinde ödenmesi gereken kısmının nasıl ödeneceği problemi var

  Sorularım şunlar
  1. Şirket sermayesi neden yüksek gösterilmek istenir önceki muhasebeci niçin teşvik etmiş bu hizmet yapan bir LTD ve bence 25.000 30.000 lik bir sermaye ilede kurulabilirdi şirket sahibi diyorki birkaç yıl sonra üretim çiftliği kurmak istiyorum bununla ilgisi olabilirmi
  2. Sermaye Taahhüdü şirket hesabına bankaya yatacak malum sonrada çekilecek bu paranın çekilmesi ile ilgili veya şirket ile ilgili kullanılması ne tür sakıncalar barındırır çünkü çekildiği zaman malum kasaya çekilecek kasa çok yüklü borç bakiyesi verecek ortaklar bu parayı kendileri için kullanmak isterse ortaklardan alacaklar için faiz işletilmesi gerekecek küçük miktar değil yüklü miktar olduğu için endişeliyim
  3. Sermaye azaltmaya gidersek izlemem gereken prosedürler neler mahkeme bilirkişi raporu gerekli galiba Sermaye azaltmayı düşünmüyorum ama sizcede gerekirmi


  Göstereceğiniz ilgiye şimdiden Teşekkür Ederim


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  234

  Ynt: Sermaye Taahhüdü Hakkında

  Slm Şirketler bazen kendilerini güçlü göstermek için sermayelerini yüksek göstermek isteyebiliyorlar. Aşağıdaki bilgi işinize yarayacagını düşünüyorum Kolay Gelsin
  SERMAYE AZALTILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER VE İLGİLİ MEVZUAT  1. Genel Olarak Sermayenin Azaltılması
  1.1. Açıklamalar ve Şartlar


  Sermayenin azaltılması Türk Ticaret Yasasının 396, 397 ve 398 maddelerine göre yapılabilmektedir. Türk Ticaret Yasasının bu hükümlerine göre ancak şirket alacaklılarının haklarının tamamını karşılayacak miktarda aktif mevcut olduğu, mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına karar verilemez.  Şirket iki sebeple sermayenin azaltılmasına karar verebilmektedir.  a. Şirketin faaliyetini karşılayan kısımdan arta kalan sermayenin şirket bünyesinden çıkartılarak pay sahiplerine geri verilmesi, yani sermayenin bir kısmının fazla olup kullanılmıyor olması gerekmektedir.  b. Şirket bünyesinde ortaya çıkan gerçek zararların ortadan kaldırılması istenmelidir.  Türk Ticaret Yasası?nın 528. Maddesi ? esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak

  üzere, ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesi tecil olunamayacağı gibi

  ortakların bu borçtan ibra edilmeleri de caiz değildir.? hükümlerini taşımaktadır. Bu hükümlere

  göre, sermayenin azaltılmasında ortakların sermaye taahhüt borçları bulunduğu takdirde bu

  taahhüt tecil edilebilmektedir.  1.2.Sermayenin azaltılmasında uygulanacak yöntemler
  - Payların itibari değerlerinin düşürülmesi
  - Pay sayısının azaltılması
  - Payların birleştirilmesi : bu konuda anasözleşmede açıklık bulunmalı yada genel kurul toplantısında ortakların izni alınmalıdır.  1.3. Yapılacak İşlemler


  a. Yönetim kurulu kararının alınması

  b. Anasözleşme tadil metninin hazırlanması

  c. Şirketin öz sermayesinin tespiti ve Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre şirket alacaklılarının haklarının tamamını karşılayacak miktarda aktif mevcut olduğunun tespiti için mahkemece bilirkişi atanmasını isteme ve rapor alınması

  d. Anonim şirketlerde genel kurul kararının alınması

  e. Ticaret sicili memurluğunda tescil işleminin yaptırılması

  f. Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilân  2. İLGİLİ MEVZUAT  2.1. Türk Ticaret Yasası?ndaki hükümler  Konu Türk Ticaret Yasası?nın 396,397 ve 398 maddelerine göre yapılabilmektedir. Bu Yasa Maddeleri Aşağıya Çıkartılmıştır.


  III - Esas sermayenin azaltılması:  1. Karar:  Madde 396 - Bir şirket, sermayesini azaltarak azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse senetleri çıkarmak niyetinde değilse umumi heyet, esas sermayenin itibari kıymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin değiştirilmesine karar verir; şu kadar ki; idare meclisinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek üç bilirkişi tarafından verilecek müşterek bir raporla, esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu tespit edilmiş olmadıkça böyle bir karar

  verilemez.  (Değişik: 16/6/1989-3585/3 md.) Bu hususta 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Kararda bilirkişi raporunun sonucu açıklanarak sermaye azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir.  Esas sermayenin azaltılmasından kayıtlara göre doğacak bir kazanç münhasıran itfalar için kullanılabilir.  (Değişik: 24/6/1995 - KHK-559/8 md.) Esas sermaye hiç bir suretle bu Kanunun 272 nci maddesi ile belirlenen asgari sermaye miktarından aşağı indirilemez.  2. Alacaklıları davet:  Madde 397 - Umumi heyet esas sermayenin azaltılmasına karar verdikten sonra idare meclisi bu kararı 37 nci maddede anılan gazetede ve aynı zamanda esas mukavele ile muayyen şekilde üç defa ilan ederek 37 nci maddede anılan gazetedeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacaklarını beyan etmek suretiyle ödeme veya teminat isteyebileceklerini alacaklılara bildirir. Şirketçe malum olan alacaklılara ayrıca davet mektupları gönderilir.  Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir açığı kapatmak maksadıyla ve bu açıklar nispetinde azaltılacak olursa idare meclisince alacaklıları davetten ve bunların haklarının ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir.  3. Kararın icrası:  Madde 398 - Esas sermaye, ancak alacaklılara verilen müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra fiilen azaltılabilir.  Azaltma kararının icrası için hisse senetleri miktarının mübadele veya damgalanmak suretiyle veyahut diğer bir tarzda azaltılmasına lüzum görüldüğü halde yapılan ihtara rağmen geri verilmemiş olan hisse senetleri, şirketçe iptal edilebilir.  Mübadele için şirkete geri verilmesi zımnında yapılan tebliğlere, geri verilmeyen senetlerin iptal olunacağı hususu da yazılır.  Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere şirkete geri verdikleri hisse senetlerinin miktarı, karar gereğince mübadeleye yetmezse bu senetler iptal olunarak bunların mukabilinde verilmesi gereken yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şirkette saklanır.  Yukarı ki fıkralarla 396, 397 nci maddelerde yazılı şartlara riayet edilmiş olduğunu gösteren vesikalar ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçekten azaltılmış olması keyfiyeti, ticaret siciline kaydolunamaz.  2.2. Ticaret Sicil Nizamnamesi?ndeki Hükümler  Sermayenin azaltılması Ticaret Sicil Nizamnamesinin 64. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.  D) Esas Sermayenin azaltılması:  Madde 64 - Esas sermayenin azaltılması ilişkin kararın tescil edilebilmesi için mahkemece tayin edilecek üç bilirkişi tarafından ittifakla verilen raporda, sermayenin azaltılması rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler bulunduğunun, bu aktiflerin nelerden ibaret olduğunun ve bunlara ne şekilde değer biçilmiş bulunduğunun açıkça gösterilmiş olması şarttır.  Esas sermayenin azaltılmış olduğunun tescili için İdare Meclisince alacaklılarının Türk Ticaret Kanunun 397 nci maddesi hükmünce alacaklarını bildirmeye çağrılmış olmaları ve şirketçe adresleri bilinen alacaklılara mektup gönderilmiş olması ve azaltma kararının yerine getirilmesine alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için verilmiş olan müddetin geçmesinden sonra başlanılmış bulunması şarttır. bundan başka iptal edilen veya ortaklardan geri alınan senetlerin değerleri ve sayıları ile ortaklara yeniden verilen senetlerin değer ve sayılarını gösteren ve kanuna uygun şekilde kurulmuş bulunan defterlerdeki yazıların noterce tasdikli örneklerinin ibrazı dahi lazımdır.  Sermaye azaltılmasının zarar neticesinde meydana gelen bilanço açığını kapatmak maksadıyla yapıldığı hallerde İdare Meclisince alacaklıların çağrılarak haklarının ödenmesinden veya temininde vazgeçilmesine karar verildiği takdirde, bu muamelelerin delilleri aranmaz.  Türk Ticaret Kanunu'nun 329 ncu maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi hükmünce devralınmış olan hisse senetlerinin ortadan kaldırılmasına ait zaptın ticaret siciline verilmesi üzerine bunun muhtevası kısaca tescil olunur.  Sermayenin azaltılması muamelesinin tamamlanmış olduğuna ait tescilde ortadan kaldırılan hisse senetlerinin sayısı ve mecmuu değeri ve ortaklara verilen veya ortaklar elinde kalan hisse senetlerinin sayısı ile mecmuu değeri gösterilir. (T.Ticaret Kanununun 396, 397, 398, 329 fıkra I bent I ve fıkra 2 cümle I).  2.3.Genel Kurul toplantısı ile ilgili hükümler


  7. Ağustos. 1996 Tarih Ve 22720 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ?Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ? in Toplantı ve Karar Nisapları başlıklı 24. Maddesinde Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Şirketin Sermayesinin azaltılması halinde aranacak Toplantı ve Karar Nisapları açıklanmaktadır.  Not : Sermaye Azaltılması ile ilgili konuların altı çizilmiştir.  Toplantı ve Karar Nisapları
  Madde 24 - Anonim Şirketler:

  Anasözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse genel kurul toplantılarında gerekli olan toplantı
  ve karar nisapları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Olağan genel kurul toplantı gündemini oluşturan konuların görüşüleceği genel kurul toplantısında
  şirket sermayesinin en az 1/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları
  şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay
  sahipleri veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve
  karar vermeye yetkilidir.

  b) Şirketin tabiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki
  müzakereler için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.

  c) Şirketin mevzu veya nev'inin değiştirilmesine ilişkin genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin
  en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda
  bu nisabın sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantıda ise esas sermayenin yarısına sahip
  olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.

  d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlar dışındaki değişiklikler ile şirket sermayesinin
  arttırılması veya azaltılması için yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az
  yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır.
  İlk toplantıda bu nisap olmaması nedeniyle en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda müzakere
  yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
  hazır bulunması yeterlidir.

  e) İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısında müzakere yapılabilmesi için, imtiyazlı payların
  en az yarısına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. ilk toplantıda bu
  nisabın olmaması halinde en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda imtiyazlı payların en az üçte
  birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir.

  f) Genel kurul toplantısında tahvil ihracının müzakere edilebilmesi için şirket sermayesinin en az
  yarısına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın
  sağlanamaması halinde en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda ise esas sermayenin üçte
  birine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gereklidir.

  g) Genel kurul toplantılarında şirketin tasfiyesi ile bir başka şirketle birleşmesinin müzakeresinin
  yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
  hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda ise,
  esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması gereklidir.

  h) Genel kurul toplantısında, şirket aktiflerinin toptan satışının müzakere edilebilmesi için şirket
  sermayesinin en az yarısına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk
  toplantıda nisabın olmaması halinde en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda esas sermayenin
  üçte birine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması yeterlidir

 3. #3
  UFRS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UFRS Guest

  Ynt: Sermaye Taahhüdü Hakkında

  teşekkür ederim cevap için bunları biliyorum zaten

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.118

  Ynt: Sermaye Taahhüdü Hakkında

  Alıntı UFRS Nickli Üyeden Alıntı
  3. Sermaye azaltmaya gidersek izlemem gereken prosedürler neler mahkeme bilirkişi raporu gerekli galiba Sermaye azaltmayı düşünmüyorum ama sizcede gerekirmi
  Alıntı UFRS Nickli Üyeden Alıntı
  teşekkür ederim cevap için bunları biliyorum zaten
  ??? :-\

 5. #5
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907

  Ynt: Sermaye Taahhüdü Hakkında

  Selam
  sorunuzun 1.maddesini bizler cevaplayamayız.Sermaye yüksek konulmuşsa önceden işverenle konuşulmuş ve onayı alınmıştır.İşvereninize sorun bakalım neden 400 de karar kılmışlar?
  Sermayenin eksik veya fazla olduğunu yorumlamak için diğer kalemleri görmek gerek.yatırım düşünülüyor diyorsunuz,belki de bu sermaye bile yeterli gelmeyecek.Bilançoyu incelemeden yorum yapmak hatalı olur.Ayrıca bunları biliyorsanız neyi öğrenmek istiyorsunuz?Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kasaya Ödenen Sermaye Taahhüdü
  Konu Sahibi cetvel Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 14.Aralık.2018, 10:46
 2. Sermaye Taahhüdü
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 23.Mart.2016, 17:49
 3. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
  Konu Sahibi ferhat Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2014, 15:21
 4. Fazla Yapılan Sermaye Taahhüdü
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Şubat.2009, 16:46
 5. Sermaye Taahhüdü Kapama
  Konu Sahibi TAMER00 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Mart.2008, 17:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36