kamu işçi maaş

Konu: Ufrs finansal raporlama hakkında

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ufrs finansal raporlama hakkında

  Yeni TTK 2012 yılında yürürlüğe girecek olması ve halka açık olmayan sermaye şirketlerininde KOBİ UFRS'yi uygulayacak olması sebebi ile Uygulanacak olan Yeni hesap planı odalara gönderildi.Meslektaşlarımızında bu hesap planını gözden geçirerek fikirlerini beyan etmelerinde fayda var diye düşünüyorum.İleride bu konun uygulaması ile ilgili bilgilerimi burda paylaşacağım.

  Tebliğ
  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
  Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği
  No:2 Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği
  Amaç
  MADDE 1 ? Muhasebe ve finansal raporlamaya ili?kin çok ba?lı uygulamaya son vermek amacıyla, 4487 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), kendisine verilen bu görev kapsamında; çağda? dünya uygulamalarına entegre olabilmek amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartlarını (IAS), yeni adıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) benimsemi? ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını yayımlamı?tır. Ayrıca TMSK tarafından küçük ve orta ölçekli i?letmeler için sadele?tirilmi? KOB??ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla uyumlu ?KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı?nı yayımlamı?tır. Türkiye uygulamasında tekdüzeni sağlamak ve kar?ıla?tırılabilirliği temin amacıyla finansal tabloların hangi detayda ve düzende hazırlanacağı hususunun belirlenmesi ihtiyacını kar?ılamak üzere ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği No:2 Finansal Tablo Düzenleri (Formatları) yayımlanmı?tır. Bu kapsamda, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel ki?ilere ait te?ebbüs ve i?letmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları?na göre muhasebele?tirilmesi, finansal tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin güvenilir, anla?ılabilir, ihtiyaca uygun, tutarlılık ve kar?ıla?tırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve i?letmelerde denetimin kolayla?tırılması amacıyla finansal tabloların içeriğinin güncellenmesi yanında tekdüzen hesap planının da güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmı?tır. Bu Tebliğ; finans sektörü dı?ında faaliyette bulunan i?letmelerin uygulayacakları hesap planının açıklanmasına yöneliktir.
  Kapsam
  MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğin kapsamı bu Tebliğin 1 no?lu ekinde yer alan ?Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği? metninde belirlenmi?tir.
  Hukuki dayanak
  MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek?1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalı?malarına ?li?kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmı?tır.
  Tanımlar
  MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğde geçen;
  (a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,
  (b) Türkiye Muhasebe Standartları: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan TMS/TFRS ve Yorumlar ve KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını (KOB? TFRS?yi


  (c) TMS, TFRS ve Yorumlar: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, ?Uluslararası Finansal Raporlama Standartları? ile tam uyumlu ve sürekli olarak güncellenen Muhasebe Standartlarını ve Yorumlarını,
  (d) Kavramsal Çerçeve: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, muhasebe standartlarının olu?turulmasında esas alınacak olan genel kabul görmü? muhasebe ilkeleri ile bu standartların olu?turulmasındaki amaç ve temel muhasebe kavramlarını içeren metni,
  (e) KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOB? TFRS): Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından ?Küçük ve Orta Büyüklükteki ??letmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı? ile tam uyumlu olarak kamuya hesap vermek durumunda olmayan i?letmeler için yayımlanan standardı,
  (f) Finansal Tablolar: Bir i?letmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akı?larını gerçeğe uygun ?ekilde sunan tabloları,
  (g) Tekdüzen Hesap Planı: ??letmelerin muhasebe planlarını olu?tururken uymak zorunda oldukları hesap çerçevesi formatını, hesap kodlarını ve isimlerini ve i?leyi?lerini belirleyen metni,
  ifade eder.
  Hesap Planını Uygulayacak Olan ??letmeler
  MADDE 5 ? (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olup, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dı?ında kalan i?letme ve kurulu?lar, kanuni defterlerini tutarken ve finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygularlar. Hesap planının uygulanması ve finansal tabloların içeriği açısından bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibarıyla farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
  (a) Banka ve sigorta ?irketleri,
  (b) Diğer finans kurumları,
  (c) Finansal kiralama ?irketleri, faktoring ?irketleri ve buna benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer ?irketler,
  (d) Menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları, gibi diğer mali sektör i?letmeleri,
  yayımlanan bu genel hesap planını değil, kendi sektörleri için önerilen ve TMSK?nın onayından geçen hesap planını uygular ve finansal tablolarını kendi sektörleri için önerilen düzende hazırlar.
  ??letme hesabı esasına göre defter tutan i?letmeler ise sadece Türkiye Muhasebe Standartlarının Kavramsal Çerçevede belirlenen ?Muhasebenin Temel Kavramları?na uymakla yükümlüdürler.
  (2) Tekdüzen hesap planı, bütün ?irketlerin ihtiyaçlarını kar?ılayacak biçimde düzenlenmi?tir. ??letmeler kendi ihtiyaçları için gerekli olan hesapları açıp kullanırlar, kendi i?letmelerinde hiçbir surette çalı?mayacak hesaplar açılmaz.
  Yapılan Düzenlemenin Vergi Mevzuatı ile ?li?kisi ve Yaptırımı
  MADDE 6 - Kavramsal Çerçeve, TMS/TFRS ve Yorumları, KOB? TFRS ve mikro i?letmelere tanınan muafiyet ve istisnai uygulamalar doğrultusunda düzenlenen finansal durum tablosu (bilanço), kapsamlı gelir tablosu

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Ufrs finansal raporlama hakkında

  (gelir tablosu), nakit akı? tablosu ve özkaynaklar deği?im tablosu muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlenmi? finansal tablolardır. Kanuni defterlere Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt dü?ülür. Vergi Usul Kanunundaki iktisadi kıymetlerin değerlendirilmesine ili?kin hükümler ise vergi matrahının hesaplanması ile ilgili olup, dönem kazancına ili?kin gelir veya kurumlar vergisi, bu standartlara göre düzenlenen finansal tablolardaki muhasebe (ticari) kârından hareketle, Vergi Usul Kanunundaki değerleme hükümlerinin artırıcı ve azaltıcı etkileri dikkate alınmak ve kanunen kabul edilmeyen giderler ile vergiden muaf veya müstesna gelirler bu kâra eklenmek ve indirilmek suretiyle bulunacak matrah üzerinden haricen hesaplanır. Vergi matrahının tespitine ili?kin i?lemler ise muhasebe (ticari) kârının mali kâra dönü?üm tablosunda gösterilir.
  Belirlenen muhasebe usul ve esaslarını uygulamak zorunda oldukları halde, buna uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Mü?avirlik ve Yeminli Mali Mü?avirlik Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai i?lemler uygulanır.
  Yürürlük
  MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no?lu ekinde yer alan ?Tekdüzen Hesap Planı?,
  (a) Hesap dönemi takvim yılı olanlarda 01.01.2012 tarihinden,
  (b) Özel hesap dönemi kullananlarda 2012 takvim yılı içinde hesap dönemlerinin açıldığı tarihten,
  geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  2011 Hesap Dönemi için ?htiyari Uygulama
  MADDE 8 ? Yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere, bu Tebliğ kapsamına giren i?letmeler 2012 hesap döneminden ba?lamak üzere bu standartları uygulamak zorundadırlar. Ancak isteyenler, 2011 hesap döneminde uygulamaya ba?layabilirler.
  Yürütme
  MADDE 9 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.


  GEÇ?C? MADDE 1
  Kendi kanunları veya ikincil düzenlemelerinde bilanço esasında defter tutmaları öngörülen veya bu ?ekilde tanımlanan vakıflar, döner sermaye i?letmeleri, dernekler, kooperatifler, sendikalar, odalar ve benzeri kurulu?lar ile bunlara ait iktisadi i?letmelerin hesap planı ve finansal tablolarına ili?kin düzenlemeleri, bu Tebliğ hükümleriyle uyumlu hale getirilir.
  EK 1: TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBL?Ğ?
  ??letmeler, i?letmede olu?an finansal olayları muhasebele?tirmede, ölçme ve değerleme i?lemlerinde ve finansal raporlamada Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını, Yorumlarını ve KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını ve Muhasebe Standartları Uygulama Tebliğlerindeki hükümleri uygular. Kamuya hesap verme durumunda olan i?letmeler tam set TMS/TFRS?leri, KOB??ler ise KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını uygular. ?steyen KOB??ler tam set TMS/TFRS?leri uygulayabilir. Mikro ölçekli i?letmeler kendilerine tanınan muafiyet ve istisnalar çerçevesinde KOB??ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını uygular.
  Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel ki?ilere ait te?ebbüs ve i?letmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebele?tirilmesi, finansal tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin güvenilirlik, anla?ılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, tutarlılık ve kar?ıla?tırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve i?letmelerde denetimin kolayla?tırılması amacıyla finansal tabloların içeriğinde kullanılan hesaplarda ve muhasebele?tirme esaslarında uygulamada tekdüzenin sağlanması büyük önem ta?ımaktadır. Tekdüzen hesap planı uygulamasından elde edilen yararlar geçmi? uygulamalarda görülmü?tür. Muhasebe standartlarındaki geli?meler hesap planının da güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmı?tır. Yapılan bu düzenleme ile
  * Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ula?tırılmasına,
  * Farklı i?letmeler ile aynı i?letmenin farklı dönemlerinin kar?ıla?tırılmasına,
  * Finansal tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
  * Muhasebede terim birliğinin sağlanması suretiyle anla?ılabilir olmasına,
  * ??letmelerle ilgililer arasında güven unsurunun olu?turulmasına olanak verilmi?tir. Böylece yapılan bu düzenleme ile tüm Türkiye'de muhasebe uygulamalarında tekdüzenin sağlanması hedeflenmekte ve tüm kesimler için i?letme dilinin aynı olması amaçlanmaktadır.
  ??letmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalı?ması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekle?ir.
  Bu Tebliğ; finans sektörü dı?ında faaliyette bulunan i?letmelerin uygulayacakları hesap planının açıklanmasına yöneliktir.
  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olup, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dı?ında kalan i?letme ve kurulu?lar, kanuni defterlerini tutarken ve finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygularlar. Hesap planının uygulanması ve finansal tabloların içeriği açısından bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
  (a) Banka ve sigorta ?irketleri,
  (b) Diğer finans kurumları,
  (c) Finansal kiralama ?irketleri, faktoring ?irketleri ve buna benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer ?irketler,
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Ufrs finansal raporlama hakkında

  (d) Menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları, gibi diğer mali sektör i?letmeleri,
  yayımlanan bu genel hesap planını değil, kendi sektörleri için önerilen ve TMSK?nın onayından geçen hesap planını uygular ve finansal tablolarını kendi sektörleri için önerilen düzende hazırlar.
  ??letme hesabı esasına göre defter tutan i?letmeler ise sadece Türkiye Muhasebe Standartlarının Kavramsal Çerçeve?de belirlenen ?Muhasebenin Temel Kavramları?na uymakla yükümlüdürler.
  Tekdüzen hesap planı, bütün ?irketlerin ihtiyaçlarını kar?ılayacak biçimde düzenlenmi?tir. ??letmeler kendi ihtiyaçları için gerekli olan hesapları açıp kullanırlar. Kendi i?letmelerinde hiçbir surette çalı?mayacak hesaplar açılmaz.
  Bu Tebliğde,
  (a) Tekdüzen Hesap Çerçevesi,
  (b) Hesap Planı ve
  (c) Hesap Planı Açıklamaları
  düzenlenmi?tir.
  A ? TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES?
  Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde a?ağıdaki gibi düzenlenir.
  HESAP SINIFLARI
  1 DÖNEN VARLIKLAR
  2 DURAN VARLIKLAR
  3 KISA VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  4 UZUN VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  5 ÖZKAYNAKLAR
  6 GEL?R TABLOSU HESAPLARI
  7 MAL?YET HESAPLARI
  8 SERBEST KULLANIM
  9 NAZIM HESAPLAR (B?LG? HESAPLARI)
  HESAP GRUPLARI
  1 DÖNEN VARLIKLAR
  10 NAK?T VE NAK?T BENZERLER?
  11 F?NANSAL VARLIKLAR
  12 ESAS FAAL?YETLERDEN ALACAKLAR (T?CAR? ALACAKLAR)
  13 ?L??K?L? TARAFLARDAN ALACAKLAR (T?CAR? FAAL?YETTEN DOĞAN ALACAKLARI KAPSAMAZ)
  14 D?ĞER ALACAKLAR
  15 STOKLAR
  16 CANLI VARLIKLAR
  17 D?ĞER DÖNEN VARLIKLAR
  18 GELECEK AYLARA A?T G?DERLER VE GEL?R TAHAKKUKLARI
  19 SATI? AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL?YETLERE ?L??K?N VARLIKLAR (KOB? TFRS Uygulayanlar Bu Hesap Grubunu Kullanmaz)
  2 DURAN VARLIKLAR
  20 ESAS VE D?ĞER FAAL?YETLERDEN ALACAKLAR
  200 ? 203 ESAS FAAL?YETLERDEN ALACAKLAR (T?CAR? ALACAKLAR)
  204 ? 209 D?ĞER ALACAKLAR
  21 ?L??K?L? TARAFLARDAN ALACAKLAR
  22 F?NANSAL YATIRIMLAR
  23 CANLI VARLIKLAR
  24 YATIRIM AMAÇLI GAYR?MENKULLER
  25 MADD? DURAN VARLIKLAR
  26 ?EREF?YE VE MADD? OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  260 ?EREF?YE
  261 ? 269 MADD? OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  27 YERALTI KAYNAKLARININ ARA?TIRMA VE DEĞERLEND?R?LME MAL?YETLER? (ÖZEL TÜKENMEYE TAB? VARLIKLAR)
  28 GELECEK YILLARA A?T G?DERLER VE GEL?R TAHAKKUKLARI
  289 ERTELENM?? VERG? VARLIĞI
  29 D?ĞER DURAN VARLIKLAR
  3 KISA VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  30 F?NANSAL BORÇLAR
  31
  32 ESAS FAAL?YETLERDEN BORÇLAR (T?CAR? BORÇLAR)
  33 ?L??K?L? TARAFLARA BORÇLAR
  8
  34 D?ĞER BORÇLAR VE D?ĞER KISA VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  35 ALINAN AVANSLAR
  36 ÖDENECEK VERG? VE D?ĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
  37 BORÇ VE G?DER KAR?ILIKLARI
  370 ? 371 DÖNEM KÂRI VERG? VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR?ILIKLARI
  372 ? 379 BORÇ VE G?DER KAR?ILIKLARI
  38 GELECEK AYLARA A?T GEL?RLER VE G?DER TAHAKKUKLARI
  39 SATI? AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA VE DURDURULAN FAAL?YETLERE ?L??K?N BORÇLAR (KOB? TFRS Uygulayanlar Bu Hesap Grubunu Kullanmaz)
  4 UZUN VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  40 F?NANSAL BORÇLAR
  41
  42 ESAS FAAL?YETLERDEN BORÇLAR (T?CAR? BORÇLAR)
  43 ?L??K?L? TARAFLARA BORÇLAR
  44 D?ĞER BORÇLAR
  45 ALINAN AVANSLAR
  46 ÖDENECEK VERG? VE D?ĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  47 BORÇ VE G?DER KAR?ILIKLARI
  48 GELECEK YILLARA A?T GEL?RLER VE G?DER TAHUKKUKLARI
  489 ERTELENM?? VERG? BORCU
  49 D?ĞER UZUN VADEL? YABANCI KAYNAKLAR
  5 ÖZKAYNAKLAR
  50 ÖDENM?? SERMAYE
  51 ??LETMEN?N GER? SATIN ALINAN KEND? H?SSE SENETLER? (-)
  52 SERMAYE YEDEKLER?
  53
  54 KÂR YEDEKLER? VE FONLAR
  55 KÂR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN D?ĞER KAPSAMLI GEL?RLER (G?DERLER)
  56 KÂR VEYA ZARARA AKTARILAB?LEN D?ĞER KAPSAMLI GEL?RLER (G?DERLER)
  57 GEÇM?? YILLAR KÂRLARI
  9
  58 GEÇM?? YILLAR ZARARLARI
  59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 4. #4
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: Ufrs finansal raporlama hakkında

  Merhaba Ferhat bey,

  teşekkürler paylaşım için,

  ancak TMSK kendi sitesinde; bunun tam tersini söylüyor. Yani mesleki odalara gönderilmiş herhangi bir taslak hesap planı, görüş bulunmamaktadır..

  Bu tebliğler resmi gazetede yayımlanmadı sanırım..

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: Ufrs finansal raporlama hakkında


  ancak TMSK kendi sitesinde; bunun tam tersini söylüyor. Yani mesleki odalara gönderilmiş herhangi bir taslak hesap planı, görüş bulunmamaktadır..

  [/quote]

  evet, bu ifade ile duyuru mevcut
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

 6. #6
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Ufrs finansal raporlama hakkında

  Alıntı milayda Nickli Üyeden Alıntı

  ancak TMSK kendi sitesinde; bunun tam tersini söylüyor. Yani mesleki odalara gönderilmiş herhangi bir taslak hesap planı, görüş bulunmamaktadır..
  Sayın Milayda/İrem

  Ben İst.Üniv.İkt.İşlet.Enst.açtığı kursa katıldım.Orda sohbet esnasında hocalarımızla konuştuk.Benim notlarım var yoğunluk azalınca burda paylaşacağım.Zaten Değerli Hocamız Recep Pekdemir'in notlarıda yakında sitelerde yayınlanır.
  evet, bu ifade ile duyuru mevcut
  [/quote]
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. UFRS Hakkında
  Konu Sahibi önmuhasebeci Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mart.2014, 16:45
 2. Excel'de Finansal Raporlama
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2013, 15:02
 3. UFRS Raporlama
  Konu Sahibi makuli Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mart.2013, 13:12
 4. Kobi TFRS/UFRS ile TFRS/UFRS arasındaki fark nedir
  Konu Sahibi Ertann Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Mart.2012, 02:19
 5. Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?
  Konu Sahibi ferhat Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Nisan.2008, 17:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36