6111 SAYILI KANUNA GÖRE MATRAH ARTIRIMI
MUHASEBE KAYITLARI

ÖRNEK: X Ltd.Şti 28/05/2011 tarihinde 2009 yılına ait Kurumlar Vergisi ile KDV Matrah artırımında bulunmuştur. Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı için 6.000,00.-TL KDV içinse 3.000,00.-TL ödenecek vergi tahakkuk etmiş ve altı taksitte ödenecektir.

TAHAKKUK KAYDI
--------------------------------------28/05/2011--------------------------------
689- Diğer Ol. Dışı Gider ve Zararlar 9.000,00.-TL
- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 6.000,00.-TL
- KDV Matrah Artırımı 3.000,00.-TL

368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergiler 9.000,00.-TL
- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 6.000,00.-TL
- KDV Matrah Artırımı 3.000,00.-TL

Not: Matrah Artırımı olarak ödenecek tutar Gider ve indirim olarak dikkate alınması mümkün olmadığı için aşağıdaki kayıt yapılarak beyanname döneminde tahakkuk eden tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider(KKEG) olarak ilgili yılın vergi matrahına eklenecektir.

-------------------------------------------------/---------------------------------
950 ? Kanunen Kabul Edil. Giderler 9.000,00.-TL
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 9.000,00.-TL
-----------------------------------------------------------------------------------


ÖDEME KAYITLARI
--------------------------------------30/06/2011--------------------------------
368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergiler 1.500,00.-TL
- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 1.000,00.-TL
- KDV Matrah Artırımı 500,00.-TL
100- Kasa 1.500,00.- TL

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN BİLDİRİMİNE AİT MUHASEBE KAYITLARI

Emtianın Bildirimine Ait Muhasebe Kayıtları:
Örnek:
X Ltd.Şti ünvanlı gıda toptancısının kayıtlarında 100.000,00.- TL mal olmakla birlikte fiili sayım sonrasında gerçek envanterinin 200.000,00.- TL olduğu anlaşılmış ve aradaki fark 100.000,00.-TL için Stok affından dolayı müracaat edilecektir. 100.000,00.- TL?lik stok farkının nelerden oluştuğu liste yapılarak tespit edilmiştir.
Bu tespit sonrasında aşağıdaki durum ortaya çıkmıştır. Fark envanterin 50.000,00.- TL?lik kısmının genel orana (%18) tabi kalemlerden 50.000,00.- TL geri kalan kısmının ise indirimli orana tabi(% 8) kalemlerden olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre firmanın beyan örneği ve kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Genel orana tabi mallar 50.000 x %10 = 5.000
ind. Orana tabi mallar (%8) 50.000 x %4 = 2.000


TAHAKKUK KAYDI

------------------------------------- 25/06/2011 -----------------------------
153- Tic. Mallar 100.000,00.-TL
191- ind. KDV 7.000,00.-TL
525- Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hs. 100.000,00.-TL
(6111 Say. Kan. 10.Mad. istinaden)
360- Ödenecek Vergi Fonlar 7.000,00.-TL
---------------------------------------------------------------------------------

ÖDEME KAYDI

-------------------------------------25/06/2011------------------------------
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.000,00.-TL
100- Kasa 7,000,00.-TL
--------------------------------------------------------------------------------

Makine Tiçhizat ve Demirbaşların Bildirimine Ait Muhasebe Kayıtları:
Örnek (*):
(B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde yapılacaktır.
_________________ / _____________________
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
Veya 40.000.-TL
255 DEMİRBAŞLAR
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR 4.000.-TL
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 40.000.-TL
ÖZEL KARŞILIK HESABI
(6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000.-TL
(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)
______________________ / ______________________

689 Hesap için KKEG karşılığı ayrılacaktır.
-------------------------------------------------/---------------------------------
950 ? Kanunen Kabul Edil. Giderler 4.000,00.-TL
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 4.000,00.-TL
-----------------------------------------------------------------------------------


Makine ve Demirbaşını satarsa sattığı tarihte, satmaz ise; 31.12.2011 tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı
______________________ / __________________________
526 DEMİRBAŞ MAK.VE TEÇH. 40.000.-TL
ÖZEL KARŞILIK HESABI
(6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi)
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000.-TL
______________________ / __________________________

Yasadan yararlandığımız Makine ve Demirbaşları vadeli olarak 50.000,-- TL. sına satmamız halinde muhasebe kayıtları
______________________ / _____________________________
120 ALICILAR HESABI 59.000.-TL
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 40.000.-TL

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 40.000.-TL
391 HESAPLANAN KDV 9.000.-TL
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR 50.000.-TL
___________________ / _________________________
(*) Kaynak: Örnek Ymm. Ali Karakuş?a ait eğitim notlarından alınmıştır.

KAYITLARDA OLAN ANCAK İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİANIN BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI

Örnek(*)Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan %18 KDV?ye tabi olan (A) emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10?dur.

(Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali şu şekilde olacaktır.

_______________________ / _______________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR 389.400 TL
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL
(6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi)
391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL
__________________ / ___________________________


Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:
_______________________ / _______________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL
GİDERLER
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
_______________________ / _______________________________

işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine, hasılat olarak kaydedilecektir.

(*) Kaynak: Örnek Ymm. Ali Karakuş?a ait eğitim notlarından alınmıştır.

KAYITLARDA OLAN ANCAK İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDUNUN BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI

Örnek 1(*): (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL?dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 15/4/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olarak görülmektedir.
Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olsa da, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarında örneğimize göre 145.000 TL olması gerekmektedir
___________________________/ _________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 149.350 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG)
100 KASA HESABI 145.000 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kaps. Bild.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.350 TL
(145.000 X %3= 4.350 TL)
______________________15/4/2011_____________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 149.350 TL
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 149.350 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
________________________/___________________________________

Örnek 2(*): (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekte olup, fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL. iken dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 28/3/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 110.000 TL?dir.
Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 150.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 110.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (110.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.
Bu tutarın 100.000 TL?lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır.
? Beyan tutarı: 100.000 TL
? Hesaplanan vergi: (100.000 x %3=) 3.000 TL
___________________________/ _________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 103.000 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG)
100 KASA HESABI 100.000 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kaps. Bild.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 3.000 TL
(100.000 X %3= 3.000 TL)
______________________15/4/2011_____________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 103.000 TL
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 103.000 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
________________________/___________________________________
(*) Kaynak: Örnek Ymm. Ali Karakuş?a ait eğitim notlarından alınmıştır.

KAYITLARDA OLAN ANCAK İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI

Örnek(*): (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 1/4/2011 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır.

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL
- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 75.000 TL
- 331. Ortaklara Borçlar hesabı 85.000 TL
- 431. Ortaklara Borçlar hesabı 60.000 TL
Bu çerçevede;
Beyan tutarı: [(150.000+75.000)-(85.000+60.000)=] 80.000 TL
Hesaplanan vergi: (80.000 x %3=) 2.400 TL olacaktır.

_______________________ / ____________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR 82.400 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG)

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 65.000 TL
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 15.000 TL
6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında Bild.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.400 TL
_____________________ /_______________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 82.400 TL
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 82.400 TL
ALACAKLI HESABI
_________________ / ______________________________

(*) Kaynak: Örnek Ymm. Ali Karakuş?a ait eğitim notlarından alınmıştır.