kamu işçi maaş

Konu: Satış Avans Tutarının Muhasebeleştirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  102

  Satış Avans Tutarının Muhasebeleştirilmesi

  Merhaba,


  Bir şirketin alacağı için haczolunan gayrimenkulün; satışı için yatırılması gereken bir satış avans tutarı var.
  Bu satış avans tutarı olan 3000.-TL İcra müdürlüğünün banka hesabına yatmış.
  Bankada bu 3000.-TL tutar çıkış görünüyorken, karşı hesabı ne olur bu tutarın?
  alacakla mı ilişkilendirmek lazım yoksa avans olarak mı?

  teşekkür ederim.

  Saygılarımla
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Ayfer BALOĞLU

 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.897
  Selamlar
  Biraz araştırma yapınca konuyla ilgili 1999 yılında yayınlanmış bir makaleye ulaştım.
  İnşallah yardımcı olur.
  pdf'ten convert edip sayfaya aktarmaya çalıştım.


  İCRA DAİRESİNCE SATILAN MALLARDA MUHASEBE UYGULAMASI

  Sakıp ŞEKER
  Maliye Bakanlığı E. Gelirler Baş Kontrolörü


  I GİRİŞ


  İşletmeler çeşitli nedenlerle borçlarını vadesinde ödeyemeyip icra takibine maruz kalabilmektedirler. Alacaklıların işletmenin ticari mal ve demirbaşlarını
  icra yoluyla sattırmak suretiyle alacaklarını tahsil etmeleri halinde, muhasebe kayıtlarının ne şekilde yapılacağı konusunda duraksamaya düşülebilmektedir.
  Aşağıda bu konuya ilişkin muhasebe uygulamaları hakkındaki görüşlerimize yer verilmiştir.

  II TİCARİ MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
  A SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ
  l Borçlunun Kayıtları
  (X) Ltd Şti'nin satıcı (Y) firmasına olan 3 milyar lira tutarındaki borcunu vadesinde ödeyemediği için icra dairesi vasıtasıyla işletmenin stoklarında bulunan
  ticari malların bir kısmının cebri icra yoluyla satılması halinde, borçlu firmanın kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  İcra dairesi borçlu (X) firmasının işyerine giderek emsal bedeli 3 milyar lira tutarındaki ticari malı haczederek işletmeden götürmüştür. Bu takdirde, (X)
  firması işletmeden götürülen ticari malların maliyet bedellerini hesaplayarak 153 TİCARİ MALLAR hesabından çıkartıp, ilgili icra dairesini borçlandırmalıdır. Söz konusu malların maliyet bedelinin 4 milyar lira olduğu tespit edilmiş olsun. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.


  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
  153 TİCARİ MALLAR 4.000.000.000


  Haczedilen malların stoklardan çıkarılması Haczedilen malların işletmede işletme yetkilisine satış yapılıncaya kadar yedi emin tutanağı ile bırakılması halinde 136 No.lu hesap yerine 157 DİĞER STOKLAR hesabına alınabilir.
  İcra dairesinin söz konusu malın açık artırma yoluyla KDV hariç 2,5 milyar liraya satılması halinde borçlu firmanın muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.


  320 SATICLIAR 2.500.000.000
  689 DİĞER OLAĞANDIŞI ZARARLAR 1.500.000.000
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000


  (X) Ltd. Şti'nin 3 milyar liralık borcu bu kayıtla 500 milyon liraya düşmüştür.Ancak işletme söz konusu satış nedeniyle 1,5 milyar lira zarar etmiştir.
  2 Alacaklının Kayıtları
  Alıcı şüpheli alacaklar hesabında gösterdiği alacak nedeniyle icra dairesi vasıtasıyla yaptığı tahsilatı aşağıdaki gibi kaydetmelidir.


  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
  İcra Dairesi
  128 ŞÜP. TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000


  İcra dairesi vasıtasıyla (X) Ltd. Şii'den olan alacağın mahsubu


  129 ŞÜP. TİC. ALAC. KARS. 2.500.000.000

  644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.500.000.000
  (X) Ltd. Şti'den olan şüpheli alacak karşılığının iptali  100 KASA 2.500.000.000

  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
  İcra dairesinden yapılan tahsilat

  B SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞMESİ
  İcra dairesinin sözkonusu malı 4.250 milyon liraya satması halinde, borçlu firma borç fazlası 250 milyon lirayı icra dairesinden nakit olarak tahsil edecektir. İcra
  dairesi satılan mal bölünebiliyorsa borca yetecek kadar kısmını satıp kalan malı borçluya iade etmelidir. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır
  320 SATICILAR 3.000.000.000
  100 KASA 1.250.000.000

  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
  679 DİĞER OLAĞANDIŞI KARLAR 250.000.000

  III DURAN VARLIKLARIN İCRA DAİRESİNCE SATILMASI
  Duran varlıkların icra dairesince satılması halinde de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. Ancak duran varlıklar satışlarında ilgili varlığa ait birikmiş amor-
  tisman, değer artış fonu ve gelecek yıllarda indirilecek KDV gibi hususların ayrıca dikkate alınması gerekir.

  ÖRNEK
  Aktife kayıtlı değeri 3.608 milyon lira olan binek otomobili bîr borç nedeniyle icra dairesince satışa çıkarılmış olup, 3 milyar 500 milyon liraya açık artırma yoluyla sa-
  tılmıştır. Otomobile ait birikmiş amortisman tutarı 1.121.600.000 lira, değer artış fonu ise 313.600.000 lira olsun. İcra dairesince yapılan satış nedeniyle yapılacak ka-
  yıtlar aşağıdaki gibi olacaktır.

  320 SATICILAR 3.000.000.000

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 1.121.600.000
  522 MDV DEĞER ARTIŞ FONU 313.600.000
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 500.000.000
  İcra Dairesi

  254 TAŞITLAR 3.608.000.000
  679 OLAĞANDIŞI KARLAR 1.327.200.000

  (....) plakalı otomobilin icra dairesince satışı

  İcra dairesince yapılan amortismana tabi kıymetlerden elde edilen varlıklar hakkında maliyet artış fonu veya yenileme fonu hesaplanabilir. Ayrıca, kurumların
  aktifine kayıtlı gayrimenkul ve iştirak hisselerinin icra yoluyla satılması halinde,KVK'nın 4444 Sayılı Kanun'la geçici 23. maddesi yerine eklenen geçici 28.madde hükmüne göre kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabilir.

  IV İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI
  Haczedilen mallar üzerindeki tasarruf yetkisi ilgili icra dairesine ait olduğu için işletmeye ait malların haczedilmesi nedeniyle işletme tarafından fatura kesilmesi veya sözkonusu mallar için KDV hesaplanması gerekmemektedir. Malların işletmeden çıkışı "haciz tutanağı" ile belgelendirilir.İşletme tarafından fatura kesilip KDV hesaplanmaması nihai anlamda vergi kaybına neden olmamaktadır. Bu gibi durumlarda KDV yükümlülüğü ilgili icra dairesine aittir.Gerek bir işletmeye ait mallar, gerekse işletmeye ait olmayan malların icra dairesince cebri icra yoluyla satılması halinde, satış bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir. Ancak,satış nedeniyle hesaplanacak KDV'nin mükellefi söz konusu satış işlemini yapan icra dairesidir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3. maddesinin (d) bendinde "muza' yede mahallerinde yapılan satışlar"ın katma değer vergisine tabi olduğu, anılan Kanun'un 23/d maddesinde ise,"müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli'nin KDV'nin matrahını teşkil ettiği hükme bağlanmıştır.
  İcra daireleri yaptıkları satışlar nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini yetki alanı içerisinde bulunan vergi dairesine en geç ilgili mevzuat uyarınca bedelin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir (48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin D bölümü). Katma değer vergisi ödenmeden icra dairelerince malı satın alanlara mal teslimi yapılmayacaktır. İcra dairelerince satılan mallarda uygulanacak KDV oranı genel hükümlere tabidir. Diğer bir ifade ile;
  katma değer vergisindeki istisna ve indirimli oranlar müzayede mahallerindeki teslimlerde de geçerlidir. Örneğin, kullanılmış bir binek otomobilinin satışında %1 oranında KDV hesaplanacaktır. İcra daireleri her bir satış için 48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin ekinde yer alan 5 No.lu KDV beyannamesini kullanacaklardır. Ayrıca icra daireleri bir aylık satışları gösteren bir "bildirimi" de ertesi ayın sonuna kadar vergi dairesine vermek zorundadırlar. Satışın olmadığı aylarda da verilmesi gereken söz konusu bildirimin verilmemesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır (58 No.lu KDV Genel Tebliği). Cebri icra, izalei şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma,
  pazarlık veya diğer şekillerde yapılan satışlar sonucu müzayede mahallerinden mal satın alan işletmeler icra dairesine ödedikleri KDV'yi defterlerine kaydetmek şartıyla indirim konusu yapabilirler.
  Yukarıda yapılan açıklamalar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki kamu alacakları nedeniyle vergi daireleri icra servislerince yapılan haciz işlemleri için de geçerlidir.

  *************

  Saygılar
  Konu Tahsin Kurt tarafından (28.Eylül.2012 Saat 13:16 ) değiştirilmiştir.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Anladığım kadarı ile soru icra için verilen avansın nasıl muhasebeleştirileceğidir?

  Öncelikle icra safhasına gelmiş alacaklarınızı 320/336 hesaplardan çıkarıp takipteki alacaklar hesabına aktarmanız gerekir. Daha sonra da bu alacakla ilgili yapılmış olan tüm icra, dava avukatlık ücretleri ve harçları bu özel hesapta izleyebilrisiniz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 120 Ters Bakiye Tutarının 320 İle Mahsubu?
  Konu Sahibi erkanözer Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Kasım.2015, 12:01
 2. Fazla Mesai Tutarının Hesaplanması
  Konu Sahibi İlker_Çamlıbel Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2015, 09:10
 3. Satış Sözleşmesine Gecikme Zammı, Faiz Ve Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi gokayd Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Ocak.2015, 00:24
 4. Satış Primlerinin Avans Gibi Kesilmesi
  Konu Sahibi burakselin21 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mart.2014, 18:53
 5. TL faturasında döviz tutarının gösterilmesi hk.?
  Konu Sahibi freedom Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2011, 10:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36