kamu işçi maaş

Konu: Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832

  Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin

  Arkadaşlar herkese merhaba. Bir müşterim oldu ve okul aile birliğinden kantin kiralamış. Kira sözleşmesindeki toplam kira bedeli 1.000 TL olsun bu tutarın %3'ü (30,00TL) defterdarlık mal müdürlüğüne, kalan tutar olan 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) il milli eğitim müdürlüğüne, 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) ilçe milli eğitim müdürlüğüne, kalan 776,00TL okul aile birliğine ödenecek. (Bu bilgiler sözleşmeden yazılmıştır.)
  Şimdi bu konuda ben bildiklerimi yazayım. Ödemeler sonucunda kira stopajı yapmayacağım. Ama ödemeler üzerinden KDV-2 beyannamesi vereceğiz. Şimdi kafama takılan soruları sorayım;
  1- KDV-2 düzenlenirken 1.000,00TL'yi mi baz alacağım yoksa okul aile birliğine ödenecek 776,00TL'yimi baz alacağım.
  2- Ödemelerde gider pusulası düzenleyecekmiyim yoksa okul aile birliğimi bir belge düzenleyecek. Gider pusulası düzenlersek orada kdv tutarını göstereceğim değil mi? Ve hangi tutarı göstereceğim?
  3- Ödeme kaydedici cihaz alınması zorunlu diye düşünüyorum doğrudur heralde?
  4-KDV-2 beyannamesine karşı taraf olarak kimin bilgilerini yazacağım?
  Yanlış olduğum yer var ise düzeltirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler...


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın stajyeradayi;372733]Arkadaşlar herkese merhaba. Bir müşterim oldu ve okul aile birliğinden kantin kiralamış. Kira sözleşmesindeki toplam kira bedeli 1.000 TL olsun bu tutarın %3'ü (30,00TL) defterdarlık mal müdürlüğüne, kalan tutar olan 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) il milli eğitim müdürlüğüne, 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) ilçe milli eğitim müdürlüğüne, kalan 776,00TL okul aile birliğine ödenecek. (Bu bilgiler sözleşmeden yazılmıştır.)
  Şimdi bu konuda ben bildiklerimi yazayım. Ödemeler sonucunda kira stopajı yapmayacağım.

  --Evet Doğru hatta bunula ilgili özelgeyi de ekliyorum.
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
  (Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü)
  SAYI : B.07.l.GİB.4.42.16.01
  GVK-2 /1918
  KONU
  : Tevkifat 03.11.2008


  İLGİ: Bila tarihli dilekçeniz.

  ilgide kayıtlı dilekçenizde; ......................... Vergi Dairesi Müdürlüğünün........................ vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, ......................... Fen Lisesi Okul Aile Birliğinden kiraladığınız işyerinde kantin işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu, okul aile birliğinize ödediğiniz kira ödemelerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istemektesiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 'Vergi Tevkifatı' başlıklı 94. maddesinde; "3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
  .....

  5.a) 70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (1.1.2007'den itibaren % 20),
  ... vergi tevkifatı yapılır." hükmüne yer verilmiştir.
  Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 11 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin '3- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi' başlıklı bölümünde; "Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işlemi Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f bendine göre genel oranda katma değer vergisine tabidir ... " denilmektedir.

  Diğer taraftan; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun "Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler" başlıklı 1. maddesinde; "Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
  1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
  3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
  f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, " hükmü yer almaktadır.
  Konu ile ilgili olarak 16.12.1988 tarih ve 20021 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 30 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin "Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması" başlıklı F -1 bölümünde; "Katma Değer Vergisi Kanununun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da katma değer vergisine tabi olacaktır.
  Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;
  a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,
  b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
  şartlarının birlikte var olması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.
  Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir." şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir.
  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; okul aile birliğinden kiraladığınız kantin için yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, okul aile birliğinin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması nedeniyle bu kiralama işleminden doğan katma değer vergisi, 2 nolu katma değer vergisi beyannamesi ile tarafınızdan sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekir.
  Bilgi edinilmesi ile gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için mükellefi bulunduğunuz. Başkanlığımız ................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat etmenizi rica ederim.
  Bilgilerinize rica ederim.

  Ama ödemeler üzerinden KDV-2 beyannamesi vereceğiz. Evet ödemeler ödemeler üzerinden 2 Nolu Kdv var
  1- KDV-2 düzenlenirken 1.000,00TL'yi mi baz alacağım yoksa okul aile birliğine ödenecek 776,00TL'yimi baz alacağım.

  --1.000.-TL'Yİ Baz alacaksın

  2- Ödemelerde gider pusulası düzenleyecekmiyim yoksa okul aile birliğimi bir belge düzenleyecek. Gider pusulası düzenlersek orada kdv tutarını göstereceğim değil mi? Ve hangi tutarı göstereceğim?

  --Gider Pusulası kira ödemelerinde tevsik edici belgeler arasında sayılmadığından kira ödemelerini banka kanalıyla yapacağın için banka dekontu üzerinden hesaplayabilirsin,Gider Pusulası düzenlersende yanlış olmaz.Okul vAile birliği belge düzenlemez.

  3- Ödeme kaydedici cihaz alınması zorunlu diye düşünüyorum doğrudur heralde?

  --Evet ödeme kaydedici cihaz alacaksınız.

  4-KDV-2 beyannamesine karşı taraf olarak kimin bilgilerini yazacağım?

  --Okul Aile Birliğinin adını yazacaksın

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Birlik gelirleri
  MADDE 15 – (1) Resmi okullarda Birliğin gelirleri;
  a) Ayni, nakdî, şartlı/şartsız bağış ve yardımlardan,
  b) Okulların bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, gerektiğinde işletilmesinden elde edilen
  gelirlerinden,
  c) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek kişilerin, örgün ve yaygın eğitim kurumları
  bünyesinde eğitim ve öğretimin yapıldığı saatler dışında gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav,
  toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerinden sağlanan gelirlerden,
  ç) Diğer gelirlerden,
  oluşur.
  (2) Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.
  Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden
  ücret talep edilemez.
  Gelirlerin kabulü
  MADDE 16 – (1) Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır.
  (2) Birlik tarafından nakde çevrilebilecek ayni yardımlar nakde çevrildikten sonra bağışlar hesabına yatırılır. Nakde
  çevrilemeyen ayni yardımlar ise belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilir.
  (3) Nakdi bağışların öncelikle birliğin banka hesabına yatırılması sağlanır, mümkün olmadığı durumlarda gelir
  makbuzu karşılığında kabul edilir. Belge karşılığı elden alınan bağışlar en geç beş iş günü içinde birliğin banka hesabına
  yatırılır.
  (4) Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz.
  (5) Yönetim kurulunca bastırılan ve hazır alınan basılı gelir gider makbuzları; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası
  taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltli makbuzlardır. Bunlar kurum mührüyle
  mühürlendikten sonra yönetim kurulu karar defterine koçan seri numaraları yazılarak kayıt altına alınır.
  (6) Elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kullanılacak
  belgelerin ilgili mevzuatında belirtilen bilgileri içermesi ve kurum mührüyle mühürlenmesi zorunludur.
  (7) Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır, karar defterinde kayıt altına alınır
  ve kurum mührüyle mühürlenerek kullanılır. Bu evraklar 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar muhafaza edilir.  Buna göre bana Gelir Makbuzu vermesi gerekmez mi?

 4. #4
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın Stajyeradayı

  Okul aile birliği makbuz düzenlemez derken Gider Pusulasını kastetmiştim.Gider Pusulasını hizmeti veya malı alan taraf düzenler sizin de belirttiğiniz gibi Okul Aile BirliğiYönetim kurulunca bastırılan ve hazır alınan basılı gelir gider makbuzları; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltli makbuzları kullanır . Bunlar kurum mührüyle mühürlendikten sonra yönetim kurulu karar defterine koçan seri numaraları yazılarak kayıt altına alınır.Ayrıca Milli Eğitim müfettişleri vediğer denetimlerde yapılan işlemi ispat açısından yapılan işlemin doğruluğu bu belgelerle tevsik edilir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832
  O zaman ben şöyle toparlıyayım. 1.000,00.-TL üzerinden kdv-2 vereceğiz. Okul aile birliğinin bilgilerini kdv2'ye yazacağız. Ökc alacağız. Verdiğimiz para karşılığında okul bize gelir makbuzu verecek... bu şekilde özetleyebiliriz sanırım

 6. #6
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Vallahi 4 cümlede oldu .Bizde dünya kadar yazı yazdık

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  832
  Çok teşekkür ederim Ferhat Bey konuyu toparlamış olduk Saygılar...

 8. #8
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sağolun.Bende teşekkür ederim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Okul ve Okul Aile Birliği Muhasebesi
  Konu Sahibi Ertann Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 16.Aralık.2012, 16:19
 2. Okul Aile Birliği
  Konu Sahibi zeyneb Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 01.Nisan.2010, 16:30
 3. Okul Aile Birliği Kantin KirasI
  Konu Sahibi ZİYACOŞKUN Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2009, 12:39
 4. Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Eylül.2007, 13:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36