Türkiye’de elde edilen hasılatın brüt tutarına Kanunda belirtilen ortalama emsal
oranlarının uygulanması suretiyle bulunacak tutar, yabancı ulaştırma kurumları için
vergiye tabi kurum kazancı olacaktır.
Kanunda belirtilen ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimi veya arızi olarak çalışan
bütün kurumlar için;
− Kara taşımacılığında ..............................................%12,
− Deniz taşımacılığında ............................................%15,
− Hava taşımacılığında ...............................................%5
olarak belirlenmiştir.
Örneğin; (B) yabancı deniz ulaştırma kurumu, İzmir limanından Romanya’nın Köstence
limanına kuru üzüm taşımacılığı yapmaktadır. Kurumun yük taşıma ücreti ile birlikte
alınan gider karşılıkları dahil olmak üzere yük taşımacılığı karşılığında elde ettiği hasılat
150.000.- TL’dir.
Buna göre, ortalama emsal oranı, deniz taşımacılığında %15 olacağından, (B) yabancı
ulaştırma kurumunun 2014 yılı içinde elde ettiği söz konusu kazanç için beyan etmesi
gereken tutar ve ödemesi gereken vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
150.000 x %15 = 22.500.- TL Kurumlar vergisi matrahı (safi kurum kazancı)
22.500 x %20 = 4.500.- TL Kurumlar vergisi
Dar mükellef kurumun söz konusu kazancının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden de
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre vergi kesintisi
yapılacaktır. Söz konusu vergi kesintisi bu örneğe göre,
22.500 – 4.500 = 18.000 x %15 = 2.700.- TL olarak hesaplanacaktır.