Arkadaşlar Merhaba,


Ticari Kar 100.000
KKEG 5.000
KV Md.5/1-j İst. (-) -120.000
Ödenmiş Sermaye 1.000.000
Önceden Ayrılmış
Yasal Yedek Akçe 150.000


KAR DAĞITIM TABLOSU


DÖNEM KARI 100.000
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 0
- Gelir Vergisi Kesintisi 0
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 0
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 0
I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) -5.000
İŞLETMEDE BIRAKILAN VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) -120.000
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI -25.000


Yukarıda belirttiğim verilere göre, kar dağıtım tablosunu düzenlediğimde 5.000 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılması gerektiği gözükmektedir.

Bu işlem doğru mu?Eğer bu şekilde işlem doğruysa, aşağıdaki muhasebe kaydı atılması gerekmektedir.

--------- 01.01.2017 ---------
590 100.000
580 25.000
549 120.000
540 5.000TTK
I - Kanuni yedek akçe
1. Genel kanuni yedek akçe
MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.
(5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.