Ortakların pay devri sonrasında ortaya çıkan ve şirketten tahsil edilemeyen borçlar nedeniyle vergi idaresince, limited şirketin eski ortakları adına, 213 sayılı V.U.K.?un 10. maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.?un 35. madde hükmü gereği düzenlenen ödeme emirleri hep ihtilaf konusu olmuştur.

Vergi idaresi, limited şirketlerden tahsil edilemeyen ve tahsil edilmesi mümkün görünmeyen amme alacakları için sorumlu ararken, genelde yaptığı üzere, 213 sayılı V.U.K.?un 10. maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.?un 35.madde hükümleri doğrultusunda, pay devri yapmış olan eski ortaklar hakkında ödeme emirleri düzenlemekteydi.

Söz konusu amme alacağı nedeniyle eski ortaklar ve vergi idaresi arasında oluşan ihtilaflar, vergi mahkemeleri ile danıştay?da dava konusu olmuş ve genellikle de dava eski ortakların lehine sonuçlanmıştır. Söz konusu durumun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse, A Ltd. Şti.?nin ortağı ve müdürü olan Ahmet A.?nın, hisselerinin tamamı ile bütün hak ve hukuki sorumluluklarını Bekir C.?ye devrettiğini düşünelim. Devir ve tescil işlemi ile ilgili tarihlerde aşağıda gösterildiği gibi olsun.

Hisse Devir Senedinin Noterde Onaylandığı Tarih : 16.02.2008
Devir Senedinin Pay Defterine İşleme Tarihi : 25.02.2008
Pay Devrine Yönelik Şirket Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 30.07.2008

Yukarıdaki tarihler göz önüne alındığında noter işleminden sonra pay defterine devir yapıldığına dair şerhin düşülmesi 25.02.2008 olmasına rağmen, devirle ilgili olarak ticaret sicilindeki tescil tarihi 30.07.2008 dir. Söz konusu tarihler arasındaki beş aylık süreç içinde, bir kamu alacağının doğması ile eski ortak Ahmet A.?nın 213 sayılı V.U.K.?un 10. maddesi ile 6183 sayılı AATUHK?un 35. madde hükmü öne sürülerek, sorumlu tutulmaması gerekmektedir. Ancak vergi idaresinin, şirketlerden tahsil edilmesinin imkânsızlığı nedeniyle, sırf amme alacağını tahsil etmek amacıyla, devir işleminin 30.07.2008 tarihinde tescil edildiği ve bu yüzden son beş aylık süreç içinde Ahmet A.?nın bu borçtan dolayı sorumlu olduğu iddiasıyla ödeme emri düzenlemektedir.

Vergi idaresinin amme alacağının tahsili için, 213 sayılı V.U.K.?un 10. maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.?un 35. madde hükmü ile ödeme emri düzenlemesi uygulaması yanlış bir işlemdir.

Bilindiği üzere, limited şirketlerde pay devri 6765 sayılı T.T.K.?nın 520. maddesinde iki şarta bağlamıştır. Bu şartlar, Pay Devrine ait Noter Tasdikli Hisse Devir Senedi ile söz konusu hisse devrinin Pay Defterine işlenmesi şartıdır. Böylece eski ortağın limited şirket ile olan bağlantısı ve dolayısıyla da sorumluluğu devir tarihi itibariyle de ortadan kalkacaktır.

Yukarıda örneklenmiş benzeri tüm ihtilaflarda, limited şirketin eski ortaklarınca, 6765 sayılı T.T.K.?nın devir, tescil ve ilan ile ilgili 515. ve 520. madde hükümlerine riayet ettiği iddiası ile dava açılmakta ve söz konusu davalarda eski ortaklar lehine sonuçlanmaktadır.

Sürekli olarak aynı hatayı tekrarlayan vergi idaresi sonunda 5766 sayılı kanunun 3. maddesi ile değiştirilen ve 06.06.2008 tarihi itibariyle de yürürlüğe giren ibare ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.?nun 35. maddesini değiştirerek vergi yargısının kararlarına uyduğunu göstermiştir. Ayrıca, kanunu değişikliğini müteakip 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı resmi gazetede yayımlanan Seri A Sıra No: 2 Tahsilât Genel Tebliği ile de söz konusu kanun değişikliği ile ilgili olarak uygulamalara yön vermiş bulunmaktadır.

Ramazan AKTAŞ
Vergi Denetmeni
ramazan.aktas@vergianaliz.net
13.04.2009