Bumin Doğrusöz

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda davadan feragat müessesesi düzenlenmemiş, bu konuda Kanunun 31. maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na (HUMK) gönderme (atıf) yapılmıştır.
HUMK'un konumuza ilişkin 91. maddesinde feragat, iki taraftan birinin netice-i talebinden, yani dava sonuç olarak istediği talepten vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır.
Ancak bu müesseselerin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda düzenlenmek yerine HUMK'a gönderme yapılması yerinde olmamıştır.
Aslında davacının davasından feragat etme hakkı onun dava açma hakkının doğal bir uzantısıdır. Ancak idarenin yargısal denetiminin gerçekleştirildiği idari yargıda, özellikle dava konusu işlem hakkında bir karara varıldıktan sonra temyiz yahut karar düzeltme aşamasında veyahut işlem açıkça hukuka aykırı görülüp hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildikten sonra davacıya davasından vazgeçme hakkının tanınması, yapılmış olan yargısal denetimin geçersiz sayılması sonucunu doğurur.
...
Tamamı