Veysi Seviğ

Türk Ticaret Yasası'nın 74'üncü maddesinde yer alan tanımlamaya göre "Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hülasasıdır.Bilançonun aktif tablosunda mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar; pasif tablosunda borçlar gösterilir.Aktif yekunu ile borçlar arasındaki fark, tacirin işletmeye tahsis ettiği ana sermayeyi teşkil eder. Ana sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının yekunları denkleşir. Yedek akçeler ve kâr ayrı gösterilseler dahi, ana sermayenin cüz'üleri sayılırlar."Aynı yasal düze...
Tamamı