Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2009/7614
Karar No : 2009/8737
Mahkemesi : İzmir 3. Tüketici Mahkemesi
Tarihi : 10/6/2008
Numarası : 2008/112-2008/209
Davacı : Akbank T.A.Ş vekili avukat Mesut Duman
Davalı : Cem Altıparmak vekili avukat Özlem Altınparmak

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı kredi kartı sahibinin müracaatı ile Tüketici sorunları Hakem Heyetince yıllık kart kullanım ücretinin alınması işleminin iptali ile davalıya iadesine karar verildiğini, kararın taraflar arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, 27/2/2008 tarihli hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 24/4/2009 tarih ve 2007/87872 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verildikten sonra, davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına hükmedilmiştir. Avukatlık ücreti HMUK'nun 423/6 maddesine göre yargılama giderlerinden olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da vekalet ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı bu davada kendisine vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen tutar üzerinden, davalı lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarife'si gereğince, 220,00 YTL. vekalet ücretinin takdiri gerekir. Davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile İzmir 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2008/112-209 sayılı ve 10/6/2008 tarihli kararının hukuki sonuçları saklı kalmak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 24/6/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.