ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ YÖNTEMİ

SORU: İcra Dairesi tarafından şahsıma yapılan tebligatta, "müşterilerimden birisinin benden bir alacağı olup olmadığı, alacağı varsa veya malı bulunuyorsa yedi gün içerisinde icra dairesine bildirilmesi, aksi takdirde müşterimin borcundan benim sorumlu olacağım" bundan üç-dört ay önce tarafıma bildirilmişti. Ben de tebligat için sözü edilen şahsın bende herhangi bir alacağı ve malı bulunmadığını iadeli taahhütlü bir mektupla ilgili icra dairesine bildirmiştim. Şimdi almış bulunduğum, "İkinci Haciz İhbarnamesi"nde birinci ihbara cevap vermediğim bildirildikten sonra yine bildirimde bulunmam isteniyor. Ne yapmam gerekiyor?
YANIT: İcra dairelerinden yapılan tebligatlara karşılık verilecek yazılı cevapların her şeyden önce ya ilgili icra dairesine bizzat giderek yazılı veya sözlü olarak verilmesi veyahut da bulunduğunuz il veya ilçede bulunan icra daireleri aracılığı ile itirazınızı yapmanız gerekmektedir.
İcra-İflas Yasası'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca "...borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra müdürü; borçlu olan hakiki veya hükmü şahsa", bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesi, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını haciz ihbarnamesi ile bildirir.
Üçüncü şahıs; borcu olmadığını veya malın kendinde bulunmadığını veyahut da haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş ise bu durumu haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmek zorundadır.
Ancak üçüncü şahıs haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde ilgili icra dairesine gerekli yanıtı vermezse, kendisine ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnameye de yanıt verilmezse üçüncü şahıs hakkında cebri tahsil yoluna gidilir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi takibi gerçekleştirilen icra dairelerine konuya ilişkin yanıtlar, ya tebligatın muhatabı tarafından bizzat icra dairesine gidilecek yazılı verilmesi veyahut tebligatın muhatabı olan kişi veya kurumun bulunduğu yerdeki yetkili icra dairesi aracılığı ile gerekli yanıtın daha doğrusu bilginin ilgili icra dairesine gönderilmesi gerekmektedir. (V. Seviğ)

Veysi Seviğ-Bumin Dogrusöz