11/09/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 SS ve GSSK eklenen Geçici 60’ıncı maddesi ile SGK Prim alacakları ve diğeri para cezaları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

HANGİ ALACAKLAR TÜRÜ VE ZAMANI NEDİR?

Ø NİSAN 2014 VE ÖNCEKİ AYLAR
Ø 10/09/2014 VE ÖNCESİ TAHAKKUK EDEN ÖDENMEMİŞ OLANLAR


5510 sayılı Kanunun 4 -1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,
Ø Sigorta primi,
Ø İşsizlik sigortası primi,
Ø Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ,
Ø Sosyal güvenlik destek primi alacakları,
Ø Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,
Ø Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,
Ø Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,
Ø 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,
Ø Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,
Ø 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları,
bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan 6552 sayılı Kanun /81 Maddesi ile birlikte yeniden yapılandırma kapsamına giren SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ VE GENELGE EKLERİNE DİKKAT EDELİM

31/12/2014 TARİHİNE KADAR BAŞVURU ESASI:
5510 sayılı Kanunun 4 -1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar yapılandırma için bağlı oldukları SGK İl yada SGM müracaat gerekiyor.

30/04/2015 GSS BORCU OLANLAR KADAR BAŞVURU ESASI:
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015
tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İŞVERENLER SİGORTALILARA AİT BORÇLARINIZI GENELGE EKİNDE OLAN EK/1 BELGESİ İLE YAPACAKSINIZ
5510 sayılı Kanunun 4 -1 (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan;
Ø Sigorta primi,
Ø İşsizlik sigortası primi,
Ø Sosyal güvenlik destek primi,
Ø İdari para cezası,
Ø Damga vergisi,
Ø Özel işlem vergisi,
Ø Eğitime katkı payı ,
Ø Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
Ø e-Sigorta kanalıyla,
Ø Bizzat elden,
Ø Posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

BAĞ-KUR PRİM BORCU OLAN İŞVERENLER BORÇLARINIZI GENELGE EKİNDE OLAN EK/2 BELGESİ İLE YAPACAKSINIZ

5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 2’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle

Ø Elden ,
Ø Posta yoluyla,
a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine,
b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İŞVERENLER İDARİ PARA CEZASI İÇİN GENELGE EKİNDE OLAN EK/5 BELGESİ İLE İŞLEM YAPACAKSINIZ
İdari para cezası borçları için örneği Ek: 5’de yer alan başvuru formu doldurulmak
suretiyle ,
Ø e-Sigorta kanalıyla ,
Ø Elden ,
Ø Posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezi başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

TARIM İŞÇİSİ OLUP BORCU ÇIKANLAR 2925 TABİ OLANLAR/EK-5,EK-6 İÇİN GENELGE EKİNDE OLAN EK/9 BELGESİ İLE İŞLEM YAPACAKSINIZ

Ø 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar,
Ø 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar,
Ø İsteğe bağlı sigortalılar ile (506 SK mülga 85. md, 5510 SK md. 5/g, 5510 SK md. 51/3) topluluk sigortasına tabi sigortalılardan (506 SK mülga 86.md) kaynaklanan prim alacakları için örneği Ek: 9’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
Ø Elden ,
Ø Posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

GSS BORÇU ÇIKANLAR İÇİN GENELGE EKİNDE OLAN EK/10 BELGESİ İLE İŞLEM YAPACAKSINIZ

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için örneği Ek:10 'da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle,
Ø Elden ,
Ø Posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


KAYNAK : VEDAT İLKİ