TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’YLA İHDASI ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALARDr.A.Bumin DOĞRUSÖZBu yazımızda bir değerlendirme yapmaksızın ve/veya değerlendirmeyi ilgililerine bırakarak, bu tasarı taslağında ihdas edilmesi öngörülen suç ve cezaları listelemek istiyoruz. zira taslağın 562. Maddesinde yer alan bu suçların listesinde biraz aşırıya kaçılmış, taraflar arasında özel hukuk ilişkisine bırakılması ve özel hukuk yaptırımı olan “tazminat” yaptırımına bağlanması gereken pek çok konu, gereksiz yere ceza hukukuna taşınmış gibi.

Tabloya bakanlar cezaları bilmek için, adli para cezasının tutarını da bilmek isteyebilirler. 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’na göre, sanığa uygulanacak adli para cezasının her bir günlük tutarını, 20 ila 100 YTL arasında olmak üzere hakim belirleyecektir.

Yeni Türk Ceza Kanunu ile suç olarak ihdası öngörülen fiiller öngörülen cezalar şunlardır.

Ø Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmemek (md. 64/1) 200 güne kadar adli para cezası
Ø Ticari işletmeyle ilgili gönderilen her türlü belgenin kopyasını saklamamak(md.64/2) 200 güne kadar adli para cezası

Ø Defterlerin açılış ve kapanışlarını notere onaylattırmamak(md.64/3) 200 güne kadar adli para cezası
Ø Defterleri usulüne uygun tutmamak (mad.65) 200 güne kadar adli para cezası
Ø Hileli envanter çıkarmak (md.66) 200 güne kadar adli para cezası
Ø Defter ve belgelerin basılı ortamda ibraz edilememesi (md.86) 200 güne kadar adli para cezası
Ø Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca belirlenmiş muhasebe standartlarına uymamak (md.88) 100 günden 300 güne kadar adli para cezası
Ø Bağlı Şirket Yönetimi Kurulu’nun, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde bağlı şirketler hakkında gerekli raporu düzenlememesi (md.199) 1 yıla kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası
Ø Şirket kurucularının gerçeğe aykırı beyanname tanzimleri (md.349) 300 günden 500 güne kadar adli para cezasıØ Şirket kuruluşunda kuruluş denetçisinin gerçeğe aykırı rapor tanzimi (md.351) 300 günden 500 güne kadar adli para cezası

Ø Pay sahiplerinin mutad ticari gerekler dışında şirkete borçlanması (md.358) 300 günden 500 güne kadar adli para cezasıØ Yönetim Kurulu üyelerinin kendisinin veya yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ile en az yüzde 20’sine iştirak ettikleri şirketlerin şirkete borçlanması (md.395) 300 günden 500 güne kadar adli para cezası

Ø Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin gizli bilgilerini saklama yükümlülüğüne muhalefeti (md.369) 1 yıla kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası
Ø Denetçilerin sır saklama yükümlülüklerini ihlali (md.404) 300 günden 500 güne kadar adli para cezası (çıkar sağlamışlarsa 3 aydan 8 aya kadar hapis)
Ø Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulunun tabloları, raporları, genel kurul kararını ilan ettirmemesi (md.524) 200 günden az olmamak üzere adli para cezası
Ø Görevleri dolayısıyla defter ve belgeleri inceleyenlerin öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamaları (md.527) 1 yıla kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası
Ø Şirketlerin kuruluş, sermaye arttırımı, azaltılması veya menkul kıymet ihracı ile belge ve taahhütnamalerinin kanuna veya gerçeğe aykırı olması (md.549) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Ø Taahhüt olunmamış veya ödenmemiş sermayeyi taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek veya sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin olmadığını bilerek taahhüde muvafakat etmek (md.550) 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Ø Ayni sermaye veya devranılacak işletme veya ayınlara emsaline nazaran yüksek fiyat takdir etmek veya bunların durumlarını farklı göstermek (md.551) 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Ø Şirket kurmak veya sermaye arttırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izinsiz olarak halktan para toplamak (md.552) 1 aydan 6 aya kadar hapis
Ø Anonim, limited ve paylı komandit şirketlerde kanunun 1502.maddesi uyarınca web sayfasını oluşturmamak 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezası
Ø Web sayfasına konulması gereken bilgileri koymamak 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası


KAYNAK-BSMMMO