kamu işçi maaş

Konu: arsa

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  arsa

  silindi


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi

  Konut yapı kooperatifleri bulunduğu ilde üst kuruluş var ise üye olmak şartı ile K.D.Vergisi ve kurumlar vergisinden muaftır.
  Yapacağınız ödemelerden vergi tevkifatı yapmayacaksınız.
  Satın aldığınız mal ve hizmetlerin k.d.v sini vereceksiniz.
  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Arsa

  silindi

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi

  Merhaba,

  Üst kuruluşlar deyimi, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği anlamına gelir.


  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi

  sayın canpolat olayı vergi kanunları acısından inceleyelim

  kurumlar vergisi açısından:

  5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde, kooperatiflerin, esas mukavelelerinde;
  a- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
  b- İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
  c- İhtiyaç akçelerinin ortaklara dağıtılmaması,
  d- Münhasıran ortaklarıyla iş görülmesi
  şartlarının yazılı bulunması ve fiilen de bu kayıt ve şartlar dahilinde faaliyet göstermeleri halinde kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır  kdv kanunu acısından :

  konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri kdvden istisnadır.
  kdvk 17/k


  Konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt hizmeti veren mükellefler istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu işlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapamayacaklar ancak gelir ve kurumlar vergisi yönünden gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabileceklerdir.

  Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine (% 1) KDV oranı uygulanabilmesi için kooperatifin konut yapı kooperatifi olması, işin konut yapı kooperatifine yapılması, inşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması ve yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

  69 seri no.lu KDV Genel Tebliği’ne göre sadece KDVK’nun 17/4-k maddesinde düzenlenen istisna kapsamına giren işlemleri bulunan ve KDV’ye tabi başka işlemleri bulunmayan konut yapı kooperatiflerinin mükellefiyet tesis ettirmelerine ve KDV beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı açıklanmıştır. Bu nedenle sadece üyelerine konut tesliminde bulunan konut yapı kooperatiflerinin vergiye tabi başka işlemleri bulunmaması şartıyla katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmeyecek ve katma değer vergisi beyannamesi vermeyecektir

  gelir vergisi açısından:

  kooperatifler, aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar

  koop.kurumlar vergisinden istisna olup olmaması önemli değildir.
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında kooperatifler yaptıkları ödemelerden tevkifat yapacak mükelleflerarasında sayılmış, aynı maddenin 1. fıkrasında da hizmet erbabına ödenen ücretlerden stopaj yapılacağı hükmedilmiştir. Bu durumda kurumlar vergisinden muaf olsun olmasın kooperatiflerin yaptıkları her türlü ücret ödemelerinden stopaj yapma mükellefiyetleri bulunmaktadır.


  celal elibüyük
  smmm-ist

  yaklasım dergisinden alıntı:

  ÜST KURULUŞLARA GİRME ZORUNLULUĞU
  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 93. maddesinde; kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/16. maddesinde yer alan muafiyet şartlarına atıf yapılmış ancak bu muafiyetten faydalanabilmek için ayrıca kooperatifin varsa üst kuruluşlara girmesi şartı getirilmiştir (7).
  Kooperatifler için üst kuruluş kooperatif birlikleridir. Kooperatif birlikleri konuları aynı veya birbiri ile ilgili nitelikte olan yedi veya daha çok kooperatif tarafından kooperatif şeklinde kurulur. Birliklerin kurulacağı bölgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve her bölgede aynı çalışma konularına sahip birden fazla birlik kurulamaz (8).
  Kooperatif birlikleri için bir üst kuruluş ise kooperatifler merkez birlikleridir. Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar (9).
  Hem Kooperatifler Kanunu’nun 93. maddesinde hem de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4369 sayılı Kanunla değişik 7/16. maddesinde kooperatiflerin kurumlar vergisi muaflığından faydalanabilmesi için, faaliyete geçen üst kuruluşlara girmek
  zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Kooperatiflerin girmek zorunda bulundukları üst kuruluşlar faaliyet halinde değilse, başka bir deyişle henüz kurulmamışlarsa, kooperatiflerin kurumlar vergisi muaflığından fayda-lanmaları için “bir üst kuruluşa girmiş olma” şartı aranmayacaktır.
  Kooperatif ana sözleşmelerinde yıl içinde yapılacak değişikliklerle kurumlar vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin 16 numaralı bendindeki muafiyet şartlarına yer verilmesi ve kooperatifin faaliyet gösterdiği bölgede ve alanda kurulmuş bulunan üst birlik varsa bu birliğe üye olunması halinde; muafiyet şartlarını taşıyan ana sözleşmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren kooperatifin kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekir.
  Öte yandan, yıl içinde, muafiyet şartlarının kaybedilmesi halinde, bu tarihten itibaren kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefi olacağı tabidir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi

  bilgi edinilmesi dileği ile

  Birlikleri kuruluş işlemleri nasıl olacaktır?
  Birliklerin kuruluş işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.
  a)Birlik kurmak üzere bir araya gelecek aynı çalışma konularına sahip en az 7 kooperatifin yetkili temsilcilerinin imzasını taşıyan kuruluş dilekçesinin İl Müdürlüğünüze intikal etmesiyle kuruluş çalışmalarına başlanacaktır.
  b)Kurulacak birliğin konusuna göre bölgedeki diğer İl Müdürlükleri ile temasa geçilerek birlik kuruluşu hakkında bilgi verilecek, iştirak etmek isteyen kooperatifler tespit edilecektir.
  c)Müteşebbis kooperatiflerin İl Müdürlüklerinde bulunan dosyalarından kuruluş tarihlerine, tescil ve ilanlarına ve muntazam genel kurul toplantılarını yapıp yapmadıklarına bakılacak.Şayet bu kooperatifler 25 Ekim 1988 tarihinden önce kurulmuş ise, 3476 Sayılı Kanuna göre intibak edip etmediği, intibakını yapmış ise tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılacak ve intibak tarihleri yazılacaktır. 25.10.1988 tarihinden sonra kurulmuş kooperatifler için sadece tescil ve ilan ile genel kurul toplantıları dikkate alınacaktır.
  d)Müteşebbis kooperatiflerin birlik kurma konusunda en son genel kurullarından karar alıp almadıkları, karar almışlarsa bu kararın hangi temsilciler tarafından kullanılacağı, kuruluş dilekçesinde imzası bulunan temsilcilerin genel kurul toplantısından alınan yetkilerinin bulunup bulunmadığı,genel kurul belgelerinden kurucu kooperatiflerin fiilen faaliyet gösterdikleri konuların, kurulmak istenen birliğin amacına uygun olup olmadığı incelenerek raporda belirtilecektir.
  e)Kooperatifler için hazırlanan etüt raporlarından da istifade edilerek kurucu kooperatiflerin idari- mali ve hukuki yapıları (ortak adetleri, sermayeleri, yıllık üretimleri, kooperatif olarak ortaklarına sağladığı hizmetler, ortak kooperatif ilişkisinin durumu vb.) konusunda detaylı bir rapor İl Müdürlüklerince hazırlanarak Kuruluş Etüt Talimatında belirtilen prosedür içerisinde Bakanlığımıza gönderilecek ve kuruluş izni istenecektir.Etüt raporuna kuruluş dilekçesi , kurucu kooperatiflerin birlik kuruluşu için aldıkları genel kurul kararlarının onaylı örneği ve İl Müdürlükleri arasında bu konuda yapılan yazışmaların suretleri ile raporu tevsik eden diğer belgeler eklenecektir.
  f)Bakanlığımız tarafından birliğe kuruluş izni verilmesinden sonra anasözleşmelerin tanzimi ve diğer kuruluş işlemleri kooperatif kuruluşlarında olduğu gibi yürütülecektir.

  Kooperatif Birlikleri nedir?
  Konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan (7) veya daha çok kooperatif tarafından üst birlik kurulabileceği anasözleşmelerinde tespit edilebilir. İlgili Bakanlık tarafından bölgeler belirlendiği taktirde, bu bölgelerde aynı çalışma konularına sahip birden fazla kooperatif birliği kurulamaz (1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Md. 72). Kooperatifler merkez birliği kuruluşunu tamamlamadığı hallerde, birlikler kendisine bağlı kooperatifleri denetler ve bu denetim sonuçları ilgili Bakanlığa bildirilir. (Md.75).

  Kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu' nun 93/4. ve Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 7/16. maddeleriyle getirilen üst birliğe üye olma koşulu ile ( üst birlikler kuvvetlendirilerek) genel olarak kooperatifçiliğin geliştirilmesinin amaçlandığı açıktır.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Arsa Bağışı
  Konu Sahibi cetvel Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 07.Haziran.2018, 23:05
 2. Arsa Alımı Hk
  Konu Sahibi SinanN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 01.Nisan.2015, 23:52
 3. Arsa Üzerine İnşaat Yapımında Arsa Sahibi Adına Faturalar
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Ocak.2015, 21:46
 4. Arsa alımı
  Konu Sahibi alacamescit Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Şubat.2012, 16:22
 5. Arsa Satışında KDV
  Konu Sahibi ombudsman Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Şubat.2007, 12:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36