kamu işçi maaş

Konu: Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  Değerli Arkadaşlar;
  Sizlere sorum 19.04.2005 tarihinde açan bir müşterimin işletme defterini tasdik etmeyi sehven unutmuşum bugün ise gelen bir karşıt inceleme tutanağında defter tasdik bilgileri sorulmaktadır. Yapmam gerekenler nelerdir nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Bugün itibarliye Defter tasdikini yaptırsam cezai müeyyedesi nedir?


  Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.


 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  Merhaba ;

  Sesinizi biraz daha yükseltir misiniz ?

  Duyulmuyor da
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  Sayın
  Defter tasdiğini yaptırmaktan başka bir yolun görünmüyor.
  Bugün itibari ile defter tasdiği yaptırmalısın.
  Mükelleflerin defter tasdik ettirme sürelerine uymamaları halinde adlarına V.U.Kanunun 352/I-7 ve 352/II-6 ncı maddelerine istinaden usulsüzlük cezası kesilmektedir.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  resen takdire sevk
  indirilecek kdv'nin reddi

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  ayrıca

  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Katma Değer Vergisi Gelir
  Müdürlüğü  TARİH: 01.12.2003
  SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.32.6601
  KONU : Defter ve belgelerin süresinden sonra tasdik ettirilmesi  ……………………….
  İlgi … yazınızda, daireniz mükellefi olan ……….. Ltd. Şti. hakkında ilgi … yazılarımız ile inceleme yapılmasının talep edildiği, Vergi Denetmeni ….. tarafından düzenlenen …….. tarih ………. sayılı basit rapor düzenlendiği ve raporun sonuç bölümünde ödevlinin …….. dönem KDV iade talebi ile ilgili bilahare rapor düzenleneceğinin bildirildiği,

  Söz konusu dönemde ilgili Vergi Denetmeni ………. tarafından düzenlenen ……… tarih ……….. sayılı raporda, ilgili dönemde Gümrük Beyannameli ve Özel faturalı mal teslimleri nedeniyle indirim yoluyla gideremediği ve yabancılardan tahsil edemediği KDV’nin mükellef kuruma mahsup talebi de dikkate alınarak nakden iade edilmesi gerektiğinin belirtildiği,

  İlgi … yazımız eki ……. tarih ……… sayılı yazıda; Kanun hükümlerine göre tutulması zorunlu olan defterlerin hiç tasdik ettirilmemesi veya Kanuni süresinden sonra tasdik ettirilmesi halinde defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılacağından indirim dolayısıyla da iade kapsamında işlem yapılmaması gerektiği belirtildiğinden, yapılacak işlem hakkında Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan …….. tarih ……… sayılı yazıda;

  “ Vergi Usul Kanunu bakımından;

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun “ Tasdik Zamanı” başlıklı 221. maddesinde, “ Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

  ……………

  3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün içinde;” defterlerini tasdik ettirmeleri hükme bağlanmış bulunmaktadır.

  Öte yandan, 2000/7 Sıra No.lu V.U.K İç Genelgesinde açıklandığı üzere, mükelleflerin işe başlanılan gün işe başlama bildiriminde bulunmaları ve defter tasdik ettirmeleri halinde bu işlemler süresinde yapılmış kabul edilerek, adlarına ceza kesilmemektedir.

  Anılan Kanunun 352. maddesinin birinci derece usulsüzlükle ilgili 8 numaralı bendinde; tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.); birinci derece usulsüzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

  Ayrıca, aynı Kanunun 30. maddesinde de tutulması mecburi olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması re’sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir.

  Bu hükümlere göre, defterlerin normal olarak yukarıdaki sürelerde tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber bu sürenin sonundan itibaren bir ay içinde yapılan tasdikler de geçerli kabul edilmekte, ancak ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi icap etmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra tasdik ettirilen defterler ise, hiç tasdik ettirimemiş sayılmakta ve birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilerek dönem matrahının takdiri yoluna gidilmektedir.

  Bu durumda söz konusu mükellefin defterlerini yukarıda bahsedilen madde hükümlerindeki kanuni süreleri içinde tasdik ettirmediği kabul edilerek vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8’e göre birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilmesi ve dönem matrahının takdiri yoluna gidilmesi gerekmektedir.

  Katma Değer Vergisi bakımından;

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29.’ncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında, mükelleflerin, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergilerini, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça indirebilecekleri; aynı Kanunun 34.’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında da “ Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.”hükmü yer almaktadır.

  İndirim, katma değer vergisi uygulamasının temel unsurlarından biridir. Mükelleflerin indirim hakkını kullanabilmeleri ise indirilecek katma değer vergisinin varlığını, fatura veya benzeri vesikalarla ispat etmelerine ve bu belgeleri yasal defterlere kaydetmelerine bağlıdır.

  Tutulması zorunlu defterlerde;

  -Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması yada

  - Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik ettirilerek kullanılanlardan, ara tasdike gidilmeksizin bir sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapılması,

  Vergi Usul Kanunu’nun 30/3’ncü maddesine göre re’sen tarhiyat nedeni olmakla birlikte, usulüne göre tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılan incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV’nin indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.”denilmektedir.

  Bilgi edinilmesini ve konunun yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesini rica ederim.

  ----------
  ayrıca

  Danıştay Dördüncü Daire

  Tarih
  : 11.11.1998

  Esas No
  : 1997/3921

  Karar No
  : 1998/4049


  İŞLETME DEFTERİNİN GEÇ TASDİK ETTİRİLMESİ

  İşletme defterinin yasal süresinden sonra tasdik ettirilmesi nedeniyle re'n takdire gidilmesi yerindedir. Ancak mükellefin defter ve belgeleri incelenmeden, beyanı ile kayıtları arasında farklılığın olup olmadığı araştırılmadan matrah takdir edilmesi yerinde değildir.

  İstemin Özeti: 1992 yılına ait işletme defterini yasal süresinden sonra tasdik ettiren davacı adına re'sen takdir edilen matrah üzerinden gelir vergisi salınmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Vergi muhkamesi kararıyla; işletme defteri geç tasdik ettirildiğinden re'sen takdire gidilmesinin yerinde olduğu, ancak davacının defter ve belgeleri incelenmeden, beyanı ile kayıtları arasında farklılık olup olmadığı araştırılmadan matrah takdir edilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, takdir komisyonu kararına dayanılarak yapılan tarhiyatın yerinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

  Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayac ak durumda görülmemiştir.

  Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  Merhaba,

  VUK Madde 30 : Re'sen Vergi Tarhı
  3.bend: Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse,

  Bu hükme göre; Defterinizi isterseniz şimdi tasdik ettirin ister ettirmeyin hiçbirşey değişmeyecek.....Dönem matrahınızı Takdir Komisyonu belirleyecek....

  Tasdik süresini bir ay geçirmemiş olsaydınız Dinçer Bey'in belirttiği gibi ilgili Usulsüzlük cezasını ödeyecektiniz sadece ....

  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Defter Tasdiki Hakkında (Acil)

  Defter tasdikini şimdi yaparsanız; bağlı bulunduğunuz VD ne bildirim noter kanalıyla yapılacağı için işlemi hızlandırmış olacaksınız....
  Sonuçları göze alarak Tasdik Kararını siz verin.....
  ur Arslan
  <br />SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Adi Ort. İşlt Deft Olur mu Ve Defter Tasdiki Hakkında
  Konu Sahibi stajyeradayi Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Kasım.2014, 16:40
 2. Defter Tasdiki ve Vergi Dairesi Değişikliği Hakkında!!
  Konu Sahibi erhan_1966 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Aralık.2012, 09:49
 3. Defter Tasdiki Hk.
  Konu Sahibi oguzrahmi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Ocak.2008, 21:23
 4. Defter Tasdiki
  Konu Sahibi TULAYALBAYRAK53 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 29.Aralık.2007, 19:31
 5. Defter Tasdiki
  Konu Sahibi ahmet_azi Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Ekim.2007, 12:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36