kamu işçi maaş

Konu: Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.

  Limited şirket ortağının hisse satışını noterden yapmış olmasına karşın ticaret siciline bildirimi yapılmamış, ve aradan 3 yıl gibi bir zaman geçmiştir.
  hissesini satan ortak limited şirketle bağının kesildiğini düşünedursun, bu arada bir araba alıyor, Limited şirketin bu süre zarfında yüklü borçları oluşuyor, Maliyeye almış olduğu arabayı satmak için borcu yoktur evrakı almak üzere gittiğinde, senin limited şirketi ortağı olman ve şirketin yüklü vergi borcu olması nedeniyle araban hacizli ve haciz kararı çıkartıldı deniliyor.
  1. Hissesini satan limited şirket ortağı bugün tekrar noterden hisse satışı yapsa ve hisse satışını tic.sicil memurluğuna tescil ettirse, geriye dönük borçtan sorumlu olur mu ?
  2. Elinde geçmiş yıllarda noter satışı yaptığına dair belgesi olan ortak, şayet vergi dairesinin geriye dönük borcuna karşılık haczi kaldırmaması durumunda elindeki noter satışı mahkemelik bir durum olması durumunda davanın kazanılmasında yeterli bir delil teşkil eder mi.
  3. Noter satışı ve ardından hisse satışının tescil edilmesi durumunda tescil tarihinden önceki borçları mı yoksa daha sonra doğacak borçları mı yoksa tümünden mi kurtulur.


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Ltd.şti ortağının hisse satışının tic.siciline tescil ettirilmemesinin getirisi.

  Burda önemli olan ticaret sicile tescil ettirebilmek, eski tarihli hisse devir sözleşmelerini.

  Ticaret odası ile görüşüp, hisse devir sözleşmelerinin yapıldığı tarihten itibaren ne zamana kadar tescil ettirip ettrilemeyeceğinizi sorun.

  Ondan sonra duruma göre hareket edersiniz.

  Borçlar tescil tarihi itibari ile geçerlidir.Hangi tarih aralıığında ortaklığı varsa şirketin o tarihlerde oluşmuş borcundan dolayı sorumludur.Kolay gelsin.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: Ltd.şti ortağının hisse satışının tic.siciline tescil ettirilmemesinin getirisi.

  Hisse devirleri Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmedikçe Vergi Dairesini bağlamaz.Zira T.T.K. 515. maddesinde şirket esas mukavelesinde yapılan her değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre ; Limited şirket ortaklık hissesinin devri ve üçüncü kişler arasında bağlayıcılığı Ortaklar kurulunun hisse devrine muvafakat etmesi, bu yönde sözleşme değişikliği yapılması, sözleşme değişikliğinin noterden tasdik edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi ortaklık hissesinin devri prosedürlerindendir
  Vergi dairesi bu durumda üçüncü kişi konumunda dır. ve Ancak His.Devir senedinin Tescilinden sonraki dönemlere isabet eden vergiden sorumlu tutulmayacaktır. Geçmiş Dönem borcundan sorumlu tutulacaktır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.

  T.C. Danistay
  3.Dairesi

  Esas: 2002/662
  Karar: 2004/411
  Karar Tarihi: 20.02.2004

  ÖZET : 6183 sayılı Kanunun 35'inci maddesine göre limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabileceği koşullar bulunduğunda kişisel varlıklarının ihtiyaten haczedilebileceği açıktır. Dosyadaki belgelerden, hakkında alınan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kararları üzerine yapılan araştırma sonucu malvarlığı olmadığı sonucuna ulaşılan ve adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerinin şirket müdürüne elden tebliğ edildiği anlaşılan Limited Şirketin % 10 paylı ortağı olan davacının ev eşyaları üzerine şirketteki payı göz önüne alınarak uygulanan ihtiyati haczi, pay devir sözleşmesiyle yapılan devrin karar defterine kaydını yeterli görerek ve kamu alacağının şirket malvarlığından tahsili yollarının tüketilmediği gerekçesiyle iptal edilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

  (6183 S. K. m. 13, 35) (6762 S. K. m. 33, 38, 39, 511, 520)

  İstemin Özeti : Paylarını 21.5.1996 tarihli ve 12089 sayılı hisse devir sözleşmesiyle devrederek, ortaklığından ayrıldığı limited şirketin 1996, 1997 ve 1998 yıllarına ait vergi borçlarının şirketin varlığından tahsil imkanı kalmadığının anlaşılması üzerine, amme alacağının güvence altına alınması amacıyla valilik oluruna istinaden davacının 1.030.000.000.- lira tutarındaki ev eşyasına uygulanan ihtiyati haczi; 6183 sayılı Kanunun 13'üncü ve 35'inci maddeleri uyarınca, amme alacağının sermaye hisseleri oranında ortakların mal varlığından tahsili yoluna gidilebilmesi için öncelikle şirket mal varlığından ve kanuni temsilcilerden aranması gerektiği, her ne kadar hisse devri Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmemişse de, Türk Ticaret Kanununun 520'inci maddesine uygun olarak limited şirketteki hissesinin tamamını ihtiyati hacizden çok önce noterde onaylı hisse devir sözleşmesi ile ...'e devrettiği ve bu devrin karar defterine kaydedildiği anlaşılan davacının, ortak sıfatını kaybettiği için şirketle hiçbir hukuki bağı kalmadığından ve hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulması mümkün olmadığından malları üzerine konulan ihtiyati hacizde yasaya uygunluk görülmediği, amme alacağının bir kısmı davacının şirket ortağı olduğu 1996 takvim yılına ilişkin bulunmakta ise de davacının hisse devrinde muvazaa bulunduğu ve sadece vergi borçlarından kurtulmak amacıyla yapıldığı veya devir mukavelesinde, devirden önceki şirket borçlarından davacının sorumlu olacağı yönünde bir kayıt bulunduğu iddia ve ispat edilmediğinden, davacının malları üzerine ihtiyati haciz konulmasında bu yönden de hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden ... Vergi Mahkemesinin 15.11.2001 gün ve E: 2001/ 807, K: 2001/1238 sayılı kararının; Türk Ticaret Kanununun 511'inci maddesi uyarınca ortaklardaki değişikliğin şirket mukavelesi değişikliğini de gerektirdiği, aynı Kanunun 515'inci maddesinde de limited şirketlerin mukavele değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesinin zorunlu kılındığı ve mukavelenin değiştirilmesi hakkındaki kararların üçüncü şahıslar hakkında ancak tescil tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği kurala bağlandığından, tescil ve ilan edilmeyen ortak değişikliği kararının idareyi bağlamayacağı, kaldı ki 2000 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde davacının halen ortak olduğunun bildirildiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

  Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

  Tetkik Hakimi: ...

  Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Savcı: ...

  Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  2575 sayılı Danıştay Kanununa 3619 sayılı Kanunla eklenen Ek 1'inci madde uyarınca hüküm veren Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Dairelerince oluşturulan müşterek kurulca işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Karar: 6183 sayılı Kanunun 35'inci maddesi uyarınca limited ortaklıkların ödenmeyen ve şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarında sorumlu tutulan limited şirket ortaklarının, bu maddede 4369 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu 29.7.1998 tarihinden itibaren, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları ve bu Kanun hükümleri gereğince cebren takip edilecekleri kurala bağlanmıştır.

  Türk Ticaret Kanununun 511'inci maddesinde, ortaklar ve müdürlerin ad, soyad, ikametgah ve tabiiyetleri ile ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları tescil ve ilan olunacak hususlar arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun ticaret sicili ve tescili düzenleyen ikinci faslında yer alan 33'üncü maddede, tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişikliğin de tescil olunacağı, 38 ve 39'uncu maddelerinde ise ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler hakkında ancak kaydın ilana mahsus gazetede ilan edilmesinden sonra hüküm ifade edeceği, tescili lazım geldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı gerekirken ilan edilmemiş olan bir hususun, ancak bunu bildikleri ispat edilmek şartıyla üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Yasanın 520'nci maddesinin son ve ilk fıkralarında ise belirtilen genel düzenlemeden ayrı olarak; limited şirkete ait bir payın devri veya devir vaadi hakkındaki sözleşme yazılı şekilde yapılmak ve imzası notere onaylatılmış olmadıkça ilgililer arasında dahi hüküm ifade etmeyeceği; pay devrinin şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek koşuluyla hüküm ifade edeceği; ikinci fıkrasında da devrin pay defterine kaydedilebilmesi için esas sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paya da sahip olmaları koşuluyla ortakların dörtte üçünün pay devrine muvafakat etmesi aranmıştır.

  Davacının, şirketteki hissesini 21.5.1996 tarihinde noterde düzenlenen pay devri sözleşmesiyle devrettiği ve bu durumun karar defterine aynı tarihte kaydedildiği, dolayısıyla şirketin vergi borçlarından davacının sorumlu tutulamayacağı ileri sürülerek dava açılmışsa da dosyada bulunan 30.10.2001 tarih ve ... sayılı ... Ticaret Sicili Memurluğu yazısında, davacının şirketin kurucu ortağı olduğu ve kuruluş tarihinden bu yana yapılmış herhangi bir devir işleminin tescil edilmediğinin bildirildiği, 2000 takvim yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde de davacının şirket ortağı olarak bildirildiği anlaşılmaktadır.

  Değinilen yasa hükümleri uyarınca vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmemiş hisse devrinin, tescil edilip Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmedikçe üçüncü kişiler yönünden hukuki sonuç doğurması mümkün olmadığından şirketin alacaklısı konumunda bulunan vergi dairesi başkanlığı tarafından davacının şirketin ortağı kabul edilmesinde ve 2000 takvim yılına ilişkin beyanname ve eklerinde ortak olarak gösterilmesi nedeniyle şirketin vergi borçlarından bu sıfatla sorumlu tutulmasında bu yönden hukuka aykırılık görülmemiştir.

  Kamu alacağının güvenceye bağlanması amacıyla 6183 sayılı Kanunun 13'üncü ve izleyen maddelerinde öngörülen ihtiyati haciz için Vergi Usul Kanununun 344'üncü maddesinde sayılan nedenlerle bir kamu alacağının salınması yolunda gereken işlemlere başlanması yeterli görülmüş ve hakların da ihtiyati haciz uygulananların ancak, bu haczin nedenine ve miktarına itiraz edebilecekleri kurala bağlanmıştır. 6183 sayılı Kanunun 35'inci maddesine göre limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabileceği koşullar bulunduğunda kişisel varlıklarının ihtiyaten haczedilebileceği açıktır. Dosyadaki belgelerden, hakkında alınan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kararları üzerine yapılan araştırma sonucu malvarlığı olmadığı sonucuna ulaşılan ve adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerinin şirket müdürüne elden tebliğ edildiği anlaşılan ... Limited Şirketinin % 10 paylı ortağı olan davacının ev eşyaları üzerine şirketteki payı göz önüne alınarak uygulanan ihtiyati haczi, pay devir sözleşmesiyle yapılan devrin karar defterine kaydını yeterli görerek ve kamu alacağının şirket malvarlığından tahsili yollarının tüketilmediği gerekçesiyle iptal eden kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

  SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle ... Vergi Mahkemesinin 15.11.2001 gün ve E: 2001/807, K: 2001/1238 sayılı kararının bozulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13'üncü maddesinin ( j ) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 20.2.2004 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  2

  Ynt: Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.

  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI, hissesini noterden devir ettikden sonra ticaret sicilinde tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmese bile, vergi dairesince noterden yapılacak işlemin muteber kabul edileceğine dair genelge ve özelgeler var.

  Ayrıca, şayet eski ortak, hisse devrini normal yoldan tescil ettiremiyorsa, o halde ticaret mahkemesine hisse devri tescil davası açarak yaptığı işlemi yargı kararıyla onatabilir.

  Saygılar sunuyorum. Bursa' dan Recep Yaşar.

 6. #6
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.

  Alıntı recep.yasar Nickli Üyeden Alıntı
  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI, hissesini noterden devir ettikden sonra ticaret sicilinde tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmese bile, vergi dairesince noterden yapılacak işlemin muteber kabul edileceğine dair genelge ve özelgeler var.
  bahsettiğiniz genelgeyi buraya atabilirmisiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hisse Devir Tescil
  Konu Sahibi URUM79 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 24.Haziran.2015, 14:26
 2. Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret siciline tescili
  Konu Sahibi smmm.yasin Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Mart.2010, 16:30
 3. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
  Konu Sahibi abdsis Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Ocak.2010, 10:54
 4. Hisse Devri Tescil
  Konu Sahibi fugenc Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2007, 10:51
 5. Hisse Devrinin Ticaret Siciline Tescil Ettirilmemesi
  Konu Sahibi kemalbozkus Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 09.Şubat.2007, 16:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36