kamu işçi maaş

Konu: Ltd.Şti. Hisse Devri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  20

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  İyi günler.

  Bir LTD.ŞTİ. ortagı kendi hissesini bir başka kişiye devrettiği taktirde.
  devrettigi tarihten önceki tüm vergi, ssk ve özel kuruluşlara ait (çek+senet+c/h)borçların ve alacakların tümü hissesini devralan ve şirkete yeni ortak olan kişimi sorumlu oluyor. yoksa eski ortak bu eski borçlardan sorumlumu.? vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  Sayın muratayna
  Hisse yi devralan şahıs şirketin borç ve alacalarınıda almış olur dolayısıyla hisseyi satan kişi sattığı zamandan itibaren şirketin borç ve alacağından sorumlu değildir.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  Merhaba,

  Limited Şirketlerde; Hisse Devrinin Ticaret SicilindenTescili ve Ortaklar Pay Defteri'ne işlenmesi kaydıyla hüküm ifade eder.....

  Bunları yapmazsanız devir hükümsüzdür....


  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  429

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  Sayın KUM ve Sayın ARSLAN;

  Limited şirket hisse devirlerinde eski ortagın kamuya karsı sorumlulugu devir tarihinden itibaren 2 yıl daha sürüyor.Yalnış biliyorsam lütfen beni düzeltin...

  Saygılarımla;

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  Ortaklık Payının Devrinde Durum

  Ortaklık paylarının üçüncü kişilere veya diğer ortaklara devredilmesi durumunda,devreden ve devralan ortağın şirketin amme borçlarından sorumluluğu nasıl olacaktır?
  Devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ait amme alacakları itibariyle konuyu irdeleyelim.

  Devir tarihinden önceki dönemler için esas itibariyle devralan ortağın sorumlu oması gerekmektedir. Ortaklık payını bütün alacak ve borçlarıyla birlikte devralmaktadır. Ohalde eski dönemler için de sorumluluğu kabul etmiştir. Bu nedenle devreden ortağın sorumluluğu ortadan kalkar. Danıştay 7. Dairesinin E.1967/127, K.19671479 Sayılı Kararında, .. bir hisseyi devralan ortağın, devraldığı hissenin borçlu mu alacaklı mı olduğuna ve şirketin malî durumuna vâkıf bulunduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır ....
  Diğer taraftan bu devrin kanuna karşı bir hile olarak sırf vergi borcundan kurtulmak gayesiyle yapıldığı ve devir mukavelesinde devreden ortağın, devirden daha önceki borçlarında devredenin me'sul olacağı hakkında bir kaydın bulunduğu, V Dairesince iddia ve ispat edilmediğine göre de ....ortaklıktan ayrılan davacının şirketin vergi borcundan dolayı
  me'sul olmayacağı aşikârdır. Denilmiştir. Buna göre ilke olarak devralan ortak eski dönemlerden de sorumludur. Devredenin sorumluluğu için hileli davrandığının veya devir mukavelesinde bu yönde bir hüküm bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Buna karşılık bazı kararlarda, devreden ortağın sorumluluğunun devam ettiği yönündedir. Örneğin, Da-
  nıştay 11.Dairesinin 13.4.1995 T.E. 1995/965, K.1995/1136 sayılı Kararında, ..hisse devir mukavelesinin gerçekleşmesi ile yükümlünün şirkete karşı hiçbir sorumluluğu kalmadığı,
  dolayısı ile devir tarihinden önceki vergi borçları yüzünden şahsen takibinin mümkün olmadığı gerekçesiyle uygulanan ihtiyatî haciz işlemini iptal eden vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir. Denilmektedir.

  Görüldüğü gibi Danıştay iki farklı yönde karar vermiştir  ************************************************** ***********
  DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE

  Tarih : 27.06.2001
  Esas No : 2000/3801
  Karar No : 2001/2476


  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİNDEN SONRAKİ DÖNEMLERE AİT VERGİ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAZ


  Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.

  İstemin Özeti: (...) Akaryakıt Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden tahsil imkanı kalmayan kamu alacağının, kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini; olayda, davacının limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli (...) tarihli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun (...) tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacının, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi Kararı’nın; yapılan işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verildi.  Bu konuda smmahmet@hotmail.com adresinden gerekli bilgileri verebilirim. Yalnız arkadaşlar ltd.şti. A.Ş. mi olduğunu belirtin. İLgili danıştay kararlarını ekledim yorum sizlerin. K O N Y A L I dan saygılar.
  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  615

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  merhaba


  B.K

  Madde 179 - (Değişik: 29/6/1956 - 6763/41 md.)
  Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan
  kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.
  örneğin; SSK primlerinde ise bu süre daha fazla olmaktadır.

  saygıyla
  Bir hayalin gerçek olması kadar hayal kırıcı ne olabilir...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Ltd.Şti. Hisse Devri

  Hisse devrindeki borç ve alacaklara karşı kendi dönemindeki sorumluluk ortağın şirketin yetkilisi olup olmadığına göre değişmektedir.Bununla ilgili danıştay kararları mevcuttur.

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  DÖRDÜNCÜ DAİRE 2005 216 2004 1614 15/02/2005

  KARAR METNİ
  LİMİTED ŞİRKETTEKİ HİSSELERİNİ DEVREDEN DAVACININ BU TARİHTEN SONRA DOĞAN BORÇLARDAN DOLAYI SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz Eden : Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü İSTANBUL
  Karşı Taraf : ...
  Vekili : Av. ...
  İstemin Özeti : ABC Gümrükleme İthalat, İhracat ve Ticaret Limited Şirketinin vergi borçlarının tahsili amacıyla davacı adına ödeme emirleri düzenlenip, tebliğ edilmiştir. İstanbul 1. Vergi Mahkemesi, 5.3.2004 günlü ve E:2003/2049,K:2004/544 sayılı kararıyla; davacının 19.3.1990 günlü hisse devir sözleşmesiyle borçlu şirketteki hisselerini bir başka şahsa devrettiği, dava konusu borçların dönemi olan 1995-1996 yıllarında anılan şirketin ortağı ya da müdürü olmadığı dolayısıyla dava konusu borçlardan dolayı bir sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal etmiştir. Davalı İdare, yapılan takibin uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
  Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
  Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, isteminin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
  Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
  Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 15.2.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
  A Z L I K O Y U
  Davacı, 19.3.1990 tarihinde şirketteki hissesini Beyhan Cebi isimli şahsa devretmiş ve diğer ortağın 18.9.1990 tarihinden itibaren de tek imza ile şirketi temsile yetkili kılındığı yolunda karar alınmış olup, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmeyen bu hususların üçüncü kişi durumundaki vergi dairesini bağlamayacağı, dolayısıyla davacının şirket ortağı ve kanuni temsilci kimliğinin ve bundan dolayı da şirket borçlarından sorumluluğunun devam ettiği açık olduğundan, üçüncü şahıslara karşı bir hüküm ifade etmeyen hisse devri işlemleri nedeniyle davacının şirket borçlarından sorumlu tutulamayacağından söz edilerek ödeme emirlerini iptal eden mahkeme kararının bozulması gerekeceği oyu ile karara karşıyız.

  ayrıca aşağıdaki karar metnine bakınız.
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 3498 1997 1986


  Not: Danıştay kararları internet ortamında yayınlanmaktadır
  Bilmeyenler için .. www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  1

  Ynt: Ltd.Şti. Hisse Devri

  selamlar
  ben bir limidet şirketini devralmak istiyorum. ancak bu şirketin vergi ssk banka kredisi ve çeklerini sorgulayıp borçlarını öğrenmek imkanı var fakat benim öğrenmek istediğim konu bunun dışında pasifde yer almayan 3. kişilere karşı verilmiş olabilecek senetleri öğreneme imkanımız olmadığına göre şirketi devraldıktan sonra devralan olarak bu borçlardan da sorumlumuyuz eğer sorumlu isek burda devralanın hakkını neden gözeten bir kanun yoktur. şirketi devreden insanın böyle bir borcu yokken bile ilerleyen dönem içerisinde şirket adına geçmiş tarihli senetler düzenleyerek devralanı zor durumda bırakma gibi bir düşünceye sahipse burda devralanın haklarını hangi kanun koruyor eğer koruyan bir kanun yoksa bunun sonuçlarına neden devralan karşılamak zorundadır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hisse Devri
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2012, 09:39
 2. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
  Konu Sahibi SerdarYILMAZ Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ekim.2010, 23:32
 3. Hisse Devri Hk.
  Konu Sahibi kaan070608 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Mart.2010, 14:40
 4. Hisse Devri Hk.
  Konu Sahibi kaan070608 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Mart.2009, 11:24
 5. hisse devri
  Konu Sahibi ultraslan Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ekim.2008, 18:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36