Kimler mal bildirimi beyanı vermek zorunda?İstanbul'dan H.Yılmaz'ın kimlerin mal beyanı vermeleri gerektiği konusunda bilgi edinmek istediğini ileten mesajı çerçevesinde, bugün mal beyanıyla ilgili açıklamalarda bulunacağız.

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olan kişiler...
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik kapsamında, aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler mal bildiriminde bulunmak zorundadır:
* Her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
* Noterler
* Türk Hava Kurumu'nun Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Teşkilatı'nda ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye Kızılay Derneği'nin Merkez Kurulları'nda ve Genel Müdürlük Teşkilatı'nda görev alanlar ve bunların şube başkanları
* Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri
* Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri
* Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil)
* Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları
* Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil)

Neler beyan edilmelidir?
Mal beyanı verme yükümlülüğü altındaysanız, kendiniz, eşiniz ve velayetleriniz altındaki çocuklarınıza ait bulunan; a) Taşınmaz mallarınız (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), b) Kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1. derecenin 1. kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın 5 katından (1/7/2008 tarihi itibarıyla net aylık tutar 1.434.13 YTL. Bunun 5 katı ise 7170.65 YTL'dir) fazla değer ve tutarındaki; 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlarınız, 2) Hisse senedi ve tahvilleriniz, 3) Altın ve mücevheratlarınız, 4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallarınız, 5) Haklarınız, 6) Alacaklarınız, 7) Borçlarınız, 8) Gelirleriniz konularında beyanda bulunmalısınız. Unutmayın! Bildirdiğiniz malların, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunması gerekmektedir.

Değişiklik olduğunda unutmayın!
Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olanlar, değişiklik halinde değişiklikler konusunda ek beyan vermeyi unutmaktadır. Bu yüzden mal bildiriminde bulunma yükümlülüğündeyseniz kendiniz, eşiniz ve velayetiniz altındaki çocuk larınızın şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen 1 ay içinde ek mal bildirimi vermek zorundasınız.