Alıntı Zeki GÜNDÜZ 17.09.2008 Dünya Nickli Üyeden Alıntı
Günün Sözü:

Bilgi peşindeyken kuş gibi çok ye, öğrendiklerini paylaşırken adeta fil gibi dışkıla.

Günümüz şirket yöneticileri (CEO'lar), Tanrı gibi yaratmalı, kral gibi yönetmeli, köle gibi çalışmalıdır.
Steve Jobs

Değerli DÜNYA okurları, aşağıda tamamına yakını yer alan 1926 tarihli kanun halen yürürlükteymiş. İlave ettiğim başlıklar dışında metni biraz kısaltarak olduğu gibi, bazı kelimelerin yanına parantez içinde daha güncel kullanılan karşılıklarını ilave ederek koydum.

İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 805

Kabul Tarihi: 10/4/1926

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22/4/1926 Sayı: 353

Tüm yazışmalar Türkçe olacak

Madde 1 - Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dahilindeki her nevi muamele (işlem), mukavele (sözleşme), muhabere (haberleşme), hesap ve defterlerini Türkçe tutmağa mecburdurlar.

Yabancı şirketlerin bazı evrakları başka bir dilden olabilir

Madde 2 - Ecnebi şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesatı ile ve Türkiye tebaasından olan efrat ile muhabere, muamele ve temaslarına ve devair ve memurini devletten birine ibraz mecburiyetinde bulundukları evrak ve defterlerine hasredilmiştir.

Türkçe metin muteberdir

Madde 3 - İkinci maddede mezkür şirket ve müesseseler muamelatında Türkçe'den başka bir lisanı dahi ilaveten kullanabilirlerse de asıl olan Türkçe olup mesul imzaların Türkçe metin zirine vaz'ı mecburidir. Bu memnuiyete rağmen imza diğer lisanla yazılmış kısım veya nüshanın altına mevzu olsa dahi Türkçesi muteberdir.

Türkçe dışındaki metin mahkemelerde dikkate alınmayacak

Madde 4 - Bu kanunun mevkii meriyete vaz'ından sonra birinci ve ikinci maddeler ahkamına muhalif olarak tanzim kılınmış olan evrak ve vesaik şirket ve müesseseler lehine nazarı itibara alınmaz.

Şirket bir hafta ile bir yıl arasında kapatılabilir

Madde 7- Bu kanunun ahkamına muhalif hareket edenlerden birinci defasında 100 liradan 500 liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır. Mükerrirlerden iki kat alınmakla beraber ticarethaneleri bir haftadan bir seneye kadar sed ve icrayı ticaret etmeleri menolunur.

Elektronik pişmanlık kazaları

Değerli DÜNYA okurları, daha önce üzerinde durduğum bir konuya gelen şikayetlerin artması üzerine tekrar dikkat çekme gereği duydum. Bahse konu problemlerin yazılım eksiklikleri olarak ele alınıp düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

1. Süresinden sonra beyan

Elekronik beyanı pişmanlıkla verirken bazen yanlışlıkla süresinden sonra verilen beyanname kutucuğunun işaretlendiği, bir kez işlem tamamlanınca düzeltme imkanı bulunmadığı anlaşılıyor. Otomatik olarak ceza ihbarnamesi düzenleniyor. Elektronik ceza ihbarnamesinin farkına varılmaz, dava açma süresi de geçerse artık vay halinize.

2. İlk tahakkuktan sonra, ödeme döneminden önce pişmanlıkla beyan

Şirket beyanının yanlışlığının farkına henüz vade bitmeden varıyor, ilk beyanı düzelten bir beyanı pişmanlıkla verdiğini zannediyor. Oysa yanlışlıkla süresinden sonra butonuna basıyor.

Beyan süresi geçse de henüz ödeme vadesi geçmemiş bir beyan olduğundan ödemeyi herhangi bir zam veya faiz olmadan yapıyor. Bir problem yok zannederken, elektronik ortamda tanzim edilmiş ve kanun gereği o gün ibraz edilmiş sayılan bir ceza ihbarnamesinin varlığının farkına dava süresi de geçtikten sonra varıyor.

Her iki durumda da vergi idaresine yakışan durumun farkına ister kendiliğinden varsın, isterse mükellefin başvurusu üzerine, gerekli düzeltmeyi mali bir külfet yaratmadan düzeltmek olmalıdır. Bu sahifelerde geçmişte yapılmış düzeltmeler olduğunu paylaşmış ve teşekkür etmiştim. Ancak sonrasında peşi peşine bir sürü olayın varlığına şahit olup farklı uygulamalarla karşılaşınca siz değerli okuyucularımızın huzurunda konuyu Mali İdare'nin dikkatlerine sunalım istedim.

Biraz Sayın Ege Cansen vari olacak, bir son söz söylemek gerekirse; pişman olanı pişman etmemek gerekir.