kamu işçi maaş

Konu: Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  18

  Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  İki ortaklı bir ltd.şti.nin iki ortağı da bütün hisselerini başka iki ortağa 2000 yılında devretmişlerdir. Devir tarihinden önce adı geçen şirketin vergi dairesine olan borçları ile ilgili olarak yeni ortakların sorumluluğu hakkında tereddüte düştüm.
  Hisse devir senetlerinde hisse devri tarihine kadar olan tüm vergi ceza ve harçların devir edene ait bir ibare bulunması halinde yeni ortakların bu borçları devredene rücu etme hakları olabilir mi? Eğer olur ise prosüdür ne şekilde işlemelidir?
  Böyle bir ibarenin bulunmaması halinde bu borcu devredene rücu edebilir mi?
  Şimdiden herkese teşekkürler, hayırlı ramazanlar...

  ELİL ÇAĞLAR
  <br />S.M.M.M

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  Re: Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  A.Ş. ORTAK SORUMLULUĞU
  a.ş.ortklarını amme alacağı karşısındaki durumunu belirlenmesi için öncelikle a.ş.şirketi temsil yetkisine sahip olan ortakları belirlemeniz gereklidir.

  zira ttk.317. maddesine göre; “Anonim şirket idare meclisi (yönetim kurulu) tarafından idare ve temsil olunur.” a. ş. şirketin yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edileceği belirtilmiştir

  ttk 319 maddesine göre a.ş. 317 madde belirtilen yönetim kuruluna ait olan şirketi temsil ve idare yetkisin 319 maddeye göre yönetim kurulu üyelerinden en az biri veya birden fazlasına devir edebilir.

  6183 sayılı a.a.t.u.k.mük.35 mad.göre şirketin mal varlığındantahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

  yine vuk 10 maddesine göre a.ş.nin mal varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, yasal temsilcilerin şahsi varlıklarından alınır.

  eski ortaklar kanuni temsilci olmaları şartıyla kendi dönemlerindeki amme alacaklarına karşı sorumludurlar fakat aksine danıştay kararlarıda mevcuttur.
  ******************************************
  DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE

  Tarih : 27.06.2001
  Esas No : 2000/3801
  Karar No : 2001/2476


  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİNDEN SONRAKİ DÖNEMLERE AİT VERGİ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAZ


  Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.

  İstemin Özeti: (...) Akaryakıt Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden tahsil imkanı kalmayan kamu alacağının, kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini; olayda, davacının limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli (...) tarihli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun (...) tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacının, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi Kararı’nın; yapılan işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verildi.

  ********************************
  Ortaklık Payının Devrinde Durum

  Ortaklık paylarının üçüncü kişilere veya diğer ortaklara devredilmesi durumunda,devreden ve devralan ortağın şirketin amme borçlarından sorumluluğu nasıl olacaktır?
  Devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ait amme alacakları itibariyle konuyu irdeleyelim.

  Devir tarihinden önceki dönemler için esas itibariyle devralan ortağın sorumlu oması gerekmektedir. Ortaklık payını bütün alacak ve borçlarıyla birlikte devralmaktadır. Ohalde eski dönemler için de sorumluluğu kabul etmiştir. Bu nedenle devreden ortağın sorumluluğu ortadan kalkar. Danıştay 7. Dairesinin E.1967/127, K.19671479 Sayılı Kararında, .. bir hisseyi devralan ortağın, devraldığı hissenin borçlu mu alacaklı mı olduğuna ve şirketin malî durumuna vâkıf bulunduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır ....
  Diğer taraftan bu devrin kanuna karşı bir hile olarak sırf vergi borcundan kurtulmak gayesiyle yapıldığı ve devir mukavelesinde devreden ortağın, devirden daha önceki borçlarında devredenin me'sul olacağı hakkında bir kaydın bulunduğu, V Dairesince iddia ve ispat edilmediğine göre de ....ortaklıktan ayrılan davacının şirketin vergi borcundan dolayı
  me'sul olmayacağı aşikârdır. Denilmiştir. Buna göre ilke olarak devralan ortak eski dönemlerden de sorumludur. Devredenin sorumluluğu için hileli davrandığının veya devir mukavelesinde bu yönde bir hüküm bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Buna karşılık bazı kararlarda, devreden ortağın sorumluluğunun devam ettiği yönündedir. Örneğin, Da-
  nıştay 11.Dairesinin 13.4.1995 T.E. 1995/965, K.1995/1136 sayılı Kararında, ..hisse devir mukavelesinin gerçekleşmesi ile yükümlünün şirkete karşı hiçbir sorumluluğu kalmadığı,
  dolayısı ile devir tarihinden önceki vergi borçları yüzünden şahsen takibinin mümkün olmadığı gerekçesiyle uygulanan ihtiyatî haciz işlemini iptal eden vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir. Denilmektedir.

  Görüldüğü gibi Danıştay daireleri farklı yönde karar vermiştir. Dava dilekçesi yazılır?
  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  140

  Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  Şu kadarını söyliyim ki vergi dairesi bu konuda biraz kural tanımaz davranıyor. hisse devrınde ibare olmasının da bir faydası yok.mükellefim 5 sene önce (ltd.şti) hisselerini devretti.devir sözlşemesinde de yenı ortak tüm borç ve alacaklardan sorumludur diye ibare eklendi.ama vergi dairesi bunu geçersiz saydı. ve eski ortaktaktan o tarıhe kadar olan borçları talep etti.
  Bilgili, birikimli ve mesleki etik değerlere saygılı meslek mensubu emeğini ucuza pazarlamayandır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  Merhaba

  Vergi Usul kanununun 8. maddesine göre “Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz.” Bu nedenle eski ortakların vergi ile ilgili sorumluluklarını başkalarına devretmeleri mümkün değildir.

  Ancak, akit serbestisi hükümlerine göre noterde yapılacak bir anlaşma ile eski ortaklar bu sorumluluklarını vergi dairesinde vekaleten ifa etmeleri şartıyla yani doğacak vergi, harç vs. yi kendi adlarına ödenmek üzere yeni ortaklara devredebilirler.
  ...................................

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  yanlışlıkla iki defa gönderilmiştir.
  özür dilerim
  celal elibüyük
  smmm-ist

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu

  daha önce benzer bir soru için yazdığım cevap umarım faydalı olur.


  bildiğiniz gibi ltd.şti.kendini oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden farklı bir tüzel kişiliktir.öncelikle kamu borçları veya diğer ticari borçlar acısından ltd.şti.kendi mal varlığıyla sorumludur. ortakların sorumluluğu: limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacaklarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacaklardır.

  t.t.k 540 mad.göre Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.yani ltd.şirketlerde ortaklar kanuni temsilci olarak ortaklardan birini secebilecekleri gibi ortak olmayanların dışındada secebilirler.bu durumda kanuni temsilcinin sorumluluğu akla gelir.
  kamu borçlarından öncelikli olarak kanuni temsilcinin sorumlu olması gerekir ancak ondan alınamayan kamu borçundan ortakların sermayeleri oranında sorumluluğu devam etmektedir.(bukanuda vuk 10.mad.a.a.t.u.h.k 35.mad.ve mük.35.mad.bakınız.)

  devirle ilgili sorunuza gelince bu konuda net bir açıklama t.t.k nunda ne a.a.t.u.h.k.da nede diğer kanunlarda yoktur.iki farklı görüş vardır.bunlarla ilgili kararlar :

  Devir tarihinden önceki dönemler için esas itibariyle devralan ortağın sorumlu olması gerekmektedir. Ortaklık payını bütün alacak ve borçlarıyla birlikte devralmaktadır. O halde eski dönemler için de sorumluluğu kabul etmiştir. Bu nedenle devreden ortağın sorumluluğu ortadan kalkar. Danıştay 7. Dairesinin E.1967/127, K.19671479 Sayılı Kara-
  rında, .. bir hisseyi devralan ortağın, devraldığı hissenin borçlu mu alacaklı mı olduğuna ve şirketin malî durumuna vâkıf bulunduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır ....
  Diğer taraftan bu devrin kanuna karşı bir hile olarak sırf vergi borcundan kurtulmak gayesiyle yapıldığı ve devir mukavelesinde devreden ortağın, devirden daha önceki borçlarında devredenin me'sul olacağı hakkında bir kaydın bulunduğu, V Dairesince iddia ve ispat edilmediğine göre de ....ortaklıktan ayrılan davacının şirketin vergi borcundan dolayı
  me'sul olmayacağı aşikârdır. Denilmiştir. Buna göre ilke olarak devralan ortak eski dönemlerden de sorumludur. Devredenin sorumluluğu için hileli davrandığının veya devir mukavelesinde bu yönde bir hüküm bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

  Buna karşılık bazı kararlarda, devreden ortağın sorumluluğunun devam ettiği yönündedir.
  Örneğin, Danıştay 11.Dairesinin 13.4.1995 T.E. 1995/965, K.1995/1136 sayılı Kararında, ..hisse devir mukavelesinin gerçekleşmesi ile yükümlünün şirkete karşı hiçbir sorumluluğu kalmadığı,dolayısı ile devir tarihinden önceki vergi borçları yüzünden şahsen takibinin mümkün olmadığı gerekçesiyle uygulanan ihtiyatî haciz işlemini iptal eden vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.

  fakat yakın zamanda Dn. 7. D.’nin, 05.11.2001 tarih ve E. 2000/6064, K. 2001/3393 sayılı Kararı mevcuttur.
  Hisseler devir tarihi itibariyle mevcut tüm hak, alacak ve borçları ile devredildiğinden, sorumluluğun devralana ait olduğunu kabul etmek, doğru sonuçtur.
  Nitekim, Yargı’ya intikal eden bir uyuşmazlıkta;
  “6183 sayılı Kanun’un 35. maddesinde, limited şirketin tahsil olanağı kalmayan kamu borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluk, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı bir sorumluluk olup, hisse devri halinde hisseyi devralan ortağın, şirketin mali durumunu, bir başka deyişle, hissenin borçlu veya alacaklı olup olmadığını bildiği kabul edildiğinden, devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarının ortaklık payını devralan ortaktan aranılması gerekmektedir.” şeklinde karar verilmiştir''

  şirketin ticari ilişkilerinden doğan borçları için ttk.ltd.şti.nin tanımına bakmak yeterlidir.zira ortakların sorumluluğu şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Yani ortaklar, şirketin borçlarından dolayı taahhüt ettikleri sermaye miktarına kadar bütün malları ile sorumludurlar. Bunu aşan kısım dolayısıyla hiçbir sorumlulukları yoktur. Bu sebeple, taahhüt ettikleri sermaye paylarının tamamını ödemiş oldukları takdirde, ortakların herhangi bir kalmaz. sermaye taahhüt borcu bulunan ortak, şirket borçlarından, şirketin ödeme gücünün olmaması şartıyla kalan sermaye taahhüt borcu ile sınırlı olarak sorumlu olup, aşan kısımdan karşısında herhangi bir sorumluluğu

  kısaca :Şirket alacaklılarının, bu alacakları dolayısıyla ortakların mal varlıklarına başvuramayacakları açıktır. Şirket alacaklılarına karşı sorumluluk, birinci derecede ve mal varlığı ile sınırsız olarak, şirket tüzel kişiliğine aittir.

  yukarda yazdıklarımı incelerseniz c ne kamu nede ticari borçlar açısından herhengi bir sorumluluğu olmadığı sonucunu çıkarırsınız zira işadamı basiretli bir kişi gibi davranarak devir alacağı şirketin borçlarından haberdar olmak zorunda olan kişidir.bu işin başka yönü.................

  rücu hakkı ne ortakların nede kanuni temsilcinin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durum değildir.yani vergi borçları karşısıdaki ortakların sorumluğu ortadan kalkmaz.devir sırasında ortaklar tarafından yapılan özel anlaşmalar vergi kanunlarını bağlamaz.sizin ifade ettiğiniz Limited Şirketlerde ortakların sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadardır ifadesi ttkunu ifadesidir ve ancak ticari borçlarve herhalde bu sorumluluk ortak oldukları dönem borçları için geçerli olacaktır.ifadesi eksikiktir zira ortak olan kişinin sermaye tah.borçu yoksa sorumluluğu yoktur.(ticari borçlar açısından )


  kamu borçları açısından sayın mehmet maçın alıntı yazısı faydalı olur..)


  Limited şirket ortaklarının ise, kamu hukuku borçlarından ikinci derece ve sınırlı şahsi sorumluluğu söz konusu olduğundan, yeni ortağın pay devrinden önceki borçlardan da sorumluluğu söz konusu olacaktır. Çünkü, usulü dairesinde yapılmış devir işlemi sonunda, pay defterine kayıtla birlikte devredenin yerine geçen yeni ortak, ortaklık payının bütün hak ve borçları ile birlikte devralmış olacaktır. Özetle, devirden sonra doğan borçlar açısından
  devreden ortağın herhangi bir sorumluluğu bulunmazken, devirden önce doğmuş olan borçlar açısından devralan ortağın sorumluluğu, ortaklık payını bütün hak ve borçlarıyla birlikte devraldığından, mevcut olacaktır. Konuya ilişkin bir Danıştay kararında: “Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz” denilmiştir. ( D. 7. D.,T. 27.06.2001, E. 2000/3801, K:2001/2776)

  Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre, anonim ve limited şirketlerin birer kurum olarak mükellef ve sorumlu sıfatıyla yapmak zorunda oldukları ödevler, onların kanunî temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bunların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle bu şirketlerin varlıklarından alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, rücû hakları bâki kalmak şartı ile ((VUK 10/3), görevlerini yerine getirmeyen kanunî temsilcilerin varlıklarından alınır (VUK 10/2).


  celal elibuyuk
  smmm-ist

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ltd.şti. hisse devri öncesi vergi borcu
  Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 01.Haziran.2012, 09:15
 2. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
  Konu Sahibi jadelinerinamo Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2011, 15:04
 3. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
  Konu Sahibi yavuzomersenel Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03.Mart.2011, 13:35
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Şubat.2009, 16:23
 5. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
  Konu Sahibi celilcaglar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Ekim.2005, 15:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36