kamu işçi maaş

Konu: A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  511

  A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.

  Merhaba arkadaşlar ;
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  Aş lerin halka arz edilmesi konusunda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum bu bilgilere acilen ihtiyacım var.
  selamlar.


 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Aş. lerin halka arz edilmesi

  Sermaye artırımı kararı alan anonim şirket aşağıdaki işlemleri yerine getirir:
  - Genel kurulca sermaye artırma kararı alınır.
  - Yönetim kurulu kararı alınır.
  - Eski sermayenin ödendiği tespit ettirilir (şirketin sermaye artırma kârarı alması için esas sermayenin tamamen ödenmiş olması gerekir.)
  - Sermaye artırımı ile ilgili değişiklik metni hazırlanır.
  - Artırılan semayenin %0.04'ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına yatırılır. (Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır)
  - Sermaye artırma metni ticaret siciline tescil ettirilir.
  - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir


  Halka açık anonim şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna tabidir. Sermaye artırımı yapılırken ve halka hisse senedi arz edilirken diğer yasal formaliteler yanında, Sermaye Piyasası Kurulundan da izin alınması gerekir. Halka açık anonim şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu?na tabi olduğu için bu tür şirketlere Kayıtlı Sermaye Sistemi getirilmiştir.


  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Aş. lerin halka arz edilmesi

  Kayıtlı Sermaye: Anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşuluyla, yönetim kurulu kararıyla TTK'nin sermaye artışı ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın, hisse senedi çıkarabilecekleri en yüksek (azami) tutarı gösteren, Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeleridir.

  Kayıtlı Sermaye Sistemi: Hisse senetleri halka arz edilmek suretiyle kurulan veya sonradan halka açılan anonim şirketlerin, SPK?den izin alarak tercih edebilecekleri bir sistemdir. Bu sistemde çıkarılan hisse senetleri bedelleri tamamen ödenmedikçe sermaye artırılamaz ve sermaye taahhütlerine karşılık nakit (para) dışındaki değerler getirilemez. Anonim şirketler, sermaye artırımında kayıtlı sermaye sistemine geçip geçmemekte serbesttir. Eğer kayıtlı sermaye sistemini seçmişlerse ve sözleşmelerinde belirli bir tavan sermaye belirlemişlerse ve bu durum, ticaret sicilini tescil ettirilip ilan edilmiş ise belirtilen tavan sermayeye kadar sermaye artırımı yapabilir.Bu durumda daha önce belirtilen yasal prosedürleri yerine getirmeden,sadece yönetim kurulunun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmadan sermaye artırımı gerçekleştirilebilir.Kayıtlı sermaye sistemi,sermaye artırımda formalitenin fazla olması nedeniyle,şirketlerin hızlı sermaye artırmalarını sağlamak amacıyla çıkartılmıştır
  . Bir anonim şirket kayıtlı sermaye sistemini seçtiğinde aşağıdaki işlemleri yerine getırmek zorundadır:
  - Şirket yönetim kurulunca kayıtlı sermaye sistemini geçiş kararlarını alınması ve ana sözleşme ve değişiklik metninin hazırlanması
  - Ana sözleşme değişiklik metninin genel kurulda görüşülerek karara bağlanması
  - Kayıtlı sermaye sistemine geçişin mahkemece omarması
  - Halka açık anonim şirketlerde sermaye artırılırken de yine artırılan sermayenin %004?ünün Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılmış olması
  - Ana sözleşme değişiklik metninin ticaret sicilene tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nde ilan edilmesi  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  71

  Ynt: Aş. lerin halka arz edilmesi

  Merhaba,


  HALKA AÇILMANIN AVANTAJLARI
  ? Finansman Kaynağı
  ? Likidite
  ? İtibar Görme
  ? Tanıtım
  ? Kurumsallaşma

  HALKA AÇILMA KONUSUNDAKİ ENDİŞELER
  ? Halka açılmanın maliyetinin yüksek, prosedürünün uzun olması
  ? Halka açılmanın kamuyu aydınlatma, finansal tablo ve raporların bağımsız denetimi ve ilanı, izahname ve sirküler düzenleme zorunluluğu gibi uyulması gereken yasal yükümlülükleri ve masrafların artması
  ? Yeni bir otoritenin (Kurul) denetimi ve gözetimi altına girilmesi
  ? Şirket ortaklarının yönetim ve denetim haklarının kısıtlanmasını istememeleri veya şirketin hisse senetlerinin başka gruplarca ele geçirilmesi sonucu yönetimde kontrolü kaybetme konusundaki endişeler
  ? Hisse senetlerine yeterli talep olmaması durumunda, yaratacağı kötü imaj ve prestij kaybı korkusu
  ? Şirket hisseleri borsada işlem görmekteyken borsada oluşabilecek fiyatın gerçekçi olmayabileceği düşüncesi
  ? Şirketle ilgili kamuya açıklanmak zorunda olan bilgilerle ilgili olarak ticari sır, rekabet vb. nedenlerle endişe duyulması
  ? Halka açılmanın şirket başarısına olumlu etkisinin olmayacağı düşüncesi
  ? Şirket yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının artacağı düşüncesi ile şeffaf yönetim gerekliliği
  ? Vergi düzenlemelerinin halka açılmayı yeterince cazip kılmaması

  HALKA AÇILMA YÖNTEMLERİ

  Şirketler sermaye artırımı yoluyla, yani yeni hisse ihraç etmek suretiyle ya da mevcut payların halka arzı yöntemiyle halka açılabilirler. Halka açılmada bu iki yöntemin birlikte kullanılması da mümkündür.
  ? Sermaye Artırımı
  ? Portföyden Satış (Ortak Satış)
  Birinci yöntemde, halka açık olmayan şirketlerin yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma hakları kısmen ya da tamamen kısıtlanmakta ve ihraç edilen hisse senetleri halka arz edilmektedir.
  Diğer yöntem ise şirket hissedarlarının sahip oldukları payları satmaları anlamına gelmektedir.
  Yalnızca ortak satışı yönteminin kullanılması ile gerçekleştirilen halka arzlarda, şirket kasasına bir fon girişi söz konusu olmayacağı için, yatırımcıların, halka açılmanın neden ve amacını sorgulayacakları; hisselerini satan ortakların paylarının ne kadarlık bir kısmını sattıkları, bu ortakların paylarının tamamını satmaları söz konusu ise bunun nedenleri, bu ortaklar ile kontrolü elinde bulunduran söz sahipleri arasında herhangi bir sorun olup olmadığı gibi konuların üzerinde duracakları göz önünde bulundurulmalıdır.
  Diğer yandan sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzlarda da yatırımcıların kaçınılmaz sorusu, şirket bünyesine girecek paranın ne şekilde değerlendirileceği olacaktır. Halka arz ile şirket kasasına giren naktin, daha önce bu konuda yapılmış olan açıklamalarla örtüşmeyen bir şekilde kullanılması yatırımcılar tarafından olumsuz algılanacak ve hissenin borsadaki performansına olumsuz olarak yansıyacaktır.

  SPK ve İMKB DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE HALKA AÇILMANIN ÖNŞARTLARI

  Halka arz edilecek hisselerin nominal değerleri toplamının şirket sermayesine oranı, Kurul?un belirlemiş olduğu orandan az olamaz. Diğer bir ifadeyle Kurul, şirketlerin sermaye tutarlarına bağlı olacak şekilde asgari halka açılma oranlarını belirlemektedir. Kurul? un 2011 yılına ilişkin düzenlemesine göre sermayesi;
  ? 17.500.000-TL?ye kadar olan şirketler, sermayelerinin en az %25?ine,
  ? 17.500.000-TL ile 87.250.000-TL arasında olan şirketler, sermayelerinin en az %15?ine,
  ? 87.250.000-TL ve daha fazla olan şirketler ise sermayelerinin en az %5?ine
  karşılık gelecek miktarda hisselerini halka arz etmek zorundadırlar. Sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzlarda bu oranlar, artırım sonrası ulaşılacak sermaye tutarı baz alınarak hesaplanmaktadır.

  Halka açılmayı planlayan şirketlerin, Kurul düzenlemeleri açısından son üç yıla ait mali tablolarının bağımsız denetimden, son ara dönem karşılaştırmalı mali tablolarının da özel/sınırlı bağımsız denetimden geçmiş olması şarttır.

  Kayda alınma başvurusu öncesinde, şirket esas sözleşmesi Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmelidir. Bu doğrultuda halka açılacak şirketin yönetim kurulunun gerekli değişiklikleri içeren madde tadil tasarılarını hazırlaması ve onay için Kurul?a başvurması gerekmektedir.

  Hisse senetleri daha önce halka arz edilmemiş şirketlerin hissedarlarının sahip oldukları payları halka arz edebilmeleri için, şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olmalı, hisse senetlerinde, rehin ve teminata verilmek suretiyle devir ve tedavülü kısıtlayıcı ve hisse sahiplerinin haklarının kullanmasını engelleyici kayıtlar olmamalıdır.

  Şirketler, ön şartlar açısından kendi durumlarını, sadece Kurul mevzuatı açısından değil, aynı zamanda İMKB düzenlemeleri açısından da değerlendirmelidirler. Şirketin hisse senetlerinin İMKB Ulusal Pazarda, yani kot içi pazarda işlem görmesi amaçlanıyorsa, ihraççı şirketin kotasyon kriterlerinin tamamını karşılıyor olması gerektiği unutulmamalıdır.

  Ulusal Pazar ? Kot İçi Pazar
  ? Kuruluştan itibaren en az üç takvim yılı geçmiş olmalı ve son üç yıl ile ilgili ara döneme ait mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş olmalıdır.
  ? Bağımsız denetimden geçmiş son bilançodaki özsermaye en az 17.600.000-TL olmalıdır.
  ? Halka arz oranı en az %25; buna karşılık gelen halka arz tutarı da en az 26.500.000-TL olmak zorundadır. Halka arz oranının %25?in altında olması durumunda, halka arz tutarı en az 49.500.000-TL olmalıdır.
  ? Son iki yılda vergiden önce kar edilmiş olmalıdır. Halka arz tutarının en az 49.500.000-TL olması veya halka arz oranının en az %35 olması durumunda son bir yılda vergiden önce kar edilmiş olması yeterlidir.

  Ayrıca kotasyon şartları uyarınca şirketin,
  ? Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun Borsa tarafından kabul edilmesi,
  ? Esas sözleşmesinin hisselerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi,
  ? Üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması,
  ? Geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son bir yıl içinde üretime üç aydan fazla ara vermemiş, hakkında tasfiye veya konkordato istenmemiş ve benzeri durumların yaşanmamış olması,
  ? Hisselerinin muhtemel tedavül hacminin Borsa?nın belirlediği kriterlere uygun olması,
  ? Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olması gerekmektedir.

  Halka arz, doğrudan kot içi pazarda, yani Ulusal Pazar?da işlem görmek anlamına gelmemektedir. Ulusal Pazar kriterlerini taşımayan şirketler de halka açılabilmekte ve İkinci Ulusal Pazar?da ya da Yeni Ekonomi Pazarı?nda işlem görebilmektedirler.

  Kabul edilebilir gerekçeleri olanlar dışında halka açılmayı planlayan tüm şirketler, Ulusal Pazarda işlem görmeyi hedeflemelidirler.

  Kurul ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde halka açılmanın ve Borsa?da işlem görmenin koşullarını özetledikten sonra altını çizmek istediğimiz husus, başarılı bir halka arz için ihraççı nezdindeki hazırlıklara mutlaka yeterli bilgiyle başlanması gerektiğidir. Kurul kaydına alınma koşulları ya da hedeflenen pazarda işlem görmenin asgari şartları gibi konularda yetersiz veya yanlış bilgiyle atılacak adımlarla başlayan bir halka arzın, hesapta olmayan ertelemelerle karşılaşması veya iptalle neticelenmesi, ilgili şirkete ve bağlı olduğu gruba prestij açısında zarar verebilir. Buna karşılık, konjonktürel şartlara bağlı olarak ya da kabul edilebilir nedenlerle, yatırımcının korunmasını teminen iradi olarak verilebilecek bir erteleme kararının, yukarıdaki durumun aksine prestiji koruyacağı da göz ardı edilmemelidir. Bu tür hayati konularda ihraççı şirket yöneticileri ile halka arza aracılık için seçilmiş olan aracı kuruluşun ve bu konuyla ilgili diğer danışmanların iyi bir iletişim ve iş birliği içinde olmaları son derece önemlidir.

 5. #5
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Aş. lerin halka arz edilmesi

  Spk' nın sitesindeki ŞİRKET başlıklı sayfasından süreçleri takip edebilirsiniz.

 6. #6
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.815

  Ynt: Aş. lerin halka arz edilmesi

  Alıntı tuğçe09 Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba arkadaşlar ;
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  Aş lerin halka arz edilmesi konusunda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum bu bilgilere acilen ihtiyacım var.
  selamlar.
  Sn.tuğçe09, Formdaki arkadaşlar cevap vermişler ancak halka arz işi formda verilen cevaplarla yapılacak bir şey değil. SPK mevzuatı vergi mevzuatından çok farklıdır. İşlem hatalarında veya eksikliklerinde ağır yaptırımları vardır. Profesyonel yardım almanızı öneririm.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Halka Açık Olmayan Şirketlerin Finansal Tabloları
  Konu Sahibi financialtimes Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Haziran.2015, 16:59
 2. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Tahvil Çıkarma
  Konu Sahibi trserdaryilmaz Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2014, 10:42
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Nisan.2012, 20:43
 4. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
  Konu Sahibi Ertann Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Mart.2011, 14:58
 5. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
  Konu Sahibi Ertann Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Mart.2011, 13:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36