A-İMAR:
1-Genel ve katma özel bütçeler kapsamındaki resmi daire kurum ve kuruluşlar ile özel sektör ve şahıslarla her tür ve her ölçekte uygulama imar planlar nazım imar planları ilave imar planları, revizyon imar planları ıslah imar planları toplu konut planları, sanayi bölgesi planları turizm bölgesi planları, kamusal gelişme ve koruma planları, çevre düzeni planları, bölge ve alt bölge planları diğer ilan planları ve şehir planlama işlerinin tamamını veya bir kısmını yapmak yaptırmak ve uygulamak bunlarla ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütlere girişmek, başkalarına bu planları yapmak veya yaptırmak ve uygulamak.
2-imar planları kadastro vb paftaları sayısallaştırmak verileri bilgisayara aktarmak, farklı ölçekteki kadastro ve plan paftalarını tek ölçekte toplamak kendi bilgi sistemini oluşturmak ve sistemi kurmak. Mesleki programların temini ve eğitimini vermek haritacılık ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak taahhütlere girişmek başkalarına bunu yapmak veya yaptırmak.
3-proje plan teknik hesaplar, fizibiliteler, danışmanlıklar, etüt araştırma, inşaat alanında muhtelif hizmet guruplarının oluşturulması ve bunların yönetim işlerinin yapılması.
4-Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki resmi daire, kurum, müessese, teşebbüs ve kuruluşlar ile özel sektöre ait yer altı ve yerüstü her türlü inşaat hizmetlerine ait ihale ve pazarlık usulü işlerini yapmak, elektrik tesisat genel teçhizat montaj ve taahhüt işleri ile proje teknik müşavirlik hizmetlerini mimarlık işlerini gerçek veya tüzel kuruluşlarla ortaklaşa veya kendi adına yapmak veya yaptırmak.
5-Şirket amaçlarına uygun olarak arsalar ve araziler iktisap etmek, bu arsa ve araziler üzerinde konutlar işyerleri ve vb imar etmek.

Medeni ARİFOĞLU
SMMM-BİNGÖL
medeniarifoglu@hotmail.com