Tasfiyeden vazgeçen şirketlerde hisse devri ve kurumlar vergisi beyannamesiYeni TTK yürürlüğe girmeden bildiklerimizi değerli meslektaşlarımıza aktarmaya devam edelim.

Limited şirketlerin tasfiyeye giriş ve tasfiye sonu işlemleri ile ilgili konulara önceki makalelerimde değinmiştim. Bugün ise pek sık karşılaşılmayan iki durumdan bahsedeceğim.
Bunlar,
1- Şirketlerin tasfiyeden vazgeçmesi
2- Tasfiye halindeki bir limited şirketin hisse devri yapıp yapamayacağı
konuları olacaktır.

Tasfiye sürecine girmiş şirketlerin ortakları dilerlerse tasfiyeden vazgeçip normal faaliyetlerine devam edebilirler. Normal faaliyet sürecine devam edebilmek için aşağıdaki işlemleri yapmak zorundalar.

Ticaret siciline müracaat etmek için,
? Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
? Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Onaylı - 2 nüsha)
? Şirket sermayenin 2/3?nün korunduğuna dair Mahkeme kararı ve bilirkişi raporu veya YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı veya SMMM raporu ve Faaliyet Belgesi
? Müdüre ait İmza beyannamesi (1 nüsha)

* Karar örneklerini yazının devamında bulabilirsiniz

Yukarıda da görüldüğü üzere, şirketin tasfiyeden çıkabilmesi için özvarlığının 2/3 ?ünün yitirilmemesi gerekmekte ve şirket özvarlığının korunduğu, mahkeme kararı ve bilirkişi raporu veya YMM - SMMM raporlarından herhangi birisi ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Tasfiye halinde hisse devri, adres değişikliği, müdür ataması ?

Tasfiyeden vazgeçen şirketler genellikle unvan değişikliği ve adres değişikliği taleplerinde de bulunabilmekteler. Bir adım daha, tasfiye halinde iken hisse devri de yapmak isteyebilirler. Bu durumda önce noterden hisse devrini yaparak, alacağımız tasfiyenin kaldırılması kararına, Hisse devri, unvan değişikliği, adres değişikliği, müdür ataması, amaç ve konu değişikliği gibi kararları da ekleyebiliriz. Tüm işlemleri tek bir kararla alarak, hem maliyet, hem zaman tasarrufu sağlarsınız ve sorunsuz bir şekilde tescil işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ticaret sicil işlemlerini tamamlayıp kararımız tescil edildiğinde vergi dairesine bildirimde bulunmak gerekir.

Vergi dairesine ticaret sicil belgeleriniz ve burada yazmaya gerek duymadığımız daire tarafından talep edilen belgeler ile müracaat etmeniz ve ünvanınızdan Tasfiye Halinde ? ibaresini kaldırmanız gerekir.

Tasfiyeden vazgeçilmesi durumunda verilmesi gereken beyannameler.
Limited şirketlerin tasfiyeye girişi, tasfiye sonu işlemlerinde verilmesi gereken beyannameleri önceki makalelerimizde süreleri ile birlikte belirtmiştik.

En çok merak edilen konu, tasfiyeden vazgeçilmesi durumunda tasfiye dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilip verilmeyeceğidir.

Tek cümle ile özetlemek gerekirse, tasfiyeden vazgeçilmesi halinde tasfiye dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi vermeyeceğiz ve tasfiye döneminde muaf tutulduğumuz geçici vergi beyannamesini tasfiyeden vazgeçme tarihinden itibaren vermeye devam edeceğiz. Uzun makaleleri okumanın sıkıcı olabileceğini düşünerek sizlere kurumlar vergisi kanununda yer alan ilgili maddeyi hatırlatıp makalemi burada tamamlayacağım.

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.(5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu m.17/d)

Ticari hayatta uzun yıllar başarılı faaliyetler sergileyen yerli şirketlerimizi görebilmek dileğiyle,

Kaynaklar :
? İTO
? İSMMMO
? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
*Kamil Özyanız

TASFİYE KARARI ÖRNEĞİ
----------------------------------
TASFİYE HALİNDE ??????.. BİLGİSAYAR OTOMASYON HİZMETLERİ TURİZM İTHALAT İHRACAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karar No: 2011/?
Karar Tarihi: ?/?/?
Toplantıya Katılanlar: ?, ?., ?
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
A) ?.. tarihinde Tasfiyeye giren şirketimizin,tasfiyesine başlamadığı ve ?.. tarihli ??.. nın raporu ile özvarlığının 2/3?ünün yitirmediğinin tespiti yapılmış olup;şirketimizin tasfiyeden çıkmasına,
Şirket müdürlüğüne 20 yıl için T.C. uyruklu ?????Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden ?????. ile ??????.. adresinde ikamet eden ?????.?ın seçilmesine şirket müdürlüğüne seçilen ?? ile ???..?ın şirket kaşesi altında atacağı müşretek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
B) Şirket merkez adresinin ???????./İstanbul adresine nakil edilmiştir,
C) Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN ÜNVANI başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine,

YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2
Şirketin ünvanı ??????. BİLİŞİM HİZMETLERİ TURİZM MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ?dir.

D) Şirket ana sözleşmesinin AMAÇ VE KONU başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine,
YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
MADDE 3
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
1- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm ???
2- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, ???.
E) Hisse devri
1. Şirket hissedarlarından ???.. şirkette mevcut 500,00 (BEŞYÜZ) TL?si hissesini T.C. ?... Noterliğinden ?? tarih ve ???.sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından ????.. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, ????. T.C. kimlik nolu ????..?a devretmiştir.
2. Şirket hissedarlarından ???? şirkette mevcut ???? (???..) TL?si hissesini T.C. ???? tarih ve ???.. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından ?????.. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, ???.. T.C. kimlik nolu ????.?a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

???.. TL?sı (????.) ????. ?a
???.. TL?sı (????) ????..?a aittir.
Yukarıda yer alan kararlar oy birliği ile alınmış olup kararın ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
ORTAK ORTAK ORTAK