kamu işçi maaş

Like Tree27Beğeni

Konu: A.Ş. Hisse Devri Uygulama Örneği

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270

  A.Ş. Hisse Devri Uygulama Örneği

  Merhabalar

  Müşterim olan bir a.ş. de hisse devri yapacağım için forumda birkaç sorum olmuştu. Forumda ki değerli üstatlarında yönlendirmeleri ile bu işlemi sorunsuz olarak hallettim. Hem bu konuyu ne yaptığımı soran arkadaşlar için hem de ileride lazım olabilecek arkadaşlar için yaptığım işlemleri sizlerle sırasıyla paylaşmak istedim.

  Söz konusu şirket 6 ortaklıydı. İmza yetkisi 1 ortak münferit , 2 ortak müşterek imza yetkilisiydi. 4 kişi ortaklıktan ayrıldı. Bunlardan biri yönetim kurulu üyesi idi. Ayrılan 4 ortağın tamamı hisselerini şirkette kalan ortaklardan birine devrettiler.

  1- Ayrılan her ortak için ayrı ayrı hisse devri sözleşmesi düzenlendi. Devir alan ve Devir edenin imzaları alındı sözleşmelere
  2- Hisse Devir temlik senedi düzenlendi ve devir alan ile devir edenin imzaları alındı
  3- Hisse devirlerinin yönetim kuruluna bildirimi yapıldı
  4- Hisse Devirlerinin ortaklar pay defterine işlenmesine dair yönetim kurulu kararı alındı
  5- Hem hissesini devir eden , hemde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan ortaktan istifa dilekçesi alındı karar defterine işlendi
  6- Genel kurul toplantısı için yönetim kurulu kararı alındı.
  7- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bakanlık temsilcisi talebinde bulunuldu
  8- Genel Kurul yapılarak ilgili evraklar tescil için ticaret odasına teslim edildi.

  sıralama bu şekilde gerçekleşti. Sırasıyla evrakları sonraki mesajlarda ekliyorum


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ
  (ORTAK İÇİ)
  Sözleşme Numarası :
  Sözleşme Tarihi :
  Devir Eden :
  T.C.Numarası :
  İkametgahı :

  Devir Alan :
  T.C. Numarası :
  İkametgahı :

  Devir Bedeli :
  Şirketin Sermayesi :

  Şirketin Ünvanı :

  ŞirketinMerkezi :
  Şirketin Vergi Daire ve No’su :

  DEVİR EDEN :

  Taraflardanben devir eden , İstanbul Ticaret SiciliMemurluğunun ……………….. sicil numarasında tescilli bulunan …………………………………………………... şirketinin mevcut …….. paya karşılık …………………………….TL (…………………………..TÜRKLİRASI) ’lık sermaye hak ve hissemin tamamını …………………………..TL(………………………..TÜRKLİRASI) bedel ile yukarıda ismi ve adresi yazılı bulunan halenşirketimiz ortaklarından devir alana bugünkü tarihi itibariyle bütün aktif vepasifi ile nominal değeri üzerinden devir ettim. Devir bedelini kendisindennakten ve tamamen aldım. Bu hususta bir alacağımın kalmadığını, devre bahishisselerin bu günden sonra devir alan’a ait bulunduğunu, devir alan’ın iş buhisse devri sözleşmesini ilgili yere ibrazla kendi adına ortaklar pay defterineişletmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, devir alan bu devir sözleşmesinekonu hisseleri dilediği gibi tasarrufa yetkili olduğunu, herhangi bir ihtilafhalinde İSTANBUL mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, gerek deviralan’ın gerekse diğer hissedarların zimmetlerini umumi suretle ibra ve davahaklarımdan vazgeçtiğimi; beyan, kabul ve taahhüt ederim.

  DEVİR ALAN :

  Taraflardanben devir alan , yukarıda devri edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım.Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Bu hususta bir borcumunkalmadığını, yukarıda yazılı hisseyi devir edenin beyanlarını aynen kabulettiğimi, ihtilaf halinde İSTANBUL mahkeme ve icra dairelerinin yetkiliolduğunu, beyan ve taahhüt ederim.

  DEVİR ALAN DEVİREDEN


  zeynullah bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  HİSSE DEVİR VE TEMLİK SENEDİ  İstanbulTicaret Sicil Memurluğunun …………. sicil numarasında kayıtlı ………….. tarih ve ……….sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde …………………………………………….ANONİM ŞİRKETİ ünvanıile tescil edilen şirketin toplam ………………………….. TL sı sermayesinin ………………… TL danibaret ve tamamını ödemiş olduğum , her biri …………..TL sı kıymetindeki hamiline yazılı…….. adet hissemi ……………………TL bedelle ………………… tarih ve ………………. nolu Hisse DevriSözleşmesi ile …………………………..‘ a bütün hukuki vecaibi ile peşin olarak devir vetemlik eyledim. Bedelini nakden tahsil eyledim.

  Yukarıdayazılı …………….. adet paya isabet eden ve tamamı ödenmiş hisselerin tamamınıpeşin olarak …………………. tarih ve ……………… numaralı Hisse Devri Sözleşmesi ile ………………………..‘ dan devir ve temlik eyledim.

  İş bu hisse devir ve temlik işlemlerinden dolayı hissedevreden ve iş bu devir ve temlik işlemlerinden dolayı hisseyi devir alanolarak birbirimizi gayrı kabili rücu olarak ibra eder, ibralarımızı karşılıklıolarak kabul eyleriz.

  İş bu devir ve temlik senedi hisse senetleri basılıncayakadar üzerindeki pay kadar hisse senedi yerine geçer. 10.11.2012


  Hisse Devreden Hisse Devir Alan

  zeynullah bunu beğendi.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Hisse devirlerinin yönetim kuruluna bildirilmesi  ……………………………………… ANONİM ŞİRKETİ
  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

  DEVİR EDEN DEVRALAN
  HİSSE ADEDİ
  HİSSE TUTARI
  ………………………………………..’debulunan toplam …….. adet hissemin tamamını tüm hak ve vecibeleri ile ……………………………………’Adevir ettim.
  Adı geçenhisseler üzerinde hiç bir hakkım ve alacağım kalmadığını beyan ve tasdikederim. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arzederim.
  10.11.2012
  DEVİR EDEN  ……………………………………. AŞ..’ne ait ……… adet hisseyi tüm hak vevecibeleri ile ………………………. ’dan devir aldım.
  Yukarıdabahsi geçen ……. adet hissenin bundan böyle doğacak hak ve menfaatlerin veyükümlülüklerin bana ait olduğunu beyan ve tastik ederim.
  Gerekliişlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arzederim.
  10.11.2012
  DEVİR ALAN

  zeynullah bunu beğendi.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  hisse devri yönetim kurulu kararı örneği

  ………………………………………..A.Ş.
  YÖNETİMKURULU TOPLANTISI
  KararNo :
  ToplantıTarihi :
  ToplantıyaKatılanlar :
  ToplantıYeri :

  Gündem :Hisse Devirlerinin Görüşülerek Ortaklar Pay Defterine İşlenmesi


  KARARINMETNİ


  Şirket Yönetim Kurulu şirketmerkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
  1. Şirket Ortaklarından …………….. , ……………….., …………….. ve ……………….. 10.11.2012 günü Yönetim Kurulumuza hitaben yazmış oldukları dilekçeleriyle şu şekilde hisselerini devretmiş olduklarını bildirmişlerdir.

  DevirAlan DevirEden P.Adedi P.Tutarı SözleşmeTarih No
  1. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.  1. Vaki hisse devri neticesinde ………………… TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına ;


  1- ……………………….. ………… adet hisse karşılığı , …………………. TL
  2- ……………………….. ………… adet hisse karşılığı , …………………. TL  1. Hisselerin ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamen nakten ödenmiş olduğuna,


  Oy birliği ilekarar verilmiştir.
  Başkan BaşkanYardımcısı Üye
  Adı, soyadı
  Tc numarası
  zeynullah bunu beğendi.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  yönetim kurulu üyesi istifa dilekçesi örneği

  …………………………………….. A.Ş.
  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


  Hissedarıda bulunduğum şirketinizden hisselerimi devir ederek ortaklıktan ayrılmışolduğum tarih itibariyle , yürütmekte olduğum Yönetim Kurulu Üyeliği görevimdende istifa etmiş olduğumu bildirir, buna göre gereğini rica ederim.

  Saygılarımla,

  zeynullah bunu beğendi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Genel Kurul Toplantısı için yönetim kurulu kararı ( hisse devirleri neticesinde ana sözleşmenin yönetim kurulu ve süresi başlıklı maddesi ile görev dağılımına ait maddenin tadili gerekmiştir. )

  ……………………………………A.Ş.
  YÖNETİMKURULU TOPLANTISI
  KARARNO :
  TOPLANTITARİHİ :
  TOPLANTIYAKATILANLAR :
  TOPLANTIYERİ :
  GÜNDEM :
  1. Anasözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi
  2. Anasözleşmenin Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimibaşlıklı 8. Maddesinin tadilinin görüşülmesi
  3. 2011Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasının görüşülmesi
  KARAR :
  1. Anasözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin şu şekilde tadiledilmesine ve Genel Kurul Gündemine eklenerek tesciline oy birliği ile karar verilmiştir ;
  ESKİMETİN
  YÖNETİMKURULU VE SÜRESİ – MADDE 7
  Şirketin işleri veidaresi genel kurul tarafından türk ticaret kanunu hükümleri dairesindehissedarlar arasından seçilecek üç veya yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulutarafından yürütülür.
  İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak ;
  1-
  2-
  3- seçilmişlerdir.
  Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl içinseçilirler.
  İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl müddetleseçilmişlerdir.
  Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleriyeniden seçilebilirler.
  Genel kurul lüzum görürse yönetim kuruluüyelerini her zaman değiştirebilir.

  YENİMETİN
  YÖNETİMKURULU VE SÜRESİ – MADDE 7
  Şirketin işleri veidaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hissedarlararasından seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafındanyürütülür.
  Yönetim kurulu üyeleri ençok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir.Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

  2. Anasözleşmenin Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimibaşlıklı 8. Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine, Genel Kurul Gündemineeklenerek tesciline oybirliği ile karar verilmiştir ;

  ESKİMETİN
  ŞİRKETİTEMSİL VE İLZAM , YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ – MADDE 8
  Şirketin yönetimi vedışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecekbütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunlarınşirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişilerin imzasınıtaşıması gereklidir. Murahhas üye ……………………………….. şirketi münferit imzası iletemsil ve ilzama yetkilidir.
  ……………………………… ile ……………………şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkilidirler.
  YENİMETİN
  ŞİRKETİNTEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI – MADDE 8
  Şirketinyönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafındanverilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişininimzasını taşıması gereklidir. Murahhas üye ……………………… şirketi münferit imzasıile temsil ve ilzama yetkilidir.
  3. Şirketin2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının …………. tarihinde şirket merkezi olan …….…………………….. adresinde yapılmasına ve toplantıyla ilgili gerekli işlemlerinbaşlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
  Başkan Başkan Yardımcısı adı soyadı
  Tcnumarası
  zeynullah bunu beğendi.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Bakanlık temsilcisi için dilekçe ve ekleri

  İSTANBUL BİLİMSANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


  Şirketimizin 2011 yılına ait olağangenel kurul toplantısı ……….. tarihin de saat ….. ’da ………. ……………………………………………………..adresinde yapılacaktır.Yukarıda tarih ve saati verilengenel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesini arz ederiz
  Şirketintescilli adresi :
  Şirketinunvanı veya kaşesi :
  Telefonnumarası :
  Şirketadına imza atmayayetkilikişinin/kişilerin adı,soyadı , imzası :
  Ticaretsicil numarası :

  EKLER
  1- Genel kurulu toplantıya çağıranorganın kararı – 1 adet Noter Tasdikli
  2- İmza sirküleri – 1 adet NoterTasdikli
  3- Genel kurulu toplantıya çağıranorganın göreve seçildiklerini gösterir T.Ticaret sicil Gazetesi
  4- Gündem
  5- Komiser ücretinin yatırıldığına dairbanka dekontu – 1 adet aslı
  zeynullah bunu beğendi.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  ………………………………..A.Ş. NİN
  2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI
  GÜNDEMİ


  1. Açılış ve Saygı Duruşu

  2. Divan Heyetinin seçimi

  3. Genel Kurul Toplantı tutanaklarınınimzalanması için divan heyetinin yetkilendirilmesi

  4. 2011 yılı Yönetim Kurulu FaaliyetRaporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

  5. 2011 yılı Bilanço ve Gelir GiderHesaplarının okunması ve müzakeresi

  6. Yönetim Kurulunun ibrası

  7. Denetim Kurulunun ibrası

  8. Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu veSüresi başlıklı 7. Maddesinin tadili

  9. Ana sözleşmenin Şirketi Temsil veİlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8. Maddesinin tadili

  10. Yönetim Kurulunun seçimi veyetkilendirilmesi

  11. Denetim Kurulunun seçimi veyetkilendirilmesi

  12. Yönetim Kuruluna T.TicaretKanununun 395 ve 396 ncı maddelerine göre izin verilmesi

  13. Dilekler ve Kapanış

  YÖNETİM KURULU
  zeynullah bunu beğendi.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Genel Kurul toplantı Tutanağı örneği

  ……………………………ANONİM ŞİRKETİ ‘ NİN

  TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
  …………………………….. A.Ş’nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat: 10:00 da ………………………………………………. adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün ..…/..…/20.... tarih ve ………..sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn................................................ ..............gözetiminde toplanılmıştır.-Toplantı TürkTicaret Kanunu’nun 416 ncı maddesine göre yapılmakta olup, bütün pay sahiplerive temsilcilerinin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. -HazirunCetvelinin tetkikinden şirketin toplam ……………………. TL’lık sermayesine tekabüleden ……….. adet hissesinden; ……………..TL’lik sermayeye karşılık ……….. adethissenin asaleten olmak üzere toplam……………….TL’lik sermayeye karşılık toplam …….. adet hissenin toplantı’da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, tespit edilmiştir.Bakanlıktemsilcisi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantınınyapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafındanitirazları olmadığı beyan edildi.Bakanlık Komiseritarafından genel kurul toplantısınınaçılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn ……………………. tarafından toplantı açılarakgündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
  GÜNDEMMADDELERİ
  1-Açılış ve saygı duruşu yapıldı.
  2-Divan heyetinin seçimi için tek önerge verildi, başkaönerge verilmedi. Verilen önerge oylandı, Divan Başkanlığı’na ……………….. , oytoplayıcılığına ………………. ve katip üyeliğe ………….. oybirliği ile seçildi.
  3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divanheyetine oy birliği ile yetki verildi.
  4- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Yönetim Kurulu Başkanı …………….. tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu şirketdenetçisi …………………… tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile DenetimKurulu Raporu ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, Yapılan oylamasonucunda Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
  5- 2011yılı Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamayageçildi, Yapılan oylama sonucunda Bilanço veGelir Gider Hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
  6-Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleri, 2011yılı hesap dönemine ait işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliği ileibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
  7-Denetim Kurulu 2011yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
  8-Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

  ESKİMETİN
  YÖNETİMKURULU VE SÜRESİ – MADDE 7
  Şirketin işleri ve idaresi genel kurultarafından türk ticaret kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasındanseçilecek üç veya yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
  İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak ;
  1- ………………………..
  2- ……………………….
  3- ………………………….seçilmişlerdir.
  Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl içinseçilirler.
  İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl müddetleseçilmişlerdir.
  Seçim süresi sona eren yönetim kuruluüyeleri yeniden seçilebilirler.
  Genel kurul lüzum görürse yönetim kuruluüyelerini her zaman değiştirebilir.


  YENİMETİN
  YÖNETİMKURULU VE SÜRESİ – MADDE 7
  Şirketin işleri ve idaresi genel kurultarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasındanseçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

  Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl içinseçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yenidenseçilebilirler.
  9-Ana sözleşmenin Şirketi Temsil ve İlzam, YönetimKurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8. Maddesinin şu şekilde tadiledilmesine oybirliği ile karar verildi.
  ESKİMETİN
  ŞİRKETİTEMSİL VE İLZAM , YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ – MADDE 8
  Şirketin yönetimi ve dışarıya karşıtemsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerinve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanıaltına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişilerin imzasını taşımasıgereklidir. Murahhas üye …………………….. şirketi münferit imzası ile temsil veilzama yetkilidir.
  ………………………. ile ………………. şirketi müşterekimzaları ile temsil ve ilzama yetkilidirler.


  YENİMETİN

  ŞİRKETİNTEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI – MADDE 8
  Şirketinyönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafındanverilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişininimzasını taşıması gereklidir.

  10-3(üç)yıl müddetle görev yapmak üzereYönetim Kurulu üyeliğine ……………… oybirliği ile seçildi. Yönetim Kuruluna seçilen ……………….’ınşirket ünvanı yada bunu belirten kaşe altına atacağı münferit imzası ileşirketi her hususta en geniş şekilde 3 yıl süre ile temsil, ilzam ve idareetmesine oybirliği ile karar verildi.
  11-3(üç)yıl müddetle görev yapmak üzere DenetimKurulu üyeliğine …………….. oybirliği ileseçildi.
  12-Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veÜyelerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri uyarıncafaaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verildi.
  13-Dilek ve temenniler bölümüne geçildi,dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi, söz alan olmadı. Gündemdegörüşülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınankararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat:12’deson verildi
  DivanBaşkanı

  KatipÜye Oy Toplayıcı


  BakanlıkTemsilcisi
  Konu FUNDA tarafından (13.Aralık.2012 Saat 14:40 ) değiştirilmiştir.
  zeynullah bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tfrs ve Bir Uygulama Örneği
  Konu Sahibi ferhat Forum UFRS / TFRS Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2012, 23:09
 2. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  Konu Sahibi stajer311 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Eylül.2011, 14:42
 3. Maliyet Muhasebesi Genel Uygulama Örneği
  Konu Sahibi sleepingcat Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Haziran.2011, 00:17
 4. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
  Konu Sahibi SerdarYILMAZ Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ekim.2010, 23:32
 5. Örtülü Sermayede Uygulama Örneği Hakkında
  Konu Sahibi ozkan.ank Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ocak.2010, 16:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36