Pay Defterinin tutulmaması veya tutulmak ile birlikte yazılı olmaması yada saklanmamasının müeyyidelerine ilişkin kısa hatırlatmaları sizlerle paylaşmak istedim. Genel Kurulların yapılacağı şu sıralarda Pay Defteri deyip geçilmemesi, defterlerin mutlaka yazılı olmasının sağlanması gerekmektedir.

Pay Defteri Tutulmaması veya Yazılı Olmamasının Cezası Nedir.?

6102/562-6. madde;

Alt Limiti : 300 günx 20= 6.000 TL
Üst Limiti: 730 günx 100=73.000 TL

6102 sayılı TTK 64. maddesinde Ticari Defterler sayılmış ve “Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir." denilmiştir.

6102 sayılı TTK 562/6 maddesinde “Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.”

5237 sayılı TCK’nun Adlî para cezası başlıklı 52.maddesine göre; Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Bir günlük adli para cezası “En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası dır.

Para cezasını kim düzenleyecek?

6102 sayılı TTK 562/13 maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.” denilmektedir.

A.Ş.’ lerde Pay Defteri kim tarafından tutulur?

Pay defteri, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 6102 sayılı TTK’nun 375. Maddesine göre Yönetim Kurulunun Devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

A.Ş.’ lerde Pay Defterinin İçeriği Nedir.?
Anonim şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir. Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
a) Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
b) Pay sahibinin iletişim bilgileri,
c) Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
ç) Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
d) Payın nominal değeri,
e) Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
f) Payın tertibi,
g) Payın edinme tarihi,
ğ) Deftere kayıt tarihi,
h) Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,
ı) Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

Ltd.Şti. lerde Pay Defteri kim tarafından tutulur?

6102 sayılı TTK 625. maddesinde; Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler” denilmiştir.

Ltd.Şti.’ lerde Pay Defterinin İçeriği Nedir.?

Limited şirketlerde pay defterine ortakların;


  1. Adları
  2. Adresleri,
  3. Her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,
  4. Esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri,
  5. Grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır.


Ayrıca Pay defterlerinde her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir.

Sonuç: Pay defterinin hiç tutulmaması veya pay defteri tutulmak ile birlikte içerisinde hiçbir kayda yer verilmemesi yada pay defterlerinin saklanmaması hallerinde ilgililere 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adli para cezası bulunmaktadır. (6102/562-6) Çalışmada Pay Defteri değerlendirilmek ile birlikte, cezai müeyyide Tüm Ticari defterler için geçerlidir.

İyi Çalışmalar
Ali PINAR