Ortakların şirketten alacağının (yani 331 hesap) sermayeye ilavesi durumunda ayni sermaye sayılacağı ve bu tutarın TTK 343. madde uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanacak bilirkişi raporu ile tespit edileceğine ilişkin Genelge ekli linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: İTO Genelgesi ITO